Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2013:7842

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
09-10-2013
Datum publicatie
29-04-2014
Zaaknummer
861962 AC EXPL 13-1645
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Kennelijk onredelijk ontslag.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JAR 2014/92
AR-Updates.nl 2014-0417
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Civiel recht

kantonrechter

locatie Amersfoort

zaaknummer: 861962 AC EXPL 13-1645 k/

Vonnis van 9 oktober 2013

inzake

[eiser] ,

wonende te [woonplaats],

verder ook te noemen [eiser],

eisende partij,

gemachtigde: mr. G.D. van der Heiden van CNV,

tegen:

de besloten vennootschap

Herubo Lijmwerken B.V.,

gevestigd te Bunschoten-Spakenburg,

verder ook te noemen Herubo,

gedaagde partij,

gemachtigde: mr. W. Tijsseling.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 22 mei 2013, waarbij een comparitie van partijen is gelast;

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 6 september 2013.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[eiser], geboren op [1962], is op 25 mei 1998 bij Herubo in dienst getreden. Hij vervulde de functie van kalkzandsteenblokkensteller. Zijn laatstgenoten salaris bedroeg € 2.442,20 bruto per 4 weken, exclusief € 588,97 aan vakantiebonnen en overige emolumenten.

2.2.

Bij brief van 16 juni 2011 heeft Herubo het UWV toestemming gevraagd om de arbeidsovereenkomst met [eiser] en nog 7 andere werknemers op te zeggen wegens bedrijfseconomische redenen. Buiten deze werknemers waren bij Herubo nog slechts één voorman en één kalkzandsteenblokkensteller in dienst.

2.3.

Ten aanzien van twee werknemers waarvoor toestemming was gevraagd heeft Herubo het verzoek ingetrokken, omdat die werknemers inmiddels zelf uit dienst waren getreden.

2.4.

Op 28 september 2011 heeft het UWV Herubo toestemming verleend de arbeidsovereenkomst met [eiser] en 4 andere werknemers op te zeggen. Het UWV heeft geweigerd toestemming te verlenen ten aanzien van één werknemer, de heer [E].

2.5.

Bij brief van 29 september 2011 heeft Herubo de arbeidsovereenkomst met [eiser] opgezegd tegen 31 december 2011.

3 Het geschil

3.1.

[eiser] vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,:

 • -

  een verklaring voor recht dat de opzegging van de arbeidsovereenkomst met [eiser] door [eiser] kennelijk onredelijk is;

 • -

  veroordeling van Herubo om aan [eiser] te voldoen € 30.000,00 netto ten titel van schadevergoeding met de wettelijke rente daarover en buitengerechtelijke incassokosten;

met veroordeling van Herubo in de proceskosten.

3.2.

Herubo heeft verweer gevoerd tegen de vordering met als conclusie dat de kantonrechter deze zal afwijzen, met veroordeling van [eiser] in de proceskosten.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Vooropgesteld wordt dat opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever kennelijk onredelijk kan zijn, wanneer deze geschiedt onder opgave van een voorgewende of valse reden of wanneer, mede in aanmerking genomen de voor de werknemer getroffen voorzieningen en de voor hem/haar bestaande mogelijkheden om ander passend werk te vinden, de gevolgen van de opzegging voor hem/haar te ernstig zijn in vergelijking met het belang van de werkgever bij opzegging (artikel 7:681 lid 2, aanhef en onder a en b BW).

4.2.

[eiser] heeft gesteld dat het ontslag kennelijk onredelijk is omdat de opzegging is geschiedt onder opgave van een voorgewende of valse reden. [eiser] heeft hiertoe de volgende omstandigheden aangevoerd. Van de vijf verleende ontslagvergunningen zouden er slechts twee zijn gebruikt (voor hem en de heer [A]), terwijl de overige drie werknemers (de heren [B], [C] en [D]) gewoon bij Herubo in dienst zijn gebleven dan wel weer voor Herubo zijn gaan werken. Dit terwijl [eiser] het langst in dienst was. In de UWV-procedure is de heer [E] als kalkzandsteenblokkensteller aangeduid door Herubo terwijl hij voorman was. Dit duidt erop dat er helemaal geen bedrijfseconomische redenen waren die noopten tot ontslag. Dit blijkt ook wel uit het feit dat Herubo over zes bedrijfsbussen is blijven beschikken. De jaarrekening over 2010 die bij de KvK is gedeponeerd is € 50.000,00 hoger dan de jaarrekening die in de UWV-procedure door Herubo is gebruikt. En ten onrechte is in de jaarrekening een bedrag onder de noemer ‘inkoopwaarde omzet’ opgenomen, terwijl Herubo helemaal geen inkoop heeft, maar uitsluitend diensten levert.

4.3.

De kantonrechter overweegt daaromtrent als volgt. Herubo heeft ter verklaring van de geconstateerde discrepantie tussen de jaarrekening over 2010 die bij de KvK is gedeponeerd en die in de UWV-procedure is gebruikt, bij conclusie van antwoord een verklaring van haar accountant overgelegd waarin is vermeld dat de cijfers in de UWV-procedure de fiscale cijfers bevatten en de cijfers bij de KvK de commerciële cijfers. Hoewel een weinig bevredigende uitleg, maakt deze discrepantie naar het oordeel van de kantonrechter niet dat wanneer het eigen vermogen € 50.000,00 hoger was dan in de UWV-procedure is aangenomen (namelijk meer dan € 150.000,00 negatief) er geen sprake meer zou zijn van bedrijfseconomische omstandigheden die de voorgestelde bezuiniging op de personeelskosten rechtvaardigen. De kantonrechter merkt op dat uit de overgelegde financiele stukken niet blijkt van enige post ‘inkoopwaarde omzet’, zodat de kantonrechter aan de bezwaren die [eiser] te dien aanzien heeft voorbij zal gaan. Dat de heer [E] voorman was in plaats van kalkzandsteenblokkensteller zoals Herubo het UWV had voorgespiegeld, is in het kader van de onderhavige beoordeling niet van belang omdat het UWV geen toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst met de heer [E] en aldus geen gevolgen heeft gehad voor de beoordeling van de ontslagaanvraag voor [eiser]. Uit het enkele feit dat de bedrijfsbussen niet zijn verkocht, kan nog niet worden afgeleid dat Herubo dan kennelijk ook geen bedrijfeconomische redenen had om op de personeelskosten te bezuinigen. Wel kan het een aanwijzing opleveren dat Herubo meer werknemers in dienst heeft dan de paar waarvoor geen ontslagaanvraag is gedaan of verleend. Daarvoor zijn meer aanwijzingen te vinden. [eiser] heeft zelf verklaard de heren [B], [C] en [D] nog te hebben zien werken voor Herubo en dit wordt (deels) bevestigd in de schriftelijke verklaring van de heer [eiser], die zegt [B] en [C] na december 2011 nog regelmatig te hebben zien rijden in de bedrijfswagens van Herubo na december 2011. Herubo heeft ter comparitie zelf verklaard dat voornoemde drie werknemers wel zijn ontslagen, maar dat [B] wel eens meehelpt in het bedrijf en daarvoor van zijn vader, mede-directeur van Herubo, een vergoeding krijgt en dat [C] en [D] via een uitzendbureau zijn ingehuurd voor de eigen holding van [B].

4.4.

De kantonrechter zal [eiser] opdragen te bewijzen dat de heren [B] en/of [C] en/of [D] bij Herubo in dienst zijn gebleven (en dus van de ontslagvergunningen geen gebruik is gemaakt) dan wel dat zij inmiddels weer voor Herubo zijn gaan werken.

4.5.

Indien [eiser] het bewijs (mede) wenst te leveren door schriftelijke stukken of andere gegevens, dient zij deze afzonderlijk bij akte in het geding te brengen. Indien [eiser] het bewijs wil leveren door het doen horen van getuigen, dient zij dit in de akte te vermelden en de verhinderdata op te geven van alle partijen en van de op te roepen getuigen. De kantonrechter zal dan vervolgens een dag en uur voor een getuigenverhoor bepalen.

4.6.

Partijen moeten bij de getuigenverhoren in persoon, Herubo rechtsgeldig vertegenwoordigd, aanwezig zijn. Indien een partij zonder gegronde reden niet verschijnt, kan dit nadelige gevolgen voor die partij hebben.

4.7.

De kantonrechter verwacht dat het verhoor per getuige 45 minuten zal duren. Als [eiser] verwacht dat het verhoor van een getuige langer zal duren dan de hiervoor vermelde duur, kan dat in de te nemen akte worden vermeld.

4.8.

Voor het geval [eiser] slaagt in bewijs moet ervan uitgegaan worden dat de opzegging van de arbeidsovereenkomst met [eiser] door Herubo kennelijk onredelijk is geweest, want geschied op basis van een valse of voorgewende reden. Als [eiser] niet slaagt in het haar opgedragen bewijs wordt geoordeeld dat de opzegging niet is geschied op basis van een valse of voorgewende reden. Dan dient nog beoordeeld te worden of de opzegging kennelijk onredelijk is op basis van het zogenaamde gevolgencriterium.

De beslissing

De kantonrechter:

draagt [eiser] op om te bewijzen dat de heren [B] en/of [C] en/of [D] bij Herubo in dienst zijn gebleven (en dus van de ontslagvergunningen geen gebruik is gemaakt) dan wel dat zij inmiddels weer voor Herubo zijn gaan werken;

verwijst de zaak naar de rolzitting van woensdag 6 november 2013 teneinde [eiser] in de gelegenheid te stellen bij akte aan te geven op welke wijze hij bewijs wil leveren;

bepaalt dat, indien [eiser] (mede) bewijs wil leveren door middel van schriftelijke bewijsstukken, hij die stukken op die rolzitting in het geding moet brengen;

bepaalt dat, indien [eiser] bewijs wil leveren door middel van het horen van getuigen, hij op die rolzitting:

- de namen en woonplaatsen van de getuigen dient op te geven;

- moet opgeven op welke dagen alle partijen, hun (eventuele) advocaten/gemachtigden en de getuigen in de drie maanden nadien verhinderd zijn; hij dient bij die opgave ten minste vijftien dagdelen vrij te laten waarop het getuigenverhoor zou kunnen plaatsvinden;

bepaalt dat:

- voor het opgeven van verhinderdata geen uitstel zal worden verleend;

- indien [eiser] geen gebruik maakt van de mogelijkheid om verhinderdata op te geven de rechter eenzijdig een datum zal bepalen waarvan dan in beginsel geen wijziging meer mogelijk is;

- het getuigenverhoor zal kunnen worden bepaald op een niet daarvoor opgegeven dagdeel, indien bij de opgave minder dan het hiervoor verzochte aantal dagdelen zijn vrijgelaten;

bepaalt dat de datum van het getuigenverhoor in beginsel niet zal worden gewijzigd nadat daarvoor dag en tijdstip zijn bepaald;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. K.G.F. van der Kraats, kantonrechter, en is in het openbaar uitgesproken op 9 oktober 2013.