Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2014:2030

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
20-05-2014
Datum publicatie
06-06-2014
Zaaknummer
2867189 UE VERZ 14-164
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Artikel 5 Hnw, gebruik handelsnaam, oudere handelsnaam, verwarringsgevaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Civiel recht

kantonrechter

locatie Utrecht

zaaknummer: 2867189 UE VERZ 14-164 IL/4303

Beschikking van 20 mei 2014

inzake

1. de besloten vennootschap

VEC B.V.,

2. de besloten vennootschap

Capability Herstel B.V.,

beide gevestigd te Zaltbommel,

verder gezamenlijk ook te noemen VEC c.s., afzonderlijk VEC en Capability Herstel,

verzoekende partij,

gemachtigde: mr. J.K.P.M. Dubach,

tegen:

de besloten vennootschap

Capability Online B.V.,

gevestigd te Utrecht,

verder ook te noemen Capability Online,

verwerende partij,

gemachtigde: mr. M.M.E. Span.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift van 11 maart 2014 met producties, genummerd 1 tot en met 3;

- het verweerschrift met producties, genummerd 1 tot en met 15;

- de bij brief van 1 mei 2014 ingediende productie, genummerd 16, van de zijde van Capability Online.

1.2.

Ten slotte is beschikking bepaald.

2 De feiten

2.1.

VEC is een onderneming die zich bezighoudt met arbo-begeleiding en re-integratie; het verlenen van diensten op het gebied van Arbozorg, integraal verzuimmanagement en re-integratie. VEC heeft in de registers van de Kamer van Koophandel de handelsnamen VEC BV, Capability Gezond, Capability VEC en Capability geregistreerd.

2.2.

Capability Herstel is ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder RSIN-nummer 817788773. Onder datzelfde RSIN-nummer is thans ingeschreven VEC 1 B.V. (hierna te noemen: VEC 1). VEC 1 is een onderneming die zich bezig houdt met het verlenen van diensten op het gebied van arbodienstverlening, werving, selectie en detachering.

2.3.

Capability Online is een onderneming die zich bezighoudt met het ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware en het ontwikkelen, onderhouden en exploiteren van een online platform voor persoonlijke ontwikkeling en competentiemanagement alsmede voor de verkoop van trainingen en andere leerinstrumenten, en het uitoefenen van daarmee samenhangende activiteiten op het gebied van advies- en trainingsdiensten en maatwerkoplossingen op softwaregebied. Capability Online heeft in de registers van de Kamer van Koophandel de handelsnaam Capability Online B.V. (23 augustus 2011) geregistreerd.

3 Het geschil

3.1.

VEC c.s. verzoekt bij beschikking - uitvoerbaar bij voorraad - Capability Online te veroordelen:

  1. haar handelsnaam zodanig te wijzigen dat daarin in elk geval het woord ‘Capability’ noch woorden/letterverbindingen die daarmee in hoofdzaak overeenstemmen voorkomen;

  2. de wijziging onder 1. door te voeren binnen één maand nadat de griffier aan haar een afschrift van de beschikking heeft gezonden;

  3. tot betaling van een dwangsom indien zij niet voldoet aan het onder 2. gevorderde;

  4. tot betaling van de kosten van deze procedure ex artikel 1019h Rv en de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten.

3.2.

VEC c.s. legt aan haar vordering ten grondslag dat Capability Online inbreuk maakt op de (oudere) handelsnaamrechten van VEC c.s. ex artikel 5 Handelsnaamwet (hierna te noemen: Hnw). Het betreft de volgende handelsnamen: VEC B.V., Capability Gezond, Capability VEC, Capability Herstel B.V. en Capability. VEC c.s. stelt hiertoe dat de handelsnaam van Capability Online slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnamen van VEC c.s. Als gevolg hiervan en mede in verband met de aard van de ondernemingen en hun vestigingsplaats is verwarringsgevaar bij het relevante publiek te duchten. Dit verwarringsgevaar wordt versterkt omdat VEC c.s. thans radioreclame maakt onder de handelsnaam ‘Capability voor de Perfect Fit’, maatsoftware voor ziekteverzuim.

3.3.

Capability Online voert gemotiveerd verweer tegen het verzoek en concludeert dat de kantonrechter dit verzoek ten aanzien van Capability Herstel niet-ontvankelijk dient te verklaren en jegens VEC eveneens niet-ontvankelijk dient te verklaren dan wel dient af te wijzen, met veroordeling van VEC c.s. in de proceskosten ex artikel 1019h Rv.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Het meest verstrekkende verweer van Capability Online met betrekking tot Capability Herstel is dat Capability Herstel niet meer is ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel. De statutaire naam Capability Herstel is vervangen door VEC I. Capability Online betwist dat onder de naam Capability Herstel een (zelfstandige) onderneming is of wordt gevoerd. Dit verweer van Capability Online is door VEC c.s. niet althans onvoldoende gemotiveerd betwist. Bovendien blijkt uit de in het geding gebrachte stukken - de uittreksels uit de registers van de Kamer van Koophandel - dat Capability Herstel was ingeschreven als rechtspersoon onder nummer 817788773 (uittreksel van 29 oktober 2013). Uit een later gedateerd uittreksel (29 april 2014) blijkt echter dat onder datzelfde nummer de rechtspersoon VEC 1 is ingeschreven en dat ondertussen een statutenwijziging heeft plaatsgevonden. Daaruit blijkt dat in ieder geval een naamswijziging van de rechtspersoon heeft plaatsgevonden en dat Capability Herstel thans niet bestaat onder bovengenoemd Kamer van Koophandelnummer. Weliswaar lijkt het gelet op alle bekende gegevens één en dezelfde onderneming te zijn, echter bij gebrek aan betwisting door VEC c.s. van de stelling van Capability Online dan wel een verzochte wijziging van de naam van verzoekster sub 2 zal Capability Herstel niet-ontvankelijk worden verklaard.

4.2.

Het meest verstrekkende verweer van Capability Online met betrekking tot VEC is dat VEC de door haar ingeroepen inbreuk makende handelsnamen niet zou gebruiken, zodat van een inbreuk op een handelsnaam ex artikel 5 Hnw geen sprake kan zijn. Reeds om die reden dient volgens Capability Online het verzoek van VEC niet-ontvankelijk te worden verklaard dan wel te worden afgewezen.

4.3.

Om bescherming te verkrijgen ex artikel 5 Hnw is vereist dat sprake is van een inbreuk op een handelsnaam. Er is slechts sprake van het voeren van een handelsnaam in het geval de onderneming, VEC, daadwerkelijk onder die handelsnaam wordt gedreven. VEC heeft ter zitting verklaard dat zij uitsluitend de handelsnaam ‘Capability’ gebruikt. Dat betekent dat daarmee vaststaat dat de in het verzoekschrift genoemde handelsnamen VEC B.V., Capability Gezond en Capability VEC niet worden gebruikt door VEC. Deze handelsnamen zullen daarom buiten beschouwing blijven. De handelsnaam Capability blijft gelet daarop ter beoordeling over. Capability Online heeft - zoals gezegd - aangevoerd dat VEC ook deze handelsnaam niet voert. VEC heeft die stelling betwist. Zij heeft ter zitting gesteld dat de handelsnaam Capability op een groot bord naast de snelweg - alwaar de onderneming is gevestigd - zichtbaar is voor het publiek. Voorts heeft zij gesteld dat de handelsnaam Capability op al haar correspondentie- en bedrijfsmateriaal wordt vermeld (onder meer op briefpapier en werkkleding, en verwerkt in het e-mailadres) en wordt gebruikt in een radiocampagne. VEC heeft echter nagelaten haar stelling te onderbouwen. Dat had, gelet op het verweer van Capability Online, wel op haar weg gelegen. Ter zitting heeft VEC alsnog bewijs aangeboden van voornoemde stelling. VEC heeft echter voldoende tijd en ruimte gekregen om nadere stukken ter onderbouwing van haar stelling in het geding te brengen, maar heeft dit nagelaten. Dit komt voor haar rekening en risico. Het bewijsaanbod is derhalve tardief gedaan, zodat dit aanbod wordt afgewezen. Gelet op het vorenstaande dient er thans vanuit te worden gegaan dat VEC ook de handelsnaam Capability niet voert ter aanduiding van haar onderneming. Reeds hierom kan geen beroep worden gedaan op artikel 5 Hnw - daarvoor is immers een inbreuk op een handelsnaam vereist - en wordt het verzoek van VEC afgewezen.

4.4.

Ten overvloede wordt overwogen dat in het geval Capability Herstel wel ontvankelijk zou zijn geweest in haar vordering, ook die vordering zou zijn afgewezen op dezelfde grond als hiervoor overwogen in rechtsoverweging 4.3. Immers, VEC c.s. heeft ter zitting verklaard evenmin de handelsnaam Capability Herstel ter aanduiding van de onderneming te voeren, zodat ook deze naam in dat geval niet ter beoordeling zou hebben voorgelegen.

4.5.

Voorts zou ook in het geval VEC c.s. had aangetoond dat VEC en/of Capability Herstel dan wel VEC 1 daadwerkelijk (feitelijk) onder de handelsnaam Capability wordt gevoerd, het verzoek van VEC c.s. worden afgewezen om de navolgende redenen. Onbetwist is door Capability Online het verweer gevoerd dat VEC c.s. de handelsnaam Capability pas vanaf 1 februari 2012 voert. Gesteld noch gebleken is dat het handelsnaamgebruik van de naam Capability op een eerder tijdstip is aangevangen. Voor de ingangsdatum van het gebruik van de handelsnaam Capability verwijst VEC c.s. slechts naar het overgelegde uittreksel uit de handelsregisters van de Kamer van Koophandel. Daaruit blijkt echter niet van een eerdere gebruik dan vanaf de datum 1 februari 2012. Nu Capability Online onbetwist heeft gesteld dat zij haar handelsnaam reeds vanaf 23 augustus 2011 voert, slaagt het verweer. VEC c.s. heeft onvoldoende gemotiveerd gesteld dat zij een ouder handelsnaamrecht heeft. Dit is echter wel een vereiste om een beroep op te kunnen doen op artikel 5 Hnw.

4.6.

Verder staat bovendien niet vast dat sprake is van te duchten verwarringsgevaar bij het relevante publiek, zodat de vordering ook om die reden niet had kunnen slagen. Dit blijkt reeds uit de bedrijfsomschrijvingen van partijen en uit hetgeen door partijen ter zitting is verklaard wat betreft de activiteiten van beide ondernemingen. Gelet op de stellingen van partijen en de in het geding gebrachte stukken, staat vast dat partijen zich ieder met andere producten en een ander type dienstverlening op de markt begeven. VEC c.s. stelt zich voornamelijk bezig te houden met arbeidsverzuim gerelateerde zaken en met arbeidspreventie. Capability Online stelt daarentegen dat zij maatwerksoftware en online werkomgevingen c.q. platforms aanbiedt, zijnde een andere product/dienst. De stelling van VEC c.s. een bezoeker van een door Capability Online ontworpen (online)platform/website kan doorlinken naar opleidingsprogramma’s en dat deze programma’s dezelfde diensten aanbieden als VEC c.s. (bijvoorbeeld e-learning), slaagt niet. Capability Online heeft betwist dat zij die diensten aanbiedt dan wel dat zij daarvoor commissie ontvangt. Dat een mogelijk overlappende dienst/product op een door Capability Online ontworpen (online)platform/internetsite wordt aangeboden, wordt volgens Capability Online niet door haar gerealiseerd maar door een actie vanuit haar klant die het (online)platform of de internetsite beheert. Capability Online verricht - na oplevering van de internetomgeving - slechts onderhoud aan het platform of de website en verzorgt updates. VEC c.s. heeft tegen die stelling geen verweer gevoerd. Daarmee staat vast dat in tegenstelling tot VEC c.s. Capability Online zich niet bezighoudt met re-integratie van werknemers dan wel het voorkomen van arbeidsverzuim. Daarnaast heeft VEC c.s. haar stelling dat de zoekresultaten op internetzoekmachines als het woord ‘capability’ wordt ingevoerd leiden tot verwarringsgevaar, onvoldoende onderbouwd. Dit geldt eveneens voor haar stelling dat de naam ‘capability’ voldoende onderscheidend vermogen bezit om voor bescherming in aanmerking te kunnen komen.

4.7.

VEC c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Capability Online vordert op grond van artikel 1019h Rv een volledige proceskostenveroordeling van VEC c.s. De vorderingen van VEC c.s. worden op grond van een intellectueel eigendomsrecht afgewezen, zodat kostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv dient plaats te vinden. Het door Capability Online ingediende kostenoverzicht van de procedure is door VEC c.s. niet betwist, zodat de kantonrechter uitgaat van de redelijkheid en evenredigheid van de door Capability Online opgegeven kosten. De gevorderde vergoeding zal derhalve worden toegewezen. De kosten aan de zijde van Capability Online worden begroot op:

- salaris advocaat € 8.771,50 [bedrag aan opgegeven (en toewijsbare) kosten]

Totaal € 8.771,50

De beslissing

De kantonrechter:

verklaart Capability Herstel niet-ontvankelijk in haar verzoek,

wijst het verzoek van VEC af,

veroordeelt VEC c.s. tot betaling van de proceskosten ex artikel 1019h Rv aan de zijde van Capability Online, tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 8.771,50,

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gewezen door mr. P.S. Elkhuizen-Koopmans, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 20 mei 2014.