Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2014:1332

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
14-02-2014
Datum publicatie
10-04-2014
Zaaknummer
16-661332-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

opzetheling HP laptops

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer: 16/661332-13 (P)

Vonnis van de meervoudige strafkamer van 14 februari 2014

in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] (Afghanistan) op [1975],

verblijvende te [woonplaats], Groot-Bittanië, [adres].

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Dit vonnis is bij verstek gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 31 januari 2014.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie.

2 Tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

primair: een grote hoeveelheid laptops (HP) en/of een grote hoeveelheid spelcomputers (merk Sony) heeft geheeld;

subsidiair: samen met anderen een hoeveelheid laptops toebehorende aan Hewlett-Packard Europe B.V. heeft gestolen.

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde feit en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

4.1

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de Sony spelcomputers heeft geheeld en vordert dat verdachte van dat onderdeel van de tenlastelegging wordt vrijgesproken.

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de HP laptops heeft geheeld en baseert zich daarbij op de zich in het dossier bevindende bewijsmiddelen.

4.2

Het oordeel van de rechtbank

4.2.1

Partiele vrijspraak

De rechtbank niet kunnen vaststellen dat verdachte de spelcomputers van het merk Sony heeft geheeld. De rechtbank overweegt hiertoe dat het onderzoek in de onderhavige zaak geen bewijs heeft opgeleverd waaruit vastgesteld kan worden dat de spelcomputers van misdrijf afkomstig zijn. De rechtbank zal verdachte dan ook partieel vrijspreken van dat onderdeel van de tenlastelegging.

4.2.2

Redengevende feiten en omstandigheden

De rechtbank gaat op grond van de wettige bewijsmiddelen van de volgende feiten en omstandigheden uit.1

Uit nader onderzoek naar aanleiding van verkregen CIE-informatie kwam naar voren dat [verdachte], geboren op [1975] te [geboorteplaats] in Afghanistan (zijnde verdachte) eigenaar is van het bedrijf IT-Beurs, gevestigd aan de [adres] te [woonplaats].2

Op vrijdag 8 februari 2013 betraden verbalisanten het pand van het bedrijf IT-Beurs aan de [adres] te [woonplaats]. Verbalisanten zagen dat verdachte aanwezig was in het pand en hoorden dat verdachte zei dat hij de eigenaar was van het bedrijf.3 Verbalisanten zagen dat er in de kast een aantal laptops van het merk HP Probook lagen. Verbalisanten zagen dat de laptops voorzien waren van de originele verpakking. Tevens zagen verbalisanten dat er achter een houten schot meerdere laptops van het merk HP Probook lagen.4 Onder verdachte zijn in beslag genomen 42 HP Probook laptops, type 4540S en 2 HP Probook laptops, type 4740S.5

Op 11 februari 2013 had verbalisant [verbalisant] contact met een medewerker van Hewlett-Packard, genaamd [A]. Verbalisant gaf twee serienummers van de in beslag genomen HP laptops door aan deze medewerker.6 Op 12 februari 2013 ontving de verbalisant een email van de heer [X] (verzekeringsonderzoeker) waarin onder andere de volgende tekst stond vermeld:

“De twee serienummers die u doorgaf zijn afkomstig van een diefstal van goederen tijdens transport, dus nog onder beheer van HP. Er is aangifte van diefstal gedaan in Duitsland. Zie

bevestiging van de aangifte.”78

Verdachte verklaarde bij de politie dat hij 70 HP laptops heeft gekocht van [B] op de zwarte markt. Verdachte betaalde € 300,- per laptop en heeft geen factuur ontvangen. Verdachte verklaarde dat de normale verkoopprijs van de laptops € 420,- per laptop was.9

Aanvullende bewijsoverweging

De rechtbank is op grond van bovenstaande feiten en omstandigheden van oordeel dat verdachte wist dat de HP laptops door misdrijf verkregen goederen betroffen. De rechtbank leidt dit af uit het feit dat verdachte op de zwarte markt de grote hoeveelheid laptops heeft gekocht van de door hem genoemde [B], een man waarover verdachte geen verdere persoonsgegevens heeft verstrekt. Voorts heeft verdachte deze laptops voor een prijs gekocht die ruim onder de verkoopwaarde ligt en heeft hij geen factuur ontvangen van de gekochte laptops. De rechtbank vindt tevens steun in het feit dat verdachte één van de gekochte laptops heeft nagetrokken op de website stopheling omdat hij – zo verklaart verdachte bij de politie – niet wist of de laptops eerlijk waren. Alles overziende kan het niet anders dan dat verdachte heeft geweten dat de laptops van misdrijf afkomstig waren. De rechtbank is op grond van het bovenstaande dan ook van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan opzetheling van voornoemde HP laptops.

5 Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in rubriek 4.2 genoemde bewijsmiddelen bewezen dat verdachte

primair

op 08 februari 2013 te Utrecht een grote hoeveelheid laptops (merk HP) voorhanden heeft gehad, terwijl hij ten tijde van het voorhanden krijgen van die laptops wist dat het door misdrijf verkregen goederen betrof.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.

6 De strafbaarheid van het feit

Het bewezen geachte feit is volgens de wet strafbaar als

primair: opzetheling.

Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.

7 De strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 Motivering van de straffen en maatregelen

8.1.

De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor het door haar bewezen geachte feit zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 weken, met aftrek van voorarrest.

8.2.

Het oordeel van de rechtbank

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte.

De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan opzetheling van een grote hoeveelheid HP laptops. Dergelijke feiten dragen bij aan het in stand houden van een afzetmarkt voor gestolen voorwerpen, en daarmee aan het voortduren van diefstal en verduistering van laptops en andere waardevolle voorwerpen.

De rechtbank houdt ten voordele van verdachte rekening met het feit dat verdachte niet eerder is veroordeeld voor strafbare feiten.

Alles afwegende acht de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur van 2 weken, met aftrek van voorarrest, passend en geboden.

9 Het beslag

Uit de door de officier van justitie overgelegde beslaglijst - welke aan dit vonnis is gehecht - is gebleken dat onder verdachte de volgende voorwerpen in beslag zijn genomen:

- 77 spelcomputers van het merk Sony Playstation 3;

- 10 lege Sony Playstation 3 dozen.

9.1.

De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de onder verdachte in beslag genomen goederen worden bewaard ten behoeve van de rechtmatige eigenaar.

9.2.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal de bewaring ten behoeve van de rechthebbende gelasten van de in beslag genomen spelcomputers Sony Playstations 3 en de lege dozen.

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing berust op het artikel 416 van het Wetboek van Strafrecht, zoals dit artikel luidde ten tijde van het bewezen verklaarde.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

11 Beslissing

De rechtbank:

Verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op:

primair: opzetheling

Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte daarvoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 2 (twee) weken.

Beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden.

Beslag

Gelast de bewaring ten behoeve van de rechthebbende van:

- 77 spelcomputers van het merk Sony Playstation 3;

- 10 lege dozen.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.P.C.M. Waarts, voorzitter, mrs. L.M.G. de Weerd en M.P. Glerum, rechters, in tegenwoordigheid van drs. E.M.S. Arduin, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 14 februari 2014.

BIJLAGE: De tenlastelegging

Primair

hij op of omstreeks 08 februari 2013 te [woonplaats], in elk geval in Nederland,

een (grote) hoeveelheid laptops (merk HP) en /of een (grote) hoeveelheid

spelcomputers (merk Sony) heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft

overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden

krijgen van die laptops en/of spelcomputers wist, althans redelijkerwijs had

moeten vermoeden, dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

Subsidiair

hij op of omstreeks 29 oktober 2012 te [woonplaats], Duitsland, in elk geval in

Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een vrachtwagen heeft

weggenomen een hoeveelheid laptops (merk HP), in elk geval enig goed, geheel

of ten dele toebehorende aan Hewlett-Packard Europe B.V., in elk geval aan een

ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte

en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs

heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun

bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking.

1 Voor zover niet anders vermeld, wordt in de hierna volgende voetnoten telkens verwezen naar bewijsmiddelen die zich in het aan deze zaak ten grondslag liggende dossier bevinden, volgens de in dat dossier toegepaste nummering. Tenzij anders vermeld, gaat het daarbij om processen-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren. Voor zover het gaat om geschriften als bedoeld in artikel 344.1.5° Wetboek van Strafvordering, worden deze alleen gebruikt in verband met de inhoud van andere bewijsmiddelen.

2 Proces-verbaal van bevindingen blz. 186 van het proces-verbaal nr. [nummer].

3 Proces-verbaal van bevindingen nr. [nummer], blz. 187 van het proces-verbaal nr. [nummer].

4 Proces-verbaal van bevindingen nr. [nummer], blz. 188 van het proces-verbaal nr. [nummer].

5 Proces-verbaal van bevindingen nr. [nummer], blz. 189 van het proces-verbaal nr. [nummer].

6 Proces-verbaal van bevindingen nr. [nummer]-33, blz. 195 van het proces-verbaal nr. [nummer].

7 Proces-verbaal van bevindingen nr. [nummer]-33, blz. 196 van het proces-verbaal nr. [nummer].

8 Bijlage van proces-verbaal van bevindingen nr. [nummer]-33, blz. 200-201

9 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte] nr. [nummer]-28, blz. 147-148 van het proces-verbaal nr. [nummer].