Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2014:3443

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
08-08-2014
Datum publicatie
26-08-2014
Zaaknummer
16-650805-12, 16-650807-12, 16-711925-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Tweemaal een hennepkwekerij in hetzelfde pand. Doorzoekingen en aanhouding rechtmatig. Gevangenisstraf van 10 maanden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

Parketnummers: 16-650805-12, 16-650807-12 en 16-711925-11 (P)

Vonnis van de meervoudige strafkamer van 8 augustus 2014

in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1949],

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het adres

[woonplaats], [adres].

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 4 februari 2014, 25 april 2014 en 25 juli 2014. De verdachte is niet in persoon verschenen, maar heeft zich ter terechtzitting door zijn uitdrukkelijk gemachtigde raadsman mr. R.D.A. van Boom, advocaat te Utrecht, laten verdedigen.

De bij afzonderlijke dagvaardingen aangebrachte zaken met bovengenoemde parketnummers zijn ter terechtzitting gevoegd en tegelijk met deze strafzaken is ook de ontnemingsvordering met parketnummer 16-711725-11 behandeld. Voorts zijn de zaken van verdachte tegelijk, maar niet gevoegd, behandeld met de zaken tegen de medeverdachten [medeverdachte 1] (16-650804-12, 16-650809-12 en 16-711921-11) en [medeverdachte 2] (16-650808-12 en 16-711923-11).

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van wat de raadsman naar voren heeft gebracht.

2 Tenlastelegging

De tenlastelegging is ter terechtzitting gewijzigd.

De verdediging heeft de rechtbank verzocht om haar beslissing, tot toewijzing van de vordering tot wijziging van de tenlastelegging, te herroepen, omdat er geen sprake is van hetzelfde feit in de zin van artikel 68 van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank zal haar beslissing ten aanzien van 16-711925-11, feit 1, niet herroepen. Met de toewijzing van de vordering tot wijziging van de tenlastelegging is ‘op of omstreeks 24 oktober 2011’ gewijzigd in ‘op een of meer tijdstippen in de periode van 18 juli 2011 tot en met 24 oktober 2011’. Dit betreft enkel een verruiming van de ten laste gelegde periode en deze wijziging leidt niet tot een ander feitencomplex. Het ten laste gelegde feit betreft een voortdurend delict. Een dergelijke vordering tot wijziging van de tenlastelegging is volgens vaste jurisprudentie (zie onder meer HR 24 december 2002, NJ 2003/245) toelaatbaar.

De tenlastelegging is, met wijziging, als bijlage aan dit vonnis gehecht. De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

16-650805-12

in de periode van 22 juni tot en met 19 juli 2010 te [plaats] samen met anderen

feit 1: in een pand aan de [adres] primair opzettelijk 572 hennepplanten heeft geteeld, subsidiair voornoemd feit niet opzettelijk heeft gepleegd;

feit 2: elektriciteit heeft gestolen van Stedin BV;

16-650807-12

in de periode van 6 januari tot en met 24 februari 2011 te [plaats] samen met anderen

feit 1: in een pand aan de [adres] opzettelijk 3510 hennepplanten heeft geteeld;

feit 2: elektriciteit heeft gestolen van Stedin BV;

feit 3: een elektriciteitswerk heeft vernield;

16-711925-11

in de periode van 18 juli tot en met 24 oktober 2011 te [plaats] samen met een ander

feit 1: in een pand aan de [adres] opzettelijk 1123 hennepplanten heeft geteeld;

feit 2: elektriciteit heeft gestolen van Stedin BV;

feit 3: een elektriciteitswerk heeft vernield.

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de feiten onder 16-650805-12 heeft begaan en verzoekt de rechtbank dan ook om de verdachte daarvan vrij te spreken.

De officier van justitie acht wel wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de feiten onder 16-650807-12 en 16-711925-11 heeft begaan en baseert zich daarbij op de inhoud van de zich in het dossier bevindende bewijsmiddelen.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat geen van de aan verdachte ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend kunnen worden bewezen en verzoekt de rechtbank dan ook om de verdachte integraal vrij te spreken. De verdediging heeft daartoe in het bijzonder het volgende aangevoerd.

Ten aanzien van 16-650807-12

Het binnentreden van het pand aan de [adres] was onrechtmatig. Dit is een onherstelbaar vormverzuim in het voorbereidend onderzoek en al het bewijs dat uit dit binnentreden is voortgekomen moet worden uitgesloten van het bewijs.

De aanhouding van verdachte was onrechtmatig. Ook dit is een onherstelbaar vormverzuim in het voorbereidend onderzoek en al het bewijs dat uit deze aanhouding is voortgekomen moet worden uitgesloten van het bewijs.

Voorts mag de verklaring van de getuige [getuige] niet worden gebruikt als bewijs, omdat de verdediging hem niet heeft kunnen horen.

Daarnaast is de zeer summiere bekentenis van verdachte, mede gelet op de omstandigheden waaronder deze is afgelegd, onvoldoende voor het – overtuigend – bewijs van het ten laste gelegde.

Ten aanzien van 16-711925-11

Het binnentreden in de woning aan de [adres] was onrechtmatig, omdat slechts een machtiging was afgegeven voor het pand aan de [adres].

Ook het binnentreden van het pand aan de [adres] was onrechtmatig. Dit is een onherstelbaar vormverzuim in het voorbereidend onderzoek en al het bewijs dat uit dit binnentreden is voortgekomen moet worden uitgesloten van het bewijs.

De aanhouding van verdachte was eveneens onrechtmatig. Dit is wederom een onherstelbaar vormverzuim in het voorbereidend onderzoek en al het bewijs dat uit deze aanhouding is voortgekomen moet worden uitgesloten van het bewijs.

Tot slot is ook bij dit feit de zeer summiere bekentenis van verdachte, mede gelet op de omstandigheden waaronder deze is afgelegd, onvoldoende voor het – overtuigend – bewijs van het ten laste gelegde.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

4.3.1

Vrijspraak ten aanzien van 16-650805-12

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de feiten zoals deze zijn ten laste gelegd onder parketnummer 16-650805-12 en zal de verdachte daarvan dan ook vrijspreken. De rechtbank overweegt daartoe dat op basis van het dossier niet kan worden vastgesteld dat verdachte op enige manier betrokken is geweest bij de aangetroffen hennepkwekerij.

4.3.2

Bewezenverklaring ten aanzien van 16-650807-12 en 16-711925-11

De rechtbank acht wel wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de hem onder 16-650807-12 en 16-711925-11 ten laste gelegde feiten heeft begaan en baseert zich daarbij op het volgende.

Overwegingen ten aanzien van de verklaring van verdachte

De verdediging heeft voorts aangevoerd dat de verklaring van verdachte onvoldoende is voor het – overtuigend – bewijs van het ten laste gelegde. Ten eerste is de verklaring van verdachte zeer summier en ten tweede heeft verdachte deze verklaring afgelegd, omdat hij wilde dat zijn dochter op vrije voeten zou komen. Verdachte was zeer emotioneel en stelt zelfs dat hij een valse bekentenis heeft afgelegd.

De rechtbank zal de bekennende verklaring van verdachte in volle omvang meewegen bij het bewijs. De verklaring van verdachte is weliswaar summier, maar de rechtbank ziet geen enkele reden om te twijfelen aan de juistheid van die verklaring. Zijn verklaring wordt ondersteund door ander bewijs en een ander scenario is bovendien niet aannemelijk geworden.

4.3.2.1 Aanvullend ten aanzien van 16-650807-12

Overwegingen ten aanzien van het binnentreden in de schuur

De verdediging heeft bepleit dat de politie het perceel aan de [adres] onrechtmatig is binnengetreden, omdat er geen sprake was van voldoende verdenking dat zich aldaar een hennepkwekerij zou bevinden. Dit is een onherstelbaar vormverzuim, waardoor al hetgeen dat uit dit binnentreden is voortgekomen moet worden uitgesloten van bewijs.

De rechtbank verwerpt dit verweer en overweegt daartoe dat er wel degelijk sprake was van voldoende verdenking. In januari 2011 waren diverse zware zekeringen in een transformatorhuisje aan de [adres] doorgebrand. Uit onderzoek bleek dat dit kwam door het stroomverbruik dat liep over een kabel die een aantal panden, waaronder de [adres], voorzag van stroom. De politie wist dat in het pand aan de [adres] eerder een hennepkwekerij had gezeten en een warmtemeting op 19 januari 2011 wees erop dat er in dat specifieke perceel wederom een hennepkwekerij zou zitten. Dit alles bij elkaar levert voldoende verdenking op. Het binnentreden was dan ook rechtmatig, waardoor er geen sprake is van een onherstelbaar vormverzuim.

Overwegingen ten aanzien van het gebruik van de verklaring van getuige [getuige]

De verdediging heeft voorts bepleit dat de verklaring van de getuige [getuige] niet bruikbaar is voor bewijs, omdat de verdediging hem niet heeft kunnen horen. De verdediging verwijst daarbij naar jurisprudentie in het kader van Vidgen tegen Nederland.

De rechtbank verwerpt ook dit verweer en overweegt daartoe als volgt. Het verweer treft enkel doel wanneer de verklaring van de betwiste getuige ‘sole and decisive’, oftewel de enige en beslissende, is. De rechtbank verwijst daarbij naar de uitspraak van het Europees Hof voor Rechten van de Mens in de zaak Vidgen tegen Nederland (EHRM 10 juli 2012, LJN: BX3071) en naar een uitspraak van de Hoge Raad waarin wordt ingegaan op de betekenis van deze uitspraak voor Nederland (HR 29 februari 2013, LJN: BX5539). De verklaring van getuige [getuige] is naar het oordeel van de rechtbank weliswaar belangrijk, maar niet ‘sole and decisive’. Met andere woorden: diens verklaring vormt niet uitsluitend en in beslissende mate het belastende bewijs dat verdachte de eigenaar van de hennepkwekerij was. De verklaring van [getuige] wordt daarin met name gesteund door de verklaring van verdachte zelf.

Het bewijs

Op 24 februari 2011 heeft de politie een hennepkwekerij aangetroffen aan de [adres] te [plaats]. In de kwekerij vond de politie onder andere 3510 hennepplanten.1

De politie heeft monsters genomen en testen uitgevoerd. De testen gaven een positieve indicatie op de aanwezigheid van hennep.2

Stedin BV heeft aangifte gedaan van diefstal van elektriciteit ten behoeve van de hennepkwekerij in de periode van 6 januari 2011 tot en met 24 februari 2011, zijnde een deel van een hennepoogst van 49 dagen. Deze periode is gebaseerd op de bevindingen van een medewerker van Stedin in de schuur aan de [adres], inhoudende de aanwezigheid van hennepplanten van 49 dagen oud.

De medewerker van Stedin zag bij controle van de elektrische installatie in de meterkast van het pand dat de verzegeling van het deksel van de hoofdaansluitkast was verbroken en dat er aan de bovenzijde van de hoofdzekeringen een elektriciteitskabel was bijgeplaatst en aangesloten. Deze elektriciteitskabel zat aangesloten vóór de elektriciteitsmeter, zodat alle elektriciteit die via deze kabel werd afgenomen niet door de elektriciteitsmeter werd geregistreerd. Bij het volgen van de elektriciteitskabel zag de medewerker van Stedin dat deze uitkwam in een onderverdeelinrichting van elektriciteit van waaruit de hennepkwekerij onbemeten van elektriciteit werd voorzien.3

Doordat de deksels en afdekplaten niet meer aanwezig waren op de netcomponenten, waren onder spanning staande delen niet meer voldoende beschermd. Voorts was er een illegale aftakking tussen de hoofdbeveiliging in de hoofdaansluitkast en de elektriciteitsmeter geplaatst, waarbij de hoofdbeveiliging tevens was verzwaard. Indien een beveiliging niet is afgestemd op de installatie, dan bestaat de kans op brandgevaar bij overbelasting of kortsluiting.4

De politie heeft de hennepkwekerij getoetst aan de indicatoren voor bedrijfsmatig handelen. Daarbij werd vastgesteld dat in de kwekerij een grote hoeveelheid aan hennepplanten werd gekweekt en dat gebruik werd gemaakt van kunstlicht (assimilatielampen) op tijdklokken, een centraal geregeld bevloeiingssysteem, isolatie van daglicht en temperatuur, ventilatie met afzuiging naar buiten, een bodem van aarde en potgrond en vangstrips voor ongedierte.5

Uit gegevens van het Kadaster blijkt dat de schuur aan de [adres] te [plaats] eigendom is van [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1].6

Uit een huurovereenkomst blijkt dat voornoemde schuur per 1 januari 2011 door hiervoor genoemde personen werd verhuurd aan [verdachte].7

Getuige [getuige] heeft verklaard dat hij zag dat [verdachte] regelmatig in de schuur aanwezig was.8

Verdachte [verdachte] heeft verklaard dat hij eigenaar is van de hennepkwekerij die is aangetroffen in de schuur aan de [adres] te [plaats].9

Nadere overwegingen ten aanzien van het bewijs van feit 1

De rechtbank acht, gelet op de hoeveelheid hennepplanten en gelet op de indicatoren voor bedrijfsmatig handelen – waaraan de politie de hennepkwekerij heeft getoetst – wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de hennep heeft gekweekt in de uitoefening van een beroep en/of bedrijf.

Nadere overwegingen ten aanzien van het bewijs van feit 3

De rechtbank neemt als uitgangspunt dat elke verstoring in de levering van stroom, de levering van stroom ten algemene nutte stoort en dat elke verstoring aan het openbare elektriciteitsnet gemeen gevaar voor goederen oplevert. De rechtbank acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat verdachte door zijn handelen een stoornis in de gang en/of in de werking van een elektriciteitswerk heeft veroorzaakt en ten opzichte van dat elektriciteitswerk genomen veiligheidsmaatregelen heeft verijdeld, terwijl daardoor verhindering of bemoeilijking van stroomlevering ten algemene nutte is ontstaan en terwijl daardoor gemeen gevaar voor goederen te duchten is geweest.

4.3.2.2 Aanvullend ten aanzien van 16-711925-11

Overwegingen ten aanzien van het binnentreden in de woning

De verdediging heeft de onrechtmatigheid van het binnentreden van de woning aan de [adres] bepleit. Nu de verdediging hieraan geen conclusies heeft verbonden en voorts de ‘schutznorm’ van toepassing is – waardoor verdachte door de eventuele onrechtmatigheid niet in zijn belangen is geschaad – behoeft dit verweer geen verdere bespreking.

Overwegingen ten aanzien van het binnentreden in de schuur

De verdediging heeft bepleit dat de politie het perceel aan de [adres] onrechtmatig is binnengetreden, omdat er geen sprake was van voldoende verdenking dat zich aldaar een hennepkwekerij zou bevinden. Dit is een onherstelbaar vormverzuim, waardoor al hetgeen dat uit dit binnentreden is voortgekomen moet worden uitgesloten van bewijs.

De rechtbank verwerpt dit verweer en overweegt daartoe dat er wel degelijk sprake was van voldoende verdenking. In februari 2011 is een hennepkwekerij ontmanteld aan de [adres], nadat in een transformatorhuisje in die straat zekeringen waren doorgebrand wegens buitengewoon stroomverbruik. Op 29 juli 2011 werd de politie gebeld door een onbekend gebleven persoon met de mededeling dat in hetzelfde perceel wederom een hennepkwekerij zou zitten. Vervolgens zijn een aantal stroommetingen gedaan die dit vermoeden bevestigden. Dit alles bij elkaar levert voldoende verdenking op ten aanzien van de gebruikers van dit specifieke perceel. Het binnentreden was dan ook rechtmatig, waardoor er geen sprake is van een onherstelbaar vormverzuim.

Overwegingen ten aanzien van de aanhouding van verdachte

De verdediging heeft de onrechtmatigheid van de aanhouding van verdachte bepleit, omdat voor het kennelijk voorafgaand aan de aanhouding gegeven bevel voor aanhouding buiten heterdaad geen dan wel onvoldoende basis was. Dit is een onherstelbaar vormverzuim in het voorbereidend onderzoek en de verdediging is dan ook van mening dat al het bewijs dat uit deze onrechtmatige aanhouding is voortgekomen moet worden uitgesloten van het bewijs.

De rechtbank is met de verdediging van oordeel dat er sprake is van een onherstelbaar vormverzuim in het voorbereidend onderzoek. Verdachte is blijkens het dossier op 25 oktober 2011 buiten heterdaad aangehouden. Op grond van het dossier kan niet zonder meer worden vastgesteld of deze aanhouding buiten heterdaad op juiste wijze is verlopen, namelijk dat deze aanhouding heeft plaatsgevonden met toestemming van de officier van justitie. Evenmin is vast te stellen of op het moment van de toestemming een redelijk vermoeden van schuld bestond ten aanzien van [verdachte]. Kort na de ontdekking van de hennepkwekerij was [verdachte] namelijk nog niet in beeld als verdachte. De rechtbank zal aan dit verzuim echter geen consequenties verbinden, nu er op het moment van de feitelijke aanhouding, gezien de locatie en de omstandigheden, wel degelijk sprake was van een redelijk vermoeden van schuld, waarbij de verdachte zelfs op heterdaad had kunnen worden aangehouden. Daarbij is het volgende van belang. Op 25 oktober 2011, de dag na ontdekking en ruiming van de hennepkwekerij, kwam de politie wederom ter plaatse bij de – resten van – de hennepkwekerij. De politie hoorde vervolgens een mannenstem uit de schuur vandaan komen. De politie heeft meermalen geroepen: ‘politie, maak jezelf bekend, kom tevoorschijn’, maar de man kwam niet tevoorschijn. De politie zag uiteindelijk dat achter de afzuiginstallatie een man zich verstopte. Dit bleek [verdachte] te zijn. Dit leverde een redelijk vermoeden van schuld op die in dit gegeven geval een aanhouding rechtvaardigde.

Het bewijs

Op 24 oktober 2011 heeft de politie een hennepkwekerij aangetroffen aan de [adres] te [plaats]. In de kwekerij vond de politie onder andere 1123 hennepplanten.10

De politie heeft monsters genomen. De geselecteerde planten hadden de uiterlijke kenmerken van hennepplanten en gaven bij het testen een positieve indicatie op de aanwezigheid van hennep.11

Stedin BV heeft aangifte gedaan van diefstal van elektriciteit ten behoeve van de hennepkwekerij in de periode van 18 juli 2011 tot en met 24 oktober 2011, zijnde een volledige hennepoogst van 70 dagen en een deel van een hennepoogst van 28 dagen. Deze periode is gebaseerd op de bevindingen van een medewerker van Stedin in de schuur aan de [adres] te [plaats], inhoudende: een laag stof op de kappen van de aanwezige assimilatielampen, vervuiling van de koolstoffilters, de aanwezigheid van droge afvalbladeren en droge resten van hennepplanten op de vloer, de aanwezigheid van scharen met restanten van hennepproducten, de aanwezigheid van een dikke kalkaanslag op het zeil dat op de vloer lag en de aanwezigheid van hennepplanten van 28 dagen oud.

Voornoemde medewerker van Stedin heeft verder waargenomen dat er vanaf het woonhuis aan de [adres] een kabel was gelegd naar de schuur op [adres]. Op deze kabel stond een afzuigventilator ten behoeve van de hennepkwekerij op de benedenverdieping van [adres] en de tl-verlichting van [adres] aangesloten.

De medewerker van Stedin zag voorts bij controle van de elektrische installatie in de meterkast van het pand aan de [adres] dat de verzegeling van het deksel van de hoofdaansluitkast was verbroken en dat de deksel was verwijderd. Er was een illegale kabel aangesloten op de zekeringen, waardoor er elektriciteit werd afgenomen zonder tussenkomst van een elektriciteitsmeter. Bij het volgen van de elektriciteitskabel zag de medewerker van Stedin dat deze uitkwam in een onderverdeelinrichting van elektriciteit van waaruit de aanwezige hennepkwekerij onbemeten van elektriciteit werd voorzien.12

Doordat de deksels niet meer aanwezig waren op de hoofdaansluitkast, waren de onder spanning staande delen niet meer voldoende beschermd. Voorts was er een illegale aftakking tussen de hoofdbeveiliging in de hoofdaansluitkast en de elektriciteitsmeter geplaatst, waarbij de hoofdbeveiliging tevens was verzwaard. Indien een beveiliging niet is afgestemd op de installatie, dan bestaat de kans op brandgevaar bij overbelasting of kortsluiting.13

De politie heeft de hennepkwekerij getoetst aan de indicatoren voor bedrijfsmatig handelen. Daarbij werd vastgesteld dat gebruik werd gemaakt van kunstlicht (assimilatielampen) op tijdklokken, een centraal geregeld bevloeiingssysteem, isolatie van daglicht en temperatuur, ventilatie met afzuiging naar buiten, een bodem van aarde en potgrond en vangstrips voor ongedierte.14

Uit gegevens van het Kadaster blijkt dat de schuur aan de [adres] te [plaats] eigendom is van [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1].15

Uit een huurovereenkomst blijkt dat voornoemde schuur per 1 januari 2011 door hiervoor genoemde personen werd verhuurd aan [verdachte].16

Verdachte [verdachte] heeft verklaard dat hij eigenaar is van de hennepkwekerij die is aangetroffen in de schuur aan de [adres] te [plaats].17

Nadere overwegingen ten aanzien van het bewijs van feit 1

De rechtbank acht, gelet op de hoeveelheid hennepplanten en gelet op de indicatoren voor bedrijfsmatig handelen – waaraan de politie de hennepkwekerij heeft getoetst – wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de hennep heeft gekweekt in de uitoefening van een beroep en/of bedrijf.

Nadere overwegingen ten aanzien van het bewijs van feit 3

De rechtbank neemt als uitgangspunt dat elke verstoring in de levering van stroom, de levering van stroom ten algemene nutte stoort en dat elke verstoring aan het openbare elektriciteitsnet gemeen gevaar voor goederen oplevert. De rechtbank acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat verdachte door zijn handelen een stoornis in de gang en/of in de werking van een elektriciteitswerk heeft veroorzaakt en ten opzichte van dat elektriciteitswerk genomen veiligheidsmaatregelen heeft verijdeld, terwijl daardoor verhindering of bemoeilijking van stroomlevering ten algemene nutte is ontstaan en terwijl daardoor gemeen gevaar voor goederen te duchten is geweest.

5 Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in rubriek 4 genoemde bewijsmiddelen bewezen dat verdachte

16-650807-12

feit 1

in de periode van 6 januari 2011 tot en met 24 februari 2011 te [plaats], in de uitoefening van een beroep of bedrijf, opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of heeft verwerkt in een pand aan de [adres],

een grote hoeveelheid, als bedoeld in artikel 11 lid 5 van de Opiumwet, van (in totaal) ongeveer 3510 hennepplanten, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II;

feit 2

op tijdstippen gelegen in de periode van 6 januari 2011 tot en met 24 februari 2011 te [plaats], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een

hoeveelheid elektriciteit, toebehorende aan Stedin Netbeheer B.V., waarbij verdachte het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking;

feit 3

in de periode van 1 januari 2011 tot en met 24 februari 2011 in [plaats], opzettelijk, voor de

stroomvoorziening in een pand gelegen aan de [adres], een stoornis in de gang en/of in de werking van een elektriciteitswerk heeft veroorzaakt en ten opzichte van dat elektriciteitswerk genomen veiligheidsmaatregelen heeft verijdeld, terwijl daardoor verhindering of bemoeilijking van stroomlevering ten algemene nutte is ontstaan en terwijl daardoor gemeen gevaar voor goederen te duchten is geweest, immers heeft hij in dat pand

opzettelijk

- de zegels van de hoofdaansluitkast (van de elektriciteitsinstallatie) verbroken en

- het deksel van de aansluitkast verwijderd en

- ( vervolgens) een illegale elektriciteitsaansluiting gemaakt en

- de zekering(en) van voornoemde elektriciteitsinstallatie (ondeugdelijk) verzwaard en

- ( vervolgens) ten behoeve van die illegale aansluiting geen beveiliging, althans een ondeugdelijke beveiliging, geïnstalleerd;

16-711925-11

feit 1

op tijdstippen in de periode van 18 juli tot en met 24 oktober 2011 te [plaats], in de

uitoefening van een beroep of bedrijf, opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of heeft verwerkt, in een pand aan [adres], een grote hoeveelheid, als bedoeld in artikel 11 lid 5 van de Opiumwet, van (in totaal) ongeveer 1123 hennepplanten, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II;

feit 2

op tijdstippen in de periode van 18 juli 2011 tot en met 24 oktober 2011 te [plaats], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid

elektriciteit, toebehorende aan Stedin Netbeheer B.V., waarbij verdachte het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking;

feit 3

in de periode van 1 juli 2011 tot en met 24 oktober 2011 te [plaats], opzettelijk, voor de

stroomvoorziening in een pand gelegen aan de [adres], een stoornis in de gang en/of in de werking van een elektriciteitswerk heeft veroorzaakt en een ten opzichte van dat

elektriciteitswerk genomen veiligheidsmaatregelen heeft verijdeld, terwijl daardoor verhindering of bemoeilijking van stroomlevering ten algemene nutte is ontstaan en terwijl daardoor gemeen gevaar voor goederen te duchten is geweest, immers heeft hij in dat pand

opzettelijk

- de zegels van de hoofdaansluitkast (van de elektriciteitsinstallatie) verbroken en

- ( vervolgens) een illegale elektriciteitsaansluiting gemaakt en

- ( vervolgens) ten behoeve van die illegale aansluiting geen beveiliging,

althans een ondeugdelijke beveiliging, geïnstalleerd.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.

6 De strafbaarheid van het feit

Het bewezen geachte feit is volgens de wet strafbaar als

16-650807-12, feit 1, en 16-711925-11, feit 1: telkens, in de uitvoering van een beroep of bedrijf opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, terwijl het feit betrekking heeft op een grote hoeveelheid van het middel;

16-650807-12, feit 2, en 16-711925-11, feit 2: telkens, diefstal, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht doormiddel van verbreking;

16-650807-12, feit 3, 16-711925-11, feit 3: telkens, opzettelijk een stoornis in de gang of werking van een elektriciteitswerk veroorzaken en een ten opzichte van een elektriciteitswerk genomen veiligheidsmaatregel verijdelen, terwijl daardoor verhindering of bemoeilijking van stroomlevering ten algemenen nutte ontstaat en gemeen gevaar voor goederen te duchten is.

7 De strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 Motivering van de straffen en maatregelen

8.1.

De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, met aftrek, waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.

8.2.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft geen standpunt ingenomen ten aanzien van de strafmaat.

8.3.

Het oordeel van de rechtbank

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan de feiten zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld.

Het spreekt voor zich dat het kweken van een softdrug als hennep een strafbaar feit is en dat dit feit overlast veroorzaakt en schade voor de maatschappij oplevert. Softdrugs zijn immers stoffen die bij langdurig gebruik kunnen leiden tot schade voor de gezondheid. Voorts is ook de diefstal van stroom en de daarmee gepaarde verstoring van het elektriciteitswerk zeer hinderlijk én gevaarlijk. Verdachte heeft zich kennelijk enkel laten leiden door financieel gewin en zich om al die nadelige gevolgen niet bekommerd.

Met betrekking tot de persoon van de verdachte heeft de rechtbank rekening gehouden met een de verdachte betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie d.d. 29 juni 2014, waaruit blijkt dat verdachte eerder is veroordeeld voor een soortgelijk delict.

Voorts heeft de rechtbank rekening gehouden met het feit dat de redelijke termijn in dezen is overschreden. Uit het dossier volgt dat de politie de hennepkwekerijen respectievelijk op 19 juli 2010 en 24 februari en 24 oktober 2011 heeft ontmanteld en dat verdachte op 25 oktober 2011 in verzekering is gesteld. De rechtbank is van oordeel dat met name deze laatste handeling een vanwege de Staat jegens de verdachte verrichte handeling is waaraan verdachte in redelijkheid de verwachting kan ontlenen dat tegen hem ter zake van een bepaald strafbaar feit door het openbaar ministerie een strafvervolging zal worden ingesteld. De rechtbank is daarom van oordeel dat op 25 oktober 2011 de redelijke termijn is aangevangen. De behandeling van de strafzaak is niet binnen twee jaar daarna afgerond, terwijl in deze strafzaak geen bijzondere omstandigheden aanwezig zijn geweest die daartoe aanleiding hebben gegeven. De rechtbank doet heden, op 8 augustus 2014, uitspraak, wat betekent dat de redelijke termijn in eerste aanleg met ruim negen maanden is overschreden. De ernst van de feiten en de hoeveelheid aangetroffen hennepplanten rechtvaardigen in beginsel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van aanzienlijke duur. De rechtbank is echter van oordeel dat de onderhavige strafzaak gedurende een zeer lange periode zonder duidelijke verklaring en zonder dat hiervoor een verwijt aan de verdachte kan worden gemaakt heeft stilgelegen. Dit dient naar het oordeel van de rechtbank te leiden tot een strafvermindering.

De rechtbank is van oordeel dat, gelet op alle hiervoor genoemde omstandigheden, er aanleiding bestaat bij de straftoemeting af te wijken van wat de officier van justitie heeft gevorderd. De rechtbank acht een gevangenisstraf van tien maanden, met aftrek van voorarrest, passend en geboden. De rechtbank ziet geen aanleiding om gedeelte van die straf voorwaardelijk op te leggen.

9. Het beslag

9.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie is van mening dat de onder verdachte in beslag genomen goederen, te weten een geldbedrag van € 726,50 en een paar schoenen, kunnen worden geretourneerd aan verdachte.

9.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft geen standpunt ingenomen ten aanzien van het beslag.

9.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal de teruggave gelasten aan verdachte van de onder hem in beslag genomen goederen, te weten een paar schoenen en een geldbedrag van € 726,50.

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 57, 63, 161bis en 311van het Wetboek van Strafrecht en artikel 11 van de Opiumwet, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde en op de reeds aangehaalde artikelen

11 Beslissing

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

De rechtbank:

verklaart het onder 16-650805-12 ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

verklaart dat het bewezenverklaarde oplevert:

16-650807-12, feit 1, en 16-711925-11, feit 1: telkens, in de uitvoering van een beroep of bedrijf opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, terwijl het feit betrekking heeft op een grote hoeveelheid van het middel;

16-650807-12, feit 2, en 16-711925-11, feit 2: telkens, diefstal, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht doormiddel van verbreking;

16-650807-12, feit 3, 16-711925-11, feit 3: telkens, opzettelijk een stoornis in de gang of werking van een elektriciteitswerk veroorzaken en een ten opzichte van een elektriciteitswerk genomen veiligheidsmaatregel verijdelen, terwijl daardoor verhindering of bemoeilijking van stroomlevering ten algemenen nutte ontstaat en gemeen gevaar voor goederen te duchten is;

verklaart het bewezene strafbaar;

verklaart verdachte daarvoor strafbaar;

veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 10 (tien) maanden;

beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering zal worden gebracht;

gelast de teruggave aan verdachte van de in beslag genomen goederen, te weten een paar schoenen en een geldbedrag van € 726,50.

Dit vonnis is gewezen door

mr. M.P. Glerum, voorzitter,

mrs. P.P.C.M. Waarts en H.A. Gerritse, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. G.C. van de Ven-de Vries, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 8 augustus 2014.

Mr. H.A. Gerritse is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE: De tenlastelegging

Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt tenlastegelegd dat

16-650805-12

1.

primair

hij in of omstreeks de periode van 22 juni 2010 tot en met 19 juli 2010 te

[plaats], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen, opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt

en/of verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad (in een pand aan

de[adres]) een hoeveelheid van (in totaal) ongeveer 572

hennepplanten, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan, in

elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende

hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst

II, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet;

subsidiair

hij in of omstreeks de periode van 22 juni 2010 tot en met 19 juli 2010 te

[plaats], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen, heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of

verwerkt, in elk geval aanwezig heeft gehad (in een pand aan de [adres]

[adres]) een hoeveelheid van (in totaal) ongeveer 572

hennepplanten, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan, in

elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende

hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst

II, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet;

2.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 22 juni 2010

tot en met 19 juli 2010 te [plaats], in elk geval in Nederland, tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid

elektriciteit, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan

Stedin Netbeheer B.V., in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte

en / of zijn mededader(s), waarbij verdachte en / of zijn mededader(s) zich de

toegang tot de plaats des misdrijfs heeft / hebben verschaft en / of de / het

weg te nemen goed(eren) onder zijn / hun bereik heeft / hebben gebracht door

middel van braak en/of verbreking;

16-650807-12

1.

hij in of omstreeks de periode van 6 januari 2011 tot en met 24 februari 2011

te [plaats], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander

of anderen, althans alleen, in de uitoefening van een beroep of bedrijf,

opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt, in elk

geval opzettelijk aanwezig heeft gehad (in een pand aan de [adres])

een grote hoeveelheid, als bedoeld in artikel 11 lid 5 van de Opiumwet, van

(in totaal) ongeveer 3510 hennepplanten, althans een groot aantal

hennepplanten en/of delen daarvan, in elk geval een hoeveelheid van meer dan

30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld

op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens artikel

3a, vijfde lid van die wet;

2.

hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 6

januari 2011 tot en met 24 februari 2011 te [plaats], in elk geval in

Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een

hoeveelheid elektriciteit, in elk geval enig goed, geheel of ten dele

toebehorende aan Stedin Netbeheer B.V., in elk geval aan een ander of anderen

dan aan verdachte en / of zijn mededader(s), waarbij verdachte en / of zijn

mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft / hebben

verschaft en / of de / het weg te nemen goed(eren) onder zijn / hun bereik

heeft / hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking;

3.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2011 tot en met 24 februari 2011

in [plaats], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander

of anderen, althans alleen, opzettelijk een elektriciteitswerk, voor de

stroomvoorziening in een pand gelegen aan de [adres], heeft vernield

en/of beschadigd en/of een stoornis in de gang en/of in de werking van dat

elektriciteitswerk heeft veroorzaakt en/of een ten opzichte van dat

elektriciteitswerk genomen veiligheidsmaatregel(en) heeft verijdeld, terwijl

daardoor verhindering of bemoeilijking van stroomlevering ten algemene nutte

is ontstaan en/of terwijl daardoor gemeen gevaar voor goederen te duchten is

geweest, immers heeft/hebben hij en/of zijn mededader(s) in dat pand

opzettelijk

- de zegels van de hoofdaansluitkast (van de elektriciteitsinstallatie)

verbroken en/of

- het deksel van de aansluitkast verwijderd en/of

- ( vervolgens) een illegale elektriciteitsaansluiting gemaakt en/of

- de zekering(en) van voornoemde elektriciteitsinstallatie (ondeugdelijk)

verzwaard en/of

- ( vervolgens) ten behoeve van die illegale aansluiting geen beveiliging,

althans een ondeugdelijke beveiliging, geïnstalleerd;

16-711925-11

1.

hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 18 juli

tot en met 24 oktober 2011 te [plaats], in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in de

uitoefening van een beroep of bedrijf, opzettelijk heeft geteeld en/of bereid

en/of bewerkt en/of verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad

(in een pand aan [adres]) een grote hoeveelheid, als bedoeld in

artikel 11 lid 5 van de Opiumwet, van (in totaal) ongeveer 1123

hennepplanten, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan, in

elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende

hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst

II, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet;

2.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 18 juli 2011

tot en met 24 oktober 2011 te [plaats], in elk geval in Nederland, tezamen en

in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid

elektriciteit, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan

Stedin Netbeheer B.V., in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte

en / of zijn mededader(s), waarbij verdachte en / of zijn mededader(s) zich de

toegang tot de plaats des misdrijfs heeft / hebben verschaft en / of de / het

weg te nemen goed(eren) onder zijn / hun bereik heeft / hebben gebracht door

braak en/of verbreking;

3.

hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2011 tot en met 24 oktober 2011 te

[plaats], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander

of anderen, althans alleen, opzettelijk een elektriciteitswerk, voor de

stroomvoorziening in een pand gelegen aan de [adres], heeft vernield

en/of beschadigd en/of een stoornis in de gang en/of in de werking van dat

elektriciteitswerk heeft veroorzaakt en/of een ten opzichte van dat

elektriciteitswerk genomen veiligheidsmaatregel(en) heeft verijdeld, terwijl

daardoor verhindering of bemoeilijking van stroomlevering ten algemene nutte

is ontstaan en/of terwijl daardoor gemeen gevaar voor goederen te duchten is

geweest, immers heeft/hebben hij en/of zijn mededader(s) in dat pand

opzettelijk

- de zegels van de hoofdaansluitkast (van de elektriciteitsinstallatie)

verbroken en/of

- ( vervolgens) een illegale elektriciteitsaansluiting gemaakt en/of

- ( vervolgens) ten behoeve van die illegale aansluiting geen beveiliging,

althans een ondeugdelijke beveiliging, geïnstalleerd.

1 Het proces-verbaal van bevindingen, opgenomen op pagina 15-16, van het proces-verbaal met nummer PL091A 2011042077, van politie regio [plaats], in de wettelijke vorm opgemaakt en doorgenummerd van pagina 1 tot en met 127.

2 Het proces-verbaal van bevindingen, opgenomen op pagina 361, van het proces-verbaal met nummer PL091A 2011227349, van politie regio [plaats], in de wettelijke vorm opgemaakt en doorgenummerd van pagina 1 tot en met 371.

3 Het proces-verbaal van aangifte [aangever 1], namens Stedin Netbeheer BV, met als bijlagen een rapportage diefstal energie en een rapportage visuele waarneming controle netcomponenten, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 77-79.

4 Het proces-verbaal van aangifte [aangever 1], namens Stedin Netbeheer BV, met als bijlagen een rapportage diefstal energie en een rapportage visuele waarneming controle netcomponenten, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 82.

5 Het proces-verbaal van bevindingen, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 17.

6 Het geschrift, te weten een uitdraai van het Kadaster, opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 63-64, 66-67 en 74.

7 Het geschrift, te weten een kopie van een huurovereenkomst, opgenomen in het onder voetnoot 2 genoemde proces-verbaal, pagina 161.

8 Het proces-verbaal van verhoor getuige [getuige], in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 61.

9 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte], in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 2 genoemde proces-verbaal, pagina 191-192.

10 Het proces-verbaal van bevindingen, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 2 genoemde proces-verbaal, pagina, 136.

11 Het proces-verbaal van bevindingen, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 2 genoemde proces-verbaal, pagina 134-135.

12 Het proces-verbaal van aangifte [aangever 2], namens Stedin Netbeheer BV, met als bijlagen een rapportage diefstal energie en een rapportage visuele waarneming controle netcomponenten, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 2 genoemde proces-verbaal, pagina 225-227.

13 Het proces-verbaal van aangifte [aangever 2], namens Stedin Netbeheer BV, met als bijlagen een rapportage diefstal energie en een rapportage visuele waarneming controle netcomponenten, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 2 genoemde proces-verbaal, pagina 239.

14 Het proces-verbaal van bevindingen, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 2 genoemde proces-verbaal, pagina 36.

15 Het geschrift, te weten een uitdraai van het Kadaster, opgenomen in het onder voetnoot 2 genoemde proces-verbaal, pagina 44-45, 47-48, 49-50 en 56.

16 Het geschrift, te weten een kopie van een huurovereenkomst, opgenomen in het onder voetnoot 2 genoemde proces-verbaal, pagina 161.

17 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte], in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 2 genoemde proces-verbaal, pagina 191-192.