Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2013:4680

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
15-01-2013
Datum publicatie
01-10-2013
Zaaknummer
331248 - FA RK 12-6146
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Adoptie van Amerikaans kind naar Nederlands recht. Tussenbeschikking vaststellen geboortegegevens.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Familierecht, zitting houdend te Utrecht

zaaknummer / rekestnummer: 331248 / FA RK 12-6146

adoptie

Tussenbeschikking van 16 januari 2013

in de zaak van

[verzoeker],

en

[verzoekster],

echtelieden,

wonende te [woonplaats],

verzoekers,

advocaat mr. E. van Bommel.

1 Verloop van de procedure

Verzoekers hebben ter griffie van deze rechtbank een verzoekschrift ingediend strekkende tot adoptie naar Nederlands recht van de minderjarige [minderjarige], oorspronkelijk genaamd [naam].

2 Vaststaande feiten

Op [2011] is te [geboorteplaats], Florida (V.S.), geboren [naam]. De minderjarige bezit de Amerikaanse nationaliteit.

De Minister van Justitie heeft bij besluit van 25 augustus 2011 aan verzoekster [verzoekster] toestemming verleend voor het opnemen van de minderjarige ter adoptie.

Op 25 augustus 2011 heeft het gerecht te Fort Lauderdale, Florida, vooruitlopend op de beslissing in de lopende adoptieprocedure de afgifte bevolen van een geboorteakte en paspoort op de naam van [minderjarige] door de ter zake daarvan bevoegde autoriteiten.

Sinds 29 september 2011 verblijft de minderjarige bij verzoekers in Nederland en wordt door hen verzorgd en opgevoed.

Bij uitspraak van 25 april 2012 van het gerecht te Fort Lauderdale, Florida, is de adoptie van de minderjarige (onder de naam waarvoor zijn adoptiefouders hebben gekozen) door verzoekers uitgesproken en zijn de voordien bestaande familierechtelijke betrekkingen verbroken.

Verzoekers hebben beiden de Nederlandse nationaliteit. Zij hebben hun gewone verblijfplaats in Nederland.

3 Beoordeling van het verzochte

Toepasselijk recht

Ingevolge artikel 10:105, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek (BW) is op een in Nederland uit te spreken adoptie het Nederlands recht van toepassing.

Volgens het tweede lid is op de toestemming dan wel de raadpleging of de voorlichting van de ouders van het kind of van andere personen of instellingen toepasselijk het recht van de staat waarvan het kind de nationaliteit bezit.

Vereisten voor adoptie

Blijkens de overgelegde stukken is ten aanzien van vorenbedoeld toestemmingsvereiste gehandeld in overeenstemming met het toepasselijke Chapter of the Florida Statutes.

De rechtbank gaat er daarom vanuit dat de moeder weloverwogen afstand heeft gedaan van het kind en haar belangen voldoende zijn behartigd.

Gelet op de overgelegde stukken, waaronder de Beginseltoestemming van de Minister van Justitie die niet dan na voorafgaand onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming wordt verleend, is de rechtbank van oordeel dat er geen bezwaren bestaan tegen de verzochte adoptie naar Nederlands recht. Deze adoptie is in het kennelijk belang van het kind en ook overigens is voldaan aan de voorwaarden welke zijn gesteld in de artikelen 1:227 en 1:228 BW.

Ingevolge artikel 1:25, vijfde lid van het BW gelast de rechtbank die de adoptie uitspreekt ambtshalve afzonderlijk de inschrijving van de akte van geboorte.

Nu de Amerikaanse geboorteakte van de minderjarige echter niet de oorspronkelijke naam van de minderjarige, noch zijn oorspronkelijke ouders vermeldt, komt deze geboorteakte wegens strijd met de Nederlandse openbare orde niet in aanmerking voor inschrijving in de registers van de burgerlijke stand. Gelet hierop is de rechtbank voornemens om de geboortegegevens van de minderjarige vast te stellen en de inschrijving daarvan nadien te gelasten. Bij het vaststellen van de geboortegegevens dient de rechtbank te beschikken over zo veel mogelijk gegevens over het kind en zijn ouders. Uit de “Revised order to obtain birth certificate and passport” van 25 augustus 2011 blijkt dat de minderjarige na zijn geboorte de naam [naam] heeft gekregen. Verder blijkt uit voornoemd document dat de vader van de minderjarige onbekend is, maar dat de biologische moeder van de minderjarige wel bekend is. Haar geslachtsnaam, voorna(a)m(en), geboortedatum en geboorteplaats wordt in de stukken niet genoemd.

De rechtbank zal verzoekers daarom in de gelegenheid stellen deze gegevens te achterhalen en aan de rechtbank te verstrekken. In afwachting daarvan zal de rechtbank de verzoeken aanhouden tot de hierna te noemen pro forma datum.

Beslist wordt als volgt.

4 Beslissing

De rechtbank:

houdt de behandeling van de verzoeken PRO FORMA aan tot 16 april 2013, teneinde verzoekers in de gelegenheid te stellen de hierboven genoemde gegevens betreffende de biologische moeder van de minderjarige over te leggen.

Deze beschikking is gegeven door mr. R.C. Stijnen, (kinder)rechter, en in het openbaar uitgesproken op 16 januari 2013, in tegenwoordigheid van J.D. Koteris als griffier.