Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2014:7086

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
22-12-2014
Datum publicatie
24-12-2014
Zaaknummer
3242966 UT VERZ 14-5539
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Verzoeker is een administratieve sanctie opgelegd wegens het rijden met een onverzekerd voertuig door het CJIB. De Bewindvoerder is aansprakelijk gesteld voor de schade.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
PFR-Updates.nl 2015-0001
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Bewindsbureau

locatie Utrecht

zaaknummer: 3242966 UT VERZ 14-5539 LF

BM nummer: 13042

Beschikking d.d. 22 december 2014

Op verzoek van:

[verzoeker],

geboren te [geboorteplaats] op [1981],

hierna te noemen: verzoeker c.q. rechthebbende.

bijgestaan door: [moeder], moeder van verzoeker.

1 De procedure

1.1.

Bij beschikking van de kantonrechter te Utrecht van 25 februari 2013 is het vermogen van verzoeker onder bewind gesteld met benoeming van Sociaal.nl Schuldsanering B.V., gevestigd te Purmerend, tot bewindvoerder.

1.2.

Met ingang van 1 mei 2014 is Sociaal.nl Schuldsanering B.V. (hierna te noemen: Sociaal.nl) uit de functie van bewindvoerder ontslagen en is Confidenz Portefeuillebeheer B.V., h.o.d.n. BCN Bewindvoering & Inkomensbeheer, gevestigd te Nieuwegein, benoemd tot opvolgend bewindvoerder.

1.3.

Ter zitting van 17 december 2013 met betrekking tot wijziging van bewindvoerder is tevens de klacht van verzoeker omtrent het voorval met het onverzekerd voertuig besproken. Gelet op hetgeen ter zitting is besproken en de overgelegde stukken, heeft Sociaal.nl de gelegenheid gekregen zich uit te laten over de communicatie met verzoeker over de verzekering van zijn auto is verlopen en te bezien in hoeverre een compensatie zou moeten worden geboden aan verzoeker. Sociaal.nl heeft bij brief van d.d. 23 december 2013 een reactie gestuurd aan verzoeker.

1.4.

De kantonrechter heeft kennisgenomen van de inhoud van:

- de klachtenbrief met bijlagen van verzoeker van d.d. 25 november 2013;

- de brief van Sociaal.nl van d.d. 23 december 2013 aan verzoeker;

- de brief van [moeder], ter griffie ingekomen op 23 januari 2014;

- de brief van Sociaal.nl van d.d. 17 april 2014 aan [moeder];

- de e-mailberichten van [moeder] van d.d. 15 juli 2014 en 8 augustus 2014;

- de schriftelijke reactie van Sociaal.nl, ter griffie ingekomen op 22 oktober 2014.

1.5.

Blijkens de e-mailberichten van mevrouw [moeder] van 15 juli 2014 en 8 augustus 2014 stelt verzoeker zich op het standpunt dat hij door tekort schieten van Sociaal.nl schade heeft geleden te begroten op € 1.200,-- en dat Sociaal.nl voor die schade aansprakelijk is. Het verzoek om Sociaal.nl te veroordelen tot betaling van die schade is behandeld ter zitting van 20 november 2014. Verschenen zijn:

- [verzoeker], verzoeker c.q. rechthebbende,

- [A], partner van verzoeker,

- [moeder], moeder van verzoeker,

- [B], werkzaam bij Sociaal.nl.

Van het verhandelde ter zitting is door de griffier aantekening gehouden.

2 De beoordeling

2.1.

Uit artikel 1:444 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat voor aansprakelijkheid van de bewindvoerder noodzakelijk is dat de bewindvoerder in de zorg van een goed bewindvoerder te kort is geschoten, en dat die tekortkoming hem kan worden toegerekend. Voorts moet als gevolg van dat tekortschieten schade zijn ontstaan.

2.2.

Uit de beschikking van het Centraal Justitieel Incassobureau (hierna: CJIB) van 20 november 2013 blijkt dat aan verzoeker een administratieve sanctie van € 397,00 is opgelegd wegens het rijden met een onverzekerd voertuig. Uit de stukken blijkt tevens dat verzoeker op zaterdag 16 november 2013 met het betreffende voertuig betrokken is geweest bij een aanrijding. De schade bij deze aanrijding bedraagt
€ 729,27. Omdat de premie autoverzekering niet werd betaald, kon verzoeker het voornoemde bedrag niet bij de verzekeraar declareren.

2.3.

Verzoeker stelt dat hij niet wist dat het betreffende voertuig onverzekerd was. Hij was in de veronderstelling dat de premie autoverzekering maandelijks door de bewindvoerder werd betaald. Nu hij niet op deugdelijke wijze door Sociaal.nl is geïnformeerd dat de premie autoverzekering niet werd voldaan, moet Sociaal.nl de kosten die het gevolg waren van onverzekerd rijden voor zijn rekening te nemen volgens verzoeker. Verzoeker is van mening dat Sociaal.nl meer had kunnen doen dan hij heeft gedaan om het onverzekerd zijn van de auto aan hem kenbaar te maken, nu hij de auto dagelijks gebruikte, onder andere om naar zijn werk te gaan.

2.4.

Sociaal.nl erkent dat de communicatie van beide kanten niet soepel is verlopen, maar betwist dat hij aansprakelijk is voor de schade die verzoeker heeft geleden. Sociaal.nl stelt dat eerder aan verzoeker is meegedeeld dat er geen inkomen was om alle vaste lasten te kunnen voldoen. Er werden maandelijks afschriften van de beheerrekening aan verzoeker toegezonden en bovendien is het budgetplan (overzicht van de inkomsten en uitgaven) met verzoeker besproken. Op het inkomen van verzoeker werden veel bedragen ingehouden met als gevolg dat er nauwelijks ruimte was om de vaste lasten te voldoen. Verzoeker had volgens Sociaal.nl uit de door Sociaal.nl aan hem gezonden stukken (bankafschriften) moeten begrijpen dat er geen inkomen was om de premie autoverzekering te kunnen voldoen.

2.5.

Verzoeker heeft ter zitting van 20 november 2014 aangevoerd dat slechts één maand geen inkomen was. Hij kon uit de stukken die hij kreeg van Sociaal.nl niet afleiden dat de premie voor zijn autoverzekering niet werd voldaan. Verzoeker heeft daarnaast betwist dat hij maandelijkse overzichten ontving.

2.6.

Een belangrijke taak van een bewindvoerder is om zoveel mogelijk te voorkomen dat er nieuwe schulden ontstaan. Als de inkomsten om wat voor reden dan ook lager zijn dan de uitgaven, dan kan een bewindvoerder extra schulden niet voorkomen. Zijn taak is dan om het er zoveel mogelijk toe te leiden dat de inkomsten en uitgaven minimaal met elkaar in evenwicht komen en te zorgen dat in ieder geval de meest belangrijke vaste lasten worden voldaan.

2.7.

In dit geval beschikte rechthebbende over een auto die hij kennelijk nodig had voor de verwerving van inkomsten uit arbeid. Tussen rechthebbende en Sociaal.nl is uitgebreid contact geweest over deze auto. Zo heeft rechthebbende kennelijk bij het huisbezoek stukken aan Sociaal.nl gegeven over zijn autoverzekering. Rechthebbende heeft ook contact opgenomen met Sociaal.nl, omdat zijn auto een AP keuring moest ondergaan. Sociaal.nl heeft toen toegezegd dat de kosten konden worden voldaan, maar deze toezegging bleek beperkt te zijn tot de kosten van de keuring zelf ad € 20,--. De kosten om de auto goedgekeurd te krijgen; € 1.100,--, konden niet worden betaald.

2.8.

Sociaal.nl heeft niet expliciet met verzoeker gecommuniceerd dat de premie van de autoverzekering niet kon worden voldaan. Dit ondanks voorgaande contacten over kosten in verband met de auto en met name ook het feit dat rijden met een onverzekerde auto grote risico’s met zich mee brengt. Niet is komen vast te staan dat verzoeker maandelijks overzichten kreeg waaruit hij had kunnen afleiden dat de premie autoverzekering niet zou kunnen worden voldaan. Dat verzoeker uit het budgetplan en het feit dat er een maand geen inkomen was, had moeten afleiden dat de premie voor de autoverzekering een groot aantal maanden niet zou zijn of worden voldaan, is een te beperkte invulling van de taak van de bewindvoerder. In het algemeen wordt een beschermingsbewind uitgesproken omdat iemand niet in staat is om zijn financiën zelf te beheren, in dit geval vanwege schulden. Aan een beschermingsbewind gaat dan vaak een periode vooraf dat een betrokkene te maken heeft met veel incasso’s door deurwaarders en andere post krijgt over vorderingen die niet kunnen worden voldaan. Dat iemand met die achtergrond vervolgens ook op basis van al of niet expliciete budgetplannen of rekeningoverzichten van de bewindvoerder zelf moet controleren of de bewindvoerder voor hem essentiële kosten heeft voldaan, staat op gespannen voet met de bescherming die de bewindvoerder moet bieden.

2.9.

Nu verzoeker zijn auto kennelijk nodig had om inkomen te verwerven en Sociaal.nl dus wist dat verzoeker daar dagelijks in reed, had Sociaal.nl hem expliciet moeten wijzen op de risico’s die hij liep. Op die manier had verzoeker de kans gehad om te trachten andere middelen te realiseren om die premie te betalen; zijn ouders hadden al eerder het bedrag voor de reparatie voorgeschoten, of kunnen beslissen dat hij op deze wijze dit werk niet meer zou kunnen verrichten. Hiermee is Sociaal.nl tekort geschoten in de zorg van een goed bewindvoerder.

2.10.

Sociaal.nl is aansprakelijk voor de schade die daarvan het gevolg is. Sociaal.nl heeft niet betwist dat als direct gevolg van het onverzekerd rijden een schade is ontstaan uit hoofde van een CJIB boete en een schade die niet door de verzekering is gedekt. In totaal gaat het om een bedrag van € 1.126,27.

2.11.

De kantonrechter zal Sociaal.nl veroordelen tot het betalen van voornoemde kosten, die zijn ontstaan als gevolg van het rondrijden met het onverzekerd voertuig.

3 De beslissing

De kantonrechter:

- stelt Sociaal.nl Schuldsanering B.V. aansprakelijk vanwege het tekort schieten in zorg van een goed bewindvoerder;

- bepaalt de schade op het bedrag van € 1.126,27;

- bepaalt dat Sociaal.nl Schuldsanering B.V. voornoemd bedrag vóór 1 januari 2015 dient over te maken op de beheerrekening ten name van de heer [verzoeker].

Deze beschikking is gegeven door mr. A.A.T. van Rens, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 22 december 2014, in tegenwoordigheid van de griffier.

Tegen deze beslissing kan binnen drie maanden na de dag van de uitspraak hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het beroepschrift kan uitsluitend door een advocaat worden ingediend.