Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ8208

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
10-04-2013
Datum publicatie
23-05-2013
Zaaknummer
C/16/327273 / HA ZA 12-947
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2013/267
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling civiel recht

Zittingsplaats Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/327273 / HA ZA 12-947 (voortzetting van zaaknummer / rolnummer 262952 / HA ZA 09-475)

Vonnis van 10 april 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FA-MED BV,

gevestigd te Amersfoort,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. D.J.J. Folgering te ‘s-Hertogenbosch,

tegen

[gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

advocaat mr. H.D. Wind te Leusden.

Partijen zullen hierna Fa-med en [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 3 oktober 2012

- het proces-verbaal van comparitie van 14 februari 2013 en de daarin vermelde stukken, alsmede de aanvulling op dit proces-verbaal.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Fa-med is een factormaatschappij die zich richt op zorgverleners. [gedaagde] is huisarts.

2.2. Tussen partijen zijn met ingang van 1 september 2001 elkaar opvolgende factoring-overeenkomsten gesloten, de laatste met ingang van 1 juli 2006 (hierna: de overeenkomst). Daarbij zijn vorderingen die [gedaagde] uit hoofde van behandelingsovereenkomsten heeft verkregen op patiënten en zorgverzekeraars, verkocht aan Fa-med ter administratieve en financiële afwikkeling. In het kader van de overeenkomst bestaat er tussen partijen een rekening-courantverhouding. In artikel 7 van de overeenkomst is vermeld dat na uitvoering van het incasseringstraject openstaande vorderingen zullen worden geretrocedeerd conform de toepasselijke algemene voorwaarden. Op de overeenkomst zijn de Algemene factoringsvoorwaarden Fa-med, E-service voor Huisartsen versie 1.7 (verder: de algemene voorwaarden) van toepassing. Daarnaast heeft [gedaagde] van Fa-med een ‘Electronische Hulp Bij Declaraties’ ontvangen, waarin nadere uitleg wordt gegeven over het electronisch declareren en onder meer is vermeld welke gegevens op welke wijze moeten worden aangeleverd, om afwijzing van een vergoedingsaanvraag door een zorgverzekeraar te voorkomen. De algemene voorwaarden luiden, voor zover van belang:

“VERKOOP

(…)

Artikel 4

1. De verkoop aan Fa-med van de vordering (van de deelnemer op de debiteur) vindt plaats op de wijze en het tijdstip te bepalen door Fa-med. De deelnemer (lees: [gedaagde]) verbindt zich telkens aan Fa-med te doen toekomen, onder verwijzing naar de factoring-overeenkomst, tenminste de volledige naam (initialen, voorvoegsels en achternaam), het geslacht, de geboortedatum, het volledige adres (straat, huisnummer evt. met volgcode, postcode en plaats) van de debiteur, de verrichtingscode zoals vastgesteld door het CTG-ZAio, het bedrag van de vordering, zorgverzekeraarscoderingen, polisnummer van de verzekerde, de AGB-code van de behandelend zorgverlener en een locatiecode waar de behandeling heeft plaatsgevonden.

2. Fa-med is gerechtigd, maar niet verplicht, de eigendom van de verkochte vorderingen aan zich te doen leveren op één van de wijzen als bedoeld in artikel 3:94 BW. De deelnemer verleent Fa-med een onherroepelijke volmacht om de daarvoor vereiste handelingen in zijn naam te verrichten.

3. Een door de deelnemer ondertekende overeenkomst kan door Fa-med eventueel aan een zorgverzekeraar doorgestuurd worden voor wie de facturen bestemd zijn, teneinde een wijziging van de begunstigden voor de betaling en retourinformatie te bewerkstelligen en kan gebruikt worden als bewijs van eigendom indien de zorgverzekeraar dit eist.

Artikel 5

1. Fa-med streeft, conform haar doelstelling neergelegd in artikel 3 van haar Statuten, onder meer naar het administratief en financieel afwikkelen (realiseren daaronder begrepen) van de gekochte vorderingen, alles in de ruimste zin des woords. (…) Tevens is Fa-med gerechtigd de verkoop van de vordering aan de debiteur mede te delen, de verkochte vordering in en buiten rechte te incasseren, deze te bezwaren en desgewenst aan derden over te dragen.

(…)

GEGEVENS EN INFORMATIEVERSTREKKING

(…)

Artikel 8

(…)

2. Indien de deelnemer aan Fa-med onjuiste gegevens heeft verstrekt, is Fa-med gerechtigd de betreffende vordering te retrocederen, in welk geval de deelnemer verplicht is deze retrocessie te aanvaarden.

(…)

PERIODIEK OVERZICHT

Artikel 9

Fa-med stuurt een deelnemer periodiek een overzicht inzake de verwerkte gegevens. (…)

BETALING

(…)

Artikel 13

1. Fa-med is steeds bevoegd alle gelden die zij al dan niet opeisbaar aan de deelnemer verschuldigd is, in rekening courant te verrekenen met alle gelden die de deelnemer al dan niet opeisbaar aan Fa-med verschuldigd is.

2. Indien er in rekening courant een debetsaldo ontstaat is Fa-med gerechtigd hierover rente in rekening te brengen. Bepaling van het saldo vindt dagelijks plaats. Het geldende rentepercentage is conform de geldende basisrente van ING/Postbank, vermeerderd met een opslag van 2,5%. De minimaal te berekenen debetrente zal 6,0% per jaar bedragen.

(…)

RECLAMERING EN RETROCESSIE

Artikel 18

1. Indien de rechtmatigheid van een vordering, of een gedeelte van een vordering, door een debiteur wordt betwist (gereclameerd), dan ontvangt de deelnemer hierover elektronisch of schriftelijk bericht van Fa-med. De deelnemer verplicht zich binnen twee weken na dit bericht hieromtrent uitsluitsel te verschaffen, overeenkomstig de door Fa-med aangegeven wijze. In het geval de deelnemer akkoord gaat met de reclame, óf als de deelnemer niet binnen de gestelde termijn van twee weken uitsluitsel verschaft, óf als de rechtmatigheid van de vordering niet binnen zes weken na het eerste bericht van reclamering door de debiteur komt vast te staan, is Fa-med gerechtigd de vordering te retrocederen, in welk geval de deelnemer verplicht is deze retrocessie te aanvaarden.

2. Indien de deelnemer een verkochte vordering door Fa-med laat annuleren, is Fa-med gerechtigd de betreffende vordering te retrocederen.

Artikel 19

Bij retrocessie van een verkochte vordering is Fa-med gerechtigd het aan de deelnemer uitgekeerde bedrag alsmede de door Fa-med gemaakte kosten van inning van de deelnemer terug te vorderen. (…)

2.3. [gedaagde] heeft gedurende de periode waarin de overeenkomst van kracht was tweewekelijks van Fa-med periodieke overzichten ontvangen waarin alle mutaties over de betreffende periode zijn verwerkt, met vermelding van onder andere patiëntgegevens, factuurnummer, bedrag en zorgverlener. In geval van afwijzing van een vergoedingsaanvrage is daarbij de reden vermeld, onder vermelding van een reclamenummer. Daarnaast heeft [gedaagde] geregeld betalingsspecificaties van Fa-med ontvangen.

2.4. [gedaagde] heeft de overeenkomst opgezegd per 1 januari 2007. Vervolgens is er tussen partijen gecorrespondeerd over de financiële afwikkeling van de overeenkomst. Bij brief van 13 februari 2008 heeft Fa-med aan [gedaagde] een specificatie gestuurd van het rekening-courantsaldo per 1 februari 2008. Daarin is vermeld dat [gedaagde] aan Fa-med een bedrag van € 104.803,30 verschuldigd is. In haar brief heeft Fa-med [gedaagde] gesommeerd dit bedrag binnen 5 werkdagen na dagtekening van de brief te betalen. [gedaagde] heeft genoemd bedrag niet aan Fa-med betaald.

3. Het geschil

in conventie en in reconventie

3.1. Fa-Med vordert in conventie samengevat - na wijziging van eis veroordeling van [gedaagde] bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad tot betaling van € 109.188,35, vermeerderd met contractuele althans wettelijke handelsrente en kosten.

3.2. [gedaagde] voert verweer in conventie.

3.3. [gedaagde] vordert in reconventie samengevat - veroordeling van Fa-med bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad tot betaling van € 20.000,00, vermeerderd met rente en kosten.

3.4. Fa-med voert verweer in reconventie.

3.5. Op de standpunten van partijen in conventie en in reconventie wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie

4.1. Uit de stukken volgt dat de werkwijze tussen partijen is dat Fa-med na aankoop van een vordering aan [gedaagde] de koopsom minus overeengekomen kosten betaalt en vervolgens tot inning van de vordering bij de verzekeraar overgaat. Indien een vordering oninbaar blijkt, retrocedeert Fa-med deze aan [gedaagde] en verrekent zij het al aan [gedaagde] betaalde bedrag en de gemaakte inningskosten in rekening-courant. Fa-med stelt dat aldus na de beëindiging van de overeenkomst per saldo op 3 december 2008 een door [gedaagde] aan haar te betalen bedrag resteerde van € 109.188,35 inclusief contractuele rente en vordert betaling van dit bedrag. [gedaagde] voert als verweer aan dat de bepalingen in de algemene voorwaarden ter zake retrocessie niet geldig zijn wegens strijd met de wet. De wet vereist dat een (retro)cessie uitdrukkelijk per post c.q. per keer en schriftelijk wordt overeengekomen. Bovendien zijn bedoelde bepalingen in de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend, gelet op de aard van de overeenkomst en het feit dat het debiteursrisico bij [gedaagde] wordt gelegd. Verder voert [gedaagde] aan dat Fa-med in de uitvoering van de overeenkomst is tekortgeschoten door declaraties in te dienen bij verkeerde verzekeraars en overzichten te verstrekken die niet inzichtelijk zijn. Volgens [gedaagde] kan Fa-med, indien zij declaraties niet kan innen omdat zij fouten maakt, deze niet aan [gedaagde] retrocederen. Ook de specificatie van 13 februari 2008 is volgens [gedaagde] niet inzichtelijk.

retrocessie / algemene voorwaarden

4.2. De rechtbank volgt [gedaagde] niet in zijn standpunt dat de in de algemene voorwaarden overeengekomen retrocessie in strijd is met de wet. Vooropgesteld wordt, dat voor een retrocessie dezelfde vereisten gelden als voor een cessie. Anders dan [gedaagde] meent, vereist de wet niet dat de (retro)cessie telkens afzonderlijk per post c.q. per keer wordt overeengekomen. Dit volgt ook niet uit de door [gedaagde] genoemde uitspraken van rechtbank en hof respectievelijk d.d. 3 februari 2010 en 24 januari 2012 in de zaak [naam 1] en [naam 2] qq tegen Fa-med. Ingevolge artikel 3:84 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) moet de over te dragen vordering ten tijde van de levering in voldoende mate door de akte van cessie worden bepaald. Of dit het geval is, dient te worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval. Uit de rechtspraak blijkt dat het vereiste van bepaaldheid niet betekent dat per vordering een akte van cessie moet worden opgemaakt en dat de vordering in de akte zelf moet zijn geïndividualiseerd. Ook één akte met daarin een generieke omschrijving van meerdere vorderingen kan voldoende zijn, zelfs indien een globale omschrijving van de vorderingen en een verwijzing naar een nadere lijst waarop de vorderingen gespecificeerd beschreven staan, ontbreekt.

De rechtbank constateert dat in artikel 7 van de overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen dat oninbare vorderingen zullen worden geretrocedeerd en dat in de algemene voorwaarden de retrocessie nader is uitgewerkt. Voorts is in de door [gedaagde] ontvangen periodieke overzichten iedere afwijzing door een zorgverzekeraar nader gespecificeerd (met vermelding van een reclamenummer). Dat in de periodieke melding niet expliciet is vermeld dat een vordering wordt geretrocedeerd, acht de rechtbank niet relevant, nu uit de specificatie van verrekende reclames in de door [gedaagde] ontvangen betalingsspecificaties wel blijkt welke reclamenummers geretrocedeerd en verrekend zijn. Gelet op deze omstandigheden acht de rechtbank de geretrocedeerde vorderingen in casu voldoende bepaald en is eveneens aan het schriftelijkheidsvereiste voldaan. Nu door [gedaagde] onvoldoende is betwist dat de mededeling van de retrocessie is gedaan op het moment dat de relatie met de patiënt is aangegaan, is ook overigens voldaan aan de in artikel 3:94 lid 1 BW vermelde eisten voor een rechtsgeldige cessie.

4.3. Het verweer dat de bepalingen over retrocessie in de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn, is door [gedaagde] onvoldoende onderbouwd en wordt reeds daarom verworpen. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien waarom het feit dat het debiteursrisico door de retrocessiebepalingen bij [gedaagde] wordt gelegd, die bepalingen onredelijk bezwarend maakt. Daarbij wijst de rechtbank erop dat de overeenkomst tussen partijen een factoring-overeenkomst betreft en geen incasso-overeenkomst.

tekortschieten Fa-med / inzichtelijkheid vordering

4.4. [gedaagde] heeft zijn verweer dat Fa-med is tekortgeschoten in haar verplichtingen en fouten heeft gemaakt bij het indienen van de declaraties, onvoldoende geconcretiseerd en onderbouwd, in het licht van de door Fa-med ter comparitie gegeven toelichting op de door [gedaagde] te verstrekken gegevens en de wijze waarop die gegevens moeten worden aangeleverd, de door Fa-med verrichte werkzaamheden en controles, en de inhoud van de aan [gedaagde] verzonden periodieke overzichten. Dit geldt te meer gezien het door Fa-med ten behoeve van de comparitie in het geding gebrachte overzicht van reclames en retrocessies (dat een samenvatting bevat van de eerder aan [gedaagde] verzonden periodieke overzichten), waarin de reclames en retrocessies zijn gegroepeerd op afwijsreden. Uit dit overzicht volgt immers niet dat - zoals [gedaagde] heeft aangevoerd - veel declaraties niet door verzekeraars zijn vergoed omdat Fa-med bij de indiening fouten heeft gemaakt. Nu [gedaagde] voorts ter comparitie heeft erkend de periodieke meldingen te hebben ontvangen, faalt ook zijn verweer dat Fa-med overzichten heeft verstrekt die onvoldoende inzichtelijk waren. In de periodieke overzichten zijn immers alle mutaties over de betreffende periode van twee weken vermeld, met vermelding van onder andere patiëntgegevens, factuurnummer, bedrag, zorgverlener, een reclamenummer en - indien van toepassing - de reden van afwijzing van de aanvraag door de zorgverlener. In samenhang met de eveneens aan [gedaagde] verstrekte betalingsspecificaties heeft Fa-med aldus voldoende inzichtelijk gemaakt voor [gedaagde] welke declaraties wel of niet vergoed werden en op welke bedragen hij aanspraak kon maken.

4.5. Dit geldt ook voor de door Fa-med aan [gedaagde] verzonden eindspecificatie van 13 februari 2008, welke door Fa-med bij dagvaarding nog nader is toegelicht. Dat Fa-med eerder aan [gedaagde] een voorstel voor de afhandeling van de overeenkomst heeft gedaan waarin een ander bedrag was vermeld, maakt dit niet anders, reeds omdat het eerdere overzicht d.d. 30 augustus 2007 was bijgewerkt tot 29 augustus 2007 terwijl het overzicht van 13 februari 2008 is bijgewerkt tot 3 december 2008.

4.6. Gezien het vorenstaande zal de vordering van Fa-med worden toegewezen, inclusief de door [gedaagde] niet weersproken contractuele rente.

in reconventie

4.7. [gedaagde] stelt dat hij kosten heeft moeten maken om de declaraties die door Fa-med onjuist waren verwerkt alsnog betaald te krijgen en om - zo begrijpt de rechtbank - te onderzoeken of de door Fa-med gestuurde eindspecificatie juist is. Volgens [gedaagde] is Fa-med gehouden deze kosten te vergoeden omdat het schade betreft die hij heeft geleden ten gevolge van de wanprestatie van Fa-med.

Fa-med betwist dat zij is tekortgeschoten in haar verplichtingen en voert tevens aan dat de reconventionele vordering onvoldoende is toegelicht en onderbouwd.

4.8. Met Fa-med is de rechtbank van oordeel dat de reconventionele vordering niet kan slagen, gelet op wat hiervoor in conventie is overwogen en overigens ook omdat [gedaagde] de door hem gestelde kosten niet heeft gespecificeerd en die ook niet met stukken heeft onderbouwd.

in conventie en in reconventie

4.9. [gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld in conventie en in reconventie. De kosten aan de zijde van Fa-med in conventie worden begroot op:

- dagvaarding € 106,80

- griffierecht € 2.400,00

- salaris advocaat € 2.842,00 (2,0 punten × tarief € 1.421,00)

totaal € 5.348,80

Hierbij heeft de rechtbank voor de akte wijziging eis geen salaris gerekend, nu de akte het herstel betreft van een verzuim aan de zijde van Fa-med.

De kosten aan de zijde van Fa-med in reconventie worden begroot op € 452,00 (1 punt

in totaal, tarief € 452,00).

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. veroordeelt [gedaagde] om aan Fa-med te betalen een bedrag van € 109.188,35 (honderdnegenduizend honderdachtentachtig euro en vijfendertig eurocent), vermeerderd met de contractuele rente over dit bedrag met ingang van 3 december 2008 tot de dag van volledige betaling,

in reconventie

5.2. wijst de vordering af,

in conventie en in reconventie

5.3. veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van Fa-med tot op heden begroot op € 5.348,80 (vijfduizend driehonderdachtenveertig euro en tachtig eurocent) in conventie en € 452,00 (vierhonderdtweeënvijftig euro) in reconventie,

5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.A. Bouter-Rijksen en in het openbaar uitgesproken op 10 april 2013.