Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2013:7348

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
19-12-2013
Datum publicatie
23-12-2013
Zaaknummer
16/710613-11 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Gevangenisstraf van drie jaar en zes maanden voor het leiden van een organisatie die in hasj handelt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht
Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer: 16/710613-11 (P)

Vonnis van de meervoudige strafkamer van 19 december 2013

in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats 1] (Marokko) in 1959,

wonende te [woonplaats 1],

thans gedetineerd in de P.I. Nieuwegein, Huis van Bewaring, locatie Nieuwegein.

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 23 mei 2013, 20 en 21 augustus 2013, 6, 7, 11, 13, 14 en 21 november 2013 en 5 december 2013. De verdachte is in persoon verschenen en heeft zich vanaf 20 augustus 2013 ter terechtzitting laten bijstaan door

mr. G. Spong, advocaat te Amsterdam

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van wat verdachte en de raadsman naar voren hebben gebracht.

2 Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tenlastelegging is op de zitting van 11 november 2013 gewijzigd. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het leiding geven aan een criminele organisatie, het samen met anderen handelen in hasj en hennep, het samen met anderen aanwezig hebben van (grote) hoeveelheden hasj en hennep, het voorhanden hebben van een vuurwapen, munitie en een stroomstootwapen en het samen met anderen voorhanden hebben van cocaïne.

3 Voorvragen

3.1

Geldigheid dagvaarding

De verdediging heeft met betrekking tot het onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten betoogd dat de dagvaarding (partieel) nietig dient te worden verklaard, omdat de afzonderlijke, aan de verschillende zaaksdossiers gekoppelde verwijten, niet nader geconcretiseerd en gepreciseerd zijn. Pleegdatum, pleegplaats en een andere omschrijving van de hoeveelheid en het type softdrugs ontbreken alsook een omschrijving dan wel aanduiding van de medeplegers, aldus de verdediging. Daarnaast heeft de verdediging aangevoerd dat feit 2 zich niet tot een limitatieve opsomming van aan zaaksdossiers gekoppelde strafrechtelijke verwijten beperkt en dus niet de expliciete beperking van de in algemeen gevatte termen gegoten delictsomschrijving tot de in de zaaksdossiers beschreven transacties bevat.

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de dagvaarding, mede gelet op de inhoud van het dossier, voldoende duidelijk is en dat de dagvaarding voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

De rechtbank overweegt ten aanzien van de geldigheid van de dagvaarding dat niet slechts de tekst van de tenlastelegging, maar ook de inhoud van het onderliggende ‘zaaksdossier J’ van belang is. Naar dit zaaksdossier wordt op de dagvaarding ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde ook expliciet verwezen. De rechtbank acht de dagvaarding voldoende duidelijk, nu de verdediging uit de tenlastelegging bezien in samenhang met het onderliggende ‘zaaksdossier J’ en de daarin gegeven duiding, concreet kon opmaken waartegen zij zich moest verdedigen. Daarmee voldoet deze aan de in artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering genoemde eisen.

3.2

Bevoegdheid rechtbank

De rechtbank heeft vastgesteld dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak.

3.3

Ontvankelijkheid officier van justitie

Dubbele strafbaarheid

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat, nu de officier van justitie ten aanzien van het onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten heeft verzuimd de betrokken Marokkaanse wettelijke bepalingen aan het dossier toe te voegen, het beginsel van dubbele strafbaarheid uit artikel 5, tweede lid van het Wetboek van Strafrecht niet is toegepast, de niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie moet volgen.

De rechtbank overweegt dat het haar ambtshalve bekend is dat – kort gezegd – handel in verdovende middelen en (deelname aan) een criminele organisatie in Marokko strafbare feiten zijn, nog daargelaten de vraag of de strafbare feiten in Marokko zijn gepleegd. Van de dubbele strafbaarheid blijkt naar het oordeel van de rechtbank reeds uit de zich in het dossier bevindende rechtshulpverzoeken en de daaraan door de Marokkaanse autoriteiten verleende medewerking.

Softdrugshandelingen

Voorts heeft de verdediging zich ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde feit op het standpunt gesteld dat er sprake is van een partiële niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie, voor zover dit feit ziet op de softdrugshandelingen. Geen redelijk denkende officier van justitie kan het deelnemen aan een gedoogde coffeeshop vervolgen als het deelnemen aan een criminele organisatie, aldus de verdediging.

De rechtbank stelt voorop dat de ruime beleidsvrijheid die het openbaar ministerie op grond van het opportuniteitsbeginsel bij de in dit verband te nemen beslissingen toekomt, slechts zijn begrenzing vindt in de beginselen van een goede procesorde. Niet is gebleken dat deze beginselen zijn geschonden. Voorts wil het enkele feit dat er sprake is van een gedoogde coffeeshop niet zeggen dat de officier van justitie niet tot vervolging mag overgaan, als bijvoorbeeld sprake is van verdenking van het overtreden van de gedoogvoorwaarden.

De rechtbank is concluderend van oordeel dat de officier van justitie kan worden ontvangen in de vervolging.

3.4

Schorsing van de vervolging

De rechtbank heeft vastgesteld dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

4.1

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de ten laste gelegde feiten heeft begaan. De officier van justitie baseert dit op de zich in het dossier bevindende bewijsmiddelen.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft vrijspraak bepleit voor de onder 1, 4 en 5 ten laste gelegde feiten.

Ten aanzien van de onder feit 2 begrepen zaaksdossiers C, D, E, F, G en H heeft de verdediging zich op het standpunt gesteld, dat enkel uit de verklaringen van[medeverdachte 12] kan worden afgeleid dat hij voor rekening – en in opdracht van verdachte handelde en dat het softdrugsacties betrof. Eerst dan is volgens de verdediging, onder verwijzing naar de Vidgen-jurisprudentie (EHRM 10 juli 2012, LJN: BX3071), het gebruik van de door[medeverdachte 12] afgelegde verklaringen niet in strijd met het recht op een eerlijk proces, indien de betrokkenheid van de verdachte in voldoende mate steun vindt in andere bewijsmiddelen en dit steunbewijs betrekking heeft op die onderdelen van diens verklaring die door de verdachte zijn betwist. Nu er ter zake van voornoemde zaaksdossiers sprake is van een Vidgen-situatie, dient vrijspraak te volgen, aldus de verdediging.

Ten aanzien van de zaaksdossiers A, C, D, F, G en H heeft de verdediging betoogd dat in geen van deze zaaksdossiers verdachte een prominente rol in de concrete voorbereiding van een specifieke transactie heeft gespeeld noch heeft hij een zodanige actieve rol bij de uitvoering van een specifieke transactie vervuld dat hij als medepleger kan worden aangemerkt.

Ten aanzien van zaaksdossier B heeft de verdediging aangevoerd dat het de vraag is of genoegzaam kan worden vastgesteld of de tapgesprekken zien op de verhandeling van softdrugs met een gewicht van meer dan 30 gram.

Ten aanzien van zaaksdossier I heeft de verdediging, onder verwijzing naar het Meer en Vaart-arrest, aangevoerd dat de gesprekken zien op een levering van ‘chebakia’ en dat deze alternatieve lezing niet wordt weersproken door enig bewijsmiddel, terwijl deze lezing onverenigbaar is met de tenlastelegging.

De verdediging heeft vrijspraak bepleit van het medeplegen van het aanwezig hebben van de onder feit 3 gespecificeerde hoeveelheden op 27 november 2012, nu daarvoor geen bewijs voorhanden is.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Inleiding

Naar aanleiding van RCIE informatie over de broers [verdachte], [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2], inhoudende dat er vanuit coffeeshop [coffeeshop] te Utrecht grootschalige handel in verdovende middelen zou plaats vinden, is een onderzoek gestart.

Coffeeshop [coffeeshop] (ook wel als [coffeeshop] gespeld) was gevestigd aan [adres 1] te Utrecht. [verdachte] stond geregistreerd als eigenaar en beheerder van de coffeeshop. Daarnaast stond als beheerder vermeld zijn broer [medeverdachte 2] en als leidinggevenden de broers [medeverdachte 1], [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4]. Tevens werd op 12 oktober 2012 bij de gemeente Utrecht een aanvraag ingediend om als leidinggevenden op te nemen [medeverdachte 5], [medeverdachte 6] (een neef van de gebroeders [familienaam]) en [medeverdachte 7]. Naast de gebroeders [familienaam] en hun neef [medeverdachte 6] kwam onder meer als verdachte naar voren [medeverdachte 12].[medeverdachte 12] is op 9 oktober 2013 overleden.

In dit onderzoek werden verschillende Bijzondere Opsporings Bevoegdheden toegepast. Zo werd in de loop van het onderzoek van meerdere verdachten de telefoon getapt en werd de coffeeshop stelselmatig geobserveerd in de periodes 21 juni 2011 tot en met 5 juli 2011; 25 november tot en met 10 februari 2012 en 1 juni 2012 tot en met 27 november 2012. Op 27 november 2012 hebben er doorzoekingen plaats gevonden in de coffeeshop en woningen van de verdachten. Daarbij werd op diverse locaties aanzienlijke hoeveelheden geld en softdrugs aangetroffen.

Feit 1

Criminele organisatie

Om van een criminele organisatie in de zin van artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht te kunnen spreken is vereist dat kan worden vastgesteld dat sprake is van een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband van twee of meer personen met een bepaalde organisatiegraad, dat tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. Van deelname is sprake als de betrokkene behoort tot het samenwerkingsverband en een aandeel heeft in, dan wel ondersteuning biedt aan gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het in dat artikel beoogde oogmerk. Voor strafbare deelname is voorts voldoende dat de betrokkene in zijn algemeenheid weet dat er een organisatie bestaat en dat die organisatie het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft.

Organisatie

Met de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat reeds uit de aard van een coffeeshop als onderneming voortvloeit dat sprake is van bestaande structuren en daarmee van een organisatie als bedoeld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht. Dat het samenwerkingsverband duurzaam was vloeit reeds voort uit de lange bestaansgeschiedenis van coffeeshop [coffeeshop].

Dat sprake was van een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband is overigens ook door de verdediging niet weersproken.

Oogmerk tot het plegen van misdrijven

Het georganiseerde verband had tot oogmerk de handel in hennep en hasj, in het kader van de bevoorrading en bedrijfsvoering van de coffeeshop.

Aan de coffeeshop is een exploitatievergunning verstrekt. Aan deze vergunning zijn onder meer de voorwaarden gesteld dat er maximaal een handelsvoorraad aanwezig mag zijn van 500 gram softdrugs.

In het onderzoek naar verdachten is bij doorzoekingen in de coffeeshop en in de woningen van de in de coffeeshop werkzame verdachten op 27 november 2012 ruim 180 kilo softdrugs aangetroffen, waarvan in de coffeeshop zelf een hoeveelheid van 9.218 gram hasj en 8.668 gram wiet.1

Door verdachte [medeverdachte 8] is bij de politie verklaard dat hij aan de coffeeshop wiet leverde, soms één à twee keer per week, met wisselende hoeveelheden van twee tot vijf kilo per keer en dat hij daarover met verdachte [medeverdachte 2] contact had.2

Door verdachte [medeverdachte 2] is verklaard dat zij 500 gram in de coffeeshop mochten hebben, dat de voorraad buiten de coffeeshop op stashplaatsen werd bewaard, dat als ze wat nodig hadden, dat dan werd opgehaald en dat verdachte [medeverdachte 8] een vaste leverancier is.3

Reeds op grond hiervan kan worden geconstateerd dat de gedoogvoorwaarden ruimschoots en structureel werden overtreden.

Het structurele karakter van die overtreding blijkt bovendien uit de bezoekersaantallen van coffeeshop [coffeeshop]. Gedurende het onderzoek tegen verdachte en de medeverdachten werd in drie periodes van willekeurige dagen het aantal bezoekers geteld van coffeeshop [coffeeshop]. In de periode van 22 juni 2011 tot en met 3 juli 2011 werden gemiddeld 1028 bezoekers per dag geteld4, in de periode van 23 december 2011 tot en met 11 augustus 2012 974 bezoekers5 en in de periode van 20 november 2012 tot en met 22 november 2012 1177 bezoekers6.

Uit analyse van in beslag genomen beelden van in de coffeeshop aanwezige en op de verkoopbalie gerichte camera’s, met betrekking tot de periode van 19 tot en met 26 november 2012, bleek dat in de coffeeshop sprake was van twee verkooppunten aan de verkoopbalie van de coffeeshop en dat enkel het verkooppunt aan de rechterzijde was aangesloten op een kassa met een registratiesysteem.

Op de beeldopnames van 20 november 2012 en 22 november 2012, zijn de bezoekers van de coffeeshop geteld die een transactie verrichten. In totaal werden bij de beide verkooppunten aan de verkoopbalie op 20 november 2012 1228 klanten en op 22 november 2012 1184 klanten geteld.

Voorts werd op deze beelden waargenomen dat er aanzienlijk meer betalingen door deze klanten plaatsvonden aan het linker verkooppunt, zonder kassasysteem. Het wisselgeld voor de klanten werd van onder de balie gepakt, er vond geen zichtbare registratie plaats van betalende klanten aan de linkerzijde van de balie, of als er geld vanonder de balie werd weggepakt.7

Onderzoek naar de kassabonnen en het kassasysteem van coffeeshop [coffeeshop] heeft bevestigd dat het aantal klanten dat geregistreerd werd op de hiervoor genoemde dagen vele malen lager lag. Op 20 november 2012 zouden er volgens de kassabonnen slechts 460 klanten zijn geweest en op 22 november 2012 slechts 388 klanten.8

Door de politie is gerelateerd dat uit bij de Belastingdienst opgevraagde gegevens blijkt dat de coffeeshop in 2011 als omzet heeft opgegeven een bedrag van € 875.000,00 en in 2012 een verwachte omzet van € 1.333.333,00, maar dat gezien de door de politie getelde bezoekersaantallen er een grotere omzet zou moeten zijn geweest ten bedrage van
€ 3.600.000,00.9

De bevindingen omtrent het niet registreren van verkooptransacties en het buiten beeld houden van een groot deel van de omzet, worden bovendien bevestigd door de in de woning van [medeverdachte 1] gevonden aantekeningen die betrekking hebben op de bedrijfsvoering van de coffeeshop en waarin onder meer staat: “ [coffeeshop] is een miljoenenbedrijf dus moet het ook bestuurd worden als een bedrijf! ….Van begin tot het eind liefst wit!!”10

Vanwege de structurele overtreding van de gedoogvoorwaarden en het niet registreren van een groot gedeelte van de omzet, is naar het oordeel van de rechtbank niet langer sprake van een gedoogde coffeeshop maar is de samenwerking tussen de in de coffeeshop werkzame personen aan te merken als een organisatie in de zin van artikel 140 WvSr.

Deelname

Uit het dossier blijkt dat verdachte [verdachte] binnen deze organisatie een beslissende, leidinggevende rol vervulde. Hij heeft ter terechtzitting verklaard dat hij als eigenaar van de coffeeshop bepaalde wat er in de coffeeshop gebeurde, dat hij verantwoordelijk was voor het personeel, dat hij, als hij in Nederland verbleef in de coffeeshop aanwezig was.11 Door verdachte[medeverdachte 12] is verklaard dat hij, als [verdachte] in het buitenland verbleef, op verzoek van [verdachte] een oogje in het zeil hield in de coffeeshop.12 Uit dit laatste volgt dat het enkele feit dat [verdachte] gedurende een gedeelte van de ten laste gelegde periode in het buitenland verbleef, niet afdoet aan zijn wetenschap van en betrokkenheid bij de door de organisatie gepleegde strafbare feiten in de gehele tenlastegelegde periode.

De deelname aan de criminele organisatie van [medeverdachte 2], die bij de gemeente stond beschreven als beheerder van [coffeeshop], volgt uit het feit dat hij naar eigen zeggen de inkoop van de hennep voor de coffeeshop verzorgde en uit het feit dat hierbij, zoals hiervoor is overwogen, de voor de coffeeshop geldende gedoogvoorwaarden werden overtreden.

De deelname van de overige [familienaam] broers en hun neef, verdachte [medeverdachte 6], volgt uit het feit dat zij naar eigen zeggen allen in vast dienstverband waren bij de coffeeshop en baliewerkzaamheden verrichten en voorts uit het feit dat in de woning van ieder van hen, met uitzondering van [medeverdachte 1], aanzienlijke hoeveelheden softdrugs werden aangetroffen.

Door [medeverdachte 3], [medeverdachte 5], [medeverdachte 4] en [medeverdachte 1] is voorts bij de rechter-commissaris verklaard dat zij geld van de coffeeshop in eigen zak stopten en dit zelf hielden zonder het op enige manier in de boeken te verantwoorden.13 Ten aanzien van [medeverdachte 5] is dat ook gebleken uit de camerabeelden.14

Voorts volgt uit het dossier dat zij kunnen beschikken over geldbedragen die op basis van hun legale inkomsten niet kunnen worden verantwoord.

Op grond van al het voorgaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte], [medeverdachte 2], [medeverdachte 4], [medeverdachte 1], [medeverdachte 5] en [medeverdachte 3] [familienaam] en [medeverdachte 6] hebben deelgenomen aan een organisatie die tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten het opzettelijk verkopen, afleveren en aanwezig hebben van grote hoeveelheden hennep en hasj.

Dat ook witwassen een gemeenschappelijk doel van de organisatie was, zoals de officier van justitie heeft betoogd, is echter onvoldoende aannemelijk geworden. Weliswaar is uit het voorgaande gebleken dat een groot deel van de omzet van de coffeeshop buiten beeld werd gehouden en werden bij de doorzoekingen op 27 november 2012 op diverse locaties grote hoeveelheden contant geld aangetroffen (in totaal ruim € 600.000,00), en blijkt uit het dossier dat een aantal van de deelnemers aan de criminele organisatie over grote, niet uit legale inkomsten te verklaren geldbedragen beschikten, maar niet gebleken is dat daarbij sprake was van verhullingshandelingen en evenmin dat de samenwerking van de verdachten was gericht op het witwassen.

Feit 2

De bruikbaarheid van de verklaringen van[medeverdachte 12] ingevolge de Vidgen-jurisprudentie

De verdediging stelt zich - tegen de achtergrond van de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) inzake Vidgen tegen Nederland (EHRM 10 juli 2012, LJN BX3071) - op het standpunt dat de verklaringen van de getuige[medeverdachte 12] dienen te worden uitgesloten van de eventuele bewijsvoering omdat de verdediging niet op enig moment in de gelegenheid is geweest deze getuige te ondervragen.

De rechtbank verwerpt het verweer van de verdediging op de navolgende gronden:

De gevallen, waarin het EHRM heeft uitgemaakt dat een afgelegde getuigenverklaring van het bewijs dient te worden uitgesloten omdat de verdediging niet in enig stadium van het geding in de gelegenheid is geweest haar ondervragingsrecht uit te oefenen, betreffen zaken waarin een bewezenverklaring alleen of in beslissende mate ('solely or to a decisive degree') berust op de verklaring van die getuige. Zo'n geval is in het onderhavige geding niet aan de orde.

De door de verdediging bedoelde verklaringen vormen namelijk niet het enige en beslissende bewijs in die zaken die de rechtbank hierna zal bewezen verklaren, zoals zal blijken uit de te gebruiken bewijsmiddelen. Van schending van de door het EHRM in de zaak Vidgen omschreven norm is dan ook geen sprake.

Telefoonnummers

In het onderzoek naar de verdachten zijn telefoonaansluitingen opgenomen en afgeluisterd. Met betrekking tot de hierna te noemen zaaksdossiers gaat het over de volgende telefoonnummers, die zijn herleid tot de na te noemen personen:

Telefoonnummer: [telefoonnummer] herleid tot [medeverdachte 12];15
Telefoonnummer: [telefoonnummer] herleid tot[medeverdachte 12];16

Telefoonnummer: [telefoonnummer] herleid tot [medeverdachte 9];17
Telefoonnummer: [telefoonnummer] herleid tot [medeverdachte 9];18

IMEI-nummer:[telefoonnummer] (hierna te noemen als telefoonnummer) herleid tot [verdachte];19

Telefoonnummer: [telefoonnummer] herleid tot [verdachte];20

Telefoonnummer: [telefoonnummer] herleid tot [medeverdachte 13];21

Telefoonnummer: [telefoonnummer] herleid tot [medeverdachte 10];22

Telefoonnummer: [telefoonnummer] herleid tot [medeverdachte 14];23

Telefoonnummer: [telefoonnummer] herleid tot [verdachte];24

Telefoonnummer:[telefoonnummer] herleid tot [medeverdachte 6];25
Telefoonnummer: [telefoonnummer] herleid tot [medeverdachte 11];26

Telefoonnummer: [telefoonnummer] herleid tot [medeverdachte 15].27

Zaaksdossier A:

Telefoontaps 28

Datum/tijdstip: 19-9-2012, 14:59:14

Tap: TC20/53029

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

[medeverdachte 12] wordt gebeld door een NNman1972. De NNman vraagt of onze

vriend nog altijd weg is. [medeverdachte 12] beaamt dit.

A=[medeverdachte 12] NN=NNman

NN: Ik had uh laatst die mooie T shirts van jou. Van Zaraa.

A: Ja, ja. Is goed.

NN: Had je die nog?

A: Ja, ja.

NN: 0k, dan kom ik morgen naar jou voor even te kijken voor of die maat mij nog

past. Goed?

A: Is goed vriend.

NN: 0k. Hoe laat is goed voor jou?

A: Uh kijk maat. Kijk maar. Bel maar van te voren.

NN: Als ik vertrek, bel ik. Goed.

A: Goed.

Datum/tijdstip: 20-9-2012, 16:38:38

Tap: TC22/44430

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]
Belt met telefoonnummer: [telefoonnummer]

A = [medeverdachte 12]

M = [verdachte]

A: Ik wilde je vertellen dat die gekke gebeld heeft.

M: Wat?

A: Ik wil je vertellen dat die gekke, die gekke, heeft gebeld voor die

“baksteen”.

M: Wat?

A: Die gekke, die gekke, uit Maastricht vriend.

M: Ja, wat is er met hem.

A: Hij is gekomen, hij heeft gebeld en zei dit en dat. Hij zei: “Ik heb die

Zara nodig”. Hij heeft 30 nodig en een paar (anderen) willen grote hoeveelheden

afnemen.

M .. (ntv)...Zara.

A: Zara!!! Zara!l!

M: Zara??? Oke, is goed. En hoe verder?

A: En ik vroeg hem wat heeft [naam 1] je gevraagd. En hij zei tegen mij: “16”.

M: Ik hoor je niet goed.

A: Je hoort mij niet goed.

M: Ik hoor je niet goed. Ik hoor je helemaal niet.

A: Oke, bel mij dan zelf terug.

M: Oke...

Datum/tijdstip: 20-9-2012, 16:43:25

Tap: TC22/44531
Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Belt met telefoonnummer:[telefoonnummer]

A = [medeverdachte 12]

M = [verdachte]

A: Ik wilde je zeggen, dinsdag, niet a.s. dinsdag, maar de volgende dinsdag!!

M: Ja.

A: Ik zei tegen hem en hoe doen we het met de papieren? Hij zei tegen mij, de

papieren pas, als ik ze meegenomen heb. En ik zei tegen hem, mijn leverancier

geeft mij het pas als ik de papieren heb gebracht.

En toen zei hij tegen mij, oke, dan ga ik het regelen, lenen enzovoort en ik

breng het een dag van tevoren. En ik vroeg hem hoeveel heeft [naam 1] tegen jou

gezegd.

M: Ja, wanneer wil hij het hebben, a.s. dinsdag.

A: Niet a.s. dinsdag, maar de dinsdag daarop.

M: Niet deze dinsdag, maar de volgende dinsdag.

A: Niet a.s. dinsdag, maar de dinsdag daarop, gaat hij het pas ophalen.

M: Over tien dagen dus?

A: Ja.

M: Oke, is goed.

A: En ik vroeg hem wat heeft [naam 1] tegen jou gezegd en hij zei: ‘16”. Hij

zei, oke, 16,50 ga ik die afnemen, maar als ik geld meebreng, krijg ik een

korting van 25. Voor diegene die het afneemt. Hij zei, als ik geld van tevoren

breng, dan krijg ik een korting van 25 en het wordt dus 16,25. Waarop ik zei:

“Oke, is goed”.

M: Oke, dat is dan goed toch.

A: Om deze reden heb ik jou gebeld.

Datum/tijdstip: dinsdag 2-10-2012, 17:48:20

Tap: TC22/63332

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Belt met telefoonnummer: [telefoonnummer]

[medeverdachte 12] zegt dat “die gek” net is gekomen. [medeverdachte 12] zegt dat deze die spullen wil

hebben.

[verdachte] hoorde [medeverdachte 12] niet goed.

[medeverdachte 12] zegt dat die gek is gekomen en dat deze die Zara wil hebben.

[verdachte] verzoekt het niet door de telefoon te zeggen. [verdachte] vraagt hem het

Marokkaanse nummer te gebruiken.

[medeverdachte 12] vraagt: Marokkaanse, hoezo ben ik dan in Marokko? Bel mij terug.

Datum/tijdstip: 2-10-2012, 17:49:34

Tap: TC22/63433
Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]
Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

Abdelaziz[medeverdachte 12] wordt gebeld door [verdachte]

[medeverdachte 12] zegt dat die gek, die Hollander net is gekomen. [medeverdachte 12] zegt dat deze Zara

wil hebben. [medeverdachte 12] zegt dat “hij” (Hollander) gehaast is. [medeverdachte 12]: ik zei tegen hem

“als jullie mij de papieren geeft, dan zal ik voor je halen”. Hij zei tegen mij

“ik ga met je mee”, ik zei tegen hem “heef mij eerst de papieren en dan gaan wij

samen”. [medeverdachte 12] zegt dat “hij” (Hollander) met de auto is gekomen.

[medeverdachte 12] vraagt [verdachte] die ene te bellen. [medeverdachte 12] zegt dat het daar gaat ophalen als

het daar nog is. [verdachte] merkt op dat die ezel (Hollander) lang op hem hebben gewacht en dat hij

het eerder had moeten zeggen. [medeverdachte 12] zegt dat “hij” (Hollander) gisteren had moeten komen maar dat “hij” zei dat er bij hem is ingebroken. [verdachte]: bij hem thuis ingebroken?

[medeverdachte 12]: ja [verdachte]: waarschijn hebben ze gezien dat hij naar ons komt, en dachten dat wij

bij hem verstoppen (bewaren).

[medeverdachte 12] vraagt [verdachte] die ene te bellen. [medeverdachte 12] zegt dat hijzelf een ( ander) jongen gaat bellen.

[verdachte] vraagt hoeveel “hij” wil hebben, en of “hij” 30 wil hebben.

[medeverdachte 12]: een doos (kist), ik weet niet of het 25 of 30 is, ja ja 30, 30

[verdachte]: ik ga kijken, ik ga hem bellen, het is nu lang (geleden), of misschien zegt hij dat het al weg is, ik weet niet.

[medeverdachte 12]: kijk maar en bel mij terug.

Datum/tijdstip: 2-10-2012, 18:02:41

Tap: TC22/63634
Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Belt met telefoonnummer: [telefoonnummer]

[medeverdachte 12] (sh) belt uit naar NNman7795.

[medeverdachte 12] vraagt of NNman niet gebeld is door [naam 2].

NNman: ehhhh moet ik hem bellen of

[medeverdachte 12]: bel hem en zeg tegen dat ik van [naam 3] ben, voor die zara

NNman: moet ik dit doorgeven?

[medeverdachte 12]: ja, want ik ben onderweg naar jou toe

NNman: hoeveel heb je nodig?

[medeverdachte 12]: 30, van die zara, je weet zara

NNman: ik ga hem even bel, ik bel je zo terug

Datum/tijdstip 2-10-2012, 18:12:59

Tap: TC22/63835
Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]
Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

[medeverdachte 12] (sh) wordt gebeld door [verdachte] (sh).

[verdachte]: heeft hij jou gebeld?

[medeverdachte 12] antwoordt nee. [medeverdachte 12] zegt dat hijzelf die ene jongen had gebeld omdat die

ander het laat maakte (niet belde). [medeverdachte 12] zegt dat die jongen zei dat die ander

in gesprek was en dat hij gewoon kon komen. [medeverdachte 12] zegt dat hij nu onderweg is.

[verdachte] vraagt [medeverdachte 12] wel te benadrukken dat hij hem zara moet geven.

[medeverdachte 12] zegt dat hij dit al heeft gedaan en dat hij heeft gezegd: 30.

Datum/tijdstip: 2-10-2012, 20:54:03

Tap: TC22/64636
Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Belt met telefoonnummer: [telefoonnummer]

A = [medeverdachte 12] M = [verdachte].

M: 1-0

A: Ik kijk niet ik zit op de weg wie speelt er.

M: Barca tegen Benfica.

A: Oke, die ander ik heb hem die spullen gegeven en hij is onderweg terug.

M: Heeft hij jou betaald.

A: Wie.

M: Hij.

A: Hij zei ik heb de papieren thuis gelaten dus ben ik met hem meegegaan.

M: Heeft hij je betaald over die 25.

A: Dat weet ik nog niet, ik heb het nog niet gezien ik ga kijken. Hij zei

Ik heb daar geteld meer dan 45 is er zeker begrijp je.

M: Hij zie toch .25 betalen of niet.

A: Ik zei tegen hem 16.25 dat is wat ik afgesproken heb. Ik ga kijken wat er

precies is.

M: Oke.

A: Oke.

Observatie

In een proces-verbaal van observatie op 2 oktober 2012 is het volgende door de politie opgenomen.37

“Wij hebben op 2 oktober 2012[medeverdachte 12] stelselmatig geobserveerd en de navolgende waarnemingen gedaan en/of het volgende ondernomen:

Omstreeks 17.12 uur zag ik, Q-79, dat:

-Op de Seinedreef te Utrecht ter hoogte van een viskraam een personenauto,

merk Volkswagen, type Passat, bruin van kleur en voorzien van kenteken

[kenteken], geparkeerd werd.

-Een persoon, welke ik herkende als [medeverdachte 9],

geboren te [geboorteplaats 2] op [geboortedatum 1] en wonende te [woonplaats 2] op de

[adres 2], vanaf de bestuurdersplaats van de Passat [kenteken]

uitstapte.

-[medeverdachte 9] een bruine bodywarmer en een grijskleurige trui droeg.

-[medeverdachte 9] aan het bellen was.

-Een onbekende oudere man, verder in dit proces-verbaal NN2 te noemen, als

bijrijder uit de Passat [kenteken] stapte.

-NN2 kort haar had, brildragend was een blauwe spijkerbroek, en een grijs vest

droeg.

(…..)

Omstreeks 17.31 uur zag ik, Q-85, dat:

-Subject[medeverdachte 12] en NN1 vanuit perceel [adres 3] te

Utrecht naar buiten kwamen en in de richting van de Peugeot [kenteken] liepen.

-Subject[medeverdachte 12] als bestuurder en NN1 als bijrijder in de Peugeot [kenteken]

stapten en vertrokken.

Omstreeks 17.42 uur zag ik, Q-79, dat:

-De Peugeot [kenteken] achter de Passat [kenteken] geparkeerd werd op de

Seinedreef te Utrecht nabij de viskraam.

-Subject[medeverdachte 12] vanuit de Peugeot [kenteken] door het geopende raam, een

gesprek had met [medeverdachte 9].

(…..)

Omstreeks 17.54 uur zag ik, Q-99, dat:

-De Peugeot [kenteken] en de Passat [kenteken] beiden op de hoek van de

Zebradreef te Utrecht met de Kwangodreef te Utrecht parkeerden.

-Subject[medeverdachte 12] en NN1 uit de Peugeot [kenteken] stapten en in de richting

van de Passat [kenteken] liepen.

- Subject[medeverdachte 12] geen voorwerpen in zijn hand droeg toen hij naar de

Passat [kenteken] liep.

-NN1 doorliep richting het portiek van onder andere perceel [adres 4] te

Utrecht.

-Subject[medeverdachte 12] vanuit de richting van de Passat [kenteken] met een tasje in

zijn hand terug liep naar de Peugeot [kenteken].

-Subject[medeverdachte 12] als bestuurder in de Peugeot [kenteken] stapte en vertrok.

Omstreeks 17.56 uur zag ik, Q-85, dat:

-De Peugeot [kenteken] voor portiek van onder andere [adres 4] te Utrecht

geparkeerd werd, subject[medeverdachte 12] uitstapte en in de richting van portiek van

onder andere perceel [adres 4] te Utrecht liep, waar NN1 nog stond te

wachten.

-Subject[medeverdachte 12] en NN1 het portiek van onder andere [adres 4] te

Utrecht binnengingen.

-Subject[medeverdachte 12] met eerder genoemd tasje in zijn hand liep.

-De Passat [kenteken] in de parkeervakken voor portiek van onder andere perceel

[adres 4] te Utrecht geparkeerd werd.

-[medeverdachte 9] en NN2 beiden in de Passat [kenteken] bleven zitten.

Omstreeks 18.01 uur zag ik, Q-85, dat:

-Subject[medeverdachte 12] vanuit het portiek van onder andere perceel [adres 4]

te Utrecht, in de richting van de Peugeot [kenteken] liep.

-Subject[medeverdachte 12] een rode tas met witte letters in zijn hand had.

-Subject[medeverdachte 12] als bestuurder in de Peugeot [kenteken] stapte en wegreed.

-De Passat [kenteken] ook vertrok en achter de Peugeot [kenteken] aanreed.

Omstreeks 19.56 uur zag ik, Q-69, dat:

-Subject[medeverdachte 12] en [medeverdachte 9] op de kruising Pomonalaan met de

[adres 5] te Bergen op Zoom liepen.

-Subject[medeverdachte 12] als bestuurder in de Peugeot [kenteken] stapte die op de

kruising Pomonalaan met de [adres 5] te Bergen op Zoom geparkeerd

stond.

-Een donkerkleurige personenauto van het merk Volkswagen, type Polo met

een kenteken beginnend met 44 naast de Peugeot [kenteken] stilstand en dat er

een gesprek was tussen de personen in de voertuigen.

-De bestuurder en enige inzittende van de Polo een onbekende man met een

Noord-Afrikaans uiterlijk was en zwart kort geknipt haar had.”

Verklaringen

Door[medeverdachte 12] is als volgt verklaard.38

“V: Wie is [medeverdachte 9]?

A: Die komt weleens in de coffeeshop [coffeeshop].

(…..)

V: Wat wordt er bedoeld met Zara?

A: Zara is een plak hasj.

V: Waarom sprak je af met [medeverdachte 9]?

A: [verdachte] vroeg aan mij of ik het voor hem in de gaten wilde. [verdachte] belde mij en ik zou dan aan mensen Zara gaan geven. Dat is Hasj.

V: Aan wie heb je allemaal Zara geleverd.

A: Alleen aan [medeverdachte 9].

(…..)

O: Het volgende gaat over gesprek TC22/646

V: Er wordt in dat gesprek gezegd dat jij meer dan 45 heb geteld. Wat bedoelen jullie met 45?

A: 45000 euro. Ik heb 45000 euro van [medeverdachte 9] gekregen om dat aan de man in Bergen op zoom te betalen.. Dat heb ik ook gedaan.

V: Waar heb je dat geld van [medeverdachte 9] gehad.?

A: [medeverdachte 9] gaf mij het geld bij de visboer. Ik ben toen het geld weg gaan brengen naar mijn huis. Toen zijn wij naar Bergen op zoom naar de parkeerplaats gereden. Die man uit Bergen op zoom heeft hem toen de hasj gegeven. Later heb ik het geld bij die man in Bergen op zoom gebracht. Wanneer weet ik niet.”

Zaaksdossier B

Telefoontaps

Datum/tijdstip: 19-7-2012, 21:22:29

Tap: TC15/5339
Getapt telefoonnummer:[telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

[verdachte] wordt gebeld door NNman4128.

NNman vraagt aan [verdachte] of hij die spullen al heeft.

[verdachte] zegt ik hem die man gebeld maar die zei 17 en dat is te duur. NNman zegt

ik moet die Zara hebben die je in de auto hebt liggen. [verdachte] zegt die kun je

krijgen.

Datum/tijdstip: 19-7-2012, 21:51:00

Tap: TC15/5440

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

[verdachte] wordt gebeld door NNman8126.

NNman vraagt of [verdachte] in de zaak is.

[verdachte] zegt ik ga net weg. NNman wil die Zara hebben. [verdachte] zegt ik heb net

een aan die ene met die snor gegeven en die gaat het terug brengen naar de

coffeeshop. NNman zegt ik heb het nu nodig. [verdachte] zegt hij komt nu terug.

Datum/tijdstip: 19-7-2012, 21:52:41

Tap: TC15/5541
Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Belt met telefoonnummer:[telefoonnummer]

[verdachte] belt uit en Hassan4128 (nwg) neemt op.

[verdachte] vraagt aan Hassan of hij dat ene heeft wat hij net meegenomen heeft.

Hassan heeft het bij zich. [verdachte] vraagt of hij het terug kan brengen naar de

coffeeshop dan krijgt Hassan morgen een andere. Hassan zegt dat hij dat terug

gaat brengen.

Datum/tijdstip 19-7-2012, 21:54:09

Tap: TC15/5642

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Belt met telefoonnummer: [telefoonnummer]

[verdachte] belt uit en [naam 5] neemt op.

[verdachte] vraagt of het druk is.

[naam 5] zegt dat het iets druk is.

[verdachte] zegt die ene met die snor komt zo een plak geven en die moet je aan

[naam 6] geven. [naam 5] zal dat doen.

Datum/tijdstip: 19-7-2012, 22:47:49

Tap: TC15/5743

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Belt met telefoonnummer: [telefoonnummer]

[verdachte] belt uit en NNman8126 neemt op.

[verdachte] vraagt of hij is geweest.

NNman zegt ik wacht tot jou zou bellen.

[verdachte] zegt ik ben er nu en heb dat ding bij me.

NNman komt straks.

Verklaringen

Door [medeverdachte 13] is bij de politie als volgt verklaard.44

“V: Wat is of zijn uw bijnamen?

A: Ik word snor genoemd.

(…..)

A: een foto is een proefplaatje hash

(…..)

A: Een t-shirt van Messi, wordt mee bedoeld een proefstukje van hash.

V: Hoe zit het dan met het t-shirt van Zara?

A: Dit is geen t-shirt, dit is hash.”

(…..)

V: Als u een foto afnam hoeveel gram is dat dan?

A: Soms 50 gram en soms 100 gram. Dat zijn proefplaatjes.”

Door [verdachte] is ter terechtzitting verklaard dat de term ‘plak’ wordt gebruikt voor hasj.45

Zaaksdossier C

Telefoontaps

Datum/tijdstip: 27-10-2012, 16:00:23
Tap: TC22/112346

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]
Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

Op 27 oktober 2012 te 16:00 uur wordt verdachte [medeverdachte 12] gebeld door [medeverdachte 14] (NNman).

De NNman zegt dat hij denkt dat hij dinsdagavond bij [medeverdachte 12] is en dat hij die dingen kan halen. [medeverdachte 12] zegt ja. De NNman zegt: Misschien ... kunnen maandagavond, maar uh misschien dinsdagavond daar. [medeverdachte 12] zegt ok. De NNman zegt dat het in ieder geval doorgaat en dat [medeverdachte 12] ze bij hem kan gaan halen. [medeverdachte 12] zegt dat het goed is en dat hij de man gaat bellen dat hij maandag gaat halen. De NNman zegt dat zegt dat [medeverdachte 12] met hem (ander) af moet spreken dat [medeverdachte 12] het maandag gaat halen. [medeverdachte 12] zegt dat het goed is en dat hij hem gaat bellen. De NNman zegt dat die vriend van hem een half uur geleden gebeld heeft en dat de NNman het nog niet wist. De NNman zegt dat [medeverdachte 12] hem moet bellen als hij daar maandag terug van is met die dingetjes. [medeverdachte 12] zegt dat het goed is.

Datum/tijdstip: 29-10-2012, 16:32:48

Tap: TC22/114647

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Verstuurt een sms bericht naar telefoonnummer: [telefoonnummer]

Op 29 oktober 2012 te 16:32 uur verstuurt de telefoon in gebruik bij verdachte [medeverdachte 12] een sms-bericht naar de telefoon in gebruik bij NN 87.

Die man komt morgen dan kom ik om 2 uur bij jou

Datum/tijdstip: 30-10-2012, 13:19:23

Tap: TC22/115548

Getapt telefoonnummer:[telefoonnummer]

Belt met telefoonnummer: [telefoonnummer]

Op 30 oktober 2012 te 13:19 uur belt verdachte [medeverdachte 12] (A) naar NN 87 (NN).

A: Ik zou vandaag komen, want euuh die man belt mij vandaag op, hij heeft

probleem met zijn auto, want ik had al die papier had ik, maar hij had die

auto... euuuhh voor dat spul. Hij kan pas vrijdag komen. Want hij moet zijn auto

maken enzo, hou hem voor mij euuhh... . ik heb die papieren voor die dingen, dus

hou hem voor mij tot vrijdag, en euuhh die Zara is er nog he?

NN: Ja.

A: Is goed. Dan kom ik ook voor die Zara vrijdag.

NN: Ik hou die ene sowieso voorjou aan de kant.

A: Dus hou het voor mij vrijdag, dan kom ik vrijdag 2 uur ben ik bij

jou.(laatste gedeelte vertaald)

Datum/tijdstip: 30-10-2012, 21:46:17

Tap: TC22/118949

Getapt telefoonnummer: 31-06-86312046

Wordt gebeld door telefoonnummer: 212-668630550

Op 30 oktober 2012 te 21:46 uur wordt verdachte [medeverdachte 12] gebeld door verdachte [verdachte], die op dat moment in Marokko verblijft. In dit gesprek wordt onder andere het navolgende gezegd:

[medeverdachte 12] zegt dat de Griek hem heeft gebeld en maandag had gezegd. [medeverdachte 12] zegt dat hij ([medeverdachte 12])

vervolgens die andere had gebeld en tegen hem heeft gezegd “ik kom maandag”. [medeverdachte 12] zegt dat

hij de Griek had gebeld en dat deze woensdag had gezegd. [medeverdachte 12] zegt dat hij die ander had gebeld

en tegen hem gezegd woensdag te zullen komen. [medeverdachte 12] zegt dat de Griek hierna weer zei “nee,

nee, het wordt vrijdag”. [medeverdachte 12] zegt dat hij nu vrijdag met de Griek heeft afgesproken. [medeverdachte 12]: ik zei

tegen hem “dit is de laatste keer, ok, het wordt vrijdag”. Hij zei oke, in ieder geval, ik heb vrijdag

met hem afgesproken.

Datum/tijdstip: donderdag 1-11-2012, 17:30:38

Tap: TC22/124050

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]
Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

Op 1 november 2012 te 17:30 uur wordt verdachte [medeverdachte 12] (A) gebeld door

[medeverdachte 14] (G). in dit gesprek wordt het navolgende besproken:

G: Uh hoe laat, hoe laat zullen we morgen afspreken. 12 uur is dat goed?

A: 12 uur?

G: Ja.

A: Beetje vroeg 12 uur. Ik moet heen en weer. Je weet.

G: Ja, ja.

A: Snap je?

G: Dan uh 2, 2 uur zou wel zijn he?

A: 2 uur zo, 3 uur, twee uur zeker.

G: Ja, 3 uur is een beetje laat.

A: Ok, twee uur is goed. Twee uur.

G: Kijk, hi, hij uh moet nog werken en uh ... (praten door elkaar)

A: Twee uur. Twee uur daar, je weet.

G: Maar kijk, maar kijk het moet originele verpakking he?

A: He?

G: Originele verpakking.

A: Ja, ja. Ja. Ja.

G: Je weet wat ik bedoel?

A: Ja.

G: Ja. Niet los of zo.

A: Nee, nee. Nee. Goed.

G: Ja, ja. Goed. Luister he.

A: Ja.

G: Die vriend heeft mij nog niet gebeld.

A: He?

G: Die vriend, heeft ie mij nog niet gebeld.

A: Aha.

G: Ik wacht tot hij mij straks belt. Wij bellen. Ik bel jou morgenochtend weer.

A: Is goed.

G: Voor de zekerheid.Ja. Maar een uur of 2 is afgesproken.

A: Is goed.

G: Maar wij bellen morgenochtend nog een keer voor de zekerheid. Ja?

A: Ok. Is goed.

G: Ok bedankt.

Datum/tijstip: 1-11-2012, 21:54:30

Tap: TC22/124851

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]
Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

A: Hallo baas.

M: Hallo.

A: Alles goed.

M: Ik bel om te vragen of er nieuws is of wat dan ook.

A: Die andere heeft mij gebeld en zei definitief.

M: Wie?

A: Die beneden. Hij belde me op en zei tegen mij morgen bel ik je definitief.

M: Hoe bedoel je definitief, die andere zit toch te wachten.

A: Ik ga ook al naar die andere maar hij bedoelt de tijd, wanneer definitief. Hij zei morgen dus het

is goed.

M: Als het niks is laat hem oprotten we hoeven ook niet ziek te worden van die gozer.

A: Nee, hij zei 100 procent alleen hij wil een exacte tijd hebben meer niet.

M: Ik zei tegen hem die dingen daar is iets van 50 van overgebleven en je krijg je geld daar direct

toen zei hij oke.

A: Oke dat is het, dat heb ik met die andere afgesproken.

Datum/tijdstip: vrijdag 2-11-2012, 14:39:42
Tap: TC22/126052

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Belt met telefoonnummer: [telefoonnummer]

Op 2 november 2012 om 14:39 uur belt verdachte [medeverdachte 12] (A) naar de verdachte [medeverdachte 14] (G).

G: Hallo.

A: 0k. Is klaar.

G: Klaar he?

A:Ja. Hij heeft mij 50 gegeven he.

Datum/tijdstip: 2-11-2012, 16:40:19
Tap: TC22/128653

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

Op 2 november 2012 om 16:40 uur wordt verdachte [medeverdachte 12] (A) gebeld door verdachte [verdachte] (M), die op dat moment in Marokko verblijft. In dit gesprek wordt onder andere gezegd:

A: Ik heb net alles afgewikkeld met die man en hij heeft zijn dingen meegenomen.

M: Wie. De Griek?

A: Ja, hij heeft mij 50 gegeven en de rest tot de volgende keer.

M: Ja dat is niet erg.

Observatie

In een proces-verbaal van observatie van [medeverdachte 12] op 2 november 2012 is het volgende door de politie opgenomen.54

“Wij hebben op 2 november 2012 stelselmatig geobserveerd en de navolgende waarnemingen gedaan en/of het volgende ondernomen:

Te 09:30 uur aanvang observatie op perceel [adres 4] te Utrecht. Dit perceel zal verder in dit proces-verbaal de woning worden genoemd. Ik, Q104, zag dat een personenauto van het merk Peugeot, type 206, kleur groen, voorzien van het kenteken [kenteken] voor de woning stond geparkeerd. Dit voertuig zal verder in dit proces-verbaal de Peugeot worden genoemd. Te 11:08 uur zag ik, Q104, dat het subject de woning verliet en als bestuurder in de Peugeot stapte. Ik zag dat het subject een rood plastic tasje met zich mee droeg. Ik zag dat de Peugeot in beweging kwam en wegreed. Er werd gereden naar Bergen op Zoom. Te 12:55 uur zag ik, Q118, dat een personenauto van het merk Seat, type Ibiza, kleur grijs, voorzien van het kenteken[kenteken] met de achterzijde tegen de achterzijde van de Peugeot werd geparkeerd. Dit voertuig wordt verder in dit proces-verbaal de Seat genoemd. Ik zag dat het subject naast de Seat stond en iets uit de kofferbak van de Seat tilde en dit in de kofferbak van de Peugeot neerzette. Vervolgens zag ik dat de Seat en de Peugeot vertrokken.

(…..)

Te 14:22 uur zag ik, 0106, dat het subject de woning verliet en als bestuurder

in de Peugeot stapte. Ik zag dat de Peugeot in beweging kwam en wegreed. Te 14:26 uurzagen wij, Q113 en Q120, dat de Peugeot werd geparkeerd op de Mexicodreef te Utrecht. Wij zagen dat het subject kontakt maakte met de bestuurder van een personenauto van het merk Renault, type Espace, kleur grijs, voorzien van het Duitse kenteken [kenteken]. Dit voertuig zal verder in dit proces-verbaal de Renault worden genoemd. Wij zagen dat de bestuurder van de Renault een blanke man was met sluik blond haar en dat hij was gekleed in onder andere een witte blouse. Deze man zal verder in dit proces-verbaal NN1 worden genoemd. Te 14:27 uur zag ik, Q115, dat een enigszins zwaar goed, wat voor mij niet zichtbaar was, door het subject vanuit de geopende achterbak van de Peugeot werd getild. Ik zag dit dit goed in de inmiddels geopende schuifdeur aan de rechterzijde van de Renault werd getild.”

Bewijsoverweging

Door de verdediging is betoogd, dat in het onderhavige geval geen sprake is van een levering, omdat geen verdovende middelen zijn aangetroffen in de Renault Espace. De rechtbank overweegt dat, gelet op de tijdspanne – er zit twee uur tussen de observatie en de staandehouding van de auto – het, mede in het licht van de inhoud van de tapgesprekken TC22/1260 en TC22/1286, niet onwaarschijnlijk is dat de afgeleverde hoeveelheid verdovende middelen tussentijds elders is afgeleverd of terechtgekomen.

Zaaksdossier D

Telefoontaps

Datum/tijdstip: 15-9-2012, 14:47:13
Tap: TC22/34155

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

[medeverdachte 12] wordt gebeld door een NNman0762. De NNman vraagt of [medeverdachte 12] zo in de stad is. [medeverdachte 12] zegt om 5 uur ofzo. De NNman zegt dat hij [medeverdachte 12] dan gaat zien.

Datum/tijdstip: 15-9-2012, 21:45:01
Tap: TC22/36256

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

Op zaterdag 15 september 2012 te 21.45 uur wordt de verdachte [medeverdachte 12] (A) gebeld door verdachte [verdachte] (M) die op dat moment in Marokko verblijft. In dit gesprek wordt onder andere het volgende gezegd:

M: Nee.

A: In ieder geval, wat ik je wilde vertelde, Lekreqi wil graag een doos van die

kussens hebben en wil die graag hebben.

M: Wie?

A: Lakreqi (fon.)!!!

M: Ja.

A: Hij heeft mij gebeld, hij heeft mij net gebeld om tegen hem te zeggen wat er

wel of niet is.

M: Als het beschikbaar is. Ik ga nu op zoek naar zijn nummer en ga hem nu

bellen en bel je terug.

As Oke, ga je gang. Ik wacht op je.

Datum/tijdstip: 15-9-2012, 22:23:31
Tap: TC22/36457

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer:[telefoonnummer]

Op zaterdag 15 september2012 te 22.23 uur wordt de verdachte [medeverdachte 12] gebeld door de verdachte [verdachte] (M) die op dat moment in Marokko verblijft. In dit gesprek wordt onder andere gezegd:

M: Ik heb die persoon gebeld.

A: Wat?

M: Ik heb die persoon gebeld.

A: En?

M: Hij zei: “Dat het aanwezig is”.

As Oke, is goed. Ik moet dan voor morgen met hem afspreken. Stuur mij een

nummer of zo, zodat ik het morgen bij hem kan afhalen.

M: Oke, hij zei dat het aanwezig is en dat er kennelijk een klein hoeveelheid

is, maar dat hij ging kijken, hij wilt toch 25 hebben.

As Ja, in ieder geval, eentje, een doos.

M: Oke, moet ik hem jou nummer geven of euhh...

As Geef hem mijn nummer, zodat ik met hem kan afspreken en ik ga die andere

bellen om tegen hem te zeggen; akkoord.

M: Oke, is goed.

Einde gesprek

Datum/tijdstip: 15-9-2012, 22:32:54
Tap: TC22/36658

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer:[telefoonnummer]

Op 15 september 2012 te 22.32 uur wordt de verdachte [medeverdachte 12] gebeld door NN 87 (NNman7795)

[medeverdachte 12] wordt gebeld door NNman7795. De NNman zegt dat hij het nummer van [medeverdachte 12] van iemand had gekregen. [medeverdachte 12] zegt dat dat klopt. De NNman zegt dat [medeverdachte 12] iets op moet komen halen. [medeverdachte 12] zegt ja, morgen. [medeverdachte 12] zegt dat hij de NNman morgen belt en vertelt hoe laat hij er aan komt. [medeverdachte 12] vraagt of het dezelfde plaats is als de vorige keer en vraagt of de NNman hem kent. De NNman zegt volgens hem niet, en dat hij iemand anders is. [medeverdachte 12] zegt iets onverstaanbaars over een McDonald. [medeverdachte 12] vraagt waar de NNman wil. De NNman vraagt of [medeverdachte 12] naar Berg op Zoom kan komen en dat dat 10 km verder is. [medeverdachte 12] weet dat en zegt dat het goed is en dat hij morgen belt om af te spreken. De NNman zegt dat het goed is.

Datum/tijdstip: 17-9-2012, 20:44:05
Tap: TC22/40459

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Belt naar telefoonnummer: [telefoonnummer]

Op 17 september 2012 te 20.44 uur belt de verdachte [medeverdachte 12] naar de verdachte [medeverdachte 14] (NNman0762)

[medeverdachte 12] belt naar een NNman0762 en vraagt waar hij is. De NNman zegt waar hij [medeverdachte 12] de laatste keer heeft gezien en dat hij [medeverdachte 12] net met de Mercedes aan zag komen. [medeverdachte 12] beaamt dit. De NNman zegt dat hij er staat, bij die le parkeerplaats, waar hij [medeverdachte 12] de laatste keer had ontmoet. [medeverdachte 12] zegt dat hij daar is. De NNman zegt dat hij [medeverdachte 12] ziet.

Datum/tijdstip: 17-9-2012, 20:50:25
Tap: TC22/40560

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Belt naar telefoonnummer: [telefoonnummer]

Hne veel was totaal

Datum/tijdstip: 17-9-2012, 21:40:40
Tap: TC22/40761

Getapt telefoonnummer:[telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

25

Datum/tijdstip: 17-9-2012, 21:41:02
Tap: TC22/40862

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Belt naar telefoonnummer: [telefoonnummer]

Ok

Datum/tijdstip: 17-9-2012, 22:06:10
Tap: TC22/41263

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer:[telefoonnummer]

[medeverdachte 12] zegt dat hij vanochtend heeft gebeld, maar alleen de voice mail aan de lijn kreeg. [verdachte] zegt dat zijn telefoon vanochtend uitstond. [medeverdachte 12] zegt dat hij in ieder geval een doos heeft geregeld voor “[naam 8]’ (fon.) en aan hem heeft overhandigd. [verdachte] zegt dat hij gisteren met de eigenaar was en dat die eigenaar gezegd heeft dat ook ZARA nog beschikbaar is. [medeverdachte 12] vraagt hem naar de prijs en [verdachte] zegt dat die in ieder geval, voor 15.50 of 16 moet weg doen. [medeverdachte 12] zegt dat het goed is.

Datum/tijdstip: 18-9-2012, 20:03:14
Tap: TC22/41564

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Belt naar telefoonnummer: [telefoonnummer]

[medeverdachte 12] zegt dat alles goed gaat hier en dat alles naar wens gaat. [verdachte] zegt dat het goed is en [medeverdachte 12] zegt: “Lekreqi heeft net nog een 25 gebracht en heeft nog niet de rest gebracht”. [medeverdachte 12] zegt dat hij aangegeven heeft over een paar dagen het af te maken. [verdachte] zegt dat het goed is en [medeverdachte 12] zegt dat er verder niets gaande is.

Datum/tijdstip: 22-9-2012, 20:48:35
Tap: TC22/46465

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Belt naar telefoonnummer: [telefoonnummer]

M: En?

A: Nou, die ene is gekomen.... die Grekie is pas weggegaan. Hij heeft die papieren afgemaakt... hij heeft ze afgemaakt.

M: ja.

Camerabeelden

In een proces-verbaal getiteld: Voorlopige bevindingen zaakdossier D is door de politie het volgende gerelateerd.66

Uitkijken camerabeelden coffeeshop [coffeeshop]

“Door mij, verbalisant, zijn de camerabeelden bekeken die zijn verkregen uit de statische observatie van coffeeshop [coffeeshop] aan [adres 1] in Utrecht. Toen ik de beelden bekeek van 18 september 2012 zag ik dat omstreeks 18.54.00 uur de verdachte [medeverdachte 12] aan kwam lopen bij coffeeshop [coffeeshop] en dat hij vervolgens de coffeeshop in ging. Vervolgens zag ik op de camerabeelden dat omstreeks 18.58.43 uur de verdachte [medeverdachte 14] bij de coffeeshop [coffeeshop] aan kwam lopen en dat hij vervolgens omstreeks 18.58.53 uur [coffeeshop] binnen ging. Omstreeks 19.03.35 uur zag ik de verdachte[medeverdachte 12] de coffeeshop weer verlaten om vervolgens om 19.25.35 uur weer terug te keren bij [coffeeshop]. Ik zag dat hij op dat moment een plastic Filmclub tasje bij zich droeg en hiermee [coffeeshop] weer in ging. Vervolgens zag ik op de camerabeelden de verdachte [medeverdachte 14] om 19.53.00 uur coffeeshop [coffeeshop] weer verlaten.”

Verklaring

Door A.[medeverdachte 12] is op 28 november 2012 als volgt verklaard.67

O: We hebben gesproken over de Griek”

V: Hoe wordt die man nog meer genoemd?

A: Dat weet ik niet.

V: Wij hebben andere namen gehoord over de tapgesprekken.

A: Wij noemen hem De Griek in het [medeverdachte 9], Legregi in het Marokkaans.

V: Hoe vaak heb je contact met die man gehad?

A: Misschien drie of vier keer.

V: Waarom had je contact met hem?

A: Voor die kussentjes. (Hasj)

V: Waar heb je die kussentjes gehaald?

A: In Bergen op Zoom?

V: Van wie heb je de opdracht gekregen om ze daar te halen?

A: Van [verdachte]. [verdachte] heeft dat over de telefoon verteld. [verdachte] legde de contacten en ik heb van [verdachte] zijn telefoon nummer gekregen om afspraken te maken over de levering.

V; Wat is daar gebeurd?

A: De Griek heeft toen 25 kilo van mij meegenomen en is daarna vertrokken.

Daarna heeft hij betaald maar daar heb ik al over verklaard.

O: Door ons verbalisanten wordt aan de verdachte een foto getoond [medeverdachte 14], geb. op[geboortedatum 2].

A: De foto die u mij toont is de man die ik de Griek noem en die van mijn 25 kilo hasj heeft afgenomen en hiervoor 50 duizend euro heeft betaald.”

Zaaksdossier E

Telefoontaps

Datum/tijdstip: 19-7-2012, 15:03:51
Tap: TC15/2868

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

[verdachte] wordt gebeld door NNman8126.

NNman vraagt of [verdachte] slaapt.

[verdachte] is tour de france aan het kijken.

NNman vraagt of hij die Messi bij de hand heeft. [verdachte] zegt die bij de hand

is. NNMan vraagt of hij die andere bij de hand heeft. [verdachte] zegt die andere

niet. [verdachte] zegt ik ben onderweg dan neem ik een los plaatje mee. NNman zegt

ik moet vijf hebben van die Messi. [verdachte] zegt het is niet in de buurt het is

een half uur rijden waar die spullen liggen. NNman vraagt of het om half vier

kan zijn. [verdachte] zegt dat als hij richting Breda rijdt dan kan hij het daar

oppikken. NNman zegt ik moet naar Groningen. [verdachte] zegt moet ik die jongen dan

bellen om het te brengen. NNman zegt laat hem vijf Messi brengen.

Datum/tijdstip: 19-7-2012, 15:07:08
Tap: TC15/2969

Getapt telefoonnummer:[telefoonnummer]

Belt naar telefoonnummer: [telefoonnummer]

[verdachte] zegt ik moet met spoed vijf messi hebben. NNman zegt ik heb hier ster

liggen en die kleintjes en Messi. [verdachte] zegt zo snel mogelijk vijf messi.

Datum/tijdstip: 19-7-2012, 15:09:29
Tap: TC15/3070

Getapt telefoonnummer:[telefoonnummer]

Gebeld door telefoonnummer:[telefoonnummer]

[verdachte] wordt gebeld door NNman8126.

NNman vraagt of hij onderweg is.

[verdachte] zegt ik heb hem net gebeld en heb gezegd zo snel mogelijk.

Datum/tijdstip: 19-7-2012, 16:08:18
Tap: TC15/3471

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

[verdachte] wordt gebeld door NNman8126.

NNman vraagt hoe het zit.

[verdachte] zegt dat die jongen er bijn is.

NNman vraagt of hij naar de zaak komt.

[verdachte] zegt hij komt naar de zaak. NNman vraagt wanneer hij naar de zaak moet

gaan. [verdachte] zegt ga maar over tien minuten dan treffen jullie elkaar bij de voordeur.

Datum/tijdstip: 19 juli 2012, 16:47:23

Tap: TC15/3772
Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Belt met telefoonnummer:[telefoonnummer]

[verdachte] belt uit en NNman7878 neemt op

[verdachte] vraagt waar NNman blijft

NNman zegt ik stond in de file maar ik ben er zo

Einde gesprek

Datum tijdstip: 21 juli 2012, 13:23:39

Tap: TC15/9173

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

[verdachte] wordt gebeld door NNman8126

NNman zegt tegen [verdachte] ik ben hier in de zaak alleen met die jongen die hier werkt

En die weet niet wat hij moet doen.

[verdachte] vraagt of hij die jongen aan de lijn kan krijgen die daar werkt.

Vervolgens komt [medeverdachte 5] aan de lijn.

[verdachte] zegt tegen [medeverdachte 5] [medeverdachte 1] heeft geld liggen daar moet je aan die jongen geven.

Vervolgens komt NNman aan de lijn.

[verdachte] zegt tegen NNman dat hij zo dat geld zal krijgen. NNman vraagt hoeveel het is. [verdachte] zegt 30 en de rest komt wel.

Einde gesprek.

Datum tijdstip: 21 juli 2012, 13:43:03

Tap: TC15/9274

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

[verdachte] wordt gebeld door Nnman8126

NNman zegt dat die man met die pak die spullen terug gaan geven.

[verdachte] vraagt waarom. NNman zegt dat hij op mensen aan het wachten was maar hij was laat

Toen zijn die mensen weggegaan en ze komen pas na de ramadan terug

NNman zegt hij wil het niet bij zich houden. [verdachte] vraagt of hij die 5 bedoelt.

NNman zegt ik bedoel die 5. [verdachte] zegt laat hem die spullen maar terug brengen.

Einde gesprek.

Camerabeelden

In een proces-verbaal van bevindingen getiteld: Zaaksdossier E (levering van 5 Messi) is door de politie het volgende gerelateerd.75

“Door mij zijn daarom de camerabeelden van 19juli 2012 bekeken die zijn verkregen uit de statische observatie van coffeeshop [coffeeshop]. Op de beelden zag ik dat op 19juli 2012 om 15.50 uur de mij ambtshalve bekende verdachte [verdachte] aan komt lopen bij coffeeshop [coffeeshop]. Ik zag dat [verdachte] de coffeeshop [coffeeshop] in ging. Bij het bekijken van de beelden zag ik dat op 19juli2012 om 16.37 uur een manspersoon bij coffeeshop [coffeeshop] komt aanlopen en zag dat deze man vervolgens bij [coffeeshop] naar binnen gaan. Ik zag dat deze man een getinte huidskleur had, een stevig postuur en zwart kortgeknipt haar had. Ik zag dat de man was gekleed in een donkerblauwe spijkerbroek, een donkere jas, een grijs shirt/overhemd en donkere sportschoenen met witte zolen aan had. Ik zag op de beelden dat deze man op de voet werd gevolgd door een wat oudere man met een getinte huidskleur. Ik zag dat deze man kort geknipt haar had en kalend achterop zijn hoofd was. Ik zag dat de man een bril op had en dat hij gekleed was in een net donkerkleurig kostuum en een wit overhemd. Ik zag dat de man een opgerold document/papier in zijn rechterhand had en dat de man ook om 16.37 uur coffeeshop [coffeeshop] binnen ging. Vervolgens zag ik op de camerabeelden dat de mij ambtshalve bekende verdachte [medeverdachte 6] op 19 juli 2012 omstreeks 17.11 uur aan kwam lopen bij coffeeshop en dat hij de coffeeshop binnen ging. Ik zag dat de verdachte [medeverdachte 6] was gekleed in een beige pantalon, een lichtkleurig ruitjesoverhemd en lichtkleurige sneakers. Ik zag dat [medeverdachte 6] een lichtkleurige zogenaamde messangerbag over zijn schouder droeg.

Door mij zijn de camerabeelden van 21 juli 2012 bekeken die zijn verkregen uit de statische

observatie van coffeeshop [coffeeshop]. Op deze camerabeelden zag ik dat om 13.23 uur een man kwam aanlopen bij coffeeshop [coffeeshop]. Ik herkende deze man als de man die ik ook op 19 juli 2012 omstreeks 16.37 uur samen met de man met het donkere pak coffeeshop [coffeeshop] binnen had zien gaan.

Ik herkende de man aan zijn haardracht, zijn gezicht, zijn postuur en aan zijn manier van lopen. Op de camerabeelden zag ik vervolgens dat de man om 13.27 uur weer coffeeshop [coffeeshop] kwam uitlopen en dat hij in de richting de weg liep. Vervolgens zag ik dat de man omstreeks 13.29 uur weer terug kwam lopen en [coffeeshop] weer inging. Naar aanleiding van bovenstaande waarnemingen van de camerabeelden van coffeeshop [coffeeshop] van 21 juli 2012 werd bij mij het vermoeden versterkt dat de man op de camerabeelden de de afnemer van de 5 kg ‘Messi’ [medeverdachte 10] is. Dit omdat ik zag de man die ik op de beelden

van 21 juli 2012 zag dezelfde was als de man die ik op de beelden van 19 juli 2012 had gezien.”

Verklaring

Door verdachte is ter terechtzitting verklaard, dat ‘messi’ hasj kan zijn.76

Zaaksdossier F

Telefoontaps

Datum/tijdstip: 22-11-2012, 18:22:36
Tap: TC22/184177

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Belt naar telefoonnummer: [telefoonnummer]

Ik heb 5k van die mis

Datum/tijdstip: 22-11-2012, 18:27:55
Tap: TC22/184578

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Belt naar telefoonnummer: [telefoonnummer]

[medeverdachte 12] belt naar een [medeverdachte 6] en vraagt of deze de sms van [medeverdachte 12] heeft ontvangen. [medeverdachte 6] beaamt dit. [medeverdachte 12] vraagt hoe laat [medeverdachte 6] er morgen is want [medeverdachte 12] heeft die vroeg nodig. [medeverdachte 6] vraagt welke want hij kan niet goed lezen daar. [medeverdachte 12] zegt ga maar lezen en stuur dan een sms. [medeverdachte 6] zegt dat zijn telefoon kapot is en niet weet van wie die nummers zijn. [medeverdachte 12] zegt dat [medeverdachte 6] het weet. [medeverdachte 6] gaat het lezen.

Datum/tijdstip: 22-11-2012, 18:56:30
Tap: TC22/184679

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

[medeverdachte 12] wordt gebeld door [verdachte].

[verdachte] vraagt hem wat hij met hem heeft afgesproken. [medeverdachte 12] zegt dat hij meteen die andere gaat bellen en met hem voor morgen gaat afspreken. [verdachte] zegt dat het goed is en [medeverdachte 12] zegt dat hij ook van dat ander soort nodig heeft. [verdachte] vraagt hem of hij wel die andere heeft gebeld. [medeverdachte 12] zegt dat hij hem gebeld heeft en ook op de hoogte heeft gesteld. [medeverdachte 12] zegt: “Ik heb met hem gesproken en ik heb hem verteld, zodra ik klaar ben met die andere, ga ik je vertellen, hoe laat en waar. Hij wilt namelijk ook die andere. Hij wilt ook vijf van die zwarte hebben. Ik ga kijken wat ik met hem kan doen”.

Datum/tijdstip: 22-11-2012, 20:16:29
Tap: TC22/186080

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Belt naar telefoonnummer: [telefoonnummer]

Hoe laat breng je die morgen mis 5 kg

Datum/tijdstip: 22-11-2012, 20:18:22
Tap: TC22/186181

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer:[telefoonnummer]

Ik begin om 1 uur

Datum/tijdstip: 23-11-2012, 17:36:46
Tap: TC22/192782

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

[medeverdachte 12] wordt gebeld door [verdachte]

[medeverdachte 12] zegt dat die neger ([naam 9]) bij hem is geweest en dat hij hem 5 heeft gegeven en dat hij van die neger 12 heeft gekregen.

Camerabeelden

In een proces-verbaal van bevindingen getiteld: Voorlopige bevindingen zaakdossier F is door de politie het volgende gerelateerd.83

Camerabeelden coffeeshop [coffeeshop] bekeken

“Door mij zijn de camerabeelden van 23 november 2012 bekeken die zijn verkregen uit de statische observatie van coffeeshop [coffeeshop]. Op deze beelden zag ik dat op 23 november 2012 om 12.54 uur de mij ambtshalve bekende verdachte [medeverdachte 6] aan komt lopen bij coffeeshop [coffeeshop]. Ik zag dat de verdachte [medeverdachte 6] op dat moment een lichtkleurige zogenaamde messangerbag over zijn schouders droeg. Deze waarneming komt overeen met het gegeven dat de verdachte [medeverdachte 6] in een afgeluisterd telefoongesprek aangeeft dat hij om een uur (13.00 uur) begint. Op de camerabeelden zag ik ook dat de mij ambtshalve bekende verdachte [medeverdachte 12] om 16.32 uur coffeeshop [coffeeshop] uit kwam lopen en dat hij op dat moment een plastic draagtasje van de Plus supermarkt in zijn hand had. Deze waarneming komt overeen met de afgeluisterde telefoongesprekken tussen de verdachte[medeverdachte 12] en de afnemer van de verdovende middelen [naam 9] (de neger) waarin zij afspreken om elkaar achter de shop te ontmoeten en waarin [naam 9] om 16.31 uur meldt dat hij er is.”

Verklaring

Door A.[medeverdachte 12] is op 6 december 2012 als volgt verklaard.84

“V: Wie is [medeverdachte 6] ?

A: Ik ken een [medeverdachte 6], die werkt in de shop. Dit is een neef van [verdachte]. Ik weet niet wat zijn achternaam is.

V: Waar bestaat je contact met [medeverdachte 6] uit?

A: Hij komt voor zijn ooms, [medeverdachte 2], [medeverdachte 1], [medeverdachte 5] [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4]. Hij heeft mij een keer 5 Mis gebracht. Ik bedoel hiermee dat hij mij 5 kilo Mis heeft gebracht. Met Mis bedoel ik hash.

V: Op welke wijze kom je in contact met [medeverdachte 6]?

A: Via zijn oom [verdachte].

A: Ik werd een keer door [verdachte] gebeld dat ik 5 kilo Mis van [medeverdachte 6] aan iemand anders moest geven.

V: Wie is [naam 9] of ook wel neger genoemd?

A: Kan wel. Dat is de man waar ik die 5 kilo Mis aan gegeven heb. Het is een donkere man, ongeveer 50 jaar en met een gezet postuur. Hij heeft donkergekleurd haar.

V: Waarom wordt die zo genoemd?

A: Dat weet ik niet. Zo noemt [verdachte] deze man.

V: Waar ken jij deze [naam 9] van?

A: Ik ken deze man via [verdachte].

V: Hoe kom jij in contact met deze [naam 9]?

A: Ik kreeg van [verdachte] het nummer van deze man. Ik heb hem toen gebeld en hij is toen gekomen.

V: Waar bestaat je contact met deze [naam 9] uit?

A: Alleen als [verdachte] belt en mij zegt dat ik contact met deze man moet opnemen dan doe ik dat anders niet.

O: Inhoud gesprek: Ik heb morgen ook 5 van die donkere nodig van 24 waar je me laatst een vb van gegeven had’.

Jij krijgt deze sms van de gebruiker van het nummer 5093.

V: Waarom krijg jij deze sms?

A: Om die 5 kilo te brengen.

V: Van wie krijg jij deze sms?

A: Dat is van die neger.

O: Jij stuurt een sms bericht vanaf je nummer 2046 naar het nummer 7878 ([medeverdachte 6])

met de volgende inhoud: “Ik heb 5k van die mis”

V: Wat bedoel je met 5k van die Mis?

A: Ik bedoel hiermee dat ik 5 kilo van die Mis nodig had.

V: Waarom stuur je deze sms naar [medeverdachte 6] ?

A: Ik moest van [verdachte] aan [medeverdachte 6] vragen of hij die 5 kilo Mis naar de shop wilde brengen.

TC22 gesprek 1845

Jij belt naar [medeverdachte 6] . In dit gesprek hebben jullie het over:

-jij vraagt aan [medeverdachte 6] of hij je sms heeft ontvangen

-[medeverdachte 6] beaamt dit

-jij vraagt hoe laat [medeverdachte 6] er morgen is want jij hebt die vroeg nodig

-[medeverdachte 6] vraagt welke want hij kan niet goed lezen daar

-jij zegt dat hij moet gaan lezen en dan een sms moet sturen

V: Waarover gaat dit gesprek die jij hebt met [medeverdachte 6]?

A: Dat gaat over die 5 kilo Mis.”

Zaaksdossier G

Telefoontaps

Datum/tijdstip: 27-10-2012, 21:24:46
Tap: TF02/37385

Getapt telefoonnummer:[telefoonnummer]

Belt met telefoonnummer: [telefoonnummer]

[medeverdachte 9] belt naar een NNvrouw6072 en vraagt naar [medeverdachte 12]. [medeverdachte 12]

komt vervolgens aan de lijn. Nadat ze elkaar begroet hebben zegt

[medeverdachte 9]: “Ik zou graag naar jou toe willen komen voor nog wat van die uh

textiel .. . Had je nog Zaraa?” [medeverdachte 12] zegt ja, dat is goed. [medeverdachte 12] vraagt wanneer

[medeverdachte 9] komt en vraagt of hij morgen komt. [medeverdachte 9] niet morgen maar maandag of

dinsdag. [medeverdachte 9] vraagt of hij (ander) al terug is. [medeverdachte 12] zegt nog niet. [medeverdachte 12]

zegt dat hij [medeverdachte 9] maandag ziet.

Datum/tijdstip: 30-10-2012, 13:15:40
Tap: TC22/115286

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Ontvangt een sms-bericht van telefoonnummer: [telefoonnummer]

Hoi vriend, ik kom pas vrijdag voor die 2 doos sara, ok?

Datum/tijdstip: 30-10-2012, 20:00:37
Tap: TC22/118287

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Verstuurt een sms-bericht naar telefoonnummer: [telefoonnummer]

Kom eerst donderdag om alles op rij zitten

Datum/tijdstip: 31-10-2012, 13:22:11
Tap: TC22/119188

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Ontvangt een sms-bericht van telefoonnummer:[telefoonnummer]

Hoi vriend ik kom morgen

Datum/tijdstip: 31-10-2012, 19:06:43
Tap: TC22/121889

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

(…)

A: En die [medeverdachte 9] zei tegen mij dat hij morgen langs komt, hij heeft mij een sms gestuurd. Voor

morgen, die ene die Ghazala wilt hebben. Die [medeverdachte 9].

M: Oh.. . [medeverdachte 9].

A: Ja, hij zei tegen mij dat hij morgen komt. (…)

M: Ja, is goed. (…)

(…)

Datum/tijdstip: 31-10-2012, 21:11:10
Tap: TC22/122490

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

(…)

[verdachte] vraagt hem of morgen die gekke bij hem komt.

[medeverdachte 12] zegt dat het klopt en dat hij (die gekke) tegen hem heeft gezegd dat hij morgen naar hem toe

komt. [medeverdachte 12] zegt dat hij tegen hem heeft gezegd dat hij papieren wilt zien.

(…)

Datum/tijdstip: 1-11-2012, 11:46:22
Tap: TC22/122591

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Ontvangt een sms-bericht van telefoonnummer:[telefoonnummer]

Goedemorgen vriend ben over 45 min. bij de vis kraam ok?

Datum/tijdstip: 1-11-2012, 11:46:59
Tap: TC22/122692

Getapt telefoonnummer:[telefoonnummer]

Verstuurt een sms-bericht naar telefoonnummer:[telefoonnummer]

Ok

Datum/tijdstip: 1-11-2012, 13:07:57
Tap: TC22/122893

Getapt telefoonnummer:[telefoonnummer]

Verstuurt een sms-bericht naar telefoonnummer: [telefoonnummer]

Ik heb 50k vao zara die is er nog

Datum/tijdstip: 1-11-2012, 13:57:19
Tap: TC22/123394

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer:[telefoonnummer]

(…)

A: Die christelijke is bij mij geweest.

M: Ja.

A: Die gekke.

M: Ja.

A: Begrijp je en hij wilt, uhh...hij zei tegen mij a.s. maandag.. hij zei tegen mij, klaar.. afgesproken en je

moet tegen hem zeggen oke. Hij komt maandag met papieren (=geld) daar naartoe en hij gaat ze aan

mij overhandigen daar in de...hoe heet dat? En hij gaat 50 meenemen van euhhh.. van dat ene, Zara. Ik

heb die jongen zelf gebeld, ik heb hem een sms gestuurd en vroeg hem of er nog wat is en hij zei

tegen mij, mijn vriend moet praten met... euhh... dat jij met die andere gaat praten met die andere.

Zodat hij dat aan jou kan laten voor maandag.

M: Mhhh....maandag.

A: Ja, jij moet hem en tegen hem zeggen, je moet het voor maandag laten.

M: Voor maandag.

A: Ja, je moet tegen hem vertellen, laat het voor maandag.

M: Klaar, ik ga hem zo bellen.

(…)

A: Maar wat moet ik tegen je zeggen, je moet tegen die ene zeggen, je moet tegen hem zeggen, a.s.

maandag ga ik hem de papieren (=geld) daar overhandigen. Begrijp je?

M: Ja.

(…)

A: Ik ga hem datgene wat die andere mij gaat geven, geheel overhandigen, begrijp je mij?

M: Ja.

A: En daarna moet je zelf met hem afrekenen, dat moeten jullie zelf onderling regelen en klaar.

M: Ja.

A: In ieder geval, je moet gewoon tegen hem zeggen dat hij iemand moet sturen, die het daar van mij

kan afnemen, ik breng maandag de papieren mee, daar heen.

M: Oke, is goed.

(…)

Datum/tijdstip: 1-11-2012, 14:23:06
Tap: TC22/123695

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Verstuurt een sms-bericht naar telefoonnummer:[telefoonnummer]

Zara word mandag

Datum/tijdstip: 4-11-2012, 18:15:55
Tap: TC22/131496

Getapt telefoonnummer:[telefoonnummer]

Verstuurt een sms-bericht naar telefoonnummer: [telefoonnummer]

Gaat door morgen?

Datum/tijdstip: 4-11-2012, 18:16:50
Tap: TC22/131597

Getapt telefoonnummer:[telefoonnummer]

Verstuurt een sms-bericht naar telefoonnummer:[telefoonnummer]

Gaat door morgen?

Datum/tijdstip: 4-11-2012, 19:32:47
Tap: TC22/131698

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Ontvangt een sms-bericht van telefoonnummer: [telefoonnummer]

Goede avond, ja gaat door morgen! Geef je door wanneer ik hier vertrek

Datum/tijdstip: 4-11-2012, 19:33:42
Tap: TC22/131899

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Belt met telefoonnummer: [telefoonnummer]

(…)

M: En verder.

A: Morgen wacht ik tot die man mij belt, zijn spullen zijn klaar gezet.

M: Wie [medeverdachte 9].

A: Met hem heb ik ook afgesproken voor morgen. Hij zei zodra ik ga vertrekken dan bel ik jou. Maar ik

bedoel die andere beneden voor hem heb ik ook spullen klaar gezet.

M: Maar die andere Nederlander waarom heb je hem niet gebeld om hem eraan te herinneren.

A: Welke Nederlander.

M: Die gek.

A: Met hem heb ik voor morgen afgesproken.

M: Wanneer heb je met hem afgesproken.

A: Met hem heb ik afgesproken dat hij mij een bericht zou sturen zodra hij gaat vertrekken dan

ontmoet ik hem daar.

M: Maar je kan hem beter vandaag bellen en zeggen hoe of wat.

A: Ik heb hem een sms gestuurd met de vraag of het duur gaat toen zei hij dat het zeker door gaat.

(…)

Datum/tijdstip: 5-11-2012, 13:22:46
Tap: TC22/1323100

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Verstuurt een sms-bericht naar telefoonnummer:[telefoonnummer]

[adres 5] 91

Datum/tijdstip: 5-11-2012, 14:48:06
Tap: TC22/1329101

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Verstuurt een sms-bericht naar telefoonnummer: [telefoonnummer]

Ben er

Datum/tijdstip: 5-11-2012, 17:03:24
Tap: TC22/1342102

Getapt telefoonnummer:[telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

[medeverdachte 12] wordt gebeld door een NNman4727. Nadat ze elkaar hebben

begroet zegt de NNman het volgende: “Ik wou effe zeggen, ik heb het net die

dingen nageteld, 200 euro minder.” [medeverdachte 12] zegt dan: “200 euro minder’. De NNman

beaamt dit en [medeverdachte 12] zegt dat het goed is. De NNman zegt dat [medeverdachte 12] dit dan weet.

[medeverdachte 12] zegt dat het goed is.

Datum/tijdstip: 5-11-2012, 17:07:01
Tap: TC22/1343103

Getapt telefoonnummer:[telefoonnummer]

Verstuurt een sms-bericht naar telefoonnummer: [telefoonnummer]

200E TE KORT

Observatie

In een proces-verbaal van observeren van [medeverdachte 12] op 5 november 2012 is het volgende door de politie opgenomen.104

“Op maandag 5 november 2012 [werd] stelselmatig geobserveerd en de navolgende

waarnemingen gedaan en/of het volgende ondernomen:

Omstreeks 13.05 uur zag ik, Q-85, dat:

- Een man, die ik herkende als subject[medeverdachte 12], de woning van de [adres 4] te Utrecht verliet.

(…)

Omstreeks 13.06 uur zag ik, Q-79, dat:

-[medeverdachte 12] in de Peugeot [kenteken] stapte en wegreed.

(…)

Omstreeks 14.46 uur zagen wij, Q-69 en Q-97, dat:

- De Peugeot [kenteken] de [adres 5] te Bergen op Zoom inreed.

(…)

Omstreeks 15.13 uur zagen wij, Q-69 en Q-97, dat:

- De Ibiza [kenteken] geparkeerd werd op de [adres 5] ter hoogte van perceel [nummer] te Bergen op Zoom.

Omstreeks 15.13 uur zagen wij, Q-69 en Q-97, dat:

- De Passat [kenteken] de [adres 5] te Bergen op Zoom inreed en op de parkeerplaats bij de Ibiza [kenteken]geparkeerd werd.

- Een man die wij herkenden als, [medeverdachte 9], geboren [geboortedatum 1] te [geboorteplaats 2] en een man, verder te noemen als NN3, uit de Passat [kenteken] stapten en richting de Ibiza [kenteken]liepen.

(…)

Omstreeks 15.19 uur zagen wij, Q-69 en Q-97, dat:

- [medeverdachte 9] en NN3 terug liepen richting de Passat [kenteken].

- De Peugeot [kenteken] de [adres 5] te Bergen op Zoom inreed.

- De Ibiza [kenteken]achter de Peugeot [kenteken] de [adres 5] te Bergen op

Zoom inreed.

(…)

Omstreeks 15.25 uur zagen wij, Q-83 en Q-86, dat:

- De Ibiza [kenteken]geparkeerd werd op de [straatnaam] te Bergen op Zoom.

- De bestuurder, verder te noemen als NN1, uit de Ibiza [kenteken]stapte en een portiek 2-16 of 18-32 van de [straatnaam] te Bergen op Zoom, binnenging.

- NN1 een wit papieren voorwerp/zak aan de bovenzijde beet had.

- De afmetingen van deze zak ongeveer 20x8x8 was.

(…)

Omstreeks 15.28 uur zagen wij, Q-83 en Q-86, dat:

- NN1 een zwarte plastictas met een grijs kleurig opdruk, ongeveer 40x30 groot,

in zijn hand had.

- NN1 de tas in de kofferbak van de Ibiza [kenteken]deed.

- NN1 in de Ibiza [kenteken]stapte en als bestuurder wegreed.

Omstreeks 15.30 uur zagen wij, Q-69 en Q-97, dat:

- [medeverdachte 9] en NN3 heen en weer liepen in de [adres 5] te Bergen op Zoom.

Omstreeks 15.37 uur zagen wij, Q-69 en Q-97, dat:

- De Ibiza [kenteken]geparkeerd werd op de [adres 5] ter hoogte van perceel 91 te Bergen op Zoom.”

Aanhouding verdachte [medeverdachte 9] en aantreffen verdovende middelen

Op 5 november 2012 om 16:07 uur werd [medeverdachte 9] (geboren op [geboortedatum 1]) aangehouden op de rijksweg A16 te Breda als inzittende van een Volkswagen Passat voorzien van het kenteken [kenteken].105 In de kofferbak van dit voertuig werden meerdere met bruin tape omwikkelde pakketten aangetroffen106, die in beslag werden genomen voor nader onderzoek.107 Bij dit nadere onderzoek bleek dat het pakketten hasjiesj betrof. De totale hoeveelheid hasjiesj die onder [medeverdachte 9] in beslag werd genomen betrof 50,1001 kilogram.108109

Verklaringen

A.[medeverdachte 12] heeft verklaard dat met ‘Zara’ een plak hasj wordt bedoeld.110

Door A.[medeverdachte 12] is verder als volgt verklaard.111

“O: Er is gezien dat op de [adres 5] dat een tasje in de kofferbak wordt gedaan.

A: Ja. Ik heb ze alleen maar gebracht daar.

V: Wat was dat precies wat de tweede keer geleverd is?

A: Ik weet echt niet meer serieus. Echt. Ik weet echt niet meer. Ik denk 2 dozen ofzo. 50 ofzo. 40 of 50 ik weet echt niet meer. Eerste keer ik weet dat 25. Tweede keer ik weet niet 40 of 50.

O: Inderdaad er is een Volkswagen Passat gezien. Er was gezien dat [medeverdachte 9] daarin zat. Jouw Peugeot is daar gezien.

A: Ja dat is allemaal duidelijk

O: Er staat nog wel iets wat ik je nog wil vragen en dat is dat er wordt gezegd dat er 200 Euro minder is.

A: Ja die man die belt mij. Hij zegt mij er is 200 tekort. Toen heb ik hem ge-smst dat die man heeft

gezegd dat 200 tekort was.

V: Wie heb je ge-smst dan?

A: Ik heb [medeverdachte 9] ge-smst dat die man heb geteld en hij heb 200 tekort. Heb verteld.

O: Dus [medeverdachte 9] had 200 te weinig gegeven.

A: Te weinig ja”.112

Zaaksdossier H

Telefoontaps

Datum/tijdstip: 4-8-2012, 15:25:25
Tap: TC15/434113

Getapt telefoonnummer:[telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

0336: Ja, hey een vraagje, kan ik maandag bij jou wat halen?

M: Euuh wat?

0336: Die met die twee sterren erin.

M: Ja, dat kan.

(…)

0336: Ja..dan heb ik maar vijf nodig....vijf.

M: Vijf. Wanneer wil je...maandag, maandag is goed.

0336: Ja?

M: Ja. Als je eerder wil, ik heb ze bij de hand dus wanneer jij wil is goed.

0336: Is goed, en dan alsjeblieft nog een foto van die Rizla (fon)..

M: Welk?

0336: Die Rizla.

Datum/tijdstip: 4-8-2012, 23:52:52
Tap: TC15/435114

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Belt met telefoonnummer:[telefoonnummer]

[medeverdachte 6] zegt dat hij morgen om zeven uur moet werken. [verdachte] zegt

dat het goed is en vraagt hem VIJF van die

sterren mee te nemen. [medeverdachte 6] zegt dat het goed is.

[verdachte] zegt niet die rondjes, maar die sterren.

[medeverdachte 6] vraagt hem nogmaals hoeveel en [verdachte] zegt

VIJF, dus tien van half. [medeverdachte 6] zegt dat het goed is.

[verdachte] zegt dat ze het in principe pas maandag nodig

hebben, maar dat hij het nu al meteen mee kan nemen.

Datum/tijdstip: 6-8-2012, 14:03:10
Tap: TC15/444115

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

[verdachte] wgd nnman0336 dat hij tussen half vier en vier uur bij hem is. Vier is

goed zegt [verdachte].

Datum/tijdstip: 6-8-2012, 16:44:53
Tap: TC15/446116

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Belt met telefoonnummer: [telefoonnummer]

Onderwerp: ONTMOETING OVER 10 MINUTEN BEN IK BIJ JE

Datum/tijdstip: 6-8-2012, 16:45:46
Tap: TC15/448117

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Belt met telefoonnummer: [telefoonnummer]

[verdachte]: waar heb je dat ding van gisteren gedaan?

[medeverdachte 6]: Euhh...is [medeverdachte 3] daar?

[verdachte]: Nee, [medeverdachte 3] is er niet, vandaar.

[medeverdachte 6]: Wie is daar dan?

[verdachte]: [naam 10] of[medeverdachte 5].

[medeverdachte 6]: Geef mij maar [naam 10] dan, ga ik het hem vertellen.

(…)

[medeverdachte 6]: Hallo [naam 10]

: Ja

(…)

[medeverdachte 6]: Jij weet toch waar die, waar die jointjes liggen achter, je weet toch

waar?

[naam 10]: Ja

[medeverdachte 6]: Bij die blok, je weet toch die blok?

[naam 10]: Ja, ja

[medeverdachte 6]: Maar die blok ernaast..

[naam 10]: De blok daarnaast ja

[medeverdachte 6]: Zit in gele Jumbo-tas, dat moet je aan [naam 11] geven.

Datum/tijdstip: 19-9-2012, 18:58:41
Tap: TC22/432118

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Belt met telefoonnummer: [telefoonnummer]

A: In ieder geval, die dove is eerder geweest en hij heeft aangegeven interesse

te hebben in een doos BB. (…)

M: En hoeveel wilt hij hebben.

A: Hij zei, maar in ieder geval, hij wilt morgen kennelijk een doos afnemen. En

daarna komen die mensen en die nemen 1 meter, 1 meter. Elke twee weken.

M: Elke twee weken?

A:ja.

M: Oke, dat is dan goed.

(…)

A: En ik heb geïnformeerd over die Misse, MIS. En hij zei tegen mij dat die

vijf door iemand zijn gekocht en hij zei: “Zodra hij de papieren brengt”.

Brengt hij die papieren naar mij toe en hij zei erbij:”En als het goed vinden,

dan is dat heel goed voor ons”. Hij zei: “Zijn vriend heeft het reeds

meegenomen”.

M: Heeft hij het meegenomen en hij gaat hem papieren overhandigen.

A: Ja, hij zei: “Het is mijn vriend en je hoeft je geen zorgen te maken”. Ik

kom over twee dagen om de papieren van die (vijf) te brengen en ik zei tegen

hem: “Nee, als hij die spullen (vijf) naar die plaats brengt, dan gaan zij die

heel goed vinden”. Dat spul gaan zij goed vinden.

M: Oke, klaar, in ieder geval, hij wilt morgen een doos. Die moet je voor hem

gewoon bij die andere halen.

A: Bij die dikke.

M: Ja en voor die anderen gaan we dan met [naam 11] praten.

A: Ja, als die....ja, dat is wat ik jou wilde vertellen. En ik had hem eentje

(1) van Ghizla gegeven.

M: Ja.

A: Hij heeft mij daarvoor de papieren gegeven, 2000.

M: Wat?

A: Hij heeft mij 2000 gegeven voor Ghizla.

Datum/tijdstip: 19-9-2012, 19:01:10
Tap: TC22/437119

Getapt telefoonnummer:[telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

(…)

A: In ieder geval, ik wilde je vertellen dat hij mij 2000 heeft gegeven voor

die ene (1) die hij meegenomen heeft.

M: Nee, hij moet je nog wat geven, hij betaalt normaal 21 ervoor.

A: Weet ik. Hij gaf mij nu alvast 2000 en de rest moet je zelf met hem

afhandelen.

M: Oke, is goed.

A: In ieder geval, dit was het dan.

M: En de slager en dat spul, hij heeft jou nog niet betaald ervoor.

A: Nee, nee, nee helemaal niet.

M: Heb je hem betaald?

A: Ik heb hem gebeld en zij nemen niet op. Zij beantwoorden totaal niet de

telefoon. Ik weet het niet of ze zijn er niet of er is iets anders. Ik weet het

echt niet. Ik ga hem wederom bellen en ik ga kijken wat er precies is. En dit

was het dan, op dit moment.

(…)

Datum/tijdstip: 4-10-2012, 11:11:56
Tap: TC22/685120

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

(…)

F: (…) hey een vraagje even, die kussentjes, die...zijn die er

nog?

A: Euuh die gaat per doos he?

F: OH, ja. jajaja, oke. Maar die zijn er wel nog?

A: Ja maar misschien ik weet niet, misschien eentje nog voor iemand, maar ik

weet niet.

F: Oh.

A: Ja.

F: is goed ik kijk even ja.

A: Ja.

F: Is goed ,. hoi.

Datum/tijdstip: 4-10-2012, 20:16:13
Tap: TC22/690121

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

(…)

[medeverdachte 12] zegt dat de Nederlander, de dove hem heeft gebeld. [medeverdachte 12] zegt dat deze naar

de kussens heeft gevraagd, dat hij tegen zei dat deze niet meer voorhanden zijn,

dat er nog maar een kist maar dat deze gereserveerd is voor iemand anders, dat

“hij” iets van 5 kussens wil hebben. [medeverdachte 12] zegt dat hij tegen de Nederlander

heeft gezegd dat het alleen maar in/als kisten te verkrijgen is (kist ipv losse

eenheden). [medeverdachte 12] zegt dat de Nederlander zei hem terug te zullen bellen.

[verdachte]: je moet tegen hem “je moet Messi bekijken”, zeg tegen hem “kijk/zorg

voor haar geld” (maw geld van handelswaar). Zeg tegen hem dat “messi”

voorhanden is, maar dat het geld direct naar de eigenaren moet gaan.

[medeverdachte 12] zegt dat hij “hem” gaat bellen.

(…)

Datum/tijdstip: 5-10-2012, 14:28:09
Tap: TC22/697122

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

[medeverdachte 12] wordt gebeld door een NNman4764 die vraagt of [medeverdachte 12] over

een uur op de zaak is. [medeverdachte 12] zegt dat het goed is.

Datum/tijdstip: 5-10-2012, 15:42:39
Tap: TC22/698123

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

[medeverdachte 12] wordt gebeld door een NNman4764 die zegt dat hij er is.

(…). [medeverdachte 12] komt er gelijk aan.

Datum/tijdstip: 5-10-2012, 16:55:16
Tap: TC22/701124

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

(…)

[medeverdachte 12] zegt dat de dove de papieren van datgeen heeft gebracht.

[verdachte]: hoeveel?

[medeverdachte 12]: 11

[verdachte]: je moet 22 tegen hem zeggen. Je moet tegen hem zeggen “het kost 22, en

wij verdelen onderling ehh...” (spreekt niet uit), dat is het gewoon 22, is geen probleem.

[medeverdachte 12] zegt dat “hij” waarschijnlijk veel meer gaat afnemen, “hij” vroeg of er nog

meer was. [medeverdachte 12]: ik zei tegen: er is voldoende daarvan.

[verdachte] vraagt of “hij” iets anders heeft afgelost (betaald).

[medeverdachte 12]: nee, dat is wat hij heeft gebracht. [medeverdachte 12] zegt dat hij tegen “hem” heeft

gezegd dat zij geld nodig hebben maar dat “hij” zei dat de markt stil ligt.

[verdachte] zegt praat verder over hoeveelheden van 50, 32, 24 kilo, het afgeven en

betaling hiervan etc.

[medeverdachte 12] zegt dat hij ook dat ronde met een Ster met “hem” heeft besproken, dat hij

zei dat het 32 kost.

(…)

Camerabeelden

In een proces-verbaal heeft de politie als volgt gerelateerd.125

“Camerabeelden 6 augustus 2012

Op de camerabeelden van cameratoezicht van de politie Utrecht en op camerabeelden vanuit een`statische observatiepost is te zien dat verdachte [medeverdachte 15] op 6 augustus 2012 te 16:56 uur coffeeshop [coffeeshop] binnen gaat. Op de camerabeelden is te zien dat de verdachte [verdachte] op maandag 6 augustus 2012, om 17:02 uur, coffeeshop [coffeeshop] uit komt lopen en op maandag 6 augustus 2012, om 17:04 uur, weer coffeeshop [coffeeshop] in gaat. Op de camerabeelden is te zien dat verdachte [medeverdachte 15] op maandag 6 augustus 2012, om 17:12 uur, met een gele Jumbo tas in zijn handen coffeeshop [coffeeshop] uit komt lopen.

(…)

Camerabeelden 5 oktober 2012

Op de camerabeelden zag ik dat op vrijdag 5 oktober 2012, om 15:41 uur, verdachte [medeverdachte 15] coffeeshop [coffeeshop] binnen gaat.

(…)

Op de camerabeelden zag ik dat verdachte [medeverdachte 15] op vrijdag 5 oktober 2012 om 16:20 uur, coffeeshop [coffeeshop] verliet. (…)”

Verklaringen

A.[medeverdachte 12] heeft verklaard dat “BB” een aanduiding is voor hasj.126127

Door A.[medeverdachte 12] is voorts als volgt verklaard.128

“Aan de verdachte wordt het gesprek van lijn TC/22 gesprek 432 van 19 september 2012 te 18.58 uur, ten gehore gebracht.

V: Wie hoor jij?

A: Dat is [verdachte] en ik.

V: Wie is die Dove?

A: Dat is een vriend van [verdachte].

V: Wat is een doos “BB”?

A: Dat is een doos van BB dat 25 kilo.

V: Wat wordt bedoeld met 11?

A: Met 11 wordt bedoeld 1100 euro per kilo.

V: Jij zegt ik heb geïnformeerd over die Misse”. Wat wordt bedoeld met Misse.

A: Misse is een plakje hasj, donker groen van kleur.

(…..)

V: Wat versta je onder papieren?

A: Dat kan geld zijn. In dit gesprek is dat geld.

V: Wat heb je aan die ‘Dove geleverd?

A: Ik heb niks aan die “Dove” geleverd. Die “Dove” heeft gezegd dat hij misschien iemand had voor een doos. Hij heeft geïnformeerd of [verdachte] er aan kon komen.

[verdachte] is de makelaar van hasj. (…)

(…)

A: Die Dove gaf elf. Verder wet ik het niet precies. Ik ken hem niet persoonlijk hij komt alleen maar in de shop. Hij wordt door [verdachte] dove genoemd. Het is een Hollandse man.”

Zaaksdossier I

Datum/tijdstip: 20-7-2012, 0:02:05
Tap: TC15/62129

Getapt telefoonnummer:[telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

NN: Broeder kan je mij niet helpen met twee dozen voor morgen.

Mi: Twee dozen?

NN: Ja.

Mi: Morgen!!! Ik moet je zeggen, ik moet die nog regelen, want ze verkopen die

nu te duur aan mij.

NN: Echt waar?

Mi: Echt waar. Ik zweer op Allah, broeder.

NN: Op die manier.

Mi: Kan je even op me wachten, dat ik even ga kijken.

NN: Kijk of je wat kan regelen, kijk even.

Mi: Als je wat kan betalen, kan ik ze bellen.

(…)

NN: Ja, ja.

Mi: Bij die ene haalde ik zonder te betalen en kon ik achteraf betalen, kijk

maar als je wat kan betalen, ga ik die voor je regelen.

NN: Kijk maar, kijk maar, hij betaalt 75.

Mi: Ja, kijk maar of hij 7 aan je kan betalen.

(…)

NN: Ik ga proberen.

Mi: Oke, ik ga het proberen en ik regel het meteen.

NN: Ja, oke, is goed.

Mi: Doei.

Datum/tijdstip: 20-7-2012, 1:30:08
Tap: TC15/66130

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

Mi: Is goed.

NN: Regel die zestig (60) maar voor mij. Regel maar dat.

Mi: Die zestig (60)!!! Dan ga ik euhh..

NN: Ja.

Mi: Om hoe laat?

NN: Elf uur zo.

Mi: Nee, om elf uur niet. Iets later, ik moet het nog regelen, want die

andere...

NN: Oke, regel het en bel mij.

Mi: Oke, is goed. Ik bel je.

Datum/tijdstip: 20-7-2012, 1:32:39
Tap: TC15/68131

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Belt met telefoonnummer: [telefoonnummer]

Mi: Ben je nog daar langs geweest en hebben zij jou dat enige overhandigd.

NN: Ja.

Mi: Op die manier.

NN: Ik heb die “Chebakia” meegenomen.

Mi: Ik wilde je wat vragen.

NN: Ja.

Mi: Ik heb daarvan 2 dozen nodig, morgen. Ik heb 60 nodig.

NN: Euuhh….die Joodse dadels.

Mi: Ja.

NN: Morgen, 2, 60. Is goed.

(…)

Datum/tijdstip: 20-7-2012, 9:37:31
Tap: TC15/73132

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Belt met telefoonnummer: [telefoonnummer]

Na begroeting zegt [verdachte] dat de telefoon van die andere uitstaat.

NNman zegt dat hij maar moet bellen als die wakker is en dat hij nu gaat.

[verdachte] zegt: ‘Weet je wat je moet doen? Breng ze gewoon mee en stop ze beneden

in de auto, je moet langs mijn huis komen”.

NNman zegt: “Oke, Allah zal u behulpzaam zijn”.

[verdachte] zegt: “Zodra je beneden bent, doe ik vanaf boven de auto open en je kan

ze daarin leggen”.

NNman zegt: “Oke, is goed. Dan moet je de deuren openen”.

Datum/tijdstip: 20-7-2012, 11:12:21
Tap: TC15/74133

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

[verdachte] zegt: “Ik zei tegen je dat ik de deur voor je ga openen en je moet dat in de auto stoppen. Ik kom niet naar beneden en ik wil niet gezien worden met jou”.

Datum/tijdstip: 20-7-2012, 11:23:28
Tap: TC15/76134

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer:[telefoonnummer]

(…)

NNman vraagt hem waar hij naartoe moet komen. [verdachte] vraagt

hem of hij weet waar [medeverdachte 12] woont (…).

NNman weet die omgeving wel en [verdachte] zegt dat hij vlakbij hem woont in

dezelfde flat. (…) NNman weet weer waar hij woont en [verdachte] zegt:

“Je moet daar naartoe komen, naar de parkeerplaats, je moet naast mijn auto

parkeren”.

(…)

[verdachte] zegt: “Nee, ik kom niet naar beneden toe. Je moet naast mijn auto gaan

parkeren en ik doe de deuren vanaf afstand open en kan je het meenemen. Ik heb

het in de auto.” NNman zegt: “Oke, is goed, afgesproken.”

Datum/tijdstip: 20-7-2012, 13:04:15
Tap: TC15/79135

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Belt met telefoonnummer: [telefoonnummer]

NNman vraagt hem de deuren te openen.

[verdachte] vraagt hem waar die is en NNman zegt dat hij daar is.

[verdachte] vraagt hem of hij bij zijn auto is en NNman zegt dat hij

naast de auto staat (…).

Verklaring

Door verdachte is ter terechtzitting de inhoud van de tapgesprekken bevestigd, alsmede het feit dat deze door hem zijn gevoerd. Verdachte heeft verklaard dat de gesprekken zouden gaan over de levering van twee dozen koekjes, chebakia genaamd. Door verdachte is voorts verklaard dat hij inderdaad vanuit zijn woning met de afstandsbediening de kofferbak van zijn auto heeft geopend; eenmaal voor iemand die de koekjes in zijn auto heeft gelegd en eenmaal voor iemand die de koekjes er uit heeft gehaald.

De rechtbank acht de verklaring van verdachte dat de tapgesprekken zouden gaan om de levering van twee dozen koekjes ongeloofwaardig, gelet op de nachtelijke tijdstippen waarop de gesprekken over de bestelling - tussen zowel de afnemer en verdachte als verdachte en de leverancier - zijn gevoerd, gelet op de door verdachte gestelde eis dat eerst een deel van de prijs betaald moest worden voordat tot daadwerkelijke bestelling overgegaan kon worden en gelet op de wijze waarop de levering heeft plaatsgevonden.

Op grond van de hiervoor weergegeven bewijsmiddelen, mede bezien in het licht van de overige zaaksdossiers, acht de rechtbank dan ook wettig en overtuigend bewezen dat het ook in dit geval gaat om de levering van hasj.

Conclusie

Gelet op de hiervoor weergegeven tapgesprekken, het daarin gebruikte versluierde taalgebruik, de processen-verbaal van observatie en de verklaring van[medeverdachte 12], tevens bezien in onderling verband en samenhang, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich in de onder feit 2 ten laste gelegde periode samen met anderen schuldig heeft gemaakt aan de handel in grote hoeveelheden hasj.

Feit 3

Zaaksdossier P

Op 27 november 2012 heeft een doorzoeking ter inbeslagneming plaatsgevonden in de woning aan de [adres 6]te Breda.136 Dit is de woning van medeverdachte [medeverdachte 6].137 In de woning zijn diverse hoeveelheden (vermoedelijk) verdovende middelen aangetroffen en in beslag genomen.138

De in de woning aan de [adres 6]te Breda in beslag genomen partij

(vermoedelijk) verdovende middelen is door de afdeling Forensische Opsporing van de

politie nader onderzocht.

De aangeboden partij bestond uit:

- goednummer: 774957, 26.64 kilogram (bruto) bruine, samengeperste substantie

- goednummer: 774963, 26.10 kilogram (bruto) bruine, samengeperste substantie

- goednummer: 774966, 12.82 kilogram (bruto) bruine, samengeperste substantie

- goednummer: 774969, 9.88 kilogram (bruto) bruine, samengeperste substantie

- goednummer: 774985, 20.68 kilogram (bruto) bruine, samengeperste substantie

- goednummer: 774990, 0.112 kilogram (bruto) bruine, samengeperste substantie

- goednummer: 774991, 0.554 kilogram (bruto) bruine, samengeperste substantie.

Alle hiervoor genoemde hoeveelheden bruine samengeperste substantie werden door de verbalisant die het onderzoek heeft uitgevoerd herkend als hasjiesj.

Van het materiaal met goednummers 774957, 774963, 774966, 774996 (de rechtbank begrijpt: 774969) en 774985 zijn monsters genomen en getest. De tests gaven een positieve reactie, indicatief voor THC, zijnde de werkzame stof in hennep en hasjiesj, vermeld op Lijst II van de Opiumwet.139

Zaaksdossier Q

Op 27 november 2012 heeft een doorzoeking ter inbeslagneming plaatsgevonden in de woning aan de [adres 7] te Utrecht.140 Dit is de woning van verdachte [verdachte].141 In de woning zijn diverse hoeveelheden (vermoedelijk) verdovende middelen aangetroffen en in beslag genomen.142

De in de woning aan de [adres 7] te Utrecht in beslag genomen partij (vermoedelijk) verdovende middelen is door de afdeling Forensische Opsporing van de politie nader onderzocht.

De aangeboden partij bestond onder meer uit:
- 276.45 gram (bruto) bruine, samengeperste substantie.

Van dit materiaal is een monster genomen en getest. De test gaf een positieve reactie, indicatief voor THC, zijnde de werkzame stof in hennep en hasjiesj, vermeld op lijst II van de Opiumwet.143

Door verdachte is ter terechtzitting bekend dat hij op 27 november 2013 een hoeveelheid van 276 gram hasj in zijn woning aan de [adres 7] te Utrecht aanwezig had.144

Zaaksdossier T

Op 27 november 2012 heeft een doorzoeking ter inbeslagneming plaatsgevonden op het adres [adres 1] te Utrecht.145 Dit betreft de woning die boven coffeeshop [coffeeshop] is gelegen. Verdachte [verdachte] is de eigenaar van de woning [adres 1] te Utrecht.146 In de woning zijn diverse hoeveelheden (vermoedelijk) verdovende middelen aangetroffen en in beslag genomen.147

De in de woning aan de [adres 1] te Utrecht in beslag genomen partij (vermoedelijk) verdovende middelen is door de afdeling Forensische Opsporing van de politie onderzocht. In het naar aanleiding van dat onderzoek opgemaakte proces-verbaal staat:

“De aangeboden partij bestond uit:

(…)

- (…) totaal bruto 88 gram in diverse verpakkingen brokjes hasj.

- (…) totaal bruto 62 gram verpakkingen met wiet.148

(…).”

In een later opgemaakt proces-verbaal van bevindingen is omtrent het onderzoek aan de hiervoor genoemde partij verdovende middelen het volgende gerelateerd:149

“In de woning [adres 1] werd in totaal een bruto hoeveelheid van 88 gram hasj en 62 gram henneptoppen aangetroffen en in beslag genomen. (…)

De aangetroffen stukken hasj en henneptoppen zijn wel bruto gewogen echter er is verzuimd deze verdovende middelen te testen met de daarvoor beschikbare narcotica test. Door de medewerker van de forensische opsporing die de verdovende middelen heeft gewogen werden de middelen als respectievelijk hasj en henneptoppen/weed herkend. (…)

Op basis van mijn jarenlange ervaring met de verschillende vormen van verdovende middelen, kan ik, verbalisant, vast stellen dat de aangetroffen stukken hasj en henneptoppen qua aard en samenstelling overduidelijk verdovende middelen betroffen als genoemd op lijst II behorend bij artikel 3 van de Opiumwet.”

Zaaksdossier V

Op 27 november 2012 heeft een doorzoeking ter inbeslagneming plaatsgevonden in het pand aan [adres 1] te Utrecht.150 In dit pand, dat eigendom is van verdachte, is coffeeshop [coffeeshop] gevestigd.151 In dit pand zijn diverse hoeveelheden (vermoedelijk) verdovende middelen aangetroffen en in beslag genomen.152

De in het pand [adres 1] te Utrecht in beslag genomen partij (vermoedelijk) verdovende middelen is door de afdeling Forensische Opsporing van de politie nader onderzocht.

De aangeboden partij bestond uit:

- 9.658 gedroogde bloemtoppen;
- 9.106 bruine, samengeperste substantie;
- 1.030 gram joints.

Uit elke aangeboden hoeveelheid materiaal is een monster genomen. Deze monsters zijn getest en gaven een positieve reactie, indicatief voor THC, zijnde de werkzame stof in hennep en hasjiesj.153

Zaaksdossier W

Op 27 november 2012 heeft een doorzoeking ter inbeslagneming plaatsgevonden in het pand [adres 8] te Utrecht.154 Verdachte [medeverdachte 2] is eigenaar van dit pand.155
In dit pand zijn diverse hoeveelheden (vermoedelijk) verdovende middelen aangetroffen en in beslag genomen.156 Verdachte heeft hierover verklaard dat er zakken (gruis van) wiet van de coffeeshop in dit pand lagen en door hem neergezet werden.157

De op het adres [adres 8] in beslag genomen partij (vermoedelijk) verdovende middelen is door de afdeling Forensische Opsporing van de politie nader onderzocht.

De aangeboden partij bestond uit:
- 17.432 gram gedroogde bloemtoppen;
- 330 gram bruine, samengeperste substantie;
- 1.642 gram joints.

De genoemde plantdelen, waaraan de hars niet was onttrokken, zijn door de verbalisant die het onderzoek heeft uitgevoerd herkend als hennep. De bruine samengeperste substantie werd door deze verbalisant herkend als hasjiesj. Van de diverse hoeveelheden bruine samengeperste substantie zijn voorts enkele monsters getest, waarbij een positieve reactie op cannabis optrad.158

Zaaksdossier X

Op 27 november 2012 heeft een doorzoeking ter inbeslagneming plaatsgevonden in de woning aan de [adres 9] te Utrecht.159 Dit betreft de woning van verdachte [medeverdachte 2].160 In de woning zijn diverse hoeveelheden (vermoedelijk) verdovende middelen aangetroffen en in beslag genomen.161

De in de woning aan de [adres 9] te Utrecht in beslag genomen partij (vermoedelijk) verdovende middelen is door de afdeling Forensische Opsporing van de politie nader onderzocht.

De aangeboden partij bestond uit:
- 2.848 gram gedroogde bloemtoppen;
- 8.932 gram bruine samengeperste substantie.

De genoemde plantdelen zijn door de verbalisant die het onderzoek heeft uitgevoerd herkend als materiaal van het geslacht cannabis, beter bekend als hennep.

De bruine samengeperste substantie werd door deze verbalisant herkend als hasjiesj.162

Conclusie

Gelet op hetgeen hiervoor ten aanzien van feit 1 bewezen is verklaard in combinatie met het feit dat in de woningen van vrijwel alle deelnemers van de criminele organisatie verdovende middelen zijn aangetroffen, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat de op de hiervoor genoemde adressen aangetroffen hoeveelheden verdovende middelen, handelsvoorraad van de coffeeshop betroffen en dat verdachte van de aanwezigheid hiervan op de hoogte was. Aldus acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte deze verdovende middelen tezamen en in vereniging met anderen opzettelijk aanwezig heeft gehad.

Feit 4

Vrijspraak vuurwapen

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het voorhanden hebben van een vuurwapen en ongeveer 40 patronen, zoals ten laste gelegd onder de eerste twee aandachtsstreepjes onder feit 4. De rechtbank overweegt dat weliswaar op 27 november 2012 in de woning van verdachte een vuurwapen en bijbehorende patronen zijn aangetroffen, maar dat verdachte op dat moment al enkele maanden in Marokko verbleef. In de tas waarin het vuurwapen is aangetroffen is een dactyloscopisch spoor van [medeverdachte 12] aangetroffen, die overigens ook over een sleutel van de woning van verdachte beschikte. Op het vuurwapen zelf is een DNA-mengprofiel aangetroffen van onder andere deze[medeverdachte 12], maar niet van verdachte. De rechtbank zal verdachte om die reden van dit feit vrijspreken.

Bewijs stroomstootwapen

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het onder feit 4 als derde aandachtsstreepje ten laste gelegde en zij baseert zich daarbij op:

- het proces-verbaal van doorzoeking;163

- het proces-verbaal van bevindingen;164

- de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting.165

Feit 5

Op 27 november 2012 heeft een doorzoeking ter inbeslagneming plaatsgevonden in de woning aan de [adres 7] te Utrecht.166 Dit is de woning van verdachte.167 In de woning zijn diverse hoeveelheden (vermoedelijk) verdovende middelen aangetroffen en in beslag genomen.168

De in de woning aan de [adres 7] te Utrecht in beslag genomen partij (vermoedelijk) verdovende middelen is onderzocht door de afdeling Forensische Opsporing van de politie.

De aangeboden partij bestond onder meer uit:
- 18,54 gram (netto) crèmekleurig poeder, verpakt in boterhamzakje;

- 4,29 gram (netto) wit poeder, verpakt in boterhamzakje.

Uit deze beide aangeboden hoeveelheden poeder werd een representatief monster genomen. De monsters werden gewaarmerkt met Spoor Identificatie Nummers (SIN): AAFQ4123NL en AAFQ4124NL en voor nader onderzoek verzonden naar het Nederlands Forensisch Instituut.169

In een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut is het volgende opgemerkt.

“Onderzoeksresultaat: het onderzoeksmateriaal met SIN-nummers AAFQ4123NL en AAFQ4124NL bevat (beide) cocaïne.”170

Bewijsoverweging

Door de verdediging is gesteld dat verdachte niet van de aanwezigheid van de cocaïne in zijn woning op de hoogte was. De rechtbank verwerpt deze stelling, nu de cocaïne op dezelfde plaats is aangetroffen als waar de softdrugs zijn aangetroffen, waarvan verdachte het bezit heeft bekend.

5 Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in rubriek 4.3 vervatte bewijsmiddelen bewezen dat verdachte

1.

in de periode van 19 juli 2012 tot en met 27 november 2012 in Nederland en/of in Marokko, heeft deelgenomen aan een organisatie, te weten een organisatie bestaande uit hem, verdachte, en [medeverdachte 12] en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 6] en andere natuurlijke personen, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk:

- het opzettelijk verkopen en afleveren en verstrekken en vervoeren en aanwezig hebben van (grote hoeveelheden, meer dan 30 gram) hennep en/of hasjiesj als bedoeld in artikel 3 van de Opiumwet onder B en C,

zulks terwijl hij, verdachte, de leider van voormelde organisatie was;

2.

op tijdstippen in de periode van 19 juli 2012 tot en met 27 november 2012 in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, (telkens) opzettelijk heeft verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd:

- grote hoeveelheden van een materiaal bevattende een gebruikelijk vast mengsel van hennephars en plantaardige elementen van hennep waaraan geen andere substanties zijn toegevoegd (hasjiesj), zijnde hasjiesj, een middel als bedoeld in de bij de

Opiumwet behorende lijst II;

3.

op 27 november 2012 te Utrecht en/of in Breda, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, opzettelijk aanwezig heeft gehad:

- ( in een pand gelegen aan de [adres 7] te Utrecht)

een hoeveelheid van ongeveer 276 gram hasjiesj, en

- ( in een pand gelegen aan [adres 1] te Utrecht)

een hoeveelheid van ongeveer 9,2 kilo hasjiesj en 8,6 kilo hennep, en

- ( in een pand gelegen aan de [adres 1] te Utrecht)

een hoeveelheid van ongeveer 88 gram hasjiesj en 62 gram hennep, en

- ( in een pand gelegen aan de [adres 9] te Utrecht)

een hoeveelheid van ongeveer 8,9 kilo hasjiesj en 2,8 kilo hennep, en

- ( in een pand gelegen aan de [adres 8] te Utrecht)

een hoeveelheid van ongeveer 330 gram hasjiesj en 17,4 kilo hennep, en

- ( in een pand gelegen aan de [adres 6]te Breda)
een hoeveelheid van ongeveer 96 kilo hasjiesj,

(telkens) een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een gebruikelijk vast mengsel van hennephars en plantaardige elementen van hennep waaraan geen andere substanties zijn toegevoegd (hasjiesj) en/of hennep, zijnde hasjiesj en/of hennep, middelen als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II;

4.

op 27 november 2012 te Utrecht, voorhanden heeft gehad:

- een wapen van categorie II onder 5°, te weten een stroomstootwapen.

5.

op 27 november 2012 te Utrecht, opzettelijk aanwezig heeft gehad 22,83 gram cocaïne, zijnde een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.

6 De strafbaarheid van de feiten

Het bewezenverklaarde levert de navolgende strafbare feiten op.

Ten aanzien van het onder feit 1 bewezenverklaarde:

Als leider deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven;

Ten aanzien van het onder feit 2 bewezenverklaarde:

Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B van de Opiumwet

gegeven verbod, terwijl het feit betrekking heeft op een grote hoeveelheid van dat middel, meermalen gepleegd, meermalen gepleegd;

Ten aanzien van het onder 3 bewezenverklaarde:

Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 3 onder C van de Opiumwet gegeven verbod;

Ten aanzien van het onder 4 bewezenverklaarde:

Handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit

begaan met betrekking tot een wapen van categorie II;

Ten aanzien van het onder 5 bewezenverklaarde:

Opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod.

7 De strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 Motivering van de straffen en maatregelen

8.1.

De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor het door de officier van justitie bewezen geachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 3,5 jaar en een geldboete van € 78.000,00 subsidiair 365 dagen vervangende hechtenis

8.2.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft bepleit de eis van de officier van justitie niet te volgen. Onder verwijzing naar een uitspraak van de rechtbank Den Haag heeft de verdediging bepleit verdachte geen straf of maatregel op te leggen.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken.

Ten laste van verdachte is bewezen verklaard dat hij heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die zich bezig hield met het buiten de gedoogvoorwaarden om op grote schaal opzettelijk verkopen en afleveren hennep en hasj. Voorts is ten laste van verdachte (onder meer) bewezen verklaard dat hij zich daarnaast (in ander verband) schuldig heeft gemaakt aan handel in grote hoeveelheden hasj.

Weliswaar kent Nederland ten aanzien van softdrugs een gedoogbeleid, maar ook dit beleid kent zijn grenzen. Hoewel er door het gedoogbeleid sprake is van een schemergebied, neemt dit niet weg dat het op grote schaal handelen in softdrugs, zoals in de onderhavige zaak het geval is geweest, nadrukkelijk niet wordt gedoogd en strafbaar is. Daar komt bovendien bij dat verdachte zich als deelnemer aan de criminele organisatie heeft schuldig gemaakt aan het buiten beeld houden van een groot deel van de omzet van de coffeeshop.

Voorts overweegt de rechtbank dat het gebruik van softdrugs op lange duur schadelijk is voor de gezondheid. Door als organisatie bezig te zijn met het in de samenleving brengen van softdrugs, wordt bij gedragen aan dit schadelijke gevolg. Daarnaast leert de ervaring dat rondom de handel in softdrugs vaak geweld voorkomt. Hoewel de criminele organisatie waar verdachte van uit maakt, niet met zodanig geweld in verband kan worden gebracht, blijkt hieruit wel de noodzaak om criminele organisaties die zich met softdrugs bezig houden te bestrijden.

Omdat verdachte als leider van de criminele organisatie moet worden aangemerkt en daarmee de belangrijkste positie innam binnen die organisatie en omdat verdachte zich daarnaast schuldig heeft gemaakt aan handel in grote hoeveelheden hasj, acht de rechtbank een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats.

Het pleidooi van de verdediging dat in aansluiting op het vonnis van de rechtbank Den Haag van 21 december 2012 (ECLI:NL:RBSGR:2012:BY7120) toepassing zou moeten worden gegeven aan artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht, passeert de rechtbank vanwege het feit dat de onderhavige zaak en de rol die verdachte daarin heeft gespeeld reeds vanwege het buiten beeld houden van een groot deel van de omzet van de coffeeshop, niet vergelijkbaar is met de aan genoemd vonnis ten grondslag liggende casus en verdachte zich bovendien schuldig heeft gemaakt aan grootschalige hasjhandel buiten de coffeeshop om.

Het naast deze gevangenisstraf opleggen van een geldboete acht de rechtbank niet opportuun, mede in aanmerking genomen dat de officier van justitie reeds een ontnemingsvordering heeft aangekondigd.

9 Beslag

Onder verdachte zijn de volgende geldbedragen in beslag genomen:

- een bedrag van € 61.169,24;
- een bedrag van € 57.857,08 en
- een bedrag van € 1.647,66.

De officier van justitie heeft de verbeurdverklaring van deze bedragen gevraagd.

Nu met betrekking tot voornoemde bedragen het bewezen geachte is begaan, worden deze voorwerpen verbeurd verklaard.

Door de officier van justitie is tevens de verbeurdverklaring gevraagd van een bedrag van
€ 53.100,00. De rechtbank zal de officier van justitie in de vordering niet ontvankelijk verklaren, nu dit bedrag onder medeverdachte[medeverdachte 12] is inbeslaggenomen. Het enkele feit dat[medeverdachte 12] zegt dat het bedrag aan verdachte toebehoort, is onvoldoende om daarover de maatregel van verbeurdverklaring uit te spreken.

Onder verdachte zijn ook de volgende voorwerpen in beslag genomen:

- een vuurwapen van het merk Glock;
- een stroomstootwapen.

Nu met betrekking tot deze voorwerpen het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of het algemeen belang, worden deze voorwerpen onttrokken aan het verkeer.


10. Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 33, 33a, 36b, 36c, 47, 57 en 140 van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 10 en 11 van de Opiumwet en artikel 55 van de Wet wapens en munitie

11 Beslissing

De rechtbank:

- verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

- verklaart niet bewezen wat aan verdachte telkens meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

- verklaart dat het bewezenverklaarde de in rubriek 6 genoemde strafbare feiten oplevert;

- verklaart verdachte daarvoor strafbaar;

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van drie jaar en zes maanden;


beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden;

- verklaart verbeurd: geldbedragen van € 61.169,24, € 57.857,08 en € 1.647,66.

- verklaart de officier van justitie in de vordering tot verbeurdverklaring van een bedrag van € 53.100,00 niet ontvankelijk;

- verklaart onttrokken aan het verkeer: een vuurwapen van het merk Glock en een stroomstootwapen.

Dit vonnis is gewezen door mr. G. Perrick, voorzitter, mrs. J.P.W. Helmonds en C.A.M. van Straalen, rechters, in tegenwoordigheid van mr. J.A. van Wageningen, griffier en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 19 december 2013.

BIJLAGE : De tenlastelegging

Aan verdachte wordt tenlastegelegd dat

1.

hij in of omstreeks de periode van 19 juli 2012 tot en met 27 november 2012 te Utrecht, althans in het arrondissement Utrecht, thans arrondissement Midden-Nederland, in elk geval in Nederland en/of in Marokko,

heeft deelgenomen aan een organisatie, te weten een organisatie bestaande uit

(in elk geval) hem, verdachte, en/of [verdachte] en/of [medeverdachte 12]

en/of [medeverdachte 6] en/of een of meer andere natuurlijke perso(o)n(en) en/of

één of meer rechtsperso(o)n(en), waaronder coffeeshop "[coffeeshop]", welke

organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk (onder meer) :

- het opzettelijk verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren

en/of aanwezig hebben van (grote hoeveelheden) hennep en/of hasjiesj (steeds

meer dan 30 gram) als bedoeld in artikel 3 van de Opiumwet onder B en C; en/of

- het witwassen van (grote hoeveelheden) geld als bedoeld in artikel 420bis jo. 420ter, in ieder geval 420bis, van het Wetboek van Strafrecht;

zulks terwijl hij, verdachte, de leider en/of bestuurder van voormelde organisatie was;

(zaaksdossier J)

2.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 19 juli 2012

tot en met 27 november 2012 te Utrecht, althans het arrondissement Utrecht,

thans arrondissement Midden-Nederland, in elk geval in Nederland en/of Marokko

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens)

opzettelijk heeft verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in

elk geval elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad:

- één of meer grote hoeveelhe(i)d(en) hasjiesj, in elk geval een hoeveelheid

van meer dan 30 gram, van een materiaal bevattende een gebruikelijk vast

mengsel van hennephars en plantaardige elementen van hennep waaraan geen

andere substanties zijn toegevoegd (hasjiesj), en/of

- één of meer gro(o)t(e) aantal(len) hennepplanten en/of delen daarvan, in elk

geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende
hennep,

zijnde hasjiesj en/of hennep, (een) middel(en) als bedoeld in de bij de

Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van

artikel 3a van die wet;

(zaaksdossier A tot en met I)

3.

hij op of omstreeks 27 november 2012 te Utrecht, althans in het

arrondissement Utrecht, thans arrondissement Midden-Nederland, en/of in

Breda, althans in het arrondissement Breda Middelburg, thans arrondissement

Zeeland - West Brabant, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk

aanwezig heeft gehad :

- ( in een pand gelegen aan de [adres 7] te Utrecht)

een hoeveelheid van ongeveer 276 gram hasjiesj, en/of

- ( in een pand gelegen aan [adres 1] te Utrecht)

een hoeveelheid van ongeveer 9,2 kilo hasjiesj en/of 8,6 kilo hennep, en/of

- ( in een pand gelegen aan de [adres 1] te Utrecht)

een hoeveelheid van ongeveer 88 gram hasjiesj en/of 62 gram hennep, en/of

- ( in een pand gelegen aan de [adres 9] te Utrecht)

een hoeveelheid van ongeveer 8,9 kilo hasjiesj en/of 2,8 kilo hennep, en/of

- ( in een pand gelegen aan de [adres 8] te Utrecht)

een hoeveelheid van ongeveer 330 gram hasjiesj en/of 17,4 kilo hennep, en/of

- ( in een pand gelegen aan de [adres 6]te Breda)
een hoeveelheid van ongeveer 96 kilo hasjiesj,

in elk geval (telkens) een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een

gebruikelijk vast mengsel van hennephars en plantaardige elementen van hennep

waaraan geen andere substanties zijn toegevoegd (hasjiesj) en/of hennep,

zijnde hasjiesj en/of hennep, (een) middel(en) als bedoeld in de bij de

Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van

artikel 3a van die wet;

(zie overzicht p. 233, ordner 1 eind-PV + zaaksdossiers P, Q, T, V, W en X)

4.

hij op of omstreeks 27 november 2012 te Utrecht

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, voorhanden

heeft gehad :

- ( een) wapen(s) van categorie III, te weten een vuurwapen (Glock), en/of

- munitie van categorie II, te weten ongeveer 40, in elk geval één of meer, 9

mm patronen (Luger), en/of 3, in elk geval één of meer, .22 patronen, en/of

- ( een) wapen(s) van categorie II onder 5°, te weten een stroomstootwapen, in

elk geval een voorwerp waarmee door een elektrische stroomstoot personen

weerloos kunnen worden gemaakt of pijn kan worden toegebracht;

De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover

daaraan in de Wet wapens en munitie betekenis is gegeven, geacht in dezelfde

betekenis te zijn gebezigd;

(zaaksdossier R)

5.

hij op of omstreeks 27 november 2012 te Utrecht

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk

aanwezig heeft gehad ongeveer 22,83 gram cocaïne, in elk geval een hoeveelheid

van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde een middel als bedoeld in de bij

de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van

artikel 3a van die wet.

(zaaksdossier Q)

1 De processen-verbaal van doorzoeking, opgenomen respectievelijk de pagina’s 10120-10126, 9782-9787, 9993-9996, 9885-9891, 10014-10017, 10029-10036, 10104-10110, 10076-10079, van het proces-verbaal dossiernummer 2012 266002, van politie regio Utrecht, in de wettelijke vorm opgemaakt en doorgenummerd van 1 tot en met 10553.

2 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemd proces-verbaal, pagina 1084-1089, i.h.b. pagina 1085.

3 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2], in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemd proces-verbaal, pagina 1693-1711, i.h.b. pagina 1701-1703.

4 Het proces-verbaal van bevindingen, opgenomen op pagina 9221-9225, i.h.b. pagina 9225 van het proces-verbaal dossiernummer 2012 266002, van politie regio Utrecht, in de wettelijke vorm opgemaakt en doorgenummerd van 1 tot en met 10553.

5 Het proces-verbaal van bevindingen, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 2543-2545, i.h.b. overzicht op pagina 2545.

6 Het proces-verbaal van bevindingen, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 4145-4146.

7 Het proces-verbaal van bevindingen, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 4147-4150, i.h.b. pagina 4149.

8 Het proces-verbaal van bevindingen, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 4515-4520, i.h.b. pagina 4517.

9 Het proces-verbaal van bevindingen, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 4515-4520, i.h.b. pagina 4519.

10 Het proces-verbaal van bevindingen, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 4311-4320, i.h.b. pagina 4315.

11 De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting d.d. 6 november 2013.

12 De verklaring van verdachte[medeverdachte 12], in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 707.

13 De verklaringen afgelegd bij de rechter-commissaris op 15 en 16 oktober 2013.

14 Het proces-verbaal van bevindingen, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 4308-4310, i.h.b. pagina 4309.

15 Het proces-verbaal verhoor verdachte A.[medeverdachte 12], in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemd proces-verbaal, pagina 705-709, i.h.b. pagina 705 onderaan.

16 Idem.

17 Een proces-verbaal aanvraag bevel onderzoek van telecommunicatie, opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemd proces-verbaal, pagina 7821-7826, i.h.b. pagina 7825.

18 Het proces-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 7977.

19 Het proces-verbaal verhoor verdachte [verdachte], in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemd proces-verbaal, pagina 501.

20 Het proces-verbaal verhoor verdachte [verdachte], in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemd proces-verbaal, pagina 575-589, i.h.b. pagina 576, 577, 579, 580, 582 en 584.

21 Het proces-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 1113.

22 Het proces-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 3352.

23 Het proces-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 2475-2484, i.h.b. pagina 2476.

24 Het proces-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 501.

25 Het proces-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 6579.

26 Het proces-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 8020.

27 Het proces-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 2487 en pagina 3698.

28 Daar waar hierna wordt verwezen naar tapgesprekken wordt telkens bedoeld een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5, van het Wetboek van Strafvordering.

29 Tapgesprek, pagina 5312.

30 Tapgesprek, pagina 5500.

31 Tapgesprek, pagina 5501.

32 Tapgesprek, pagina 5585.

33 Tapgesprek, pagina 5586.

34 Tapgesprek, pagina 5588.

35 Tapgesprek, pagina 5590.

36 Tapgesprek, pagina 5595.

37 Het proces-verbaal van observatie, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemd proces-verbaal, pagina 6147-6151.

38 Het proces-verbaal verhoor verdachte A.[medeverdachte 12], in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemd proces-verbaal, pagina 705-709.

39 Tapgesprek, pagina 5077.

40 Tapgesprek, pagina 5078.

41 Tapgesprek, pagina 5079.

42 Tapgesprek, pagina 5080.

43 Tapgesprek, pagina 5081.

44 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 13], in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemd proces-verbaal, pagina 1123-1128.

45 De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting d.d. 6 november 2013.

46 Tapgesprek, pagina 5664.

47 Sms-bericht, pagina 5679.

48 Tapgesprek, pagina 5684.

49 Tapgesprek, pagina 5698.

50 Tapgesprek, pagina 5721.

51 Tapgesprek, pagina 5723.

52 Tapgesprek, pagina 5734.

53 Tapgesprek, pagina 5738.

54 Het proces-verbaal van observatie, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemd proces-verbaal, pagina 6173-6176.

55 Tapgesprek, pagina 5456.

56 Tapgesprek, pagina 5460.

57 Tapgesprek, pagina 5461.

58 Tapgesprek, pagina 5463.

59 Tapgesprek, pagina 5482.

60 Sms-bericht, pagina 5482.

61 Sms-bericht, pagina 5484.

62 Sms-bericht, pagina 5485.

63 Tapgesprek, pagina 5486.

64 Tapgesprek, pagina 5490.

65 Tapgesprek, pagina 5508.

66 Het proces-verbaal van voorlopige bevindingen zaakdossier D, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemd proces-verbaal, pagina 2687-2697, i.h.b. pagina 2695.

67 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 12], in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemd proces-verbaal, pagina 715-720.

68 Tapgesprek, pagina 5065.

69 Tapgesprek, pagina 5067.

70 Tapgesprek, pagina 5068.

71 Tapgesprek, pagina 5071.

72 Tapgesprek, pagina 5073.

73 Tapgesprek, pagina 5097.

74 Tapgesprek, pagina 5098.

75 Het proces-verbaal van bevindingen, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemd proces-verbaal, pagina 3344-3349, i.h.b. pagina 3345.

76 De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting d.d. 6 november 2013.

77 Sms-bericht, pagina 5846.

78 Tapgesprek, pagina 5847.

79 Tapgesprek, pagina 5848.

80 Sms-bericht, pagina 5852.

81 Sms-bericht, pagina 5853.

82 Tapgesprek, pagina 5870.

83 Het proces-verbaal van bevindingen, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemd proces-verbaal, pagina 3369-3375.

84 Het proces-verbaal van verhoor verdachte A.[medeverdachte 12], in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemd proces-verbaal, pagina 757-765.

85 Tapgesprek, pagina 6037.

86 Sms-bericht, pagina 5681.

87 Sms-bericht, pagina 5694.

88 Sms-bericht, pagina 5701.

89 Tapgesprek, pagina 5705.

90 Tapgesprek, pagina 5707.

91 Sms-bericht, pagina 5709.

92 Sms-bericht, pagina 5710.

93 Sms-bericht, pagina 5712.

94 Tapgesprek, pagina 5715.

95 Sms-bericht, pagina 5718.

96 Sms-bericht, pagina 5743.

97 Sms-bericht, pagina 5744.

98 Sms-bericht, pagina 5745.

99 Tapgesprek, pagina 5747.

100 Sms-bericht, pagina 5751.

101 Sms-bericht, pagina 5757.

102 Tapgesprek, pagina 5764.

103 Sms-bericht, pagina 5765.

104 Het proces-verbaal van observeren, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemd proces-verbaal, pagina 6180-6183, i.h.b. pagina 6181.

105 Het proces-verbaal van aanhouding, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 2405.

106 Het proces-verbaal van bevindingen, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 2422.

107 Het proces-verbaal van bevindingen, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 2425.

108 Het proces-verbaal van testen en wegen hasjiesj, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 2433.

109 Het proces-verbaal van relaas, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 2452.

110 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 12], in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 707.

111 Het proces-verbaal van verhoor verdachte[medeverdachte 12], in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 885-902.

112 Idem, pagina 901.

113 Tapgesprek, pagina 5157.

114 Tapgesprek, pagina 5158.

115 Tapgesprek, pagina 5160.

116 Tapgesprek, pagina 5161.

117 Tapgesprek, pagina 5162.

118 Tapgesprek, pagina 5495.

119 Tapgesprek, pagina 5497.

120 Tapgesprek, pagina 5599.

121 Tapgesprek, pagina 5600.

122 Tapgesprek, pagina 5602.

123 Tapgesprek, pagina 5603.

124 Tapgesprek, pagina 5604.

125 Het proces-verbaal van bevindingen, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 3785-3797 i.h.b. pagina 3788 en 3796.

126 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 12], in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 736-740, i.h.b. pagina 737.

127 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 12], in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 740-745, i.h.b. pagina 744.

128 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 12], in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 740-745, i.h.b. pagina 741-742 en pagina 744.

129 Tapgesprek, pagina 5084.

130 Tapgesprek, pagina 5085.

131 Tapgesprek, pagina 1165.

132 Tapgesprek, pagina 5088.

133 Tapgesprek, pagina 5089.

134 Tapgesprek, pagina 5091.

135 Tapgesprek, pagina 5092.

136 Het proces-verbaal van doorzoeking, opgenomen op pagina 10120-10126 van het proces-verbaal dossiernummer 2012 266002, van politie regio Utrecht, in de wettelijke vorm opgemaakt en doorgenummerd van 1 tot en met 10553.

137 Het proces-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 287.

138 Het proces-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 10123.

139 Het proces-verbaal rapport Opiumwet, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 4901.

140 Het proces-verbaal van doorzoeking, opgenomen op pagina 9782-9787 van het proces-verbaal dossiernummer 2012 266002, van politie regio Utrecht, in de wettelijke vorm opgemaakt en doorgenummerd van 1 tot en met 10553.

141 De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting op 6 november 2013.

142 Het proces-verbaal van doorzoeking, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 9785 en 9786.

143 Het proces-verbaal van bevindingen, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemd proces-verbaal, pagina 4825.

144 De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting op 6 november 2013.

145 Het proces-verbaal van doorzoeking, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemd proces-verbaal, pagina 9993-9996.

146 De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting op 6 november 2013.

147 Het proces-verbaal van doorzoeking, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemd proces-verbaal, pagina 9993-9996, i.h.b. pagina 9996.

148 Het proces-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 4727.

149 Het proces-verbaal van bevindingen in de wettelijke vorm opgemaakt door verbalisant [verbalisant], inspecteur van politie te Utrecht, onderdeel Divisie recherche, afdeling Zware criminaliteit, ongenummerd.

150 Het proces-verbaal van doorzoeking, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemd proces-verbaal, pagina 9885-9891.

151 De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting op 6 november 2013.

152 Het proces-verbaal van doorzoeking, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemd proces-verbaal, pagina 9885-9891, i.h.b. pagina 9888.

153 Het proces-verbaal van bevindingen, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemd proces-verbaal, pagina 4701-4708.

154 Het proces-verbaal van doorzoeking, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemd proces-verbaal, pagina 10014-10017.

155 Het proces-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 335.

156 Idem, pagina 10016.

157 De verklaring van [medeverdachte 4], afgelegd bij de rechter-commissaris op 15 oktober 2013.

158 Het proces-verbaal van bevindingen, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemd proces-verbaal, pagina 4786-4788.

159 Het proces-verbaal van doorzoeking, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemd proces-verbaal, pagina 10029-10036.

160 De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting op 6 november 2013.

161 Idem, pagina 10033.

162 Het proces-verbaal van bevindingen, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemd proces-verbaal, pagina 4773-4775.

163 Het proces-verbaal van doorzoeking, opgenomen op pagina 9782-9787 van het proces-verbaal dossiernummer 2012 266002, van politie regio Utrecht, in de wettelijke vorm opgemaakt en doorgenummerd van 1 tot en met 10553.

164 Het proces-verbaal van bevindingen, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 4845-4846, i.h.b. pagina 4845.

165 De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting op 6 november 2013.

166 Het proces-verbaal van doorzoeking, opgenomen op pagina 9782-9787 van het proces-verbaal dossiernummer 2012 266002, van politie regio Utrecht, in de wettelijke vorm opgemaakt en doorgenummerd van 1 tot en met 10553.

167 De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting op 6 november 2013.

168 Het proces-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 9785-9786.

169 Het proces-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 4825-4826.

170 Het rapport van het Nederlands Forensisch Instituut d.d. 13 februari 2013.