Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2013:3401

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
03-07-2013
Datum publicatie
16-08-2013
Zaaknummer
789995
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Overeenkomst van opdracht tot het plaatsen van een advertentie op een auto? Beweerde opdrachtgever vindt twee dagen na gesprek met vertegenwoordiger een groene doorslag van een opdrachtformulier in zijn brievenbus met daarop een handtekening. In de procedure legt de beweerde opdrachtnemer haar doorslagen over: daarop blijken gegevens te zijn bijgeschreven, ook met betrekking tot essentialia van de overeenkomst. Bij repliek stelt opdrachtnemer dat opdrachtgever gegevens heeft gewist. Ter comparitie verklaart zij dat zij niet meer weet hoe die gegevens op het formulier terecht zijn gekomen. Kantonrechter: stellingen opdrachtnemer ongeloofwaardig, mede omdat de handtekening ook niet lijkt. Geen reden voor handschriftonderzoek of getuigenbewijs.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Civiel recht

kantonrechter

locatie Amersfoort

zaaknummer: 789995 AC EXPL 11-8988 PK 4082

Vonnis van 26 juni 2013

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Mobiel Sport- en Institutionele Reclame B.V.,

gevestigd te Haarlem,

verder ook te noemen Mobiel Sport,

eisende partij,

gemachtigde: Groenewegen en Partners,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[B.V.]

gevestigd te Amersfoort,

verder ook te noemen [gedaagde],

gedaagde partij,

gemachtigde: mr. J.F.G. Godart.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 14 november 2012

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 7 februari 2013

 • -

  de akte van depot van Mobiel Sport;

 • -

  de antwoordakte van [gedaagde].

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De motivering

2.1.

Mobiel Sport vordert veroordeling van [gedaagde] tot betaling van een bedrag van € 1.915,55 (€ 1.535,10 aan hoofdsom, € 80,45 aan rente en € 300,-- aan incassokosten), te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over € 1.535,10 vanaf 29 december 2011 tot de voldoening, met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van de procedure.

2.2.

Zij legt aan haar vordering ten grondslag dat [gedaagde] haar door tussenkomst van haar vertegenwoordiger [A] een reclameopdracht heeft verstrekt om ten behoeve van de onderneming van [gedaagde] een mobiele reclame-uiting te verzorgen op een auto. De achtergrond hiervan was sponsoring ten behoeve van de zgn. Beweging 3.0 van het St. Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis in Amersfoort. Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 5 jaar voor een bedrag van € 1.535,10 inclusief BTW.

Ter onderbouwing van haar vordering heeft Mobiel Sport een wit origineel formulier en een gele (originele) doorslag daarvan overgelegd. Links onderaan is op dit formulier met pen een handtekening geplaatst bij de tekst "Stempel en handtekening opdrachtgever".

2.3.

[gedaagde] heeft onder meer tegen de vordering aangevoerd, dat partijen de door Mobiel Sport bedoelde overeenkomst niet hebben gesloten. Zij erkent dat [A] bij haar op kantoor is geweest (hij is daarbij ontvangen door [B]) en dat er over deze reclame-uiting is gesproken, maar er is geen definitieve overeenstemming bereikt. [gedaagde] betwist dat de handtekening op het formulier door[B] is geplaatst. Bij conclusie van antwoord legt zij afschrift over van de brief die zij op 5 november 2010 aan Mobiel Sport heeft verzonden, in welke brief zij schrijft dat zij geen opdracht heeft gegeven, en dat de bevestiging lag gedeponeerd in de brievenbus. Voorts heeft zij afschrift overgelegd van een proces-verbaal van aangifte van fraude, waarin[B] heeft doen opnemen dat [A] op 3 november 2010 bij hem op kantoor is geweest, en dat hij op 5 november 2010 een groen opdrachtformulier in zijn brievenbus aantrof. Op dit formulier was een handtekening geplaatst, welke handtekening echter niet van hem afkomstig was.

Voorts wijst [gedaagde] erop dat het door Mobiel Sport overgelegde witte originele formulier en de gele (originele) doorslag meer gegevens vermelden dan op de door haar in de brievenbus aangetroffen en in deze procedure gedeponeerde (originele) groene doorslag.

Het gaat om de volgende gegevens:

 • -

  in het blok "Opdrachtgever" is het telefoonnummer van [gedaagde], het faxnummer, en het e-mailadres ingevuld;

 • -

  de naam [naam]" is ingevuld bij "Naam/voornaam van de firma-eigenaar" en bij "Naam/voornaam van de ondertekenaar";

 • -

  het vakje vóór "de gegevens doet de opdrachtgever uiterlijk 8 dagen na het verstrijken van de order toekomen" is aangekruist;

 • -

  bij "Opmerkingen" is vermeld "prijs overeengekomen".

2.4.

Bij repliek (punt 6) stelt Mobiel Sport dat er geen sprake van is dat zij later gegevens op het contract heeft gezet. Het komt haar eerder voor dat [gedaagde] zélf bepaalde gegevens heeft gewist. Zij wijst erop dat ook op het door [gedaagde] overgelegd exemplaar de handtekening van [gedaagde] is vermeld.

Ter comparitie heeft [A], die namens Mobiel Sport ter zitting is verschenen, verklaard dat hij niet weet of hij later gegevens heeft ingevuld, en dat hij niet weet "hoe dit allemaal komt".

2.5.

De kantonrechter stelt voorop dat de bewijslast, dat het opdrachtformulier namens [gedaagde] is ondertekend, op Mobiel Sport rust (artikel 159 lid 2 Rv).

Naar het oordeel van de kantonrechter heeft Mobiel Sport de stelling van [gedaagde], dat zij de groene doorslag eerst twee dagen na het bezoek van [A] in haar brievenbus aantrof, onvoldoende gemotiveerd weersproken. In de conclusie van antwoord is dit weliswaar niet met zoveel woorden gesteld, maar bij die conclusie is een brief en een proces-verbaal van aangifte overgelegd waarin dit duidelijk is aangegeven. Ook ter comparitie heeft [gedaagde] dit nogmaals gesteld, zonder dat [A] daar op in is gegaan.

Voorts heeft Mobiel Sport er geen verklaring voor gegeven hoe het mogelijk is dat de exemplaren van het formulier waarover zij beschikt meer gegevens bevatten dan de groene doorslag die bij [gedaagde] is achtergelaten. Bij repliek oppert zij weliswaar dat [gedaagde] bepaalde gegevens op het formulier heeft gewist, maar de kantonrechter stelt vast dat de groene doorslag daarvan geen enkel spoor vertoont. Het kan dus niet anders zijn dan dat die formulieren later zijn aangevuld. De kantonrechter neemt daarom als vaststaand aan dat de (voor de opdrachtgever bestemde) groene doorslag van het opdrachtformulier twee dagen na het bezoek van [A] aan [gedaagde] bij [gedaagde] in de brievenbus is gedeponeerd, en dat daarop zonder overleg met of instemming van [gedaagde] de hiervoor weergegeven aanvullingen zijn gedaan.

2.6.

Weliswaar stond er op de groene doorslag, die twee dagen na het gesprek in de brievenbus van [gedaagde] werd gedeponeerd, reeds een handtekening bij "Stempel en handtekening opdrachtgever", maar gelet op het feit dat vaststaat dat deze groene doorslag twee dagen na het gesprek in de brievenbus van [gedaagde] is gedeponeerd en dat nadien nadere gegevens zijn toegevoegd, moet er rekening mee worden gehouden dat (ook) deze handtekening eerst na het gesprek is geplaatst. Mobiel Sport/[A] heeft immers ook zonder overleg (andere) essentiële toevoegingen aangebracht, namelijk dat de opdrachtgever de drukgegevens uiterlijk 8 dagen na het verstrijken van de order doet toekomen, en dat de prijs is overeengekomen. Mobiel Sport heeft overigens niet gesteld dat zij/[A] na het gesprek is teruggeweest en dat[B] toen alsnog heeft getekend. Mobiel Sport heeft er evenmin een verklaring voor gegeven waarom de (voor de opdrachtgever bestemde) groene doorslag niet reeds bij het gesprek aan[B] is overhandigd. Daar is een dergelijke doorslag immers voor bedoeld.

Verder neemt de kantonrechter in aanmerking dat Mobiel Sport eerst bij repliek heeft gesteld dat er "geen sprake van (is)" dat zij aanvullingen heeft aangebracht, en dat zij daarbij zelfs oppert dat [gedaagde] zelf bepaalde gegevens heeft gewist, maar dat later ter comparitie namens haar wordt verklaard dat zij er geen verklaring voor heeft hoe de aanvullingen op het origineel en de gele doorslag zijn terechtgekomen. Zoals hiervoor is overwogen vertoont de groene doorslag geen enkel spoor van het wissen van gegevens.

Voorts vertoont de handtekening onderaan het formulier, anders dan Mobiel Sport stelt, geen grote gelijkenis met de handtekeningen van[B] die [gedaagde] bij antwoord heeft overgelegd, en die onderaan het proces-verbaal van aangifte en onder aan het proces-verbaal van comparitie zijn geplaatst: bij die handtekeningen zijn, anders dan bij de handtekening op het formulier, de voorletters "[voorletters]" vrij duidelijk te onderscheiden. Hetzelfde geldt voor het woorddeel "[woorddeel]. Ook de "omhaal" rond de handtekening wijkt beduidend af.

Al met al komen stellingen van Mobiel Sport de kantonrechter ongeloofwaardig voor.

2.7.

Bij deze stand van zaken ziet de kantonrechter geen aanleiding een handschriftonderzoek te gelasten. Evenmin is er aanleiding in te gaan op het bewijsaanbod van Mobiel Sport om [A] als getuige te laten horen. Ter comparitie heeft hij immers reeds verklaard dat hij er geen verklaring voor heeft waarom op de door Mobiel Sport overgelegde exemplaren van het formulier meer gegevens voorkomen dan op het exemplaar dat bij [gedaagde] in de brievenbus is gedeponeerd. Mobiel Sport heeft niet gesteld over welke bijzondere omstandigheden (anders dan de algemene stelling dat[B] het opdrachtformulier heeft getekend), waaruit zou kunnen blijken dat[B] wél heeft getekend, hij verder nog zou kunnen verklaren.

2.8.

Op grond van het voorgaande heeft Mobiel Sport het verweer van [gedaagde] onvoldoende gemotiveerd weersproken, en is niet komen vast te staan dat de handtekening onderaan het formulier afkomstig is van[B], en dus evenmin dat [gedaagde] de door Mobiel Sport gestelde overeenkomst met haar is aangegaan. Al hetgeen Mobiel Sport voor het overige heeft aangevoerd (aanvankelijk betwist [gedaagde] in de correspondentie niet de echtheid van de handtekening, maar beroept zij zich op intrekking van de opdracht, ook heeft [gedaagde] zich op onbevoegdheid beroepen) behoeft geen bespreking meer.

2.9.

De slotsom is dat de gevorderde hoofdsom en de nevenvorderingen moeten worden afgewezen. Mobiel Sport zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van [gedaagde] worden veroordeeld, welke worden begroot op € 525, (3,5 punten x tarief € 150,).

3 De beslissing

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt Mobiel Sport tot betaling van de proceskosten aan de zijde van [gedaagde], tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 525,-- aan salaris gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. Krepel, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 3 juli 2013.