Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2012:BY3631

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
04-07-2012
Datum publicatie
20-11-2012
Zaaknummer
79968 / HA ZA 11-356
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering tot vergoeding van schade aan schip (o.a. ten gevolge van reparaties) afgewezen omdat eisers niet hebben kunnen aantonen dat het in reparatie gegeven schip van hun is en niet van een vennootschap waar de rekeningen naar toe zijn gestuurd.

Geen vorderingsrecht leidt tot afwijzing.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 79968 / HA ZA 11-356

Vonnis van 8 augustus 2012

in de zaak van

1. [eiser sub 1 in conventie, verweerder sub 1 in reconventie,],

wonende te Westerloo,

2. [eiser sub 2 in conventie, verweerder sub 2 in reconventie,],

wonende te Westerloo,

eisers in conventie,

verweerders in reconventie,

advocaat mr. C.A.M. Swagemakers te Tilburg,

tegen

rechtspersoon besloten vennootschap

CCA YACHTSERVICE B.V.,

gevestigd te Bruinisse,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. I.M.F. van Emstede te Amsterdam.

Partijen zullen hierna [eisers in conventie, verweerders in reconventie,], [eiser sub 2 in conventie, verweerder sub 2 in reconventie,] en CCA genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 7 december 2011

- het proces-verbaal van comparitie van 25 januari 2012.

2. De feiten

2.1. [eiser sub 1 in conventie, verweerder sub 1 in reconventie,] en [eiser sub 2 in conventie, verweerder sub 2 in reconventie,] zijn gehuwd. [eiser sub 1 in conventie, verweerder sub 1 in reconventie,] heeft aan CCA opdracht gegeven voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan (de motoren) van het motorjacht, type Fairline Squadron 47. De facturen zijn op naam van de vennootschap naar Belgisch recht AGS n.v. gesteld. De laatste onderhoudswerkzaamheden hebben plaatsgevonden medio mei 2010. CCA heeft op 25 juli 2010 aan AGS N.V. een factuur van € 5,224,22 gestuurd voor de levering van 2 brandstofpompen. Bij brief van 11 februari 2011 heeft de Belgische raadsman van [eisers in conventie, verweerders in reconventie,] CCA gesommeerd tot teruggave van de weggenomen injectiepomp en CCA formeel in gebreke gesteld:

Geachte mevrouw,

Geachte Heer,

Wij werden gecontracteerd door de nv AGS, Geelseweg 74 te 2250 Olen.

(…)

Deze brief dient zowel te worden beschouwd als een protest van de door u verzonden factuur als een ingebrekestelling betreffende door onze cliënte geleden schade.

Op 22 februari 2011 schrijft mr. H. de Pont aan CCA:

Tot mij wendde zich de heer [voorletters] [eiser sub 1 in conventie, verweerder sub 1 in reconventie,], wonende te Olen, die mij verzocht namens hem respectievelijk namens AGS N.V. op te treden van een aan cliënt toebehorende dieselpomp.

3. Het geschil

in conventie

3.1. [eisers in conventie, verweerders in reconventie,] vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

1. voor recht verklaart dat de overeenkomsten van opdracht terzake normaal en gebruikelijk onderhoud van mei 2010 en de daarop volgende opdrachten tot reparatie zoals in de dagvaarding omschreven tussen partijen zijn ontbonden, althans de overeenkomsten per datum van het wijzen van het vonnis te ontbinden;

2. voor recht verklaart dat CCA onrechtmatig heeft gehandeld door op 9 februari 2011 de motor van de boot van [eisers in conventie, verweerders in reconventie,] zonder diens toestemming en zonder daartoe opdracht te hebben te demonteren, de boot aldus onklaar te maken met de bedoeling betaling van een op dat moment openstaande factuur af te dwingen;

3. CCA te veroordeelt om aan [eisers in conventie, verweerders in reconventie,] tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen € 39.819,46, althans een bedrag dat de rechtbank in goede justitie zal vermenen te behoren, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag der voldoening.

4. CCA te veroordeelt om aan [eisers in conventie, verweerders in reconventie,] tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen € 9.427,04, althans een bedrag dat de rechtbank in goede justitie zal vermenen te behoren, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag der voldoening.

5. CCA te veroordeelt om aan [eisers in conventie, verweerders in reconventie,] tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen € 45.150,00, althans een bedrag dat de rechtbank in goede justitie zal vermenen te behoren, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag der voldoening.

6. CCA te veroordeelt tot betaling van de schoonmaakkosten, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag der voldoening;

7. CCA te veroordeelt om aan [eisers in conventie, verweerders in reconventie,] ter zake buitengerechtelijke kosten tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen € 1.788,00, althans een bedrag dat de rechtbank in goede justitie zal vermenen te behoren, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag der voldoening.

8. CCA veroordeelt in de kosten van de procedure te vermeerderen met de wettelijke vertragingsrente over de proceskostenveroordeling vanaf de veertiende dag na betekening van het in deze te wijzen vonnis;

9. CCA veroordeelt tot betaling van de nakosten van deze procedure ad € 205,00 danwel indien betekening van dit vonnis plaatsvindt € 273,00

10. met het verzoek het vonnis te waarmerken als Europese executoriale titel.

[eisers in conventie, verweerders in reconventie,] legt het volgende aan zijn vordering ten grondslag. Op 1 juni 2010 heefgt [eiser sub 1 in conventie, verweerder sub 1 in reconventie,] problemen met zijn boot gekregen, waarvan hij onverwijld melding heeft gemaakt bij CCA. De problemen hebben ondermeer bestaan uit overmatige roetvorming bij het accelereren en varen met snelheden tussen de 23 en 28 knopen en, later (na herstelwerkzaamheden) tevens een verlies van snelheid van 28 knopen naar 15 knopen. Hij heeft daarvan melding gedaan bij CCA. CCA heeft op haar beurt Terlouw Diesel Centre ingeschakeld die volgens CCA een zeer goede reputatie op het gebied van verstuivers en brandstofpompen heeft. Terlouw heeft de verstuivers gereviseerd. Deze ingreep heeft geen effect. Het motorjacht haalt nog steeds maximaal een snelheid van 15 knopen. Vervolgens heeft Terlouw de brandstofpompen gereviseerd. Omdat deze revisie heeft niet geleid tot een verbetering heeft Terlouw nieuwe verstuivers besteld bij Volvo Penta. Uiteindelijk is het probleem opgelost na hernieuwd onderhoud op de motoren en reiniging van de laadluchtkoelers en uitlaadkoelers. De eerdere revisie van de pompen en vervanging van de verstuivers heeft geen bijdrage geleverd aan de oorspronkelijk vastgestelde problemen. [eisers in conventie, verweerders in reconventie,] hebben vervolgens getracht het geschil met CCA over de betaling van de factuur van CCA van 25 juli 2010 van € 5.224,22 voor het leveren van 2 brandstofpompen in der minne te regelen. Bij brief van 6 februari 2011 heeft CCA [eisers in conventie, verweerders in reconventie,] in gebreke gesteld en heeft zij [eisers in conventie, verweerders in reconventie,] tot 13 februari 2011 in de gelegenheid gesteld om de factuur van CCA te voldoen. Op 9 februari 2011 is CCA zonder toestemming van [eisers in conventie, verweerders in reconventie,] aan boord van het motorjacht gegaan en heeft zij de injectiepomp met toebehoren gedemonteerd. De Belgische raadsman van [eiser sub 1 in conventie, verweerder sub 1 in reconventie,] heeft CCA bij brief van 11 februari 2011 namens nv AGS bezwaar gemaakt tegen de factuur van CCA en CCA gesommeerd tot terugplaatsen van de brandstofpomp. De oorzaak van de overmatige roetvorming lag bij de vervuiling van de inter- en aftercoolers en niet bij de verstuivers en de brandstofpompen. De reiniging van de inter- en aftercoolers behoort tot de normale onderhoudswerkzaamheden. CCA is toerekenbaar tekort geschoten. [eisers in conventie, verweerders in reconventie,] heeft zijn schade begroot op € 96.184,50, bestaande uit;

- [eisers in conventie, verweerders in reconventie,] is 8 dagen tijdens testvaarten aanwezig geweest waardoor hij die dagen niet heeft kunnen werken. Hij begroot de schade op € 4.800,00

- reiskosten ivm de testvaarten € 1.200,00

- brandstof testvaarten € 1.380,00

- brengen en halen brandstofkosten € 1.200,00

- monteren en demonteren injectiepompen € 750,00

- schoonmaakkosten roetvorming € 3.000,00

- aanschaf nieuwe tent (vervuild door roetvorming) € 5.800,00

- indem bijboot € 5.800,00

- ten onrechte aangeschafte verstuivers € 16.420,00

sub totaal € 39.819,46

- aanschaf en plaatsen nieuwe injectiepomp € 9.427,00

- huurkosten vervangende boot € 45.150,00

- buitengerechtelijke incassokosten € 1.788,00

Totaal € 96.184,50

3.2. CCA voert verweer. CCA stelt zich op het standpunt dat tussen haar en [eiser sub 1 in conventie, verweerder sub 1 in reconventie,] geen contractuele relatie bestaat. Tussen partijen bestaat geen onderhoudscontract. [eiser sub 1 in conventie, verweerder sub 1 in reconventie,] is in deze geen partij. Zij neemt kennis van de stelling dat de echtgenote van [eiser sub 1 in conventie, verweerder sub 1 in reconventie,] eigenaresse is van het schip. Ieder bewijs ontbreekt echter. CCA weet niet beter dan dat het schip eigendom is van AGS N.V., van welke vennootschap [eiser sub 1 in conventie, verweerder sub 1 in reconventie,] gedelegeerd bestuurder is en aan welke vennootschap werd gefactureerd. Zij verwijst in dit verband voorts naar de als productie 1 aangehechte email van AGS. Zij heeft in de administratie geen meldingen gevonden over uitgevoerd onderhoud. De heer [H.] heeft in maart 2009 de kleppen van beide motoren afgesteld in verband met overmatige rookontwikkeling. Hij was toen echter niet werkzaam bij CCA. CCA heeft medio mei 2010 geen onderhoudswerkzaamheden aan het schip uitgevoerd. Op 10 juni 2010 heeft zij een prijsopgave gedaan voor de revisie van de verstuivers van beide motoren, waartoe [eiser sub 1 in conventie, verweerder sub 1 in reconventie,] vervolgens bij email van 1 juni 2010 opdracht heeft gegeven. In casu is alleen sprake van een opdracht van AGS aan CCA. AGS heeft ook de facturen betaald.

in reconventie

3.3. In het geval dat niet AGS als contractspartij moet worden aangemerkt vordert CCA samengevat - veroordeling van [eisers in conventie, verweerders in reconventie,], als contractspartij van CCA, des dat de één betalende de ander zal zijn gekweten, tot betaling van € 11.292,82, te vermeerderen met de wettelijke rente over de respectievelijke factuurbedragen vanaf de datum waarop die opeisbaar werden, met de schade van € 3.203,78 en met de wettelijke rente over € 7.705,95 vanaf 12 juli 2011 en met € 3.038,00 aan buitengerechtelijke kosten en één en ander te vermeerderen met de proceskosten in reconventie. [eiser sub 1 in conventie, verweerder sub 1 in reconventie,] heeft als gedelegeerd bestuurder van AGS opdracht gegeven voor het uitvoeren van werkzaamheden. CCA diende op naam van AGS te factureren. De (schriftelijke) communicatie heeft plaatsgevonden tussen CCA en AGS. Zij verwijst naar de als productie 1 overgelegde email, waarin AGS verzoekt om alles te factureren op naam van AGS. [eiser sub 1 in conventie, verweerder sub 1 in reconventie,] is in deze geen partij. Op 1 juni 2010 heeft CCA per email een prijsopgave gedaan voor de revisie van alle verstuivers van beide motore, naar aanleiding waarvan [eiser sub 1 in conventie, verweerder sub 1 in reconventie,] per email van 1 juni 2010 opdracht heeft gegeven. Vóór mei 2010 heeft CCA geen onderhoud aan de scheepsdieselmotoren uitgevoerd.

3.4. [eisers in conventie, verweerders in reconventie,] hebben geen conclusie van antwoord genomen.

4. De beoordeling

in conventie

4.1. De eerste vraag die voor ligt is wie eigenaar is van het schip en wie dus in zijn/haar vermogen de gestelde schade heeft geleden en uit dien hoofde een vorderingsrecht heeft. CCA heeft gemotiveerd betwist dat [eiser sub 2 in conventie, verweerder sub 2 in reconventie,] de eigenaresse is. [eiser sub 1 in conventie, verweerder sub 1 in reconventie,] en [eiser sub 2 in conventie, verweerder sub 2 in reconventie,] hebben geen stukken overgelegd aan de hand waarvan de rechtbank kan vaststellen wie van deze partijen eigenaar van het schip is. In de als productie 20 bij dagvaarding overgelegde brief aan CCA schrijft de mr. H. de Pont aan CCA dat de heer [voorletters] [eiser sub 1 in conventie, verweerder sub 1 in reconventie,] zich tot hem had gewend met het verzoek namens hem (lees: [eiser sub 1 in conventie, verweerder sub 1 in reconventie,]) respectievelijk AGS N.V. op te treden terzake het ontvreemden van een aan zijn cliënt (lees: [eiser sub 1 in conventie, verweerder sub 1 in reconventie,]) toebehorende dieselpomp. Volgens die mededeling dient ofwel [eiser sub 1 in conventie, verweerder sub 1 in reconventie,] ofwel AGS als eigenaar worden aangemerkt. Ter gelegenheid van de comparitie van partijen heeft [eiser sub 1 in conventie, verweerder sub 1 in reconventie,] echter verklaard dat [eiser sub 2 in conventie, verweerder sub 2 in reconventie,] eigenaresse van het schip is. [eiser sub 1 in conventie, verweerder sub 1 in reconventie,] en [eiser sub 2 in conventie, verweerder sub 2 in reconventie,] hebben evenwel facturen overgelegd (producte 27) die gericht zijn aan AGS en die blijkens de op die facturen gestelde aantekening zijn voldaan. Gegeven voorts het feit dat de Belgische raadsman van [eiser sub 1 in conventie, verweerder sub 1 in reconventie,] bij brief van 11 februari 2011 namens AGS bezwaar heeft gemaakt tegen de factuur van CCA en CCA heeft gesommeerd tot terugplaatsen van de brandstofpomp kan, mede in aanmerking genomen dat ook de facturen van de reparatie op naam van AGS moesten worden gesteld en bij gebrek van eigendomsbewijzen/scheepspapieren, niet worden uitgesloten dat het schip eigendom is AGS en niet van [eiser sub 2 in conventie, verweerder sub 2 in reconventie,]. De rechtbank kan op grond van deze elkaar tegensprekende feiten en stukken niet vaststellen aan wie van de in de stukken voorkomende partij mogelijk een vorderingsrecht toekomt. [eiser sub 1 in conventie, verweerder sub 1 in reconventie,] en [eiser sub 2 in conventie, verweerder sub 2 in reconventie,] hebben derhalve hun vorderingen onvoldoende onderbouwd en de rechtbank zal de gevorderde verklaring voor recht weigeren en de vorderingen afwijzen.

4.2. De rechtbank zal [eiser sub 1 in conventie, verweerder sub 1 in reconventie,] en [eiser sub 2 in conventie, verweerder sub 2 in reconventie,] als de in het ongelijk te stellen partij veroordelen in de kosten van de procedure. De kosten van CCA worden begroot op:

- vastrecht € 1.744,00

- salaris advocaat € 2.842,00 (tarief 2 x tarief € 1.421,00)

--------------------

Totaal € 4.586,00

In reconventie

4.3. De door CCA ingestelde vordering heeft een voorwaardelijk karakter, namelijk in het geval dat de rechtbank tot het oordeel komt dat niet AGS als contractspartij heeft te gelden, maar [eiser sub 1 in conventie, verweerder sub 1 in reconventie,] of [eiser sub 2 in conventie, verweerder sub 2 in reconventie,] als eigenaresse van het jacht. Zoals de rechtbank hiervoor in conventie heeft overwogen kan zij op grond van de elkaar tegensprekende feiten en stukken niet vaststellen aan wie van de in de stukken voorkomende partij mogelijk een vorderingsrecht toekomt. De rechtbank zal de vordering derhalve afwijzen.

4.4. De rechtbank zal de kosten van de procedure compenseren, des dat iedere partij de eigen kosten draagt.

5. De beslissing

De rechtbank

In conventie

- weigert de verzochte verklaringen voor recht en wijst de vorderingen af;

- veroordeelt [eiser sub 1 in conventie, verweerder sub 1 in reconventie,] en [eiser sub 2 in conventie, verweerder sub 2 in reconventie,] in de proceskosten aan de zijde van CCA tot op heden begroot op € 4.586,00;

- verklaart het vonnis met betrekking tot de proceskosten bij voorraad;

in reconventie

- wijst de vorderingen af;

- compenseert de kosten des, dat iedere partij de eigen kosten draagt

Dit vonnis is gewezen door mr. M.C. de Regt en in het openbaar uitgesproken op 8 augustus 2012.?