Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2012:BZ5165

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
31-10-2012
Datum publicatie
22-03-2013
Zaaknummer
79760 / HA ZA 11-345
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Geschil over auteursrechten en over de toepasselijkheid van door de auteur gehanteerde algemene voorwaarden.

De oude voorwaarden waren gedurende de jarenlange relatie tussen auteur en opdrachtgever tussentijds vervangen.

Gelet op de omstandigheden van het geval zijn die nieuwe voorwaarden van toepassing hoewel zij nooit aan de opdrachtgever zijn overhandigd. Wel beschikbaar via internet en vermeld op de regelmatig verzonden facturen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 79760 / HA ZA 11-345

Vonnis van 31 oktober 2012

in de zaak van

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie ],

wonende te Zuidzande, gemeente Sluis,

eiser in conventie,

verweerder in reconventie,

advocaat mr. A.J.K. Fluit te Middelburg,

tegen

de besloten vennootschap DE VEY MESTDAGH BEHEER B.V.,

mede handelend onder de naam De Vey Mestdagh,

gevestigd te Vlissingen,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. L.F. Jagtenberg te Hoofddorp.

Partijen zullen hierna [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] en De Vey genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 9 november 2011

- het proces-verbaal van comparitie van 21 december 2011

- de conclusie van antwoord in reconventie

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,], onder meer ontwerper, heeft onder de naam [naam] in opdracht van De Vey Mestdag B.V. (verder: De Vey-oud) gedurende een tiental jaren ontwerpen gemaakt. Op 31 september 2010 is De Vey-oud in staat van faillissement verklaard.

2.2. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] heeft gedurende tenminste twee jaar vóór het faillissement op zijn facturen aan De Vey-oud vermeld dat op opdrachten aan hem algemene voorwaarden van toepassing waren en de vindplaats op een website van die voorwaarden vermeld. Die voorwaarden, daterend van april 2009, houden onder meer in:

Artikel 16. INTELLECTUEEL EIGENDOM, GEBRUIK, LICENTIE EN NAAMSVERMELDING

1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusief recht tot het gebruik van de tekst en/of het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft die licentieverlening beperkt tot dat gebruik van de tekst en/of het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.

2 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd de tekst en/of het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging (..)van de (..) ontwerpen, heeft de opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de opdrachtnemer een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

3 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:

a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt (..)

7 Bij auteursrechtelijk beschermde werken heeft de opdrachtnemer recht op naamsvermelding, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. (..)

2.3. De Vey is opgericht op 17 november 2010 en heeft de activiteiten van De Vey-oud vervolgens voortgezet en daartoe met de curator in het faillissement van De Vey-oud een overeenkomst ter overname van een aantal activa gesloten. De brief van de curator d.d. 23 december 2010 houdt onder meer in:

“Alle ontwerpen inclusief de auteursrechten die in het bezit van De Vey Mestdagh B.V. waren zijn rechtsgeldig en exclusief overgedragen aan De Vey Mestdagh Beheer B.V.”

3. Het geschil

in conventie

3.1. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] vordert samengevat - veroordeling van De Vey Mestdagh Beheer B.V.

- om zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te onthouden van iedere inbreuk op de auteursrechten van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] op zijn werken genoemd in de lijsten I en II in de dagvaarding en derhalve het openbaar maken en verveelvoudigen van die werken te staken en gestaakt te houden

- om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan haar afnemers een brief te zenden als verwoord in het petitum sub 2 van de dagvaarding met toezending van kopiebrieven en adresgegevens aan de advocaat van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,]

- binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis de gehele voorraad inbreukmakende zaken met inbegrip van de door haar afnemers retourgezonden zaken, te verzenden naar [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] of een door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] aangewezen derde

- tot betaling van een dwangsom van € 500,-- per overtreding bij overtreding van een van voormelde geboden

- tot betaling van een schadevergoeding van primair € 95.541,-- , subsidiair € 31.847,-- met rente

- tot betaling van de proceskosten waar onder begrepen een bedrag ad € 16.520,31 ex 1019hRv en van de nakosten.

3.2. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] legt aan zijn vorderingen ten grondslag:

a. Op de tussen hem en De Vey-oud gesloten overeenkomsten waren de door hem gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing. De Vey-oud en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] hadden een bestendige en langdurige zakelijke relatie. Die voorwaarden zijn in het begin van de relatie ook aan De Vey-oud overhandigd, zijn gebruikelijk in de branche en er is steeds naar verwezen op de door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] aan De Vey-oud gezonden facturen.

b. Als ontwerper komt aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] het auteursrecht op zijn ontwerpen toe; de opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruiksrecht. Voor de door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] onder “Lijst I”gerubriceerde ontwerpen was hij ten tijde van het uitspreken van het faillissement nog niet betaald. Krachtens artikel 16.3 van de algemene voorwaarden is het de opdrachtgever dan niet (langer) toegestaan het ontwerp te gebruiken. Ter zake van die ontwerpen kon dan ook geen gebruiksrecht worden overgedragen aan De Vey. Niettemin heeft De Vey na het faillissement van De Vey-oud de ontwerpen zonder toestemming van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] onrechtmatig want in strijd met artikel 1 jis 12,13,14 en 25 van de Auteurswet en met de algemene voorwaarden wel openbaar gemaakt en verveelvoudigd of doen openbaar maken of verveelvoudigen. Op grond van artikel 16.2 van de algemene voorwaarden is De Vey daarom gehouden tot betaling van drie maal het overeengekomen honororarium, derhalve 3 x € 6.505,-- =

€ 19.515,-- . Subsidiair, voor zo ver de algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn, vordert [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] schadevergoeding tot het overeengekomen honorarium ad

€ 6.505,--.

c. De door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] onder “Lijst II” gerubriceerde ontwerpen zijn wel betaald; het auteursrecht is echter aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] gebleven. Aan de opdrachtgever komt het gebruiksrecht toe dat echter krachtens artikel 16.1 van de algemene voorwaarden beperkt is tot de bij de opdracht overeengekomen bestemming tenzij ruimer gebruik is overeengekomen hetgeen in casu niet het geval is. Derhalve is de licentie beperkt tot dat gebruik van de werken waarover op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. De curator heeft slechts dat beperkte gebruiksrecht kunnen overdragen. Niettemin zijn zonder toestemming van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] ontwerpen van hem door een derde bewerkt en (vervolgens) openbaar gemaakt en zijn diverse items op de website van De Vey of derden openbaar gemaakt. De Vey was door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] er ook op gewezen dat het auteursrecht hem toekwam en slechts een gebruiksrecht was verleend aan De Vey-oud.

Bovendien heeft openbaarmaking en verveelvoudiging plaatsgehad zonder naamsvermelding als voorzien in artikel 25 Auteurswet en artikel 16.7 van de algemene voorwaarden; van aan naamsvermelding in de weg staande bezwaren is niets gebleken. Door ruimer gebruik te (doen) maken van het gebruiksrecht dan tussen De Vey-oud en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] was overeengekomen en naamsvermelding achterwege te laten handelt De Vey in strijd met artikel 1 jis 12,13,14 en 25 van de Auteurswet en met de algemene voorwaarden en daardoor onrechtmatig jegens [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,]. Ook met betrekking tot deze gedragingen vordert [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] een vergoeding ter hoogte van driemaal het overeengekomen honorarium, derhalve 3 x € 25.342,-- = € 76.026,--, althans één maal die vergoeding ad € 25.342,--.

d. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] vordert voorts met een beroep op artikel 1019h Rv vergoeding van redelijke en evenredige gerechtskosten en van de kosten, gelegen in de verzameling van bewijsstukken van de inbreuken op zijn auteursrecht. Hij specificeert die kosten als volgt:

- kosten voor rechtsbijstand tot de dag van dagvaarding € 6.469,31

- kosten voor rechtsbijstand in deze procedure, geschat € 7.500,--

- deurwaarderskosten € 120,--

- griffierechten € 1.181,--

- kosten van verzameling bewijsstukken € 1.250,--

Totaal € 16.520,31

3.3. De Vey heeft de vorderingen betwist. Zij voert aan dat omtrent toepasselijkheid van de door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] overgelegde algemene voorwaarden tussen De Vey-oud en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] niets is overeengekomen en dat die voorwaarden ook nooit aan De Vey-oud ter hand zijn gesteld en derhalve vernietigbaar zijn. De voorwaarden maken in elk geval geen deel uit van de tussen de curator en De Vey gesloten overeenkomst. Ter comparitie van partijen is namens De Vey erkend dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] in elk geval sinds twee of drie jaar onder zijn facturen aan De Vey-oud naar algemene voorwaarden heeft verwezen. Offertes werden vrijwel nooit gemaakt, partijen beperkten zich tot een afspraak over de prijs. Zij heeft geen inbreukmakende zaken onder zich en kan dus niets retourneren. Zij voert voorts nog aan:

ad lijst I: De Vey is niet aansprakelijk voor het onbetaald laten van rekeningen van De Vey-oud; [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] deed zijn werk overigens dagelijks in het pand van De Vey-oud, kende de financiële problemen en is niettemin blijven ontwerpen. Enkele van de volgens [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] onbetaalde facturen zijn wel betaald vóór gebruik is gemaakt van het ontwerp van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,]. Die maakte in de relatie met De Vey-oud overigens geen bezwaar als zijn ontwerp al werd gebruikt voor hij was betaald en het is in strijd met de goede trouw als hij nu achteraf voor dat gebruik schadevergoeding vordert: al het gewraakte gebruik heeft plaatsgevonden van januari 2010 tot augustus 2010, dus vóór de oprichting van De Vey. De Vey heeft gespecificeerd per post van lijst I aangegeven waarom zij (daarnaast) niet gehouden is tot enige vergoeding.

ad lijst II: De grondslag van de vordering is onduidelijk. Voor de op die lijst vermelde ontwerpen is [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] betaald zodat De Vey kan beschikken over de gebruiksrechten krachtens de overname daar van uit het faillissement van De Vey-oud. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] heeft er al lang geleden in toegestemd dat De Vey-oud als ontwerper werd genoemd en kan daar niet achteraf op terugkomen. Van enig inbreukmakend gebruik is ook overigens geen sprake. Voor zo ver daar al sprake van zou zijn dient met een eventuele vergoeding een bedrag van € 716,-- verrekend te worden, zijnde de waarde van door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] van De Vey gekregen gratis werk.

in reconventie

3.4. De Vey vordert samengevat

- een verklaring voor recht dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] onrechtmatig heeft gehandeld jegens De Vey door haar klanten te benaderen

- schadevergoeding ter zake, nader op te maken bij staat

- een verbod, versterkt met een dwangsom ad € 25.000,-- per overtreding daarvan, aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] om klanten van De Vey te benaderen.

De Vey stelt daartoe dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] zijn tijd bij De Vey-oud kennelijk heeft benut om klantenbestanden te kopieëren en dat hij eind november 2010 die klanten heeft benaderd. Dat is onrechtmatig jegens De Vey die voor die klantenbestanden, die mede haar bedrijfsdebiet vormen, heeft betaald en omdat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] in die brief min of meer laat doorschemeren dat De Vey failliet is.

3.5. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] betwist dat hij klantenbestanden van De Vey-oud heeft gekopieerd of overgenomen. Hij erkent éénmalig met behulp van het telefoonboek en de Gouden Gids een algemene mailing te hebben verzonden aan een groot aantal potentiële klanten waar onder mogelijk ook klanten van De Vey-oud. Er bestond geen arbeidsrechtelijke relatie tussen hem en De Vey-oud en hij is met De Vey-oud geen relatie-, concurrentie- of geheimhoudingsbedingen overeengekomen.

4. De beoordeling

in conventie

4.1. Het geschil betreft door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] in opdracht van De Vey-oud uitgevoerde opdrachten. Met betrekking tot die opdrachten zijn tussen [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] en De Vey-oud overeenkomsten gesloten. Partijen verschillen van mening of op die overeenkomsten de door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] als productie 3 bij dagvaarding overgelegde algemene voorwaarden van toepassing waren. Die voorwaarden bevatten beperkingen ten aanzien van het gebruiksrecht van ontwerpen van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,]. Als die voorwaarden tussen De Vey-oud en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] van toepassing moeten worden geacht op de door De Vey-oud aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] verleende opdrachten heeft De Vey-oud een beperkt gebruiksrecht verkregen. Méér dan dat beperkte gebruiksrecht kon de curator niet overdragen. Indien De Vey een ruimer of anders dan overeengekomen gebruik zou maken van een door haar van de curator gekocht gebruiksrecht kan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] haar daarop aanspreken.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] en De Vey-oud deden al tien jaren zaken met elkaar en de zakenrelatie was intensief van aard blijkens het feit dat door De Vey niet weersproken is dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] in elk geval de laatste jaren voor het faillissement dagelijks bij De Vey-oud over de vloer kwam en daar een eigen werkplek had. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] heeft gesteld dat hij in het begin van de relatie vaker schriftelijk offerte uitbracht en toen ook een exemplaar van algemene voorwaarden aan De Vey-oud heeft overhandigd; door De Vey is dat betwist. Het is echter niet van belang omdat de algemene voorwaarden waarop [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] zich thans beroept dateren van april 2009 en, naar [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] ter comparitie heeft erkend, verschillen van eerder door hem gehanteerde voorwaarden. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] heeft niet gesteld dat toepasselijkheid van die nieuwe voorwaarden expliciet is overeengekomen noch dat ze aan De Vey-oud zijn overhandigd. Overeenkomsten met De Vey-oud werden, naar tussen partijen vaststaat, in de laatste jaren voor het faillissement doorgaans mondeling gesloten zonder voorafgaande schriftelijke offerte. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] voert echter, naar de rechtbank zijn stellingen dienaangaande begrijpt, aan dat De Vey-oud die nieuwe voorwaarden moet worden geacht te hebben aanvaard nu op de facturen is vermeld dat zij op de met [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] gesloten overeenkomsten van toepassing waren en op die facturen voorts werd verwezen naar de website waarop ze te vinden waren. Dat dat het geval was is door De Vey niet weersproken en, anders dan De Vey stelt, geeft de verwijzing naar de website voldoende gelegenheid om van die voorwaarden kennis te nemen. Door De Vey is voorts onvoldoende weersproken dat de gehanteerde voorwaarden in de branche gebruikelijk zijn en De Vey-oud moet als drukker geacht worden daarvan op de hoogte te zijn. Gelet op de intensieve relatie tussen De Vey-oud en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,], de vermelding op de facturen en de verwijzing naar de website moet De Vey-oud geacht worden de voorwaarden in de versie van april 2009 te hebben aanvaard. Het beroep op vernietiging wordt gepasseerd. Het vorenoverwogene impliceert dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] jegens De Vey ten aanzien van met De Vey-oud ná april 2009 gesloten overeenkomsten een beroep kan doen op beperkingen van het gebruiksrecht die voortvloeien uit de algemene voorwaarden als overgelegd als productie 3 bij dagvaarding. Dat zou, onverminderd hetgeen hierna wordt overwogen, de posten 1 tot en met 29 (lijst I) en 56 tot en met 66 (lijst II) betreffen. Voor de andere posten dient de vordering van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] te worden beoordeeld aan de hand van de toepasselijke bepalingen van de Auteurswet.

4.2. De Vey heeft niet weersproken dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] het auteursrecht met betrekking tot zijn ontwerpen voor De Vey-oud niet heeft overgedragen; de rechtbank leest de brief van de curator, weergegeven onder 2.3., aldus dat, voor zo ver De Vey-oud auteursrechten had verworven, die zijn overgedragen. De Vey-oud en, in beginsel, De Vey heeft met betrekking tot die ontwerpen dus slechts een gebruiksrecht verworven. Dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] in zijn intensieve handelsrelatie met De Vey-oud toestond dat ontwerpen van hem al werden gebruikt vóórdat hij daarvoor was betaald staat er niet aan in de weg dat hij op dat beleid terugkomt; anders dan De Vey meent is dat niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] op die coulance tegenover De Vey-oud is teruggekomen is gesteld noch gebleken. Voor zover De Vey-oud gebruik heeft gemaakt van ontwerpen zonder dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] daarvoor was betaald kan De Vey daarvan geen verwijt worden gemaakt. Dat is echter anders voor ruimer gebruik door De Vey dan eerder was overeengekomen met De Vey-oud of door anderssoortige inbreuken op het auteursrecht van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] door De Vey. Van belang is nog dat De Vey niet heeft weersproken dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] voor dat eventuele ruimere gebruik of voor enige inbreuk op zijn auteursrecht geen toestemming heeft verleend. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] heeft De Vey integendeel bij brief van 3 november 2010 van zijn raadsman uitdrukkelijk er op gewezen dat hij geen inbreuken op zijn auteursrecht zou toestaan. Het verweer wordt in zo verre gepasseerd.

4.3. De Vey heeft de door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] gestelde honoraria voor de in lijst I en II genoemde ontwerpen niet betwist zodat, indien de gestelde inbreuk door De Vey op het auteursrecht komt vast te staan, voor de hoogte van eventuele vergoedingen van die bedragen zal worden uitgegaan.

4.4. De rechtbank zal nu ingaan op de afzonderlijke onderdelen van de vorderingen. De door partijen met betrekking tot afzonderlijke ontwerpen ingenomen standpunten luiden als volgt:

Stelling [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] Verweer De Vey

Lijst I : onbetaald en openbaar gemaakt

01 [naam B.] Bedrijvenbeurs € 100 schetsontwerp, niet in gebruik genomen

02 [naam C.] uitzendbureau € 40 voor rekening De Vey-oud

03 Reham Makelaardij € 60 als 01

04 Van den Berg autoschade € 80 betaald door De Vey via Drukkerij [naam D.]

05 Fraanje € 280 idem

06 Fraanje € 100 idem

07 Fraanje € 90 klant bestaat niet meer (failliet)

08 Trattoria € 220 als 01

09 Amrath Hotel € 80 eenmalig

10 Amrath Hotel € 220 idem

11 Amrath Hotel € 220 idem

12 Amrath Hotel € 240 idem

13 Woontrend Zeeland € 180 eenmalig en betaald

14 Woontrend Zeeland € 290 idem

15 Woontrend Zeeland € 120 idem

16 Woontrend € 400 idem

17 Woontrend Zeeland € 270 idem

18 Soif € 90 eenmalig

19 [naam E.] € 160 idem

20 [naam E.] € 350 idem

21 Ruyterplaat € 60 idem

22 Van Belle Groep € 100 idem

23 Van Belle Groep € 240 betaald, zeer beperkt in gebruik genomen

24 Van Belle Groep € 875 eenmalig

25 Vlissingen promotie € 280 geen ontwerp, dtp, rekening De Vey-oud

26 Roosevelt € 240 eenmalig

27 Roosevelt € 120 niet in gebruik genomen

28 Amrath Hotel € 320 idem

29 Amrath Hotel € 680 geen specifiek verweer gevoerd

Lijst II : betaald en verveelvoudigd

30 Zeeland Cruise Port brochure €1625 geen klant meer bij De Vey

( aangepast door derden)

31 Van Belle Groep huisstijl €1950 bestaand logo waar [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] aantal

items voor ontworpen heeft, betaald. Worden niet meer gebruikt

32 De VeyMestdagh:huisstijldragers€ 400 Logo van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,], aangepast door De

(gebruik doet afbreuk aan vormgeving) Vey-oud en verder ontwikkeld. Wel lay-out

door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,], maar geen huisstijlontwikkeling.

33 Woontrend Zeeland: div. items € 660 Logo bestond al, huisstijl items:alleen wat

aanpassingen door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,], geen ontwerp

34 Woontrend Zeeland interfaces € 640 Idem

(als 30)

35 Multiwoning € 890 Site wordt voortdurend aangepast, ook tijdens

(interface site aangepast door derden, samenwerking De Vey-oud – [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,]

derde vermeld als maker, advertentie

afgeleid van vormgeving site)

36 Amrath Hotel: huisstijldragers € 375 Als 33

(als 30)

37 Lannoycomplex: huisstijl €1200 Brochure, betaald

(brochure op site Lannoy gebruikt)

38 Vlissingse Bedrijvenclub: logo € 137 Al 11 jaar in diverse vormen in gebruik;

(als 32) betwist dat aanpassing afbreuk vormt

39 De Vey Mestdagh logo € 590 Idem., wordt al 10 jaar gebruikt

(als 30)

40 Nacht van de lach: logo,huisstijl € 800 Idem, al jaren gebruikt zonder dat Van

(aangepast door derden, afbreuk) [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie ] zich heeft verzet

41 Soif €1100 Ontwikkeld door De Vey-oud, gering aandeel

(door derden aangepast, gebruik [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,], niet als ontwerp te

doet afbreuk, vermelding derde beschouwen

als realisator site

42 Sauer & Oonk logo, huisstijl € 375 Als 30

(als 40)

43 NXT logo € 875 Idem

(als 40)

44 NXT huisstijldragers € 375 Idem

(idem)

45 Drukwerkgoedkoop: interface site,

logo, huisstijl € 350 Geen originele ontwerpen [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,]

(als 40)

46 Soif: logo, huisstijl(dragers) €1675 Geen inbreuk, nooit tegen aanpassing verzet

(als 40)

47 Zeeland Cruise Port: logo € 400 Geen klant De Vey

(als 40)

48 Zeeland Maritime Cleaning:logo € 400 Idem

(gebruik op site, afbreuk)

49 De Vey Mestdagh vormstijl € 600 Aanpassingen huisstijl, betaald

(als 40)

50 Mies Bloemen , logo/huisstijl €1500 Als 47

(als 48)

51 De VeyMestdagh interface site € 225 Geen ontwerp, maar aanpassing paar items

(vermelding dat site door derde is

gerealiseerd; gebruik ontwerpen

van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,], affichering

door De Vey als maker huisstijl

en logo div. bedrijven)

52 Oranjezon logo € 350 Als 30

(logo op site Oranjezon gebruikt)

53 Subsidievizier logo, huisstijl € 350 Kleine klant, betaald, geen rechtsgrond

(logo aangepast door derden,

gebruikt op site Subsidievizier)

54 ZBBB: logo, huisstijl € 700 Als 30

(als 40)

55 Reham: logo, huisstijl(dragers) €1235 Geen afbreuk

(als 40)

56 ZigZag: logo, huistijl(dragers) € 975 Niet aangepast door De Vey

(als 48)

57 De Ruyterbal: logo, vormstijl € 250 Als 47

(als 48)

58 Reham: diverse huisstijldragers € 910 Logo bestond al, niet van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,]

(als 40, ontwerp gebruikt in

advertenties)

59 CPOZ: logo, huisstijldragers € 420 Als 47

(als 48)

60 Amrath: huisstijldragers €1080 Eenmalig, geen klant meer

(als 30)

61 De Vey Mestdagh: nieuwsbrief € 240 Eenmalig

62 Mondriaan cruiseterminal:logo € 250 Project niet doorgegaan, klant bestaat niet

(op site Roosevelt Communicatie) meer

63 Van de Berg Autoschade:folders € 240 Als 42

64 [naam C.]: interface site € 200 Logo bestond al, geen ontwerp [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie ]

(headers op de site, vermelding Basisontwerp website, later meermalen

dat derde site heeft gerealiseerd) aangepast .

65 Theelen/Dellaert: brochure € 500 Eenmalig, basis lay-out van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,],

(vormstijl doorgezet op infomappen) naar zijn aard regelmatig aangepast

66 DCI: leaflets € 525 Als 47

4.5.

Ad lijst I:

4.5.1 Gelet op het sub 4.2. overwogene is van belang of de gestelde inbreuken door De Vey na het faillissement van De Vey-oud hebben plaatsgevonden zoals [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] stelt maar door De Vey is betwist. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] zal zijn stelling op dat punt dienen te bewijzen.

4.5.2. Voor het geval [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] in dat bewijs zou slagen overweegt de rechtbank thans reeds als volgt ten aanzien van een aantal posten van lijst I.

a. Post 1, 3, 8, 27 en 28: dat een ontwerp niet door de klant in gebruik is genomen vormt geen weerlegging van de stelling dat De Vey inbreuk zou hebben gemaakt op het auteursrecht van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,]

b. Post 2: het verweer faalt omdat het evenmin een weerlegging oplevert van de gestelde inbreuk

c. Posten 04 tot met 06, 12 tot en met 17 en 23: De Vey heeft aangevoerd dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] voor die ontwerpen is betaald. Dat blijkt niet uit de door haar overgelegde facturen; De Vey zal in de gelegenheid worden gesteld dat te bewijzen door betalingsbewijzen over te leggen. Zij kan dat bij akte doen, uit een oogpunt van proceseconomie te nemen vóórdat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] overgaat tot het leveren van bewijs als vermeld onder 4.3.2.

d. Post 04 tot en met 06 en 23: behoudens het verweer dat is betaald wordt het gebruik erkend

e. Post 07: dat de klant failliet is houdt geen weerlegging in van de gestelde inbreuk door De Vey.

f. Post 09 tot en met 22, 24 en 26: Tegenover de stelling dat van een onbetaald ontwerp gebruik is gemaakt is het verweer dat dat gebruik éénmalig was ontoereikend.

g. Post 25: het verweer is te vaag: voor zo ver De Vey heeft willen betogen dat het niet om een werk met een eigen, oorspronkelijk karakter gaat in de daar in de jurisprudentie inzake auteursrecht gegeven betekenis is het onvoldoende onderbouwd.

h. Post 29: naast het sub 4.5.1. weergegeven verweer geen afzonderlijk verweer gevoerd

4.6.

Ad lijst II:

4.6.1 [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] heeft voor zijn stelling dat De Vey inbreuk heeft gemaakt op zijn auteursrecht verwezen naar productie 6 bij dagvaarding waarin de gestelde inbreuk gespecificeerd wordt toegelicht aan de hand van afbeeldingen van het originele bestand en, op enkele uitzonderingen na, een korte schriftelijke toelichting en een afbeelding van het gewraakte gebruik. De grondslag van zijn vordering is daarmee voldoende duidelijk en De Vey heeft ook gespecificeerd verweer gevoerd. Het verweer dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] onvoldoende heeft aangegeven waarop hij zijn vordering grondt wordt verworpen.

4.6.2. Met betrekking tot de afzonderlijke posten op lijst II overweegt de rechtbank, onder verwijzing naar hetgeen zij onder 4.2. van dit vonnis al heeft overwogen, als volgt:

a. Posten 30, 47,54, 63 en 66: [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] heeft niet nader aangegeven waarom de gestelde inbreuk aan De Vey kan worden verweten. Gelet op het verweer dat de betrokken bedrijven geen klant zijn van De Vey zal de vordering met betrekking tot deze posten worden afgewezen.

b. Posten 31,33,34, 38,39,42,55 en 61: [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] heeft niet nader aangegeven waaruit de inbreuk zou bestaan. Uit de overgelegde foto’s is een inbreukmakende aanpassing niet af te leiden. Gelet op het gevoerde verweer zal de vordering met betrekking tot deze posten worden afgewezen.

c. Posten 37. 48, 50, 52, 53, 56, 57, 59 en 62: het gaat hier kennelijk om inbreuken door gebruik op de sites van derden, mogelijk (eerder) klant van De Vey-oud of De Vey. Nu [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] niet heeft aangegeven waarom De Vey van dat gebruik een verwijt kan worden gemaakt zal de vordering met betrekking tot deze posten worden afgewezen.

d. Post 32, 41,45, 51 en 64: de rechtbank begrijpt het verweer van De Vey telkens aldus dat van een eigen, oorspronkelijk werk in de zin van de Auteurswet geen sprake is. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] zal worden toegelaten te bewijzen dat hij als de maker in de zin van de Auteurswet van de betreffende werken kan worden aangemerkt; de rechtbank begrijpt dat het bij post 32 met name om de gebruikte vrouwenfiguur gaat. Indien hij slaagt in dat bewijs staat vast dat van een inbreuk op zijn auteursrecht sprake is nu De Vey het gestelde gebruik niet heeft betwist.

e. Post 35: dat de site voortdurend werd aangepast tijdens de relatie met De Vey-oud vormt onvoldoende weerlegging van de gestelde inbreuk door De Vey. Met betrekkking tot de inbreuk in de advertentie is geen verweer gevoerd. De gestelde inbreuken staan daarmee vast.

f. Post 36: gelet op het verweer dat sprake is van nieuwe toepassingen van een reeds bestaande, niet door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] ontworpen, huisstijl zal [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] worden toegelaten de gestelde inbreuk te bewijzen.

g. Post 40: dat vormstijl en logo door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] zijn ontworpen is niet weersproken,

evenmin als het gebruik door De Vey. Anders dan De Vey is naar het oordeel van de rechtbank dat gebruik inbreukmakend.

h. Post 43 en 44: dat het restaurant niet meer bestaat, respectievelijk geen klant (meer) is van De Vey vormt onvoldoende betwisting van de gestelde inbreuken zodat die vaststaan.

i. Post 49: de rechtbank ziet (briefpapier) geen inbreuk en ziet voor het overige geen verschil met de vordering onder post 32. De vordering zal met betrekking tot deze post worden afgewezen.

j. Post 58: Gelet op het verweer zal [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] worden toegelaten te bewijzen dat hij de maker van het logo en de huisstijl is. Indien hij daar in slaagt staat de gestelde inbreuk met betrekking tot de advertenties vast.

k. Post 60: Het verweer vormt onvoldoende betwisting van de gestelde inbreuk zodat die vaststaat.

l. Post 65: De gestelde inbreuk - gebruik van het ontwerp voor een brochure ruimer dan is bedoeld, namelijk op infomappen - is niet betwist zodat die vaststaat

4.7. Uit het voorgaande volgt dat De Vey zal worden toegelaten te bewijzen dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] voor een aantal ontwerpen, vermeld op lijst I is betaald. Zij kan dat doen bij akte waarop [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,], eveneens bij akte kan reageren. Bij die akte kan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] tevens aangeven of hij bewijs wil leveren door middel van bescheiden of door getuigen. De rechtbank zal elke verdere beslissing aanhouden.

in reconventie

4.8. Tussen partijen staat als door De Vey onweersproken vast dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] niet in dienst was van De Vey-oud en dat geen afspraken waren gemaakt betreffende non-concurrentie, geheimhouding of het benaderen van relaties. Het is overigens de vraag of De Vey zich op dergelijke afspraken zou kunnen beroepen. Het stond [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] dus in beginsel, zeker jegens De Vey, vrij zich tot potentiële klanten te richten, óók als die eerder klant waren van De Vey-oud. Dat kan anders zijn indien dat op jegens De Vey onrechtmatige wijze zou gebeuren. De Vey wijst enerzijds op de formulering in de brief die een faillissement van De Vey zou suggereren. Die suggestie leest de rechtbank niet in de bewuste brief, die is geschreven op 23 november 2010, kort ná het faillissement van De Vey-oud en verwijst naar het faillissement van “De Vey Mesdagh”. Zeker voor relaties van De Vey-oud moet duidelijk zijn geweest dat daarmee De Vey-oud en niet De Vey werd bedoeld. Daarnaast stelt De Vey dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] “blijkbaar” klantenbestanden van De Vey-oud heeft gekopieerd, hetgeen door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] is betwist. De Vey biedt van die al niet al te stellig geformuleerde stelling niet concreet bewijs aan zodat de rechtbank aan die stelling voorbij gaat. De vorderingen zullen worden afgewezen.

5. De beslissing

De rechtbank:

in conventie:

- laat De Vey toe tot bewijslevering als overwogen onder 4.5.2 sub c van dit vonnis door middel van een akte ter rolle van 14 november 2012;

- bepaalt dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] ter rolle van 28 november zal antwoorden;

- laat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] toe tot bewijslevering als overwogen onder 4.6.2 sub d, f en j van dit vonnis;

- bepaalt dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] zich bij akte ter rolle van 28 november 2012 zal uitlaten of hij bewijs wil leveren door bescheiden of door getuigen;

in reconventie:

- wijst de vorderingen af

in conventie en in reconventie:

- houdt elke verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.M. Steenbeek en in het openbaar uitgesproken op 31 oktober 2012.?