Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2013:7209

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
18-12-2013
Datum publicatie
03-01-2014
Zaaknummer
858473 UC EXPL 13-3463
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

inbreuk auteursrecht, verveelvoudiging van door advocatenkantoor opgestelde modelarbeidsovereenkomsten, afwijziging vordering ex artikel 843a Rv

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Civiel recht

kantonrechter

locatie Utrecht

zaaknummer: 858473 UC EXPL 13-3463 ID/4198

Vonnis in hoofdzaak en incident van 18 december 2013

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Van Loon Advocaten B.V.,

gevestigd te Veenendaal,

verder ook te noemen Van Loon,

eisende partij in de hoofdzaak,

eisende partij in het incident,

gemachtigde: mr. R.F. de Groot,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Techware Sales B.V.,

handelend onder de naam Techware Telecom,

gevestigd te Veenendaal,

verder ook te noemen Techware,

gedaagde partij in de hoofdzaak,

verwerende partij in het incident,

gemachtigde: mr. R.C.W. van der Zande.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 6 maart 2013,

- de conclusie van antwoord met producties 1 en 2,

- het tussenvonnis van 8 mei 2013,

- de producties 1 tot en met 3 van Van Loon,

- het proces-verbaal van de comparitie na antwoord van 16 juli 2013,

- de incidentele conclusie ex artikel 843a Rv van Van Loon,

- de incidentele conclusie van antwoord van Techware.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Techware is op 17 oktober 2001 opgericht. De heer[A] (hierna:[A]) is vanaf de datum van oprichting tot op heden (indirect) bestuurder van Techware.

De heer [B] (hierna: [B]) was vanaf de datum van oprichting tot

4 september 2007 eveneens (indirect) bestuurder van Techware. [B] was medio 2003 - 2004 tevens (mede) bestuurder en eigenaar van de aan Techware gelieerde vennootschap Techware Systemen B.V. (hierna: Techware Systemen).

2.3.

[B] onderhoudt in privé contact met mr. De Groot en maakte en maakt zakelijk en in privé gebruik van de dienstverlening van Van Loon (alwaar mr. De Groot werkzaam is), onder andere ten behoeve van Techware Systemen.

2.4.

Op 7 januari 2004 hebben Techware, in de persoon van[A], en de heer

[C] (hierna: [C]) een arbeidsovereenkomst ondertekend, waarin - voor zover relevant - staat vermeld:

“(…)

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD

Samengesteld door Van Loon advocaten te Veenendaal (0318-514813) Repro- en auteursrechten worden voorbehouden.

(…)”

2.5.

Op 16 december 2005 hebben Techware, in de persoon van[A], en [C] een arbeidsovereenkomst ondertekend, waarin - voor zover relevant - staat vermeld:

“(…)

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD

Samengesteld door Van Loon advocaten te Veenendaal (0318-514813) Repro- en auteursrechten worden voorbehouden.

(…)”

2.5.

De beide genoemde overeenkomsten zijn nagenoeg gelijkluidend aan de navolgende, door Van Loon opgestelde, modelovereenkomsten, met dien verstande dat op de stippellijnen steeds de feitelijke gegevens zijn ingevuld die bij het desbetreffende contract behoren, dat de hieronder vermelde voetnoten en een beperkt aantal van de hieronder vermelde artikelleden geen deel uitmaken van de met [C] gesloten overeenkomsten en dat die overeenkomsten in te verwaarlozen mate enkele afwijkende woorden bevatten ten opzichte van de modelovereenkomsten.

De overeenkomst voor onbepaalde tijd:

“De ondergetekenden:

1 ……., gevestigd te ...(plaats).... aan de ....(adres).... no…..,hierna te noemen: “de

werkgever” en

2. de heer/mevrouw…. wonende te (plaats)……, aan de….. .(adres)... no…. , hierna

te noemen: “de werknemer”

verklaren hierbij als volgt te zijn overeengekomen:

1. Duur van de overeenkomst en proeftijd

a. De werknemer treedt met ingang van ...(datum)….. voor onbepaalde tijd in dienst bij de

werkgever voor de functie van (functie)1……

b. De werknemer verbindt zich gedurende de loop der dienstbetrekking voor geen andere

werkgever of opdrachtgever werkzaam te zullen zijn, noch direct, noch indirect, en zich te

zullen onthouden van het doen van zaken voor eigen rekening.

c. De eerste twee maanden2 gelden als proeftijd in de zin van art. 7:652 BW, gedurende welke

zowel de werknemer als de werkgever de overeenkomst op elk moment kan beëindigen.3

2. Werktijden

a. De werkzaamheden van de werknemer zullen in beginsel plaatsvinden op werkdagen tussen

8.30

en l7.00uur.

b. De werknemer is bereid op verzoek van de werkgever zijn arbeid ook op andere dagen dan

werkdagen en op andere tijdstippen te verrichten, zowel in incidentele gevallen als ingeval

van eventuele toekomstige wijziging van werktijden.

c. Werknemer is bereid om op verzoek van de werkgever binnen redelijke grenzen tegen een

nader overeen te komen extra beloning overwerk te verrichten.

1 De funktie dient zo nauwkeurig mogelijk met behulp van de CAO te worden omschreven.

2 Behoudens ruimere mogelijkheden in de CAO

3 Degene die de dienstbetrekking opzegt, geeft de andere partij op diens verzoek schriftelijk opgave van de

reden van opzegging.

Tijdens de proeftijd gelden de opzegverboden tijdens ziekte, zwangerschap, militaire dienst, lidmaatschap

van een ondernemingsraad (of een commissie daarvan), een personeelsvereniging, een arbocommissie of

een bijzondere onderhandelingsgroep, lidmaatschap van en/of activiteiten voor een

werknemersvereniging, het rechtens toegestane bijwonen van vergaderingen van een

volksvertegenwoordigend publiekrechtelijk orgaan en ouderschapsverlof niet. Het opzegverbod bij

onderscheid op grond van arbeidsduur en het discriminatieverbod geldt echter onverkort.

3. Aard van de werkzaamheden

a. De werknemer verricht in hoofdzaak de volgende werkzaamheden:

……………

……………

en draagt daarbij verantwoordelijkheid over………….

b. De werknemer zal op verzoek van de werkgever tevens andere werkzaamheden verrichten

dan die tot een normale uitoefening van zijn functie behoren, indien deze werkzaamheden

redelijkerwijze van hem verlangd kunnen worden.

4. Beloning

a. De werknemer ontvangt een salaris van f………. bruto per….. (tijdseenheid)……..4,

maandelijks bij achterafbetaling uit te betalen door storting op een door werknemer aan te

wijzen bank- of girorekening.

b. In geval de werknemer de overeengekomen werkzaamheden niet heeft verricht door een

oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen,5 heeft hij

geen recht op loon voor de eerste zes maanden, tenzij de CAO een langere periode mogelijk

maakt; dan geldt deze.6

c. De werknemer ontvangt een vakantietoeslag van 8%, berekend over het vaste bruto salaris

(dus exclusief beloning overwerk en andere toeslagen) waarop hij gedurende het

desbetreffende vakantiejaar, lopend van 1 mei tot en met 30 april, recht heeft.

d. In geval van een gebroken vakantie-toeslagjaar of indien tijdens het vakantie-toeslagjaar een deeltijd-dienstverband is omgezet in een voltijd-dienstverband of omgekeerd, wordt de

vakantietoeslag naar evenredigheid berekend.

5. Kostenvergoedingen

a. De werknemer ontvangt een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer op basis van

openbaar vervoer klasse……….. voor het traject………..

b. De werknemer heeft na overlegging van bonnen en/of declaraties en/of facturen recht op een onkostenvergoeding van maximaal f ….... per ...(tijdseenheid) ter dekking van zijn

…(soort)…. .kosten.

6. Vakantie

a. De werknemer heeft per vakantiejaar recht op…..... vakantiedagen,7 op te nemen in overleg met de werkgever.

b. Indien de werknemer recht heeft verkregen op tenminste……vakantiedagen, dient de

4 Hierbij moet behalve met de evt. CAO ook rekening worden gehouden met de Wet minimumloon en

minimumvakantiebijslag.

5 In de praktijk ziet men met name de volgende gevallen: a. leeglooprisico (onvoldoende werk); b.

onwerkbaar-weerrisico en c. schorsing zonder behoud van loon.

6 De wet staat een langere afwijking van het wettelijk uitgangspunt (behoud van loon) niet toe. Indien deze

overeenkomst is voorafgegaan door een inhoudelijk gelijke overeenkomst voor bepaalde tijd met

eenzelfde beding, is het niet mogelijk om dit nogmaals op te nemen.

7 Per jaar minimaal viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week bij aanspraak op loon over het

volledige jaar. Bij een onvolledig loonjaar minimaal daarvan een evenredig gedeelte.

werknemer tenminste…..vakantiedagen aaneengesloten op te nemen.8 Deze aaneengesloten

periode dient de werknemer vóór 1 april aan de werkgever op te geven.

c. De werknemer heeft gedurende het vakantiejaar recht op….. snipperdagen. De werkgever is

gerechtigd om ten hoogste .... collectieve snipperdagen per vakantiejaar vast te stellen.

d. Over de vakantie- en snipperdagen wordt loon doorbetaald ter hoogte van het laatstgenoten

vaste bruto salaris (dus exclusief overwerk en andere toeslagen).

7. Ziekte

a. In geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, ongeval en dergelijke heeft de werk

nemer de eerste twee ziektedagen geen aanspraak op loon.

b. Daarna zal de werkgever over een aaneengesloten periode van arbeidsongeschiktheid

maximaal 52 weken, te rekenen vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid, 70% van het

laatstgenoten vaste netto-salaris doorbetalen, mits in die periode het dienstverband

voortduurt.

c. Onder een aaneengesloten periode van arbeidsongeschiktheid worden tevens verstaan

periodes van arbeidsongeschiktheid met een onderbreking van minder dan vier weken.

d. Indien de arbeidsongeschiktheid langer dan één jaar duurt en het dienstverband na dat jaar

nog steeds bestaat, wordt door de werkgever alsdan noch salaris, noch suppletie op de

AAW/WAO danwel op andere uitkeringen betaald.

8. Cursussen en studiekosten

a. De werknemer is op verzoek van ……verplicht om periodiek, ook buiten de werktijden,

her- en bijscholingscursussen te volgen.

b. Studiekosten worden door …….vergoed indien de studie in overleg met en na

goedkeuring van Techware wordt gevolgd en indien de studie in het belang van het bedrijf

is.

Onder studiekosten wordt verstaan; inschrijfgeld, cursusgeld, examengeld en verplichte

studie-literatuur. Overige kosten met betrekking tot de te volgen studie, waaronder

reiskosten, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

c. Indien de arbeidsovereenkomst binnen een jaar na het volgen van de studie door de

werkne(e)m(st)er wordt beëindigd, dient deze 100% van de door Techware betaalde

studiekosten terug te betalen.

d. Indien de arbeidsovereenkomst binnen een jaar na examen door de werkne(e)m(st)er wordt

beëindigd, dient deze 75 % van de door……betaalde studiekosten terug te betalen. Bij

beëindiging na 1 jaar doch korter dan 2 jaar na examen bedraagt het terug te betalen

percentage 50 % en na 2 jaar doch korter dan 3 jaar na examen bedraagt dit percentage 25

%.

9. Pensioen

8 Bij toereikende aanspraak op vakantiedagen heeft de werknemer liet recht om gedurende twee

opeenvolgende weken, of, indien de bedrijfsvoering dit noodzakelijk maakt danwel de werknemer dit

wenst, tweemaal een week geen arbeid te verrichten.

-

1. De werknemer is verplicht deel te nemen aan het pensioenfonds van de werkgever.

2. De werkgever neemt…..(bedrag/deel)…….van de premie voor zijn rekening.

10. Eigendommen van de werkgever

a. Alle materialen, zoals gereedschappen en schrijfgerei, die aan de werknemer door de

werkgever ter beschikking zijn gesteld, zijn en blijven eigendom van het bedrijf. Het is

verboden deze materialen voor privé-gebruik aan te wenden, anders met uitdrukkelijke

toestemming van de werkgever.

b. Alle op schrift gestelde bescheiden, van welke aard dan ook, die via de werkgever zijn

verkregen, zijn en blijven eigendom van de werkgever. Het is verboden deze bescheiden

mee naar huis te nemen, te vermenigvuldigen of aan derden te geven, een en ander voor

zover de werkzaamheden dit niet noodzakelijk maken.

c. Alle eigendommen van de werkgever dienen ongevraagd bij het eindigen van de dienstbetrekking of zoveel eerder als dat door de werkgever wordt verlangd, onmiddellijk aan de werkgever ter beschikking worden gesteld.

11. Uitvindingen van de werknemer

a. Aan de werkgever komt in binnen- en buitenland het recht toe op de octrooien, voort-

vloeiende uit uitvindingen, die de werknemer tijdens de dienstbetrekking en gedurende een

jaar na afloop daarvan mocht doen op het gebied, waarin de werkgever bedrijf voert danwel

waarin de werknemer voor de werkgever werkzaam is geweest.

b. De werknemer zal desgevraagd alle mededelingen doen en formaliteiten verrichten, welke

noodzakelijk zijn om de werkgever in staat te stellen de in het eerste lid genoemde octrooien

op diens naam aan te vragen en te verkrijgen, dit laatste zo nodig (na aanvankelijke aanvrage

op naam van werknemer) door overdracht op naam van werkgever. De werknemer heeft het

recht in die octrooien als de uitvinder te worden vermeld, indien de mogelijkheid daartoe in

het desbetreffende land bestaat.

12. Geheimhouding

a. Zowel tijdens het dienstverband als na het eindigen daarvan heeft de werknemer de

verplichting tot volstrekte geheimhouding omtrent alle bedrijfsaangelegenheden in de

ruimste zin van het woord.

b. Overtreding van dit beding zal gedurende de dienstbetrekking worden beschouwd als een

dringende reden voor ontslag op staande voet, onverminderd het recht van de werkgever tot

het vorderen van volledige schadeloosstelling.

c. Bij overtreding van dit beding na het eindigen van de dienstbetrekking verbeurt de

werknemer ten gunste van de werkgever zonder voorafgaande ingebrekestelling en

sommatie een direct opeisbare boete van f 5.000,- of maakt de werkgever gebruik van zijn

recht volledige schadeloosstelling te vorderen.

13. Concurrentie/relatiebeding 9

a. Het is de werknemer verboden tijdens de dienstbetrekking en gedurende 1 jaar na het

eindigen van de dienstbetrekking binnen….km….vanaf…. (plaats)….op enigerlei wijze

direct of indirect hetzelfde of gelijksoortig werk als het werk dat voor de werkgever

krachtens deze overeenkomst verricht wordt, te verrichten voor een andere werkgever,

danwel voor eigen rekening.

b. Indien de werknemer buiten toepasselijkheid van het voorgaande lid op enigerlei wijze

direct of indirect hetzelfde of gelijksoortig werk als het werk dat voor de werkgever

krachtens deze overeenkomst verricht wordt, gaat verrichten, is het de werknemer voorts

verboden om na het eindigen van de dienstbetrekking de zakelijke relaties van de werkgever

te benaderen.

c. Bij overtreding van één van deze verboden verbeurt de werknemer ten gunste van de

werkgever per overtreding een zonder voorafgaande ingebrekestelling en sommatie direct

opeisbare boete van f 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt of maakt de

werkgever gebruik van zijn recht volledige schadeloosstelling te vorderen.

14. Beëindiging

Partijen zijn bevoegd de arbeidsovereenkomst door middel van opzegging, krachtens

verkregen ontslagvergunning, tegen het eind van de maand op te zeggen, met inachtneming

van de wettelijke termijnen.10

15. Bedrijfsreglement

a. Van deze overeenkomst maakt onverbrekelijk deel uit, het in het bedrijf van de werkgever

van kracht zijnde Bedrijfsreglement. Een exemplaar van het actuele reglement is de

werknemer ter hand gesteld.

b. De werknemer is gehouden de bepalingen van het Bedrijfsreglement stipt na te leven.

16. Toepasselijkheid CAO

Voor zover in deze overeenkomst niet anders is bepaald zijnde bepalingen zoals neergelegd

in de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) van toepassing, echter

uitsluitend indien en alsdan voor zolang deze CAO tot stand is gekomen en indien partijen

werkgever respectievelijk werknemer in de zin van deze CAO zijn en blijven.

Elk der partijen verklaart zich middels parafering en ondertekening dezes akkoord met het

9 Bij een aanzienlijke wijziging in de arbeidsverhouding (bij bij fusie, overname of functiewijziging)

moet een concurrentiebeding opnieuw schriftelijk worden vastgelegd.

10 De opzegtermijn voor de werkgever is, bij een dienstbetrekking die op de dag van opzegging: a. korter

dan vijf jaar heeft geduurd: één maand; b. tussen de vijf en de tien jaar heeft geduurd: twee maanden; c.

tussen de tien en de vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden; d. vijftien jaar of langer heeft geduurd:

vier maanden. De sub b. t/m d. genoemde termijnen worden met één maand verkort nadat de

ontslagvergunning verleend is. De sub a. t/m d. genoemde termijnen kunnen bij CAO worden verkort.

De opzegtermijn voor de werknemer is één maand, Laatstgenoemde termijn kan worden verlengd, doch

mag niet langer dan zes maanden zijn. Bij verlenging mag de opzegtermijn voor de werkgever niet korter

zijn dan het dubbele van de opzegtermijn voor de werknemer.

bovenstaande en bevestigt tevens van deze overeenkomst een exemplaar te hebben ontvangen.

…(plaats)….(datum) ……(plaats)…….(datum)

….(werkgever)……

….(vertegenwoordiger)…… ….. (werknemer)....”

De overeenkomst voor bepaalde tijd:

“De ondergetekenden:

1. ……gevestigd te…..(plaats).... aan de…...(adres)....no…. , hierna te noemen:

“de werkgever” en

2. de heer/mevrouw…..,, wonende te ……(plaats)…… aan de….. .(adres)... no…… hierna

te noemen: “de werknemer”

verklaren hierbij als volgt te zijn overeengekomen:

1. Duur van de overeenkomst en proeftijd

a. De werknemer treedt met ingang van……. .(datum) voor de duur van……. .(tijdsduur,

projekt of vervanging van een zieke werknemer)’ en derhalve voor bepaalde tijd in

dienst bij de werkgever voor de functie van…….(functie)2……

b. De werknemer verbindt zich gedurende de loop der dienstbetrekking voor geen andere

werkgever of opdrachtgever werkzaam te zullen zijn, noch direct, noch indirect, en zich te

zullen onthouden van het doen van zaken voor eigen rekening.

c. De eerste…….(tijdsduur)3……. geldt/gelden als proeftijd in de zin van art. 7:652 BW,

gedurende welke zowel de werknemer als de werkgever de overeenkomst op elk moment

kan beëindigen.4

2. Werktijden

a. De werkzaamheden van de werknemer zullen in beginsel plaatsvinden op werkdagen tussen

……en…….uur.

b. De werknemer is bereid op verzoek van de werkgever zijn arbeid ook op andere dagen dan

werkdagen en op andere tijdstippen te verrichten, zowel in incidentele gevallen als ingeval

1 Het einde van een projekt mag niet afhankelijk zijn van de wil van één der partijen. Tijdsbegrenzing is aan te bevelen.

2 De funktie dient zo nauwkeurig mogelijk met behulp van de CAO te worden omschreven.

3 Ten hoogste: a. een maand, indien de overeenkomst is aangegaan voor een periode korter dan twee

jaar danwel indien het einde daarvan niet op een kalenderdatum is gesteld (bijv. ingeval van een

projekt of bij vervanging van een zieke werknemer); b. twee maanden in de overige gevallen, een en

ander behoudens ruimere mogelijkheden in de CAO.

4 Degene die de dienstbetrekking opzegt, geeft de andere partij op diens verzoek schriftelijk opgave

van de reden van opzegging.

Tijdens de proeftijd gelden de opzegverboden tijdens ziekte, zwangerschap, militaire dienst,

lidmaatschap van een ondernemingsraad (of een commissie daarvan), een personeelsvereniging, een

arbocommissie of een bijzondere onderhandelingsgroep, lidmaatschap van en/of activiteiten voor

een werknemersvereniging, het rechtens toegestane bijwonen van vergaderingen van een

volksvertegenwoordigend publiekrechtelijk orgaan en ouderschapsverlof niet. Het opzegverbod bij

onderscheid op grond van arbeidsduur en het discriminatieverbod geldt echter onverkort.

van eventuele toekomstige wijziging van werktijden.

c. Werknemer is bereid om op verzoek van de werkgever binnen redelijke grenzen tegen een

nader overeen te komen extra beloning overwerk te verrichten.

3. Aard van de werkzaamheden

a. De werknemer verricht in hoofdzaak de volgende werkzaamheden:………en draagt daarbij verantwoordelijkheid over……

b. De werknemer zal op verzoek van de werkgever tevens andere werkzaamheden verrichten

dan die tot een normale uitoefening van zijn functie behoren, indien deze werkzaamheden

redelijkerwijze van hem verlangd kunnen worden.

4. Beloning

a. De werknemer ontvangt een salaris van €…..bruto per……(tijdseenheid)……5,

maandelijks bij achterafbetaling uit te betalen door storting op een door werknemer aan te

wijzen bank- of girorekening.

b. In geval de werknemer de overeengekomen werkzaamheden niet heeft verricht door een

oorzaak die niet in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen,6 heeft

hij geen recht op loon voor de eerste zes maanden, tenzij de CAO een langere periode

mogelijk maakt; dan geldt deze.7

c. De werknemer ontvangt een vakantietoeslag van 8%, berekend over het vaste bruto salaris

(dus exclusief beloning overwerk en andere toeslagen) waarop hij gedurende het

desbetreffende vakantiejaar, lopend van 1 mei tot en met 30 april, recht heeft.

d. In geval van een gebroken vakantiejaar of indien tijdens liet vakantiejaar een deel

tijd-dienstverband is omgezet in een voltijd-dienstverband of omgekeerd, wordt de

vakantietoeslag naar evenredigheid berekend.

5. Kostenvergoedingen

a. De werknemer ontvangt een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer op basis van

openbaar vervoer klasse……voor het traject…….

b. De werknemer heeft na overlegging van bonnen en/of declaraties en/of facturen recht op

een onkostenvergoeding van maximaal €……... per……. .(tijdseenheid) ter dekking van zijn

……(soort)……. .kosten.

6. Vakantie

a. De werknemer heeft per vakantiejaar recht op…... vakantiedagen,8 op te nemen in overleg

met de werkgever.

b. Indien de werknemer recht heeft verkregen op tenminste……vakantiedagen, dient de

werknemer tenminste vakantiedagen aaneengesloten op te nemen.9 Deze aaneen-

5 Hierbij moet behalve met de evt. CAO ook rekening worden gehouden met de Wet minimumloon en

minimumvakantiebijslag.

6 In de praktijk ziet men met name de volgende gevallen: a. leeglooprisico (onvoldoende werk); b.

onwerkbaar-weerrisico en c. schorsing zonder behoud van loon.

7 De wet staat een langere afwijking van het wettelijk uitgangspunt (behoud van loon) niet toe.

8 Per jaar minimaal viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week bij aanspraak op loon over

het volledige jaar. Bij een onvolledig loonjaar minimaal daarvan een evenredig gedeelte.

9 Bij toereikende aanspraak op vakantiedagen heeft de werknemer het recht om gedurende twee

opeenvolgende weken, of, indien de bedrijfsvoering dit noodzakelijk maakt danwel de werknemer

gesloten periode dient de werknemer vóór 1 april aan de werkgever op te geven.

c. De werknemer heeft gedurende het vakantiejaar recht op……snipperdagen. De werkgever is gerechtigd om ten hoogste….... collectieve snipperdagen per vakantiejaar vast te stellen.

d. Over de vakantie- en snipperdagen wordt loon doorbetaald ter hoogte van het laatstgenoten

vaste bruto salaris (dus exclusief overwerk en andere toeslagen).

7. Ziekte

a. In geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, ongeval en dergelijke heeft de

werknemer de eerste twee ziektedagen geen aanspraak op loon.

b. Daarna zal de werkgever over een aaneengesloten periode van arbeidsongeschiktheid

maximaal 52 weken, te rekenen vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid, 70% van

het laatstgenoten vaste netto-salaris doorbetalen, mits in die periode het dienstverband

voortduurt.

c. Onder een aaneengesloten periode van arbeidsongeschiktheid worden tevens verstaan

periodes van arbeidsongeschiktheid met een onderbreking van minder dan vier weken.

d. Indien de arbeidsongeschiktheid langer dan één jaar duurt en het dienstverband na dat jaar

nog steeds bestaat, wordt door de werkgever alsdan noch salaris, noch suppletie op de

AAW/WAO danwel op andere uitkeringen betaald.

8. Pensioen

1. De werknemer is niet verplicht deel te nemen aan het pensioenfonds van de werkgever.

2. Bij het ontbreken van deelname zal de werknemer jegens de werkgever geen aanspraak op

pensioen kunnen maken.

9. Eigendommen van de werkgever

a. Alle materialen, zoals gereedschappen en schrijfgerei, die aan de werknemer door de

werkgever ter beschikking zijn gesteld, zijn en blijven eigendom van het bedrijf. Het is

verboden deze materialen voor privé-gebruik aan te wenden, anders met uitdrukkelijke

toestemming van de werkgever.

b. Alle op schrift gestelde bescheiden, van welke aard dan ook, die via de werkgever zijn

verkregen, zijn en blijven eigendom van de werkgever.

Het is verboden deze bescheiden mee naar huis te nemen, te vermenigvuldigen of aan

derden te geven, een en ander voor zover de werkzaamheden dit niet noodzakelijk maken.

c. Alle eigendommen van de werkgever dienen ongevraagd bij het eindigen van de dienstbetrekking of zoveel eerder als dat door de werkgever wordt verlangd, onmiddellijk aan de werkgever ter beschikking worden gesteld.

10. Uitvindingen van de werknemer

a. Aan de werkgever komt in binnen- en buitenland het recht toe op de octrooien, voort

vloeiende uit uitvindingen, die de werknemer tijdens de dienstbetrekking en gedurende een

jaar na afloop daarvan mocht doen op het gebied, waarin de werkgever bedrijf voert danwel

waarin de werknemer voor de werkgever werkzaam is geweest.

dit wenst, tweemaal een week geen arbeid te verrichten.

b. De werknemer zal desgevraagd alle mededelingen doen en formaliteiten verrichten, welke

noodzakelijk zijn om de werkgever in staat te stellen de in het eerste lid genoemde

octrooien op diens naam aan te vragen en te verkrijgen, dit laatste zo nodig (na

aanvankelijke aanvrage op naam van werknemer) door overdracht op naam van werkgever.

De werknemer heeft het recht in die octrooien als de uitvinder te worden vermeld, indien de

mogelijkheid daartoe in het desbetreffende land bestaat.

11. Geheimhouding

a. Zowel tijdens het dienstverband als na het eindigen daarvan heeft de werknemer de

verplichting tot volstrekte geheimhouding omtrent alle bedrijfsaangelegenheden in de

ruimste zin van het woord.

b. Overtreding van dit beding zal gedurende de dienstbetrekking worden beschouwd als een

dringende reden voor ontslag op staande voet, onverminderd het recht van de werkgever tot

het vorderen van volledige schadeloosstelling.

c. Bij overtreding van dit beding na het eindigen van de dienstbetrekking verbeurt de

werknemer ten gunste van de werkgever zonder voorafgaande ingebrekestelling en

sommatie een direct opeisbare boete van f 5.000,- of maakt de werkgever gebruik van zijn

recht volledige schadeloosstelling te vorderen.

12. Concurrentie/relatiebeding’10

a. Het is de werknemer verboden tijdens de dienstbetrekking en gedurende 1 jaar na het

eindigen van de dienstbetrekking binnen…..km vanaf…..(plaats)….. op enigerlei wijze

direct of indirect hetzelfde of gelijksoortig werk als het werk dat voor de werkgever

krachtens deze overeenkomst verricht wordt, te verrichten voor een andere werkgever,

danwel voor eigen rekening.

b. Indien de werknemer buiten toepasselijkheid van het voorgaande lid op enigerlei wijze

direct of indirect hetzelfde of gelijksoortig werk als het werk dat voor de werkgever

krachtens deze overeenkomst verricht wordt, gaat verrichten, is het de werknemer voorts

verboden om na het eindigen van de dienstbetrekking de zakelijke relaties van de

werkgever te benaderen.

c. Bij overtreding van één van deze verboden verbeurt de werknemer ten gunste van de

werkgever per overtreding een zonder voorafgaande ingebrekestelling en sommatie direct

opeisbare boete van € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt of maakt de

werkgever gebruik van zijn recht volledige schadeloosstelling te vorderen.

13. Verlenging overeenkomst

10 Het verdient aanbeveling om een concurrentiebeding bij verlenging van deze overeenkomst

opnieuw schriftelijk overeen te komen. Bij een aanzienlijke wijziging in de arbeidsverhouding (bijv.

bij fusie, overname of functiewijziging) moet een concurrentiebeding opnieuw schriftelijk worden

vastgelegd.

a. Deze arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zal na het einde van de overeengekomen

eerste periode en binnen een tijdvak van drie jaar minus een dag vanaf het aangaan van deze

overeenkomst maximaal tweemaal schriftelijk verlengd kunnen worden,11 behoudens

ruimere verlengingsmogelijkheden krachtens de CAO, welke dan gelden. Stilzwijgende

verlenging is niet mogelijk.

b. Bij meer dan tweemaal verlenging van de arbeidsovereenkomst binnen voornoemd tijdvak

danwel bij verlenging van de arbeidsovereenkomst met overschrijding van voornoemd

tijdvak zal de overeenkomst voor onbepaalde tijd gelden, behoudens ingeval deze

arbeidsovereenkomst is aangegaan voor drie jaar of langer en onmiddellijk en eenmalig

wordt opgevolgd door een arbeidsovereenkomst van niet meer dan drie maanden.

c. Bij verlenging zonder bepaling van de duur daarvan, komen partijen nu reeds voor alsdan

overeen, dat deze drie maanden zal zijn.

14. Beëindiging

a. Deze overeenkomst alsook de eventueel verlengde overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt

van rechtswege, zonder dat daarvoor opzegging vereist is.

b. Partijen zijn bevoegd de arbeidsovereenkomst door middel van een tussentijdse opzegging,

krachtens verkregen ontslagvergunning, tegen een datum gelegen vóór het verstrijken van

de bepaalde tijd op te zeggen, met inachtneming van de wettelijke termijnen.12

15. Bedrijfsreglement

a. Van deze overeenkomst maakt onverbrekelijk deel uit, het in het bedrijf van de werkgever

van kracht zijnde Bedrijfsreglement. Een exemplaar van het actuele reglement is de

werknemer ter hand gesteld.

b. De werknemer is gehouden de bepalingen van het Bedrijfsreglement stipt na te leven.

16. Toepasselijkheid CAO

Voor zover in deze overeenkomst niet anders is bepaald zijnde bepalingen zoals neergelegd

in de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) van toepassing, echter

uitsluitend indien en alsdan voor zolang deze CAO tot stand is gekomen en indien partijen

werkgever respectievelijk werknemer in de zin van deze CAO zijn en blijven.

Elk der partijen verklaart zich middels parafering en ondertekening dezes akkoord met het

11 Voor bepaalde tijd afgesloten arbeidsovereenkomsten die elkaar opvolgen met tussenpozen van drie

maanden of minder, worden als schakels van dezelfde keten beschouwd.

12 De opzegtermijn voor de werkgever is, bij een dienstbetrekking die op de dag van opzegging: a.

korter dan vijfjaar heeft geduurd: één maand; b. tussen de vijf en de tien jaar heeft geduurd: twee

maanden; c. tussen de tien en de vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden; d. vijftien jaar of langer

heeft geduurd: vier maanden. De sub b. t/m d. genoemde termijnen worden met één maand verkort

nadat de ontslagvergunning verleend is. De sub a. t/m d. genoemde termijnen kunnen bij CAO

worden verkort. De opzegtermijn voor de werknemer is één maand. Laatstgenoemde termijn kan

worden verlengd, doch mag niet langer dan zes maanden zijn. Bij verlenging mag de opzegtermijn

voor de werkgever niet korter zijn dan het dubbele van de opzegtermijn voor de werknemer.

bovenstaande en bevestigt tevens van deze overeenkomst een exemplaar te hebben ontvangen.

….(plaats)…,….(datum) ……(plaats)…..,…. (datum)…..

….(werkgever)…….

….(vertegenwoordiger)…. …… (werknemer)....”

2.7.

Van Loon heeft Techware in 2011 schriftelijk gewezen op beweerdelijk inbreukmakend handelen zijdens Techware betreffende het gebruik van door Van Loon opgestelde modelarbeidsovereenkomsten uit 2003 - 2004 en Techware nadien herhaaldelijk gesommeerd dit handelen te staken en de door Van Loon ter zake geleden schade te vergoeden. Techware is niet tot enige betaling aan Van Loon overgegaan.

3 Het geschil

in de hoofdzaak

3.1.

Van Loon vordert in de hoofdzaak dat de kantonrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. voor recht verklaart dat Techware inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten die rusten op de door Van Loon vervaardigde arbeidsovereenkomsten, dat Techware daardoor toerekenbaar onrechtmatig heeft gehandeld jegens Van Loon en dat Techware gehouden is de dientengevolge door Van Loon geleden schade te vergoeden;

2. Techware beveelt met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de auteursrechten die rusten op de door Van Loon opgestelde arbeidsovereenkomsten te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 voor iedere dag dat zij dit bevel (gedeeltelijk) niet nakomt;

3. Techware veroordeelt tot betaling aan Van Loon van € 7.500,00 exclusief btw, althans een door de kantonrechter in goede justitie te bepalen bedrag;

4. Techware veroordeelt in de kosten van deze procedure ex artikel 1019h Rv, vermeerderd met rente.

3.2.

Van Loon legt aan haar vordering ten grondslag dat Techware inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Van Loon door zonder voorafgaande toestemming en zonder betaling van een vergoeding gebruik te maken van door Van Loon opgestelde modellen voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd uit 2003 - 2004 en deze te verveelvoudigen en dat zij daardoor schade heeft geleden bestaande uit gederfde inkomsten. Van Loon schat dat het inbreukmakende handelen zijdens Techware gedurende een periode van zes jaar minimaal vijf maal per jaar heeft plaatsgevonden. Uitgaande van het door haar gewoonlijk gehanteerde tarief voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst ad € 500,00 begroot zij haar schade op ten minste € 10.000,00. Voorshands beperkt zij haar schadevordering in rechte tot een bedrag van € 7.500,00, exclusief btw. Nu Techware ondanks herhaalde sommatie geen gehoor heeft gegeven aan het verzoek van Van Loon tot staking van het inbreukmakende handelen en betaling van schadevergoeding, is Techware tevens ex artikel 1019h Rv gehouden tot vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte proceskosten, vermeerderd met rente, aldus Van Loon.

3.3.

Techware voert verweer en concludeert tot niet-ontvankelijkverklaring van Van Loon in haar vorderingen, althans tot afwijzing daarvan, met veroordeling van Van Loon in de proceskosten, waaronder de nakosten.

3.4.

Techware betwist onder meer het gestelde onrechtmatige handelen en het bestaan en de omvang van de gestelde schade. Zij doet bovendien een beroep op rechtsverwerking.

in het incident

3.5.

Van Loon vordert in het incident dat de kantonrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Techware veroordeelt tot afgifte binnen zeven dagen na het in deze te wijzen vonnis van afschriften van alle (opeenvolgende) arbeidsovereenkomsten (hetzij voor bepaalde, hetzij voor onbepaalde tijd) die zij heeft gesloten met al haar werknemers, in ieder geval met [C], [D], [E],[F], [G],[H], [I], [J], [K], [L],[M], [N], [O], [P], [Q], [R], [S],[T] en [U], in de periode 2005 tot en met 2013, op straffe van een dwangsom van € 250,00 per werknemer en per dag dat zij daarmee in gebreke blijft, met een maximum van € 10.000,00 (waarbij adresgegevens en salarisgegevens van de desbetreffende werknemers onleesbaar kunnen worden gemaakt), met veroordeling van Techware in de kosten van het incident.

3.6.

Van Loon legt aan haar incidentele vordering ten grondslag dat haar bekend is geworden dat Techware (vermoedelijk) voor alle door haar sinds 2005 gesloten arbeidsovereenkomsten gebruik heeft gemaakt van de door Van Loon opgestelde modelarbeidsovereenkomsten zonder voorafgaande toestemming of betaling van een vergoeding daarvoor. Van Loon stelt dat zij rechtmatig belang heeft bij afschriften van die arbeidsovereenkomsten (behoudens de reeds in het geding gebrachte overeenkomsten van [C]), nu zij die documenten redelijkerwijs niet op andere wijze kan verkrijgen en zij daarover dient te beschikken om haar stellingen aangaande het inbreukmakende handelen door Techware te kunnen bewijzen.

3.7.

Techware voert verweer en concludeert tot niet-ontvankelijkverklaring van Van Loon in haar incidentele vordering, althans tot afwijzing daarvan, met veroordeling van Van Loon in de proceskosten, waaronder de nakosten.

3.8.

Techware voert onder meer aan dat er sprake is van zogenoemde “fishing expedition” van de zijde van Van Loon en dat zij, mede vanwege het tijdsverloop sinds 2005, niet (meer) over alle gevraagde stukken beschikt. Zij maakt bovendien bezwaar tegen het overleggen van de stukken, omdat de inhoud daarvan door Van Loon tegen haar kan worden gebruikt in andere procedures.

4 De Beoordeling

in het incident

4.1.

Aan de toewijsbaarheid van een vordering op grond van artikel 843a Rv zijn vier cumulatieve voorwaarden verbonden: de eisende partij dient een rechtmatig belang te hebben, het moet gaan om bepaalde bescheiden, die bescheiden moeten zien op een rechtsbetrekking waarin eisende partij of haar rechtsvoorgangers partij zijn en die bescheiden moeten ter beschikking staan of onder berusting zijn van degene tegen wie de vordering wordt ingesteld. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Van Loon ten aanzien van het vermeende inbreukmakende handelen van de zijde van Techware onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij rechtmatig belang heeft bij afgifte van een afschrift van alle door Techware sinds 2005 met haar werknemers gesloten arbeidsovereenkomsten, welke bescheiden naar hun aard zeer vertrouwelijk zijn. Daarbij is doorslaggevend dat Van Loon slechts heeft gesteld “bekend” te zijn met het feit dat Techware de modelovereenkomsten ook ten aanzien van andere werknemers heeft gebezigd en die stelling in het geheel niet heeft onderbouwd. De gevorderde exhibitie zou daarmee neerkomen op een zogenaamde ‘fishing expedition’ naar mogelijk bewijs en dient reeds om die reden te worden afgewezen. Daar komt bij dat namens Techware is verklaard dat zij die arbeidsovereenkomsten niet meer allemaal in haar bezit heeft, zodat het verstrekken van een afschrift daarvan aan Van Loon ook om die reden niet van haar kan worden verlangd.

4.2.

Van Loon zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het incident worden veroordeeld. De kosten in het incident aan de zijde van Techware worden begroot op € 200,00.

4.3.

De nakosten, waarvan Techware betaling vordert, zullen op de in het dictum weergegeven wijze worden begroot.

in de hoofdzaak

4.4.

Ter beoordeling ligt voor of Techware jegens Van Loon schadeplichtig is op grond van een aan haar toe te rekenen inbreuk op een auteursrecht van Van Loon.

4.5.

Uit de inhoud van de overgelegde modelarbeidsovereenkomsten 2003 - 2004 (zie 2.6.) kan genoegzaam worden afgeleid dat het werken betreft als bedoeld in artikel 10, lid 1 aanhef en onder 1° Auteurswet (hierna Aw). Het gaat immers om geschriften met een eigen, oorspronkelijk karakter, die een persoonlijk stempel van de maker dragen en het resultaat zijn van menselijke creatieve keuzes ten aanzien van onder meer de uitwerking van het onderwerp, het taalgebruik en de vormgeving van het geheel. Om die reden kan ter zake van die overeenkomsten in beginsel de door de Auteurswet geboden bescherming worden ingeroepen. Voorts volgt uit de inhoud van de modelarbeidsovereenkomsten dat aan Van Loon het repro- en auteursrecht daarop toekomt, hetgeen bovendien niet door Techware is bestreden. Op grond van artikel 1 Aw heeft Van Loon als auteursrechthebbende het uitsluitend recht om deze overeenkomsten openbaar te maken en te verveelvoudigen. Anderen mogen dit in beginsel alleen met voorafgaande toestemming van Van Loon, tenzij zij zich op een beperking van de Auteurswet kunnen beroepen. Dat laatste is in dit geval niet gesteld of gebleken.

4.6.

Van Loon stelt dat Techware zonder toestemming van Van Loon in de periode 2005 tot en met 2013 voor met haar medewerkers gesloten arbeidsovereenkomsten gebruik heeft gemaakt van de door Van Loon opgestelde modelarbeidsovereenkomsten. Ter onderbouwing voert zij aan dat haar in het kader van door haar voor cliënten gevoerde procedures tegen Techware is gebleken dat Techware haar modelarbeidsovereenkomsten heeft gebruikt, onder meer voor de rechtsverhouding met [C], [E], [F] en [O], terwijl zij nooit in opdracht van Techware (model)arbeidsovereenkomsten heeft opgesteld of deze aan Techware heeft verstrekt en ook nooit enige vergoeding van Techware heeft ontvangen voor dit gebruik. Techware heeft uitdrukkelijk betwist dat zij gebruik heeft gemaakt van de modelarbeidsovereenkomsten van Van Loon, behalve tweemaal in de rechtsverhouding met [C]. Volgens Techware kreeg[A] de bij [C] gebruikte modelarbeidsovereenkomsten destijds van [B], die deze van Van Loon had verkregen en binnen Techware Systemen gebruikte en mocht zij er van uit gaan dat [B] gerechtigd was om deze (ook) binnen Techware te gebruiken en dat voor het opstellen van de overeenkomsten was betaald. Of dat het geval is geweest, kan Techware niet meer nagaan, omdat de administratie uit die tijd in verband met het verstrijken van de bewaartermijn niet langer voorhanden is.

4.7.

Op grond van de voorliggende stukken staat vast dat de door Techware met [C] gesloten arbeidsovereenkomsten in zodanige mate gelijkluidend zijn aan de modelarbeidsovereenkomsten 2003 - 2004 van Van Loon dat zij als een verveelvoudiging daarvan hebben te gelden. De kantonrechter volgt Techware niet voor zover zij stelt dat zij (al dan niet na betaling) gerechtigd was om de modelarbeidsovereenkomsten in geval van [C] te gebruiken, nu zij haar stellingen niet nader heeft onderbouwd, hetgeen mede gelet op de betwisting door Van Loon wel op haar weg had gelegen. Dit brengt met zich dat er in zoverre sprake is van een inbreuk op het auteursrecht van Van Loon en Techware in beginsel schadeplichtig is jegens Van Loon. De omstandigheid dat Van Loon al in 2010 op de hoogte was van dit inbreukmakende handelen, maar vervolgens lange tijd niets heeft gedaan, maakt niet dat zij haar rechten ter zake heeft verspeeld. Het enkele tijdsverloop levert namelijk geen toereikende grond op voor het aannemen van rechtsverwerking.

4.8.

Ander inbreukmakend handelen van de zijde van Techware is naar het oordeel van de kantonrechter niet komen vast te staan. Van Loon heeft weliswaar gesteld dat haar is gebleken dat Techware de modelarbeidsovereenkomsten ook bij andere werknemers heeft gebruikt, maar dit is door Techware uitdrukkelijk betwist en door Van Loon op geen enkele wijze nader toegelicht of met stukken onderbouwd.

4.9.

Naar het oordeel van de kantonrechter heeft Van Loon voldoende gesteld om aan te kunnen nemen dat zij als gevolg van de geconstateerde inbreuk schade heeft geleden bestaande uit gederfde inkomsten. De omstandigheid dat advocatenkantoren via internet gratis modellen van arbeidsovereenkomsten aanbieden, maakt immers niet dat Van Loon voor het ter beschikking stellen van de door haar opgestelde modelarbeidsovereenkomsten geen vergoeding kan verlangen. Voorts is niet komen vast te staan dat Techware voor het gebruik van die overeenkomsten in geval van [C] een vergoeding aan Van Loon heeft voldaan. Uitgaande van het bij dagvaarding gestelde tarief en de ter zitting gegeven toelichting daarop, becijfert de kantonrechter de gederfde inkomsten op een bedrag van

€ 1.000,00 (: € 500,00 voor elk van de vastgestelde schendingen van Van Loons auteursrechten). De kantonrechter zal Techware veroordelen tot betaling van dit bedrag aan Van Loon. De vordering is in zoverre toewijsbaar.

4.10.

Nu ter zake het inbreukmakend handelen in geval van [C] een bedrag aan schadevergoeding zal worden toegewezen en ander inbreukmakend handelen niet is komen vast te staan, zal de gevorderde verklaring voor recht bij gebrek aan belang worden afgewezen. Verder zal, nu niet is gesteld of gebleken dat Techware in de toekomst opnieuw inbreuk zal maken op het auteursrecht van Van Loon op de modelarbeidsovereenkomsten het gevorderde verbod eveneens wegens gebrek aan belang worden afgewezen.

4.11.

Aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, ziet de kantonrechter aanleiding de proceskosten te compenseren in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

5 De beslissing

De kantonrechter:

in het incident

5.1.

wijst de vordering af,

5.2.

veroordeelt Van Loon in de proceskosten, aan de zijde van Techware tot op heden begroot op € 200,00,

5.3.

veroordeelt Van Loon, onder de voorwaarde dat zij niet binnen 14 dagen na aanschrijving door Techware volledig aan de in 5.2. uitgesproken veroordeling voldoet, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 100,00 aan salaris gemachtigde, te vermeerderen, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met de explootkosten van betekening van het vonnis,

in de hoofdzaak

5.4.

veroordeelt Techware om aan Van Loon te betalen € 1.000,00;

5.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6.

compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.7.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.A. Steenbergen en in het openbaar uitgesproken op

18 december 2013.