Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2013:8009

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
11-12-2013
Datum publicatie
03-03-2015
Zaaknummer
C-16-356169 - KG ZA 13-848
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiser is de maker van een disclaimer. De wijze waarop gedaagde de disclaimer gebruikt, levert een inbreuk op van het aan eiser toekomend auteursrecht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/356169 / KG ZA 13-848

Vonnis in kort geding van 11 december 2013

in de zaak van

[eiser] ,

wonende te [woonplaats],

eiser,

advocaat mr. [eiser] te Amersfoort,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

REPUTATIONS CORPORATE COMMUNICATION BV,

gevestigd te Leusden,

gedaagde,

vertegenwoordigd door de heer [A], directeur.

Partijen zullen hierna [eiser] en Reputations genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 11 november 2013 met producties, genummerd 1 tot en met 10;

 • -

  de bij faxbericht van 25 november 2013 ingediende producties, genummerd 11 en 12, van de zijde van [eiser];

 • -

  de op 25 november 2013 ingediende producties, genummerd 1 tot en met 4, van de zijde van Reputations;

 • -

  de mondelinge behandeling gehouden op 26 november 2013;

 • -

  de pleitnota van [eiser];

 • -

  de pleitnota van Reputations.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[eiser] is advocaat en drijft een advocatenkantoor gespecialiseerd in ICT- internetrecht, intellectuele rechten en corporate zaken.

2.2.

Reputations is een onderneming die zich bezig houdt met de advisering van organisaties, natuurlijke en rechtspersonen, speciaal op het gebied van corporate communicatie, marketing en sales en interim management.

2.3.

[eiser] heeft in het najaar van 2002 een internetdisclaimer geschreven (hierna te noemen: de disclaimer). Deze disclaimer is te raadplegen op de volgende websites: www.annotatie.nl en www.freedisclaimer.eu. De disclaimer mag, met inachtneming van de gebruiksvoorwaarden, door anderen door middel van een hyperlink openbaar worden gemaakt.

2.4.

Indien op de website van [eiser], www.[naam].nl, de hyperlink ‘disclaimer’ wordt aangeklikt, verschijnt het volgende:

Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

o de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

o de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;

o gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

o u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;

o de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

o schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Nadere informatie

Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot de uitgever. Klik hier als u deze disclaimer op uw website wilt gebruiken. Deze disclaimer in het Engels

Alle rechten voorbehouden.

© mr. [eiser], ICT/IE-advocaat, [woonplaats], www.[naam].nl ”

2.5.

[eiser] heeft op zijn website op een subpagina onder de titel ‘FAQ Free Disclaimer’, voor zover relevant, het volgende opgenomen:

FAQ Free Disclaimer

(…)

Hoe kom ik aan de disclaimer?
Het enige dat u hoeft te doen is de volgende html-regel in uw webpagina plakken:
<a href="http://www.freedisclaimer.eu/nederlands.html" target="_blank">Disclaimer</a>

(…)

Wat zijn de gebruiksvoorwaarden ?

 1. slechts linken naar de disclaimer d.m.v. de vorenbedoelde html-regel;

 2. de html-regel in zijn geheel overnemen. Slechts aanvulling met attributen 'id', 'name', 'style' en/of 'class' zijn toegestaan;

 3. de html-regel slechts plaatsen in een webpagina met de extensie .htm, .html, .asp of .php(3);

 4. in de hyperlink moet 'Disclaimer' duidelijk leesbaar zijn;

 5. maximaal één html-regel per webpagina opnemen;

 6. webpagina en inhoud zijn voor iedereen rechtstreeks toegankelijk;

 7. nederlandstalige inhoud waarop Nederlands recht van toepassing is;

 8. respecteer de grondwet, het EVRM en de rechten van (rechts)personen;

Het niet-naleven van deze gebruiksvoorwaarden kan er toe leiden dat de disclaimer niet rechtsgeldig is.

Van wie is de disclaimer?
Mr [eiser] is de auteur en uitgever van de disclaimer. Hij heeft het recht om de disclaimer te wijzigen en te verwijderen.

(…)

Mag ik onbeperkt en gratis naar de disclaimer verwijzen?
Ja. Het opnemen van die hyperlink in uw webpagina's is onbeperkt en gratis, mits u zich aan de gebruiksvoorwaarden houdt.

(…)

Klik hier voor de black list/zwarte lijst.”

2.6.

De disclaimer staat op de website van [eiser] en is toegankelijk door middel van de (algemene) hyperlink ‘disclaimer’. De bij het gebruik van de disclaimer in acht te nemen gebruiksvoorwaarden zijn te raadplegen door te klikken op de hyperlink ‘hier’ (www.[naam].nl/freedisclaimer.html) die onderaan de disclaimer is opgenomen, zie 2.4. Dan verschijnt de tekst zoals onder 2.5. is opgenomen.

2.7.

Indien een (rechts)persoon/organisatie gebruik wil maken van de disclaimer dan dienen de gebruiksvoorwaarden gevolgd te worden. Dat betekent dat de hyperlink op de desbetreffende website vermeld moet worden. Het komt - in strijd met het vorenstaande - voor dat (de tekst van) de disclaimer door derden gekopieerd en vervolgens geplakt wordt in de desbetreffende website. [eiser] gedoogt deze handelwijze mits zijn naam wordt vermeld of verwezen wordt naar de bron.

2.8.

[eiser] heeft een ‘zwarte lijst’ op zijn website geplaatst. Die lijst vermeldt bedrijven die de disclaimer integraal zonder bronvermelding of vermelding van [eiser]’s naam op hun website hebben geplaatst en die weigeren om na een verzoek van [eiser] daartoe alsnog de bron of naam van [eiser] te vermelden dan wel de disclaimer te verwijderen.

2.9.

Reputations heeft de tekst van de disclaimer in haar website geplakt, zonder de hiervoor omschreven hyperlink daarop te vermelden en ook zonder bronvermelding of vermelding van [eiser]’s naam. [eiser] heeft Reputations diverse malen verzocht de disclaimer van haar website te verwijderen ofwel de bron of naam van [eiser] bij de disclaimer te vermelden. Reputations heeft niet aan dit verzoek voldaan, waarna [eiser] op 12 oktober 2013 de inbreuk makende url van Reputations op bovenvermelde zwarte lijst heeft geplaatst. Vervolgens heeft Reputations [eiser] gesommeerd deze plaatsing te verwijderen.

2.10.

Op 1 november 2013 heeft Reputations tegen [eiser] een klacht ingediend bij de Orde van Advocaten Midden-Nederland. In die klacht stelt Reputations dat [eiser] zijn juridische titel en positie als advocaat gebruikt om ‘onwetenden’ te intimideren met juridisch taalgebruik en sommaties voor persoonlijk gewin. Dat is volgens de klacht misleidend en in strijd met de gedragscode van advocaten.

3 Het geschil

3.1.

[eiser] vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut Reputations te veroordelen:

 1. om met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden de verveelvoudiging en/of openbaarmaking op welke wijze dan ook, van de in dit geding aan de orde zijnde disclaimer van [eiser];

 2. om zolang Reputations na betekening van dit vonnis in gebreke blijft om aan de veroordeling onder 1 te voldoen, aan [eiser] een dwangsom te betalen;

 3. in de proceskosten ex artikel 1019h Rv, vermeerderd met de wettelijke rente, en de nakosten.

3.2.

Reputations voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vordering.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

[eiser] legt primair aan zijn vordering ten grondslag dat Reputations inbreuk maakt op de auteursrechten die aan [eiser] - als maker van de disclaimer – toekomen. Subsidiair maakt Reputations inbreuk op de geschriftenbescherming. Reputations handelt gelet daarop onrechtmatig jegens [eiser]. [eiser] stelt ter onderbouwing van zijn vordering dat de disclaimer een auteursrechtelijk beschermd werk is. Dat betekent volgens [eiser] dat de disclaimer niet zonder zijn toestemming verveelvoudigd en openbaar gemaakt mag worden. Nu Reputations niet heeft voldaan aan de vereisten zoals vermeld in de gebruiksvoorwaarden en evenmin heeft voldaan aan de voorwaarde van naams- en/of bronvermelding die [eiser] stelt aan het kopiëren en plakken van de disclaimer en Reputations daarmee zonder toestemming van [eiser] de disclaimer heeft verveelvoudigd en openbaar gemaakt, handelt zij onrechtmatig.

4.2.

Reputations voert daartegen het volgende aan. Reputations betwist allereerst dat [eiser] een spoedeisend belang heeft bij zijn vordering. Reputations voert voorts aan dat tussen partijen geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen, zodat zij zich niet aan de door [eiser] genoemde leverings- of gebruiksvoorwaarden hoeft te houden. Verder is volgens Reputations de tekst van de disclaimer in generieke termen opgesteld. De tekst is algemeen van opzet en er is dus geen sprake van maatwerk. Het is gelet daarop zeer twijfelachtig of [eiser] het intellectueel eigendom van de disclaimer kan claimen. Bovendien worden volgens Reputations meerdere gratis disclaimers op het internet aangeboden die in soortgelijke bewoordingen als die van [eiser] zijn opgesteld. Tot slot voert Reputations aan dat de handelwijze van [eiser] zeer laakbaar is. [eiser] biedt immers een gratis product aan dat niet gratis blijkt te zijn omdat reclame gemaakt moet worden voor [eiser]. [eiser] misbruikt daarbij zijn juridische titel en gebruikt juridisch taalgebruik in intimiderende zin. Reputations verwijst in dat kader naar de door [eiser] gehanteerde zwarte lijst.

4.3.

Het spoedeisend belang volgt naar het oordeel van de voorzieningenrechter reeds uit de door [eiser] gestelde voortdurende inbreuk op zijn auteursrecht en het gevaar van verwatering van de bron van de disclaimer indien [eiser] niet optreedt tegen - onder meer de onderhavige - inbreuk makende handelingen. Weliswaar heeft Reputations het verweer gevoerd dat [eiser] niet ageert tegen iedere (rechts)persoon/organisatie die zich niet houdt aan de door [eiser] gestelde voorwaarden en daardoor op de zwarte lijst is geplaatst, hetgeen op volstrekte willekeur van de zijde van [eiser] duidt, echter dat verweer slaagt niet. Daarbij telt dat [eiser] aannemelijk heeft gemaakt dat hij zoveel als mogelijk wel optreedt tegen die (rechts)personen/organisaties maar dat het om praktische redenen niet mogelijk is hen allen aan te schrijven op elk moment dat daarvoor aanleiding bestaat. Het overige door Reputations aangevoerde kan evenmin leiden tot een ander oordeel.

4.4.

Vooropgesteld zij dat zowel de tekst als de opmaak van de disclaimer die door Reputations is geplaatst op haar website geheel gelijk is aan de tekst en de opmaak van de disclaimer die [eiser] op zijn website aanbiedt. Nu Reputations niet heeft betwist dat zij de disclaimer - door deze te kopiëren en te plakken - van de website van [eiser] op haar eigen website heeft geplaatst, is daarmee komen vast te staan dat het om dezelfde disclaimer gaat.

4.5.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter zal oordelen dat de disclaimer voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt omdat de disclaimer voldoet aan het oorspronkelijkheidsvereiste en [eiser] daarvan de maker is. Daartoe wordt als volgt overwogen. [eiser] stelt dat hij de maker is van de disclaimer. Hij heeft daartoe aangevoerd dat hij de disclaimer in het najaar van 2002 heeft geschreven. De disclaimer die Reputations op haar website heeft geplaatst, dateert van een latere datum. Ook de disclaimer die Reputations heeft overgelegd als productie 4 dateert van een latere datum. Reputations heeft daartegen onvoldoende gemotiveerd verweer gevoerd. De stelling van Reputations dat meerdere gelijksoortige disclaimers op het internet te vinden zijn, is zonder nadere onderbouwing onvoldoende om tot een andersluidend oordeel te komen inzake de vraag wie de maker is van de disclaimer. Voorts bezit de disclaimer - zoals door [eiser] gesteld - een eigen, oorspronkelijk karakter en draagt de disclaimer het persoonlijk stempel van de maker. Daartoe overweegt de voorzieningenrechter dat voldoende aannemelijk is dat de tekst en de opmaak van de disclaimer tot stand zijn gekomen als gevolg van creatieve keuzes van de maker. Immers, de opmaak van de disclaimer bestaat uit meerdere opsommingstekens vervat in een gelaagde structuur. De tekst is gelet op de gebruikte bewoordingen en de inhoud eveneens het gevolg van (creatieve) keuzes. Hierin is het subjectieve en persoonlijke karakter tot uitdrukking gekomen. Tot slot is niet gebleken dat de vorm van het werk is ontleend aan een ander werk. Vorenstaande maakt dat voldoende aannemelijk is dat de disclaimer een auteursrechtelijk beschermd werk is. Dat betekent dat [eiser] in beginsel het uitsluitend recht heeft om de disclaimer openbaar te maken en te verveelvoudigen en aan het gebruik door derden voorwaarden te verbinden. Gebruik in strijd met die voorwaarden is onrechtmatig, ook indien partijen, zoals hier het geval is, geen overeenkomst met elkaar hebben gesloten.

4.6.

Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of Reputations zich aan de door [eiser] gestelde voorwaarden heeft gehouden. De voorzieningenrechter overweegt dat uit de gebruiksvoorwaarden voldoende duidelijk blijkt dat indien een (rechts)persoon/ organisatie de disclaimer op zijn of haar website wil plaatsen, hij/zij daarvoor op die desbetreffende website een link met de html-regel dient op te nemen, zoals vermeld onder 1. van de gebruiksvoorwaarden. Daar staat immers ‘slechts linken naar de disclaimer d.m.v. de vorenbedoelde html-regel;’. Indien een gebruiker van een website voornoemde link aanklikt, zal de disclaimer verschijnen. In dit geval heeft Reputations niet de hyperlink getoond op haar website, maar de disclaimer gekopieerd en geplakt. Deze werkwijze is niet conform de door [eiser] gewenste wijze van tonen van de disclaimer. [eiser] heeft echter verklaard dat hij het kopiëren en plakken van de disclaimer gedoogd, mits zijn naam en/of de bron wordt vermeld. Vaststaat dat ook dat niet is gebeurd. Het verweer van Reputations dat in de gebruiksvoorwaarden niet is vermeld dat de disclaimer niet gekopieerd en geplakt mag worden en dat in het geval dit wel gebeurt de bron moet worden vermeld, slaagt niet. Immers, zoals gezegd is de te hanteren werkwijze voor openbaarmaking duidelijk omschreven en Reputations heeft zich daaraan niet gehouden. Dat in de gebruiksvoorwaarden niet is opgenomen dat indien de disclaimer wordt gekopieerd en geplakt de bron moet worden vermeld, is gelet op het vorenstaande logisch omdat dit niet de te volgen werkwijze conform de gebruiksvoorwaarden is. [eiser] is gerechtigd om aan de ‘gedoogde’ werkwijze tot openbaarmaking van de disclaimer een voorwaarde te verbinden. Deze voorwaarde heeft hij aan Reputations kenbaar gemaakt in het e-mailbericht van 19 september 2013. Nu Reputations zich niet houdt aan die voorwaarde handelt zij ook in die zin in strijd met het auteursrecht van [eiser].

4.7.

Nu aannemelijk is dat de bodemrechter zal oordelen dat de disclaimer een auteursrechtelijk beschermd werk is en vaststaat dat Reputations zich niet houdt aan de door [eiser] gestelde voorwaarden aan het gebruik van de disclaimer, is voldoende aannemelijk dat in de bodemprocedure zal worden geoordeeld dat Reputations inbreuk maakt op de auteursrechten van [eiser]. De vordering tot het staken en gestaakt houden van de inbreuk makende handelingen zal gelet daarop worden toegewezen, met dien verstande dat Reputations wel gerechtigd de disclaimer op haar website te tonen indien zij dat doet overeenkomstig de daaraan door [eiser] gestelde voorwaarden.

4.8.

Gelet op het vorenstaande wordt aan de subsidiaire grondslag niet toegekomen.

4.9.

De gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd als volgt.

4.10.

Reputations zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. [eiser] vordert op grond van artikel 1019h Rv een volledige proceskostenveroordeling van Reputations. De vorderingen van [eiser] worden op grond van een intellectueel eigendomsrecht toegewezen, zodat kostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv dient plaats te vinden. Het door [eiser] ingediende kostenoverzicht van de procedure is door Reputations niet betwist, zodat de voorzieningenrechter uitgaat van de redelijkheid en evenredigheid van de door [eiser] opgegeven kosten. De gevorderde vergoeding zal derhalve worden toegewezen.

De kosten aan de zijde van [eiser] worden begroot op:

 • -

  kosten dagvaarding € 86,71

 • -

  vast recht 274,00

 • -

  salaris advocaat 6.504,87 [bedrag aan opgegeven (en toewijsbare) kosten] ___________

Totaal € 6.865,58

4.11.

De nakosten, waarvan [eiser] betaling vordert, zullen op de in het dictum weergegeven wijze worden begroot.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt Reputations om met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van de disclaimer van [eiser] indien dat niet conform de daaraan door [eiser] gestelde voorwaarden gebeurt,

5.2.

veroordeelt Reputations om aan [eiser] een dwangsom te betalen van € 250,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet binnen één dag na betekening van dit vonnis aan de in 5.1. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van

€ 10.000,00 is bereikt,

5.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.4.

veroordeelt Reputations in de kosten van de procedure ex artikel 1019h Rv, aan de zijde van [eiser] tot op heden begroot op € 6.865,58, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na datum van dit vonnis,

5.5.

veroordeelt Reputations, onder de voorwaarde dat zij niet binnen 14 dagen na aanschrijving door [eiser] volledig aan dit vonnis voldoet, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op:
- € 131,00 aan salaris advocaat,
- te vermeerderen, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van het vonnis,

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.A. Steenbergen en in het openbaar uitgesproken op 11 december 2013.1

1 type: ILP (4303) coll: