Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2012:BY4206

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
18-07-2012
Datum publicatie
27-11-2012
Zaaknummer
74878 / HA ZA 10-427
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Recreatiepark, opzegging van overeenkomst met beheerder die beheer in de vorm van een vennootschap uitoefent.

Er is sprake van tijdige opzegging jegens de goede vennootschap, namelijk de vennootschap die in het contract is vermeld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
OR-Updates.nl 2012-0327
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 74878 / HA ZA 10-427

Vonnis van 18 juli 2012

in de zaak van

1. de vennootschap onder firma

RECREATIEPARK KRABBENKREEK,

gevestigd te St. Annaland,

2. [eiser sub 2],

wonende te St. Annaland,

3. [eiser sub 3],

wonende te St. Annaland,

eisers,

advocaat mr. A.A. den Hollander te Middelharnis,

tegen

DE VERENIGING VAN EIGENAREN CHALETPARC KRABBENKREEK,

gevestigd te Halsteren,

gedaagde,

advocaat mr. W.Th. van Dijk te Spijkenisse.

Partijen zullen hierna [eisers] en de VVE genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 10 november 2010

- de akte vermeerdering van eis van [eisers] van 8 december 2010

- de akte uitlaten van [eisers] van 19 januari 2011

- de antwoord-akte van VVE van 13 april 2011

- het proces-verbaal van comparitie van 29 juni 2011

- het proces-verbaal van comparitie van 10 augustus 2011

- de conclusie van repliek

- de conclusie van dupliek.

2. De feiten

2.1. De besloten vennootschap Krabbenkreek B.V. heeft in 2003 gronden aan de Nieuwlandseweg in Sint Annaland verworven met het doel de gronden te verkavelen en daar een chaletpark te ontwikkelen. De kopers dienden lid te worden van de Vereniging van Eigenaren (VVE) van Chaletparc Krabbenkreek. Op 5 maart 2007 heeft Krabbenkreek B.V. aan [A.] en [B.] de beheerderwoning op het Chaletparc Krabbenkreek verkocht en het beheer van het park aan hen overgedragen. [A.] en [B.], handelende als vennoten van de vennootschap onder firma Recreatiepark Krabbenkreek hebben bij koopvereenkomst van 5 december 2007 de beheerderwoning met toebehoren, waaronder tevens begrepen de inventaris, de handelsnaam van het horecabedrijf, de goodwill, de verhuurrechten van de recreatieverblijven alsmede het beheer van het park, verkocht aan [eiser sub 2] en [eiser sub 3] handelende als enige vennoten van de vennootschap onder firma Café-Restaurant De Lagune. Deze vennootschap heeft bestaan tot 3 maart 2008. Op 9 augustus 2008 hebben de VVE enerzijds [eiser sub 2] en [eiser sub 3] als vennoten van de vennootschap onder firma Café-Restaurant de Lagune anderzijds een beheerovereenkomst gesloten. De VVE heeft daarbij het beheer van het Chaletparc aan de vennootschap onder firma Café-Restaurant de Lagune opgedragen. De beheerovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 1.8.2. van de beheerovereenkomst bepaalt dat de VVE deze overeenkomst op twee gronden kan beëindigen:

1. wanneer er sprake is van een duidelijke tekortkoming en nalatigheid van Krabbenkreek, en

2. in geval Krabbenkreek en/of haar vennoten in staat van faillissement wordt/worden verklaard, surséance van betaling of wettelijke schuldsanering aanvraagt/aanvragen, onder curatele wordt/worden gesteld of het vermogen onder bewind wordt gesteld.

Bij brief van 8 februari 2010 heeft mr. W.T. van Dijk namens het bestuur van de VVE de beheerovereenkomst opgezegd tegen 9 augustus 2010. Deze brief was gericht aan de vennootschap onder firma De Lagune en haar vennoten [eiser sub 2] en [eiser sub 3]. De vennootschap onder firma Café-Restaurant De Lagune heeft van 1 januari 2006 tot 3 maart 2008 ingeschreven gestaan in het Handelsregister. Vanaf 3 maart 2008 heeft ingeschreven gestaan de vennootschap onder firma Recreatiepark Krabbenbeek, met als vennoten [eiser sub 2] en [eiser sub 3].

3. Het geschil

3.1. Krabbenkreek vordert na wijziging van eis dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

A. voor recht verklaart:

- dat de opzegging d.d. 8 februari 2010 van de in augustus 2008 gesloten

beheerovereenkomst niet rechtsgeldig is, rechtens geen effect sorteert en dat de bepalingen

van de tussen partijen gesloten overeenkomst met betrekking tot het beheer van het

Chaletpark Krabbenbeek niet rechtsgeldig is geëindigd, rechtens geen effect sorteert en de bepalingen van de tussen partijen gesloten beheerovereenkomst nog steeds van kracht zijn.

- dat de opzegging d.d. 8 februari 2010 van de tussen partijen bestaande huurovereenkomst met betrekking tot de verhuur van de accommodaties op Chaletparc Krabbenbeek niet rechtsgeldig is, rechtens geen effect sorteert en de verhuurovereenkomst d.d. 9 augustus 2008, waarbij eisers het exclusieve recht is verleend om als verhuurbemiddelingsorganisatie op Chaletparc Krabbenbeek te fungeren, onverminderd van kracht is;

- dat de rechten op het beheer van het Chaletparc Krabbenbeek en de verhuurrechten van de recreatieverblijven door Krabbenbeek zijn gekocht en aan Krabbenbeek in eigendom toebehoren;

B. de VVE te veroordelen:

- om met ingang van 1 augustus 2010 tot aan de dag van rechtsgeldige beëindiging van de beheerovereenkomst met betrekking tot het beheer van Chaletparc Krabbenbeek aan eisers maandelijks, bij vooruitbetaling, een bedrag van € 3.501,54 inclusief BTW, jaarlijks te verhogen met de inflatiecorrectie zoals aangegeven in artikel 1.5.2. van de beheerovereenkomst, te voldoen;

- om binnen 5 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis de door haar in gebruik genomen receptie te sluiten en gesloten te houden en alle voorzieningen die zij heeft aangelegd ten behoeve van deze receptie te verwijderen en verwijderd te houden en een en ander weer in de oude staat terug te brengen;

- voorts haar overige verplichtingen uit de beheerovereenkomst en de verhuurovereenkomst stipt en tijdig na te komen, een en ander op straffe van een dwangsom van € 50.000,00 per overtreding en van € 5.000,00 per dag dat deze overtreding voortduurt c.q. in strijd wordt gehandeld met het bepaalde in het vonnis;

- tot het betalen van een schadevergoeding aan eisers, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

- de VVE te veroordelen zich te onthouden van activiteiten die inbreuk maken op de rechten van het beheer van het chaletparc en de verhuurrechten op de recreatieverblijven die aan eisers in eigendom toebehoren, op straffe van en dwangsom van € 1.000,00 per dag of dagdeel dat gedaagden hiermee in strijd handelen.

en voorts de VVE te veroordelen:

- tot betaling van de kosten van de procedure binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis en, voor het geval voldoening niet binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis plaatsvindt, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na betekening van het vonnis, vermeerderd voorts met de nakosten ad € 131,00 danwel € 199,00 indien betekening plaatsvindt.

3.2. Krabbenkreek c.s. legt het volgende aan haar vorderingen te grondslag. Op 5 maart 2007 heeft Krabbenkreek de beheerderwoning met toebehoren op het Chaletparc De Krabbenkreek aan [A.] en [B.] verkocht en aan hen het beheer van het park opgedragen. [A.] en [B.] hebben vervolgens in december 2007 de woning met receptie, kantoor, kantine, ondergrond en erf, de inventaris, de handelsnaam van het horecabedrijf, de goodwill, de verhuurrechten van de recreatieverblijven op het chaletpark en het recht op beheer van het chaletpark verkocht aan de vennootschap onder firma Café-Restaurant De Lagune. Deze vennootschap heeft bestaan tot 3 maart 2008. Op die datum heeft de levering plaatsgevonden aan de vennootschap onder firma Recreatiepark Krabbenkreek V.O.F. Op 9 maart 2008 is deze vennootschap met de Vereniging van Eigenaren overeengekomen dat partijen zich zouden inspannen dat op 1 maart 2008 alle verhurende eigenaren de verhuur van de vakantieverblijven zou laten plaatsvinden via Recreatiepark Krabbenkreek. Op 9 augustus 2008 sloot Recreatiepark Krabbenkreek met de Vereniging een beheerovereenkomst. Op grond van artikel 1.5 van de beheerovereenkomst is de Vereniging aan Recreatiepark Krabbenkreek ter zake van beheer verschuldigd € 230,00 exclusief BTW per kavel per jaar, ofwel € 33.810 exclusief BTW per jaar. De beheervergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. De beheerovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. De Vereniging kan de overeenkomst alleen opzeggen indien:

- sprake is van een duidelijke tekortkoming en nalatigheid van de VOF;

- in geval de VOF en/of [eisers] in staat van faillissement wordt/worden verklaard, de wettelijke schuldsanering aanvraagt/aanvragen, onder curatele wordt gesteld of onder bewind wordt gesteld. De VOF heeft voorts het exclusieve recht om op het park als verhuurbemiddeling te fungeren. Bij brief van 8 februari 2010 heeft het bestuur van de VVE aan VOF Café-Restaurant de Lagune en aan de heer [voorletters] [eiser sub 2] en mevrouw [eiser sub 3] de beheerovereenkomst opgezegd tegen 9 augustus 2010. Hij heeft de vennootschap verboden om nog beheerwerkzaamheden uit te voeren en de leden medegedeeld dat zij zelf de verhuur van hun chalet konden gaan regelen. De opzegging heeft evenwel plaatsgevonden aan een niet bestaande vennootschap. De beheerovereenkomst is gesloten tussen de Vereniging en de vennootschap onder firma Café Restaurant De Lagune, vertegenwoordigd door de vennoten [voorletters] [eiser sub 2] en [eiser sub 3]. Deze vennootschap onder firma heeft van 1 januari 2003 tot 3 maart 2008 ingeschreven gestaan. Vanaf 3 maart 2008 is sprake van de vennootschap onder firma Recreatiepark Krabbenkreek met dezelfde vennoten. De opzegging heeft derhalve geen effect gesorteerd. Subsidiair stelt de VOF zich op het standpunt dat opzegging niet mogelijk is gelet op hetgeen partijen met betrekking tot een opzegging zijn overeengekomen. Partijen hebben bewust de mogelijkheid om op te zeggen beperkt tot een aantal met name in de overeenkomst opgenomen beëindiginggronden.

3.2. De VVE voert verweer. Op 9 augustus 2008 heeft de VVE met de vennootschap onder firma Café Restaurant de Lagune een beheerovereenkomst gesloten. Het verweer dat de vennootschap onder firma Café Restaurant De Lagune niet meer bestaat maar (wel heeft bestaan), staat er niet aan in de weg dat deze vennootschap als procespartij had moeten optreden. De heersende leer is dat de vennootschap onder firma Café Restaurant de Lagune ook na haar ontbinding ingevolge artikel 51 Rv in rechte blijft optreden voor zover dat voor de vereffening nodig is en dat zij in dat geval ook de partij is aan wie de aanzeggingen met rechtsgevolg, zoals opzegging van met die vennootschap gesloten overeenkomsten, worden gericht. Vennoten van Recreatiepark Krabbenbeek kunnen geen vordering instellen die gebaseerd is op rechten uit overeenkomsten die door de vennootschap onder firma Café Restaurant De Lagune zijn aangegaan. Noch uit de opgezegde beheerovereenkomst, noch uit de verhuurbemiddelingovereenkomst blijkt van een andere contractspartij dan de vennootschap onder firma Café Restaurant De Lagune. De vennoten hebben deze vennootschap vertegenwoordigd, maar hebben zelf geen overeenkomst gesloten. De VVE heeft geen overeenkomst gesloten met de vennootschap onder firma Recreatiepark Krabbenbeek, maar met de vennootschap onder firma Café Restaurant De Lagune. Recreatiepark Krabbenbeek is derhalve in haar vordering niet ontvankelijk. Subsidiair merkt de VVE het volgende op. De overeenkomst moet worden aangemerkt als een overeenkomst van opdracht. De VVE heeft de overeenkomst opgezegd omdat de vennootschap evident tekortschoot in de uitvoering van haar beheerstaken en nalatig is geweest zich als een professioneel beheerder te gedragen. Sinds het aantreden van de vennootschap met de heer [eiser sub 2] als beheerder, is sprake van een aaneenschakeling van ernstige incidenten, onrust en spanningen met meerderheid van eigenaren en is gebleken dat de vennootschap, althans de heer [eiser sub 2], niet op de taak berekend was. De VVE heeft de vennootschap ruim van te voren geïnformeerd dat de overeenkomst op 9 augustus 2010 zou eindigen. De VVE heeft de overeenkomst niet ontbonden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Hij heeft de overeenkomst opgezegd op grond van artikel 7:408 BW. Volgens deze bepaling kan de opdrachtgever de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Daarvoor is geen ingebrekestelling of verzuim vereist. Onweersproken staat vast dat in dit geval is sprake van een duidelijk tekortkoming in het gastheerschap van de beheerder. Voor vergoeding van schade, noch voor doorbetaling van de beheervergoeding is plaats.

4. De beoordeling

4.1. Tussen partijen staat als onweersproken vast dat Krabbenkreek B.V. op 5 maart 2007 aan [A.] en [B.] de beheerderwoning op het Chaletparc De Krabbenkreek heeft verkocht en het beheer van het park aan hen heeft overgedragen en dat [A.] en [B.] in december 2007 de beheerderwoning met toebehoren, waaronder tevens begrepen de inventaris, de handelsnaam van het horecabedrijf, de goodwill, de verhuurrechten van de recreatieverblijven alsmede het beheer van het park hebben verkocht aan de vennootschap onder firma Café-Restaurant De Lagune. [eiser sub 2] en [eiser sub 3] waren de beherend vennoten van de vennootschap onder firma Café-Restaurant De Lagune. De onderhavige vordering is ingesteld door de vennootschap onder firma Recreatiepark Krabbenkreek en haar beide vennoten [eiser sub 2] en [eiser sub 3] (voorheen genaamd Café Restaurant De Lagune). Blijkens de als productie overgelegde inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel gaat het om twee zelfstandige vennootschappen onder firma die dezelfde vennoten hebben en is niet sprake van één vennootschap onder firma, zoals de aanhef van de inleidende dagvaarding suggereert. Zoals de VVE terecht heeft aangevoerd hebben beide vennootschappen onder firma een eigen afgescheiden vermogen. De beheerovereenkomst is tot stand gekomen met [eiser sub 2] en [eiser sub 3], handelende als enige vennoten van de vennootschap onder firma Café-Restaurant de Lagune. De onderhavige vordering is evenwel ingesteld door de vennootschap onder firma Recreatiepark Krabbenbeek. De beide vennootschappen kunnen niet met elkaar worden vereenzelvigd. De rechtbank zal de vorderingen derhalve afwijzen.

4.2. De rechtbank zal Recratiepark Krabbenkreek, [eiser sub 2] en [eiser sub 3] als de in het ongelijk te stellen partij veroordelen in de kosten van de procedure. Mede gelet op de gevorderde dwangsom zal de rechtbank bij de begroting van de kosten uitgaan van tarief IV. De kosten aan de zijde van VVE worden begroot op:

- vastrecht € 263,00

- salaris advocaat € 3.129,00 (3,5 x tarief € 894,00)

-------------------

Totaal € 3.392,00

5. De beslissing

De rechtbank

- wijst de vorderingen af;

- veroordeelt Recratiepark Krabbenkreek, [eiser sub 2] en [eiser sub 3] in de proceskosten aan de zijde van VVE gevallen en tot op heden begroot op € 3.392,00;

- verklaart het vonnis met betrekking tot de proceskosten uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.C. de Regt en in het openbaar uitgesproken op 18 juli 2012.?