Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2014:1940

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
16-05-2014
Datum publicatie
16-05-2014
Zaaknummer
C/16/367360 / KL ZA 14-136
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

De voorzieningenrechter in Lelystad heeft bepaald dat RTL de aflevering van het programma ‘Project P’ over de scholieren van het Einstein Lyceum, die gepland stond voor maandag 19 mei, niet mag uitzenden. Het gaat om de beelden die met de verborgen camera zijn opgenomen in en rond de school en de beelden waarbij de scholieren met de verborgen opnamen bij het sportveld werden geconfronteerd. De rechter oordeelde dat de persoonlijke levenssfeer van de leerlingen in dit specifieke kort geding zwaarder weegt dan het recht van vrijheid van meningsuiting/persvrijheid van RTL.

Wetsverwijzingen
Grondwet
Grondwet 7
Auteurswet 1912
Auteurswet 1912 21
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JBP 2014/63
JBP 2014/88
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Civiel recht

handelskamer

locatie Lelystad

zaaknummer / rolnummer: C/16/367360 / KL ZA 14-136

Vonnis in kort geding van 16 mei 2014

in de zaak van

1. de school

EINSTEIN LYCEUM OPENBARE SCHOLENGEMEENSCHAP

VOOR MAVO, HAVO, ATHENEUM EN GYMNASIUM,

gevestigd en kantoorhoudende te Hoogvliet,

nevenvestiging van STICHTING BOOR, gevestigd te Rotterdam,

2. de ouders/wettelijk vertegenwoordigers van twintig minderjarige leerlingen van

voormelde school, zoals vermeld in de aan dit vonnis gehechte dagvaarding,

3. negen docenten van voormelde school, zoals vermeld in de aan dit vonnis gehechte

dagvaarding,

eisers,

advocaat mr. E.C. Menkhorst te Utrecht,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

RTL NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Hilversum,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

B.V. SKYHIGH T.V.,

gevestigd te Hilversum,

gedaagden,

advocaten mr. R.S. Le Poole en L. Broers te Amsterdam.

Eisers gezamenlijk zullen hierna Einstein Lyceum c.s. genoemd worden en gedaagden gezamenlijk RTL c.s..

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de aanvraag van het kort geding op 18 april 2014;

 • -

  de fax van 28 april 2014 van Einstein Lyceum c.s., met het verzoek de behandeling van het

kort geding met gesloten deuren plaats te laten vinden;

 • -

  de fax van 29 april 2014 van RTL c.s. met conclusie tot afwijzing van voormeld verzoek;

 • -

  de fax van 1 mei 2014 van de rechtbank aan partijen met de mededeling dat ter zitting op
  het verzoek zal worden beslist;

 • -

  de dagvaarding 2 mei 2014 met producties;

 • -

  de brief van 9 mei 2014 van RTL c.s. met producties, waaronder onder meer beelddragers
  met beeldmateriaal. Bij deze brief is de rechtbank verzocht om reeds voor de zitting kennis

te nemen van dit beeldmateriaal. Voorts is aangekondigd dat RTL c.s. ook op de zitting

beeldmateriaal wil (laten) tonen;

- de reactie van 9 mei 2014 van de wederpartij dat geen bezwaar is tegen voorafgaande

kennisname van het beeldmateriaal en dat zij zich verder refereert;

 • -

  de fax van 9 mei 2014 van de rechtbank dat zij vooraf kennis zal nemen van het reeds
  toegezonden beeldmateriaal en dat zij voornemens is ook ter zitting de mogelijkheid te
  bieden beeldmateriaal te tonen, maar dat een definitief besluit, na eventueel debat over dit
  onderwerp, op de zitting zal worden genomen;

 • -

  de fax van 12 mei 2014 van Einstein Lyceum c.s. met aanvullende producties;

 • -

  de fax van 12 mei 2014 van RTL c.s. met een aanvullende productie;

 • -

  de mondelinge behandeling op 12 mei 2014, die gedeeltelijk met gesloten deuren heeft
  plaatsgevonden. Naast mr. Menkhorst is ook haar kantoorgenoot mr. E.J.C. van Gelderen
  voor Einstein Lyceum c.s. verschenen;

 • -

  de pleitnota van Einstein Lyceum c.s.;

 • -

  de pleitnota van RTL c.s..

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Het Einstein Lyceum (hierna ook: de School) is een middelbare school voor openbaar onderwijs in Hoogvliet die de leerniveaus MAVO, HAVO en VWO aanbiedt.

2.2.

B.V. Skyhigh T.V. (hierna ook: Skyhigh) is producent van het programma ‘Project P: Stop het Pesten’ (hierna ook het Programma). Het Programma wordt uitgezonden door RTL Nederland B.V. (hierna ook RTL) op de zender RTL 5. Presentatoren van het Programma zijn [A] en [B].

2.3.

Onderdeel van het programmaformat is dat een leerling met een verborgen camera, geplaatst in een daartoe speciaal geprepareerde rugzak, het pestgedrag dat hij of zij meemaakt vastlegt. De opnames (beeld en geluid) worden met deze verborgen camera gemaakt vanaf het moment dat de leerling zijn of haar woning verlaat om naar school te gaan tot dat de accu op is (ongeveer vier uur later). Behoudens de medewerkers van het Programma, de leerling zelf en diens ouders/verzorgers, is niemand op de hoogte van het feit dat er opnames met een verborgen camera gemaakt worden.

2.4.

De in het Programma getoonde beelden gaan, voor zover hier van belang, over pestgedrag dat plaatsvindt in en rondom school. Vervolgens is het de bedoeling dat de overige kinderen uit de klas van de (gepeste) leerling geconfronteerd worden met de beelden.

2.5.

[X], 12 jaar oud, is een leerling van de School en zit sinds het begin van het lopende schooljaar in de eerste klas van de MAVO. [X] en zijn ouders hebben meegewerkt aan het Programma. Eind februari 2014 / begin maart 2014 heeft [X] met een verborgen camera opnames gemaakt in en rondom de School (hierna: de opnames met de verborgen camera).

2.6.

Op 3 april 2014 heeft RTL een selectie van de met de verborgen camera opgenomen beelden getoond aan de klas van [X]. Dit is gebeurd door middel van een dwars op de toegangsweg tot de sportvelden, waar de leerlingen gymles hadden, geplaatst voertuig met daarop een groot scherm waarop de beelden (met geluid) zijn getoond. Van deze confrontatie zijn (openlijk) opnames gemaakt (hierna: de opnames op 3 april 2014). [B] was hierbij aanwezig.

2.7.

Tussen de School en RTL c.s. is vanaf medio maart 2014 overleg geweest over de medewerking van de School aan het Programma. Bij brief van 9 april 2014 heeft de School definitief aan RTL bericht dat zij ‘geen enkele medewerking zal leveren’ aan het Programma.

2.8.

RTL is voornemens om in het Programma van 19 mei 2014 (een selectie van) de met de verborgen camera opgenomen beelden en de op 3 april 2014 opgenomen beelden uit te zenden, waarbij beelden van leerlingen geblurd zijn.

3 Het geschil

3.1.

Einstein Lyceum c.s. vordert dat bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

 1. primair: RTL c.s. wordt verboden om beeld- en/of geluidsopnames gemaakt met de verborgen camera en/of beeld- en/of geluidsopnames van de confrontatie bij het sportveld en/of alle overige beelden en/of geluidsopnames van de leerlingen en/of docenten van de School uit te zenden, ten gehore te brengen of anderszins openbaar te maken, via internet, televisie of via welk ander medium dan ook, althans,
  subsidiair, RTL c.s. wordt geboden om voormeld beeld- en/of geluidsopnames te bewerken op dusdanige wijze dat de identiteit van de betreffende personen op geen enkele wijze achterhaald kan worden en meer specifiek waarin gezichten, lichaamshoudingen, kleding, schoeisel, stemmen of fietsen niet herkenbaar in beeld zijn; en/of

 2. RTL c.s. hoofdelijk, althans afzonderlijk, althans één der gedaagden, wordt veroordeeld om een dwangsom te betalen aan Einstein Lyceum c.s. van € 500.000,--, althans een door de voorzieningenrechter vast te stellen bedrag, per keer dat het beeld- en/of geluidsmateriaal of een deel daarvan wordt uitgezonden, ten gehore gebracht of anderszins openbaar wordt gemaakt, alsmede een bedrag van € 100.000,-- voor iedere dag of een deel daarvan dat een dergelijke openbaarmaking aanhoudt; en/of

 3. RTL c.s. althans één der gedaagden, wordt veroordeeld om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis, althans een door de voorzieningenrechter te bepalen termijn, alle beelden en (geluids)opnames van de leerlingen en/of docenten af te geven aan Einstein Lyceum c.s., zonder behoud van kopieën; en/of

 4. RTL c.s. hoofdelijk, althans afzonderlijk, althans één van de gedaagden, wordt veroordeeld in de proceskosten van dit geding.

3.2.

Einstein Lyceum c.s. heeft - kort samengevat en zakelijk weergegeven - het navolgende aan haar vorderingen ten grondslag gelegd. Het uitzenden van de beelden maakt een onrechtmatige inbreuk op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de leerlingen en de docenten, alsmede op het portretrecht van de leerlingen en de docenten. Er zijn immers zeer jonge kinderen (elf tot dertien jaar oud) alsook docenten gefilmd met een verborgen camera in wat voor hen de veilige omgeving van de school moet zijn. De identiteit van de klasgenoten van [X] en de docenten, ook bij de geblurde beelden, is gemakkelijk te herleiden. De beelden, gemaakt bij het sportveld, geven bovendien een onjuiste weergave van de werkelijkheid. De kinderen zijn namelijk dwingend staande gehouden en moesten van RTL c.s. de beelden bekijken. Ook wordt met de opnames een onevenwichtig beeld geschetst doordat [X] uitsluitend als de gepeste jongen wordt getoond, terwijl hij zelf ook de confrontatie opzoekt. Het door RTL c.s. gestelde belang dat zij met de uitzending wil dienen rechtvaardigt niet het uitzenden van de hiervoor bedoelde beelden. De omstandigheid dat andere scholen wel toestemming hebben verleend, betekent niet dat Einstein Lyceum c.s. ook akkoord moet gaan met uitzending van de beelden.

3.3.

RTL c.s. voert verweer, met conclusie tot afwijzing van de vorderingen en veroordeling van Einstein Lyceum c.s. in de proceskosten.

3.4.

RTL c.s. heeft daartoe - kort samengevat en zakelijk weergegeven - het volgende gesteld. Het Programma legt bloot dat pesten nog steeds een ernstige misstand vormt in onze samenleving. Het gebruik van de verborgen camera is de enige manier waarop echt kan worden getoond wat een slachtoffer dagelijks meemaakt. Eén beeld zegt dan meer dan duizend woorden. Bovendien kunnen de school en de kinderen uit de klas niet meer om het probleem heen of het bagatelliseren. Het gaat er uitdrukkelijk niet om de kinderen aan de schandpaal te nagelen of de School in een kwaad daglicht te stellen, maar om het probleem van het pesten bij de wortel aan te pakken, het inzichtelijk en bespreekbaar te maken en om ervoor te zorgen dat het pesten stopt.

RTL c.s. is ook tot het uiterste gegaan om de docenten en de klasgenoten van [X] onherkenbaar te maken. Buiten de directe kring van betrokkenen is niemand herkenbaar. Er is dan ook geen sprake van een ontoelaatbare privacyschending, laat staan dat sprake zou zijn van een zodanige schending dat een preventief uitzendverbod moet worden opgelegd.

Het is niet juist dat de klasgenoten van [X] bij het sportveld gedwongen zijn om naar de met de verborgen camera gemaakte beelden te kijken. Zij konden weg wanneer zij wilden. Hoewel er ook geen grond is voor toewijzing van de gevorderde afgifte van de beeld- en geluidsopnames van de leerlingen en/of docenten, is RTL c.s. bereid toe te zeggen dat zij de met de verborgen camera gemaakte beeld- en geluidsopnames zal (doen) vernietigen zonder behoud van kopieën, met uitzondering van de geblurde opnames die ter zitting zijn getoond en op 19 mei 2014 zullen worden uitgezonden.

3.5.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

algemeen

4.1.

Het spoedeisend belang van de zaak is in voldoende mate gebleken nu RTL c.s. voornemens is (bewerkte) beelden op maandagavond 19 mei 2014 uit te zenden.

4.2.

Toewijzing van het gevorderde verbod op het uitzenden van de (bewerkte) beelden levert een beperking op van het in artikel 7 Grondwet en artikel 10 lid 1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) neergelegde recht van RTL c.s. op vrijheid van meningsuiting. Een dergelijk recht kan slechts worden beperkt indien dit bij de wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen (artikel 10 lid 2 EVRM).

4.3.

Van een beperking die bij de wet is voorzien is sprake wanneer uitzending van de (bewerkte) beelden door RTL c.s. een zodanige inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van de klasgenoten van [X] en de docenten van de School, dat die als onrechtmatig kan worden aangemerkt in de zin van artikel 6:162 BW.

4.4.

Voor het antwoord op de vraag welk recht - het recht op vrije meningsuiting of het recht op privacy - zwaarder weegt, moeten de wederzijdse belangen worden afgewogen. Welke van deze belangen, die in beginsel gelijkwaardig zijn, de doorslag behoort te geven hangt af van de concrete omstandigheden van het geval. Op grond van vaste jurisprudentie dient in het onderhavige geval, nu het gaat om personen die geen publieke bekendheid genieten, eenzelfde belangenafweging te worden gemaakt ter zake het beroep op het portretrecht van artikel 21 Auteurswet.

4.5.

Het belang van RTL c.s. is dat zij zich in het Programma moet kunnen uitlaten over misstanden die de samenleving raken. De gestelde misstand waarvoor RTL c.s. aandacht vraagt is de misstand van het pesten.

4.6.

Het belang van Einstein Lyceum c.s. is dat haar recht op privacy zo veel mogelijk wordt gerespecteerd en dat in ieder geval geen onevenredige inbreuk op dit recht gemaakt wordt.

de opnames met de verborgen camera

4.7.

RTL c.s. heeft bij het maken van haar programma gebruik gemaakt van een verborgen camera. Met deze camera zijn door [X] (heimelijk) beeld- en geluidsopnames gemaakt van leerlingen en docenten in en rondom de School. RTL c.s. is voornemens om in het programma met de verborgen camera opgenomen beelden van de klasgenoten van [X] te tonen. Deze beelden zijn tijdens het niet-openbare gedeelte van de terechtzitting door RTL c.s. getoond.

4.8.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat het gebruik van de met de verborgen camera opgenomen beelden in en rondom school een onevenredige inbreuk op de rechten van de klasgenoten van [X] oplevert. Daarbij is met name van belang geacht dat een school een niet‑openbare ruimte is, waarbij leerlingen er op moeten kunnen vertrouwen dat zij zich in een veilige (leer)omgeving bewegen, zonder dat zij er op bedacht hoeven te zijn dat er beelden van hen gemaakt worden middels een verborgen camera. In dat kader is voorts van belang dat, zoals niet is weersproken door RTL c.s., de jongste klasgenoten van [X] elf jaar oud zijn en dat zij er niet voor kunnen kiezen om níet naar school te gaan. Het gaat hier - anders dan in de eerste twee uitzendingen van het Programma om jonge kinderen die zich thans geconfronteerd zien met het gebruik van een verborgen camera en het mogelijk tonen van de met deze camera heimelijk opgenomen beelden in een landelijk televisieprogramma.

4.9.

Het voorgaande afgezet tegen de omstandigheid dat RTL c.s. met het Programma zich niet specifiek richt op de School of specifiek aandacht vraagt voor de situatie van [X] - het gaat RTL c.s. immers om de misstand van het pesten in het algemeen - levert een onvoldoende grond op om het gebruik van een verborgen camera te rechtvaardigen. De vraag in hoeverre leerlingen al dan niet herkenbaar op de televisie in beeld zouden worden gebracht, kan ter zake de opnames met de verborgen camera verder onbesproken blijven.

4.10.

Het vorenstaande leidt er dan ook toe dat de met de verborgen camera opgenomen beelden niet mogen worden uitgezonden.

de opnames op 3 april 2014

4.11.

Op 3 april 2014 heeft RTL c.s. (een selectie van) de met de verborgen camera opgenomen beelden getoond aan de klasgenoten van [X]. Het tonen van de beelden heeft RTL c.s. zonder medeweten, medewerking en toestemming van de School en de ouders/verzorgers van de klasgenoten van [X] gedaan. Van deze confrontatie zijn (openlijk) opnames gemaakt (beeld en geluid). Het ruwe (ongeblurde) beeldmateriaal is aan de rechtbank en aan de wederpartij ter beschikking gesteld en de rechtbank heeft voorafgaand aan de zitting kennis genomen van deze beelden. Tijdens het niet-openbare deel van de terechtzitting heeft RTL c.s. laten zien welke (geblurde) beelden die zij op 3 april 2014 heeft opgenomen, in het Programma zullen worden uitgezonden.

4.12.

Anders dan RTL c.s. heeft betoogd, is de voorzieningenrechter van oordeel dat in redelijkheid niet gesteld kan worden dat het de klasgenoten van [X] (geheel) vrij stond de beelden niet te bekijken en daarbij niet te worden opgenomen door RTL c.s.. RTL c.s. heeft immers met een grote auto met beeldscherm de toegangsweg tot het sportveld geblokkeerd voor de klasgenoten van [X] die van gym naar school wilden fietsen. Bij die auto met beeldscherm zijn de leerlingen, die van niets wisten en dus geheel verrast waren, opgevangen door [B], die door de leerlingen werd herkend als een bekende presentator van televisieprogramma’s. [B] heeft de leerlingen vervolgens instructies gegeven om de fietsen aan de kant te zetten en aan leerlingen die te kennen gaven dat ze eigenlijk naar school moesten werd herhaaldelijk gevraagd nog even te wachten tot de klas compleet was. Het was de kinderen aanvankelijk ook niet meegedeeld wat zij op het grote scherm te zien zouden krijgen.

4.13.

Deze onverhoedse confrontatie van de klasgenoten van [X] met de beelden is ook bewust buiten het bereik van de School gehouden, door de kinderen op te vangen tijdens het fietsen van het sportveld naar het schoolgebouw. Ook de (gym)leraar, die kwam aanlopen, is bewust door [B] op afstand van de klas gehouden door snel naar de leraar toe te lopen en hem te bewegen niet in te grijpen in de opnames. Voorts is door Einstein Lyceum c.s. onweersproken gesteld dat door RTL c.s. aan de leerlingen is meegedeeld dat zij de formulieren, waarop de ouders/verzorgers toestemming voor het gebruik van de beelden moesten geven, niet aan de School mochten laten zien. Ook de ouders/verzorgers van de klasgenoten van [X] zijn vooraf niet op de hoogte gesteld dat hun kinderen met de beelden geconfronteerd zouden worden en evenmin dat daarbij opnames van hun kinderen zouden worden gemaakt. De ouders/verzorgers van de kinderen hebben geen toestemming verleend de opnames uit te zenden.

4.14.

De voorzieningenrechter is verder van oordeel dat uit de getoonde (geblurde) beelden (waarbij ook de stemmen vervormd zijn) op redelijk eenvoudige wijze de identiteit van de klasgenoten is af te leiden. In eerste instantie geldt dit natuurlijk voor de klasgenoten onderling. Maar ook voor de ouders van de klasgenoten en de (ouders van) medescholieren is de mogelijkheid tot identificatie (onder meer op grond van specifieke lichaamsbouw, huidskleur en opvallende kleding) aannemelijk te achten. Ook is aannemelijk dat door verspreiding van berichten en beelden/foto’s via de sociale media, de kring waarbinnen (bepaal)de klasgenoten herkend worden wordt vergroot. Bovendien zijn eenmaal (in de sociale media) geplaatste berichten niet makkelijk meer te verwijderen.

4.15.

Vorenbedoelde herkenbaarheid van klasgenoten van [X] kan RTL c.s. worden aangerekend. RTL c.s. heeft in haar pleitnotitie onder 2.27 gesteld dat zij ‘tot het uiterste is gegaan’ om de klasgenoten van [X] ‘volledig onherkenbaar te maken’. Ter zitting heeft zij op vragen over blurren echter meegedeeld dat er diverse manieren zijn om mensen onherkenbaar te maken en dat dit zich bevindt tussen het onbewerkte beeld tot en met zwarte vlekken/beelden voor de maximale afscherming van het originele beeld. De wijze waarop het door RTL c.s. getoonde beeldmateriaal is geblurd is – gelet op de ter zitting gegeven uitleg – dan ook niet de uiterste inspanning om herkenbaarheid volledig te voorkomen.

4.16.

Bij de belangenafweging of de thans aan de orde zijnde opnames mogen worden uitgezonden, geldt voorts dat ook hier van belang is dat het om jonge kinderen gaat, die er op moeten kunnen vertrouwen dat school een veilige (leer)omgeving is en er niet voor kunnen kiezen om níet naar school te gaan. Daartegenover staat het belang van RTL c.s. om aandacht te vestigen op pesten op scholen, waarbij partijen het er geheel over eens zijn dat pesten nog steeds een ernstige maatschappelijke misstand vormt die zich niet (makkelijk) laat bestrijden. Zoals hiervoor is overwogen, richt RTL c.s. met het Programma zich niet specifiek op de School of op de situatie van [X]. Niet in geschil is dat de School zich inspant om pesten tegen te gaan. De School maakt gebruik van pestprotocollen en heeft ook deelgenomen aan speciale projecten, zoals Challenge Day, bekend van het KRO-programma Over de streep.

4.17.

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen is de voorzieningenrechter van oordeel dat ook ter zake van de beelden gemaakt op 3 april 2014, de belangen aan de zijde van de leerlingen zwaarder wegen dan het recht van RTL c.s. op vrije meningsuiting. Dit leidt tot de slotsom dat ook de beelden gemaakte op 3 april 2014 niet mogen worden uitgezonden.

met betrekking tot de vorderingen

4.18.

Op grond van al hetgeen hiervoor is overwogen wordt RTL c.s. verboden de beelden die gemaakt zijn met de verborgen camera uit te zenden of anderszins te vertonen en/of ten gehore te brengen. Hetzelfde geldt voor de beelden die op 3 april 2014 zijn opgenomen. Ten aanzien van ‘overige beelden en/of geluidsopnames’ is de voorzieningenrechter niet gebleken a. dat dergelijke beelden en/of geluidsopnames bestaan en b. dat RTL c.s. voornemens is die beelden, zo die bestaan, op welke wijze dan ook openbaar te maken. Ten aanzien van die ‘overige beelden en/of geluidsopnames’ wordt de vordering dan ook afgewezen. Hetgeen overigens naar voren is gebracht omtrent het opnemen van de docenten kan evenzo verder onbesproken blijven.

4.19.

De vordering tot afgifte van alle beelden en (geluids)opnames gemaakt van de leerlingen en/of docenten wordt afgewezen, nu deze vordering het bestek van een kort geding te buiten gaat. Voorts heeft RTL c.s. zich bereid verklaard een groot deel van deze beeld- en geluidsopnames zelf te vernietigen.

4.20.

De toe te kennen dwangsom wordt gematigd en gemaximeerd in na te melden zin.

4.21.

RTL c.s. wordt als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. De kosten aan de zijde van Einstein Lyceum c.s. worden begroot op:

- dagvaarding € 105,90

- griffierecht 608,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.529,90

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

verbiedt RTL c.s. om beeld- en/of geluidsopnames gemaakt met de verborgen camera en/of beeld- en/of geluidsopnames van de confrontatie bij het sportveld (op 3 april 2013) van de leerlingen en/of docenten van het Einstein Lyceum uit te zenden, te gehore te brengen of anderszins openbaar te maken, via internet, televisie of welk ander medium dan ook,

5.2.

veroordeelt RTL c.s., hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, om aan Einstein Lyceum c.s. een dwangsom te betalen van € 250.000,-- voor iedere keer dat zij voormeld verbod overtreedt en een bedrag van € 50.000,-- voor iedere dag of deel daarvan dat een dergelijke overtreding voortduurt,

5.3.

bepaalt dat uit hoofde van dit vonnis niet meer dwangsommen worden verbeurd dan een bedrag van € 750.000,00,

5.4.

veroordeelt RTL c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Einstein Lyceum c.s. tot op heden begroot op € 1.529,90,

5.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.C.P. de Ridder en in het openbaar uitgesproken op 16 mei 2014.