Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2014:631

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
19-02-2014
Datum publicatie
20-02-2014
Zaaknummer
C/16/361048 / HL RK 14-4
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Civiel recht

Zittingsplaats Lelystad

zaaknummer / rekestnummer: C/16/361048 / HL RK 14-4

Beschikking van 19 februari 2014

op verzoek van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CMIS NEDERLAND B.V.,

statutair gevestigd te Amsterdam,

verzoekster,

advocaat mr. J.P. Hellinga te Rotterdam

inzake

de nalatenschap van

Hermanus Wieben van der Meulen,

geboren te Amsterdam op 2 april 1954,

laatstelijk gewoond hebbende te Lelystad,

overleden op 19 februari 2013 te Lelystad.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingekomen ter griffie op 16 januari 2014;

- de mondelinge behandeling van het verzoek ter zitting van 12 februari 2014, waarbij zijn verschenen: mr. Hellinga voornoemd en de heer H. Reitsma.

2 Het verzoek

2.1.

Het verzoek strekt tot benoeming van de heer H. Reitsma, advocaat te Amsterdam, als vereffenaar van de nalatenschap van wijlen de heer Hermanus Wieben van der Meulen (hierna te noemen: erflater), dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:204 lid 1 aanhef en sub a en b BW.

2.2.

Voorts verzoekt verzoekster - uit het oogpunt van kostenbesparing - om via internet de bekendmaking van de benoeming te doen.

3 De beoordeling

3.1.

Verzoekster heeft ter onderbouwing van haar verzoek het navolgende aangevoerd.

3.2.

Blijkens de akte nalatenschap van deze rechtbank d.d. 25 oktober 2013 heeft de enige door erflater aangewezen erfgenaam, mevrouw [A], de nalatenschap verworpen. Of er overige erfgenamen zijn is niet bekend.

3.3.

Erflater heeft bij hypotheekakte d.d. 30 december 2003 aan verzoekster een recht van eerste hypotheek verleend op het registergoed aan de Griend 35-94 te Lelystad. Volgens opgave van verzoekster heeft zij uit hoofde van de hypothecaire geldleningsovereenkomst thans opeisbaar te vorderen een bedrag van € 83.733,99, te vermeerderen met rente en kosten.

3.4.

Uit een recent taxatierapport - bijgevoegd bij verzoekschrift - blijkt dat voornoemd registergoed getaxeerd wordt op een marktwaarde van € 87.500,- en een executiewaarde tussen € 52.500,- en € 71.000,-. Thans ziet het ernaar uit dat de schulden van de nalatenschap de baten zullen overtreffen. Wanneer het registergoed openbaar zal worden verkocht, zal over het algemeen een aanzienlijk lagere opbrengst worden gerealiseerd, waardoor de kans bestaat dat verzoekster niet geheel kan worden voldaan. Verzoekster heeft derhalve belang bij een onderhandse verkoop op de vrije markt om de kans op een restschuld zo klein mogelijk te maken c.q. om de restschuld zo laag mogelijk te houden. Verzoekster stelt dat het haar voornamelijk om de woning gaat, maar dat de vereffenaar de volledige nalatenschap zal gaan vereffenen.

3.5.

De rechtbank is van oordeel dat voormeld verzoek tot benoeming van voormelde vereffenaar op de wet is gegrond en zal worden toegewezen.

3.6.

Ten slotte is - uit het oogpunt van kostenbesparing - het verzoek gedaan om te bepalen dat onderhavige beschikking tot benoeming van de vereffenaar alleen bekend wordt gemaakt op internet. De rechtbank overweegt als volgt. De benoeming van een vereffenaar moet bekend worden gemaakt in de Staatscourant en in een of meer bij de benoeming voorgeschreven nieuwsbladen (artikel 4:206 lid 6 BW). Aangezien het ernaar uitziet dat de schulden van de nalatenschap groter zijn dan de baten, wordt er naar het oordeel van de rechtbank geen redelijk belang gediend wanneer de (kostbare) wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking als hiervoor weergegeven wordt gevolgd. Zij zal daarom de wettelijke manier van bekendmaking niet voorschrijven. De personen die belang hebben bij het bekend worden met de inhoud van deze beschikking kunnen namelijk ook op een andere manier worden geïnformeerd. De rechtbank is van mening dat bekendmaking op internet een even goede, misschien zelfs betere mogelijkheid, geeft aan iedere belanghebbende om op de hoogte te komen van de financiële situatie van de nalatenschap. Dit brengt ook geen nieuwe kosten met zich mee. De bekendmaking van de beschikking zal plaats vinden op rechtspraak.nl/uitspraken. Deze wijze van bekendmaking komt in de huidige tijd met internet beter tegemoet aan de bedoeling van de wetgever, dan de wijze van bekendmaking via de publicatiemiddelen uit de tijd waarin het huidige erfrecht werd ontworpen
(jaren ’90 van de vorige eeuw), toen de toegang tot internet nog niet algemeen was.

4 De beslissing

De rechtbank

4.1.

benoemt de heer H. Reitsma, advocaat te Amsterdam, tot vereffenaar van de nalatenschap van:

Hermanus Wieben van der Meulen,

geboren te Amsterdam op 2 april 1954,

laatstelijk wonende te Lelystad,

overleden op 19 februari 2014 te Lelystad,

4.2.

draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

4.3.

ontheft verzoekster van de publicatieplicht,

4.4.

bepaalt dat deze beschikking bekend zal worden gemaakt door plaatsing op internet (rechtspraak.nl),

4.5.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.M. van Jaarsveld en in het openbaar uitgesproken op 19 februari 2014.