Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2013:3687

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
09-09-2013
Datum publicatie
09-09-2013
Zaaknummer
16/711061-10 [P]
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Een 35-jarige ex-werknemer van Kidsweek en zijn 33-jarige partner uit Baambrugge zijn door de rechtbank Midden-Nederland vrijgesproken voor het in bezit hebben en verspreiden van 10 foto’s en 10 films met kinderpornografische inhoud. De rechtbank achtte niet bewezen dat de twee mannen in 2009 en 2010 in het bezit waren van kinderporno en het materiaal hebben verspreid.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

parketnummer: 16/711061-10 [P]

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 9 september 2013

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [1980] te [geboorteplaats],

wonende te [adres], [woonplaats].

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 1 mei 2013 en 26 augustus 2013.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van wat verdachte en de advocaat, mr. B.C. Swier, advocaat te Amsterdam, naar voren hebben gebracht.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte in de periode van 24 juli 2009 tot en met 4 mei 2010 samen met een ander kinderpornografisch materiaal in zijn bezit heeft gehad dan wel heeft verspreid.

3 Voorvragen

Tijdens de terechtzitting van 1 mei 2013 heeft de rechtbank reeds geoordeeld dat de woorden ‘onder meer’ in de tenlastelegging te onbepaald zijn, tengevolge waarvan de rechtbank de tenlastelegging partieel nietig heeft verklaard ten aanzien van de daarin niet feitelijk omschreven afbeeldingen en films. Ter beoordeling staat thans derhalve alleen nog hetgeen verdachte ten laste is gelegd met betrekking tot de 10 foto’s en de 10 films die wel feitelijk op de tenlastelegging zijn omschreven.

Voor het overige heeft de rechtbank vastgesteld dat zij bevoegd is tot kennisneming van het ten laste gelegde feit en dat de officier van justitie ontvankelijk is. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

Gelet op het voorgaande dient de dagvaarding partieel nietig te worden verklaard voor wat betreft alles zinsneden inhoudende ‘onder meer’ en de niet feitelijk beschreven 51 films en 31 afbeeldingen, aldus de verdediging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het aan hem ten laste gelegde feit tezamen en in vereniging met zijn medeverdachte [medeverdachte] heeft begaan. Hiertoe heeft de officier van justitie –onder meer– het volgende aangevoerd:

Ten aanzien van de 10 foto’s

Op de laptop Asus werden thumbcache bestanden aangetroffen met daarin thumbnails bevattende kinderpornografisch materiaal. Thumbnails zijn afbeeldingen op postzegelformaat die alleen ontstaan in aanwezigheid van de originele afbeeldingen. Het betreffen verkleinde representaties van de afbeeldingen, welke nog wel goed zichtbaar zijn. Van de 10 foto’s is de ‘last modified date’ inzichtelijk gemaakt. Dit betreft zeer waarschijnlijk de datum en tijd waarop de originele afbeeldingen op de laptop aanwezig waren. De datum waarop de thumbcache bestanden zijn aangemaakt is 1 februari 2009. De ‘last modified date’ is 24 februari 2010. Hieruit concludeert de officier van justitie dat verdachte de originele kinderpornografische foto’s in de periode van 1 februari 2009 tot en met 24 februari 2010 in zijn bezit heeft gehad.

Ten aanzien van de 10 films

Via de laptop Asus is gebruik gemaakt van het peer-to-peer programma [naam]. Het programma [naam] maakt voor de uitwisseling van bestanden gebruik van het [naam]. Binnen [naam] zijn bestanden aangetroffen die zijn gedeeld in het [naam]. De hashwaarden van deze gedeelde bestanden zijn vergeleken met de hashwaarden van de bestanden die door het kinderpornoteam van de politie Midden Nederland (in andere zaken) als kinderpornografisch geclassificeerd zijn. Een hashwaarde is een digitale vingerafdruk van een bestand. Deze vergelijking heeft een aantal treffers opgeleverd met de kinderpornohashset van de politie, waaronder de 10 thans nog ter beoordeling voorliggende films. Deze bestanden zijn op 24, 25 en 26 juli gedownload en tevens gedeeld middels het [naam]. Voorts blijkt uit het dossier dat de kinderpornografische bestanden op de externe harde schijf van het merk Toshiba, toebehorende aan verdachte, hebben gestaan en middels de laptop zijn afgespeeld en gedeeld, aldus de officier van justitie.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring kan komen van het aan verdachte ten laste gelegde feit. Hiertoe heeft de raadsman –onder meer– aangevoerd dat:

Ten aanzien van de 10 foto’s

Het opzet op het bezit van de kinderpornografische foto’s kan niet bewezen worden. De originele foto’s stonden niet op de laptop. Daarbij konden de thumbnails enkel bekeken worden door gebruik te maken van speciale software, welke software niet op de laptop is aangetroffen. Verdachte had dus geen beschikkingsmacht over de foto’s, de foto’s waren immers niet zomaar voor verdachte toegankelijk en inzichtelijk.

In het geval de originelen wel op de laptop aanwezig zijn geweest, kan niet wettig en overtuigend bewezen worden dat verdachte deze foto’s heeft gedownload en op de laptop heeft opgeslagen op een voor hem en zijn medeverdachte toegankelijke plaats. Ook kan niet worden vastgesteld dat verdachte wist dat deze bestanden op de laptop stonden en dat deze bestanden voor hem toegankelijk waren. Evenmin kan worden vastgesteld hoe lang de bestanden op de laptop hebben gestaan.

Ten aanzien van de 10 films

De inhoud van de vermeende kinderpornografische films is niet aangetroffen op enige gegevensdrager. Er zijn slechts sporen aangetroffen van bestanden die mogelijk kinderpornografisch van aard zijn. Voorts kan niet worden vastgesteld op welke gegevensdrager(s) deze sporen zijn gevonden en dus waar de vermeende films waren opgeslagen. Ook is niet duidelijk via welke gegevensdrager het betreffende materiaal gedownload zou zijn en of het gaat om het bewust downloaden daarvan. Wanneer de bestanden zouden zijn gedownload en gedeeld en of deze zijn bekeken, volgt evenmin uit het dossier.

Gelet op bovenstaande feiten en omstandigheden verzoekt de verdediging dan ook om verdachte integraal vrij te spreken van het aan hem tenlastegelegde.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Uit het dossier blijkt dat op één van de inbeslaggenomen gegevensdragers die is aangetroffen in de woning van verdachte en zijn medeverdachte en die aan hen toebehoorde actief is gezocht op zoektermen die aan kinderpornografie gerelateerd kunnen worden. Voorts blijkt uit het dossier dat via diverse peer-to-peer programma’s een grote hoeveelheid materiaal is gedownload waarvan de bestandsnamen ontegenzeggelijk een kinderpornografische inhoud doen vermoeden. Daarnaast zijn op in ieder geval één gegevensdrager fragmenten van het programma BCWipe aangetroffen, welk programma gebruik maakt van bepaalde procedures voor het definitief verwijderen van alle sporen van een bestand en de gebruiker in staat stelt bestanden permanent te wissen. Uit het dossier volgt verder dat zowel verdachte als zijn medeverdachte zich seksueel aangetrokken voelden tot minderjarige jongens. Het dossier bevat aldus sterke aanwijzingen dat verdachte en zijn medeverdachte actief op zoek zijn geweest naar kinderpornografie.

Dat verdachte en zijn medeverdachte de 10 foto’s en de 10 films die thans resteren op de tenlastelegging in hun bezit hebben gehad dan wel zich daartoe de toegang hebben verschaft (dan wel daarmee verder gaande handelingen hebben begaan), kan echter niet wettig en overtuigend worden bewezen.

De rechtbank komt als volgt tot dit oordeel:

Ten aanzien van de foto’s

Op de Asus laptop, toebehorende aan de medeverdachte en waartoe verdachte de beschikking en de toegang had, zijn twee thumbcache bestanden aangetroffen, waarin diverse thumbnails waren opgeslagen. Nader onderzoek wees uit dat in beide thumbcache bestanden thumbnails aanwezig waren, waarvan de inhoud kinderpornografisch van aard was.

Thumbnails zijn afbeeldingen op postzegelformaat, die worden aangemaakt om bestanden op de computer in een miniatuurweergave weer te geven in ‘Windows Verkenner’. Een thumbnail is derhalve een verkleinde weergave van het originele bestand. De originele bestanden, behorende bij de aangetroffen thumbnails waarvan de inhoud kinderpornografisch van aard was, zijn niet op de Asus laptop aangetroffen. Enkel de thumbnails waren nog op de laptop aanwezig.

Het inzichtelijk maken van de betreffende thumbnails was alleen mogelijk door gebruik te maken van speciale software. Deze software was niet aanwezig op de Asus laptop. Zonder deze speciale software was de inhoud van de thumbnails voor verdachte niet inzichtelijk te maken. Voorzover de thumbnails met kinderpornografische inhoud, als zijnde (goed zichtbare) miniatuurweergaven, al aan te merken zouden zijn als kinderpornografische foto’s, kan de enkele aanwezigheid van deze thumbnails derhalve geen veroordeling opleveren. Nu op de laptop de software die nodig was om de thumbnails inzichtelijk te maken niet aanwezig was, kan immers niet worden vastgesteld dat verdachte zich de toegang tot die afbeeldingen heeft verschaft en kan niet worden gesproken van bezit in de zin van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht laat staan dat de overige in de tenlastelegging genoemde handelingen kunnen worden bewezen.

Ter beoordeling staat vervolgens of (in de ten laste gelegde periode) sprake is geweest van bezit van de originele afbeeldingen.

Uit het dossier blijkt niet op welke locatie op de computer de originele afbeeldingen hebben gestaan en in hoeverre zij voor verdachte toegankelijk waren. Gelet hierop is geen wettig bewijs voorhanden om te kunnen vaststellen dat de originele afbeeldingen op een voor verdachte toegankelijk locatie hebben gestaan, zodat niet bewezen kan worden dat verdachte zich de toegang tot die afbeeldingen heeft verschaft dan wel dat sprake is geweest van bezit van die afbeeldingen in de zin van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht, laat staan dat de overige in de tenlastelegging genoemde handelingen kunnen worden bewezen.

Bij gebrek aan wettig en overtuigend bewijs, zal de rechtbank verdachte vrijspreken van hetgeen aan hem ten aanzien van de foto’s ten laste is gelegd.

Ten aanzien van de films

Uit onderzoek door verbalisant [verbalisant] is gebleken dat via de laptop, toebehorende aan verdachte, middels het downloadprogramma [naam] bestanden zijn gedeeld middels het [naam]. In het bestand [naam].cache bevonden zich diverse hashwaarden behorende bij bestanden die op deze wijze gedeeld waren. Een hashwaarde is, aldus verbalisant [verbalisant], een digitale vingerafdruk van een bestand bestaande uit een reeks van getallen, die berekend wordt aan de hand van, en die kenmerkend is voor, de inhoud van een bestand. De berekening geschiedt door middel van hashalgoritmen. Bij gebruik van een goed hashalgoritme is het bijzonder moeilijk om (1) twee verschillende bestanden te vinden die een gelijke hashwaarde opleveren en (2) bij een gegeven bestand een ander bestand te vinden met dezelfde hashwaarde.

Deze aangetroffen hashwaarden zijn vergeleken met de hashwaarden in de kinderpornohashset van de Politie Utrecht. Dit leverde een aantal unieke treffers op, waaronder de 10 thans nog ter beoordeling voorliggende films.

Van deze 10 films weet de rechtbank niet meer dan dat zij op basis van hun hashwaarde exact overeenkomen met bestanden in de door de politie geclassificeerde verzameling kinderpornografisch materiaal. De rechtbank is evenwel niet bekend met de bijzonderheden (aan de hand waarvan de betrouwbaarheid kan worden vastgesteld) van een vergelijking aan de hand van hashwaarden. Dit is te meer relevant omdat uit het proces-verbaal van verbalisant [verbalisant] niet volgt dat wanneer hashwaarden met elkaar overeenkomen dit ook zonder meer inhoudt dat het om identieke bestanden gaat. Gelet op het voorgaande acht de

rechtbank daarom niet bewezen dat de 10 films ook een kinderpornografische inhoud hadden

Dit betekent dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte het aan hem ten laste gelegde feit heeft begaan, zodat de rechtbank verdachte zal vrijspreken.

5 De beslissing

De rechtbank:

Voorvragen

Verklaart de dagvaarding nietig voor zover:

- in de 6e regel meer dan 10 foto’s worden genoemd;

- in de 7e regel meer dan 10 videobestanden worden genoemd;

- in de 19e, 24e, 33e, 40e, 46e, 51e en 57e regel telkens ‘onder meer’ is opgenomen.

Vrijspraak

- spreekt verdachte vrij van het aan hem tenlastegelegde feit.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.P.W. Helmonds, voorzitter, mr. N.E.M. Kranenbroek en mr. C.A.M. van Straalen, rechters, in tegenwoordigheid van mr. L.P. Stapel, griffier, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 9 september 2013.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van

a. a) 24 juli 2009 tot en met 31 december 2009 en/of

b) 1 januari 2010 tot en met 4 mei 2010

te Braambrugge en/of Driebergen-Rijsenburg in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

één of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten 41

foto('s) en/of 61 videobestanden en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende

(een) afbeelding(en)

a. a) verspreid en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd

en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad en/of

b) verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd

en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in

bezit heeft gehad en/of zich door middel van een geautomatiseerd werk en/of

gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang tot die afbeelding(en)

heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde

seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer)

- het in de mond (laten) nemen van de penis van een volwassen man en/of een

perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben

bereikt door een volwassen man en/of door een volwassen vrouw en/of een

perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben

bereikt (onder meer Ovj 01 en/of Ovj 02 en/of Ovj 06 en/of Ovj 08 en/of Ovj 09

op pagina 180, 182, 183 van het proces-verbaal en/of film 03 en/of film 04

en/of film 05 en/of film 07 en/of film 10 op pagina 3 van 5, 4 van 5, 5 van 5

van het aanvullend proces-verbaal van bevindingen (multimedia)) en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij door

het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of nadrukkelijk de

(ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden en/of (waarbij) de

afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot

seksuele prikkeling (onder meer nummer Ovj 03 en/of Ovj 04 en/of Ovj 07 en/of

Ovj 10 op pagina 180, 181, 182, 183 van het proces-verbaal en/of film 09 op

pagina 5 van 5 van het aanvullend proces-verbaal van bevindingen

(multiemedia)) en/of

- het (laten) vasthouden van de stijve penis van een perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt door een

perso(o)(en) die eveneens kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet

heeft/hebben bereikt (onder meer Ovj 05 op pagina 181 van het proces-verbaal)

en/of

- het (laten) vasthouden van de stijve penis van een volwassen man door een

perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben

bereikt en/of van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog

niet heeft/hebben bereikt door een volwassen man en/of (vervolgens) op en neer

gaande bewegingen maakt (onder meer film 01 op pagina 2 van 5 van het

aanvullend proces-verbaal van bevindingen (multimedia)) en/of

- het anaal penetreren (met de penis) door een persoon die kennelijk de

leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van (een)

perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 (eveneens) nog niet

heeft/hebben bereikt (onder meer film 02 en/of film 05 en/of film 08 en/of

film 10 op pagina 3 van 5, 4 van 5, 4 van 5 van het aanvullend proces-verbaal

van bevindingen (multimedia)) en/of

- het in opeenvolgende filmfragmenten ontdoen van hun kleding en/of

(vervolgens) het vasthouden van de stijve penis door zichzelf van het lichaam

van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet

heeft/hebben bereikt (onder meer film 06 op pagina 4 van 5 van het aanvullend

proces-verbaal van bevindingen (multimedia))

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.