Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2012:BY1637

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
23-05-2012
Datum publicatie
30-10-2012
Zaaknummer
81380 / HA ZA 11-431
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Geschil over nakoming van een overeenkomst en de opzegging van de overeenkomst.

(interpretatie van een brief)

Gevolg van het niet gebruiken van rechten uit die overeenkomst is dat het resterende gebruik korter wordt en dus niet wordt verlengd met de tijd dat geen gebruik werd gemaakt van de visrechten uit die overeenkomst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 81380 / HA ZA 11-431

Vonnis van 23 mei 2012

in de zaak van

[eiser in conventie, verweerder in reconventie],

wonende te Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland,

eiser in conventie,

verweerder in reconventie,

advocaat: mr. J.J.R. Albicher te Roosendaal,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[naam gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Tholen, gemeente Tholen,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat: mr. H.E. Goedegebuur te Bergen op Zoom.

Partijen zullen hierna [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] genoemd worden.

1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 8 februari 2012;

- het proces-verbaal van comparitie van 14 maart 2012.

2. De feiten

2.1. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] hebben begin 2010 met elkaar een koopovereenkomst gesloten op grond waarvan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] heeft verkocht (1) het motorvissersschip, destijds genaamd [naam motorvissersschip], (2) alle rechten ter zake van een Europese Visvergunning behorende bij het schip en (3) alle rechten ter zake van de “Schriftelijke toestemming handmatige kokkelvisserij in de kustwateren” alsmede de bijbehorende “Vergunning handmatige kokkelvisserij Waddenzee” (hierna tezamen: de handkokkelvergunning) behorende bij het schip, zulks voor een totaalbedrag van

€ 350.000,00.

2.2. De levering van het schip en de vergunningen heeft plaatsgevonden op 24 juni 2010 voor notaris H.J. Hettema van Jelsma Koelma Netwerk Notarissen.

2.3. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] hebben daarbij een separate afspraak gemaakt inhoudende dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] gedurende vijf jaar op het genoemde schip zou kunnen blijven meevaren tegen een vergoeding van 50% van de bruto besomming en onder de verplichting voor [eiser in conventie, verweerder in reconventie] om net zoveel kokkels te vangen als het gemiddelde dat andere kokkelvissers gedurende dezelfde periode aan kokkels vangen. De bruto besomming is de jaarlijkse omzet van de geviste kokkels.

2.4. Om [eiser in conventie, verweerder in reconventie] in staat te stellen op kokkels te vissen hebben [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] daarnaast de afspraak gemaakt dat door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] alle rechten ter zake van de handkokkelvergunning behorende bij het schip worden overgedragen.

2.5. Deze twee afspraken (hierna: de overeenkomst) zijn mondeling overeengekomen.

De bedoeling was dat deze afspraken op 24 juni 2010 notarieel zouden worden vastgelegd bij notaris H.J. Hettema. Per e-mailbericht d.d. 9 juni 2010 heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] het notariskantoor van Hettema in kennis gesteld van de overeenkomst. Naar aanleiding van dit e-mailbericht gaf de notaris aan dat het opmaken van de overeenkomst enige tijd zou duren, waardoor de levering op 24 juni 2010 niet kon plaatsvinden. Onder andere omdat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] schulden moest aflossen, is vervolgens tussen partijen overeengekomen dat op 24 juni 2010 eerst het schip en de vergunningen door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] zouden worden geleverd en dat de overeenkomst op een later moment schriftelijk zou worden vastgelegd.

2.6. De overeenkomst is na 24 juni 2010 niet schriftelijk vastgelegd.

2.7. De rechten ter zake van de handkokkelvergunning zijn niet door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] overgedragen.

2.8. Namens [eiser in conventie, verweerder in reconventie] is door de heer [A.] aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] een brief geschreven d.d. 14 april 2011. In deze brief is door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] een schadevergoeding van € 325.000,00 geclaimd. De inhoud van de brief luidt, voor zover hier van belang:

“Mede omdat u vanaf juni 2010 weigert de handkokkelvergunning op naam van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] te doen plaatsen en u ook kenbaar heeft gemaakt dit ook niet meer te zullen doen, is de relatie inmiddels tussen u en [eiser in conventie, verweerder in reconventie] dermate verslechterd dat vijf jaar meevaren op het schip door uw toedoen in redelijkheid niet meer mogelijk is. (…)

2.9. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] heeft op de brief d.d. 14 april 2011 van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] gereageerd middels de brieven d.d. 20 mei 2011 en d.d. 31 augustus 2011.

3. Het geschil in conventie en in reconventie

3.1. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] vordert dat de rechtbank bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

Primair:

I. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] veroordeelt om de met [eiser in conventie, verweerder in reconventie] gesloten overeenkomst na te komen en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] veroordeelt binnen één maand na het in deze te wijzen vonnis zijn medewerking te verlenen aan het passeren van een notariële akte ten overstaan van een notaris verbonden aan Jelsma Koelma Netwerk Notarissen te Harlingen waarin de volgende afspraken zijn opgenomen:

- de afspraak dat gedurende vijf jaar [eiser in conventie, verweerder in reconventie] het genoemde schip blijft bevaren tegen een vergoeding van 50% berekend over de bruto besomming;

- de afspraak dat door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] worden overgedragen alle rechten ter zake de aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] toebehorende Europese Visvergunning en handkokkelvergunning behorende bij het schip;

een en ander op verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 voor iedere dag dat gedaagde in gebreke blijft aan het vonnis te voldoen.

II. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] veroordeelt aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] over te dragen binnen één maand na het in deze te wijzen vonnis:

- alle rechten ter zake de aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] toebehorende Europese Visvergunning behorende bij het schip, en;

- alle rechten ter zake de aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] toebehorende handkokkelvergunning behorende bij het schip;

een en ander op verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 voor iedere dag dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] in gebreke blijft aan het vonnis te voldoen.

III. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] veroordeelt om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] te betalen schadevergoeding, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet over de periode vanaf 24 juni 2010 tot aan de datum waarop de volgende rechten door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] zijn overgedragen:

- alle rechten ter zake de aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] toebehorende Europese Visvergunning behorende bij het schip, en;

- alle rechten ter zake de aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] toebehorende handkokkelvergunning behorende bij het schip;

subsidiair:

de tussen [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] gesloten overeenkomst als vermeld in de dagvaarding onder de punten 2 en 3 ontbindt, met veroordeling van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] om aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] tegen behoorlijk bewijs van kwijting schadevergoeding te betalen, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

zowel primair als subsidiair:

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] veroordeelt in de kosten van het geding.

3.2. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] stelt ter onderbouwing van zijn vordering in conventie c.q. verweer in reconventie het volgende.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] heeft geweigerd om de met [eiser in conventie, verweerder in reconventie] mondeling gesloten overeenkomst notarieel dan wel door een advocaat te laten vastleggen. Dit was echter wel tussen partijen overeengekomen.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] weigert daarnaast de rechten ter zake de vergunningen aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] over te dragen.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft door de weigerachtige houding van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] schade geleden. Hij wordt door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] immers niet in staat gesteld om te gaan vissen op het schip. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] lijdt door het niet nakomen van de afspraken vermogensschade gelijk aan de vergoeding van 50% berekend over de bruto besomming.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft uit mededelingen van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] afgeleid dat zij geen uitvoering meer wilde

geven aan de overeenkomst. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] is dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim geraakt.

Op het verweer van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] reageert [eiser in conventie, verweerder in reconventie] door te betwisten dat hij heeft verzuimd een deel van de relevante feiten te vermelden. Daarnaast betwist [eiser in conventie, verweerder in reconventie] dat door de brief van [A.] d.d. 14 april 2011 de overeenkomst door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] is beëindigd. Voorts betwist [eiser in conventie, verweerder in reconventie] dat overdracht van een vergunning niet altijd direct een vereiste is om van de vergunning gebruik te kunnen maken. Ook betwist [eiser in conventie, verweerder in reconventie] dat tussen partijen de afspraak is gemaakt dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie], indien hij niet wenst te vissen, hiervan tijdig mededeling doet aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,]. De vergunning kan niet worden verhuurd.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft erkend dat de overeenkomst geen betrekking heeft op de Europese Visvergunning.

3.3. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] stelt ter onderbouwing van haar conclusie tot afwijzing van de vordering in conventie en haar vordering in reconventie het volgende.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft in de dagvaarding een ander standpunt ingenomen dan in de correspondentie voorafgaand aan de dagvaarding. Voorts heeft [eiser in conventie, verweerder in reconventie] verzuimd een deel van de relevante feiten te vermelden. Dit is in strijd met artikel 21 en artikel 111 lid 3 Rv. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] verzoekt de rechtbank daaraan de gevolgen te verbinden die de rechtbank geraden acht.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] stelt primair dat zij de brief van [A.] d.d. 14 april 2011 als opzegging van de overeenkomst door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft beschouwd. In haar brief aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie]

d.d. 31 augustus 2011 heeft zij dit aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] aangegeven. Omdat de overeenkomst is beëindigd, heeft [eiser in conventie, verweerder in reconventie] geen recht en belang meer bij zijn vorderingen.

Indien de overeenkomst niet door middel van de brief d.d. 14 april 2011 is beëindigd, dan is [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] bereid de overeenkomst met [eiser in conventie, verweerder in reconventie] schriftelijk vast te leggen en na te komen.

Hiertoe is [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] van meet af aan bereid geweest, omdat zij belang heeft bij de verhuur van de handkokkelvergunning.

De inhoud van de overeenkomst is echter anders dan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] stelt. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] betwist dat de overeenkomst tevens betrekking heeft op de Europese Visvergunning.

Overdracht van een vergunning is daarbij niet altijd direct vereist om van de vergunning gebruik te kunnen maken. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] had op elk moment kunnen gaan vissen.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft de overeenkomst evenmin schriftelijk laten vastleggen en heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] ook nooit verzocht mee te werken aan het op schrift zetten van die overeenkomst en daaraan uitvoering te geven. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] is door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] nimmer in gebreke gesteld. Een dwangsom voor het vastleggen en nakomen van de overeenkomst is dan ook niet gerechtvaardigd.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] betwist voorts dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] schade heeft geleden, vanwege het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst en het niet overdragen van de rechten ter zake de vergunningen. Er is bovendien geen sprake van verzuim, zodat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] niet tot het vergoeden van de vermeende schade aansprakelijk kan zijn.

Verder betwist [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] de subsidiaire vordering van [eiser in conventie, verweerder in reconventie].

Ter onderbouwing van haar subsidiaire vordering in reconventie stelt [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] dat zij met [eiser in conventie, verweerder in reconventie] is overeengekomen dat indien [eiser in conventie, verweerder in reconventie] niet wil vissen, en dus geen gebruik wil maken van de vergunning, hij dat tijdig aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] dient door te geven. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft dat echter niet gedaan. Een dwangsom is gerechtvaardigd, omdat in het hoogseizoen de besomming al snel kan oplopen tot € 10.000,00 per week.

Op het verweer van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] reageert [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] door te betwisten dat zij in maart dan wel april 2011 een telefoongesprek met [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft gevoerd waarin zij heeft medegedeeld dat zij de vergunning niet meer op naam van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] wilde zetten.

3.4. In reconventie vordert [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] dat de rechtbank bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

Primair:

voor recht verklaart dat de overeenkomst tussen partijen door middel van de brief d.d. 14 april 2011 door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] is beëindigd;

subsidiair:

bepaalt dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie], indien hij niet wenst te vissen, dat uiterlijk één week van te voren, althans op een termijn door de rechtbank in goede justitie te bepalen, aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] mededeelt per brief of per e-mail en zijn medewerking verleent aan de verhuur van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] van de handkokkelvergunning, althans de handkokkelvergunning en Europese Visvergunning aan een ander dan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] voor de periode dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] niet wenst te vissen, zulks onder verbeurte van een dwangsom van € 2.500,00 per dag of dagdeel dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] daarmee in gebreke is.

Daarnaast vordert [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,], zowel in conventie als in reconventie, veroordeling van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] in de proceskosten te vermeerderen met de nakosten en de wettelijke rente.

3.5. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft tegen de vordering in reconventie het onder 3.2. weergegeven verweer gevoerd, strekkende tot afwijzing van de vordering van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] met veroordeling van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] in de proceskosten.

4. De beoordeling in conventie en in reconventie

4.1. De rechtbank stelt vast dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] in de dagvaarding de correspondentie die is gevoerd voorafgaande aan de dagvaarding niet heeft genoemd. Voor het overige heeft [eiser in conventie, verweerder in reconventie] naar het oordeel van de rechtbank zijn stellingen in de dagvaarding deugdelijk onderbouwd en aan zijn mededelings- en bewijsaandraagplicht voldaan.

De rechtbank overweegt dat de correspondentie voorafgaande aan de procedure, meer specifiek de brief van [A.] d.d. 14 april 2011 en de reactie van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] op deze brief

d.d. 20 mei 2011, vermeld had moeten worden, omdat de inhoud van deze brieven van belang is voor het verkrijgen van een volledig inzicht van hetgeen zich voorafgaand aan de procedure heeft afgespeeld en tevens voor de beantwoording van de vraag of [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst.

In de conclusie van antwoord in reconventie is [eiser in conventie, verweerder in reconventie] alsnog op deze correspondentie ingegaan. Tevens is ter comparitie over voornoemde correspondentie gesproken. De inhoud van de verplichting van artikel 21 Rv en 111 lid 3 Rv dient ertoe dat de rechtbank op een juiste en volledige manier wordt voorgelicht. Naar het oordeel van de rechtbank heeft [eiser in conventie, verweerder in reconventie] ten aanzien van voornoemde correspondentie alsnog aan die verplichting voldaan. Zij zal hier derhalve geen verdere gevolgen aan verbinden.

4.2. De rechtbank overweegt voorts dat in de brief van [A.] d.d. 14 april 2011 geen opzegging van de overeenkomst staat. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] heeft het, gezien de inhoud van haar brief d.d. 20 mei 2011, ook niet zo opgevat.

Door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] is nog aangevoerd dat zij in haar brief d.d. 31 augustus 2011 heeft aangegeven dat zij de brief d.d. 14 april 2011 als opzegging van de overeenkomst heeft beschouwd. Gelet op de betwisting van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] dat de overeenkomst door middel van de brief

d.d. 14 april 2011 is opgezegd, is de rechtbank van oordeel dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] onvoldoende heeft onderbouwd dat dit wel het geval is. Gesteld noch gebleken is namelijk dat een dergelijke opzegging door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] is bevestigd. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] kon er derhalve niet vanuit gaan dat de overeenkomst door middel van voornoemde brief was opgezegd en dus beëindigd. Dit verweer van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] wordt dan ook verworpen.

4.3. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] heeft zich bereid verklaard de overeenkomst met [eiser in conventie, verweerder in reconventie] schriftelijk vast te leggen en na te komen, indien de overeenkomst niet door middel van de brief van

14 april 2011 is beëindigd. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] stelt echter dat de inhoud van de overeenkomst anders is dan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] stelt. De rechtbank overweegt daartoe het volgende.

Tussen partijen is vast komen te staan dat de overeenkomst geen betrekking heeft op de Europese Visvergunning. De rechtbank zal het gedeelte van de primaire vordering van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] dat ziet op overdracht van deze vergunning dan ook afwijzen.

Ten aanzien van de overdracht van de handkokkelvergunning stelt de rechtbank vast dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] heeft aangegeven dat deze vergunning, hoewel dit volgens hem geen direct vereiste is, wel overgedragen dient te worden. De rechtbank zal het gedeelte van de primaire vordering van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] dat ziet op de overdracht van de handkokkelvergunning derhalve toewijzen.

Verder is tussen partijen vast komen te staan dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] mag blijven meevaren op het schip onder de verplichting voor [eiser in conventie, verweerder in reconventie] om net zoveel kokkels te vangen als het gemiddelde dat andere kokkelvissers gedurende dezelfde periode aan kokkels vangen.

De rechtbank zal het meevaren op het schip als het mindere van het gevorderde “bevaren” toewijzen.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] hebben beiden niet gevorderd om de verplichting voor [eiser in conventie, verweerder in reconventie] om net zoveel kokkels te vangen als het gemiddelde dat andere kokkelvissers gedurende dezelfde periode aan kokkels vangen, vast te laten leggen in de overeenkomst. De rechtbank kan deze afspraak dus niet in haar uiteindelijke beslissing opnemen.

De rechtbank overweegt tot slot dat de mondelinge overeenkomst die tussen partijen tot stand is gekomen ook rechtsgeldig is. Deze overeenkomst is in juni 2010 ingegaan. Gesteld, noch gebleken is dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] in gebreke heeft gesteld om hem tot nakoming van de overeenkomst te bewegen. De rechtbank gaat hier onder 4.5. in het kader van de door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] gevorderde schadevergoeding nader op in. Juni 2010 zal derhalve als aanvangstermijn voor de overeenkomst gelden.

Gelet op het voorgaande zal de rechtbank de primaire vordering van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] onder punt I. en II. toewijzen ten aanzien van het gedeelte dat ziet op het notarieel vastleggen van de overeenkomst en de overdracht van de handkokkelvergunning. De termijn van vijf jaar loopt vanaf juni 2010.

4.4. Ten aanzien van de gevorderde dwangsommen onder punt I. en II. van de primaire vordering van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] overweegt de rechtbank het volgende. Uit de houding van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,], zoals naar voren gekomen uit de stukken en ter comparitie, blijkt dat zij bereid is de overeenkomst vast te laten leggen en na te komen. Van weigerachtigheid van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] is dus ten tijde van de procedure niet gebleken. De rechtbank zal daarom geen dwangsom opleggen.

4.5. Door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] is tevens schadevergoeding gevorderd. Aangezien nakoming door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] nog mogelijk is, ontstaat voor [eiser in conventie, verweerder in reconventie] pas recht op schadevergoeding, indien [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] in verzuim is geraakt. De rechtbank is gezien de betwisting van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] van oordeel dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] onvoldoende heeft onderbouwd dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] mededelingen heeft gedaan waaruit zou blijken dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] geen uitvoering meer wilde geven aan de overeenkomst. De stelling van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] door deze mededelingen zonder ingebrekestelling in verzuim is geraakt, gaat dan ook niet op.

Voor het intreden van verzuim had [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] derhalve in gebreke moeten worden gesteld bij een schriftelijke aanmaning, waarbij [eiser in conventie, verweerder in reconventie] [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] een redelijke termijn voor nakoming had moeten stellen. Omtrent het bestaan daarvan is niets gesteld of gebleken.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] is dus, gelet op het voorgaande, niet in verzuim komen te verkeren. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft dientengevolge geen recht op schadevergoeding. Zijn primaire vordering onder punt III. zal de rechtbank daarom afwijzen.

4.6. Aangezien de primaire vordering van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] gedeeltelijk wordt toegewezen, wordt aan diens subsidiaire vordering niet toegekomen.

4.7. Uit de overwegingen onder 4.2. volgt dat de primaire vordering in reconventie dient te worden afgewezen.

4.8. Ten aanzien van de subsidiaire vordering in reconventie overweegt de rechtbank het volgende. De rechtbank is gezien de onderbouwing van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] van oordeel dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat tussen partijen niet is overeengekomen dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie], indien hij niet wil vissen en dus geen gebruik wil maken van de handkokkelvergunning, dit tijdig aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] doorgeeft, teneinde [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] in de gelegenheid te stellen de vergunning aan een ander te verhuren. Hoewel [eiser in conventie, verweerder in reconventie] betwist dat partijen een dergelijke afspraak hebben gemaakt, blijkt uit het e-mailbericht d.d. 9 juni 2010 (productie 2 bij de dagvaarding) dat partijen dit wel met elkaar hebben besproken. Aangezien [eiser in conventie, verweerder in reconventie] zelf deze productie in het geding heeft gebracht, overweegt de rechtbank dat hij van de inhoud van deze productie kennis heeft genomen. Uit geen enkel stuk blijkt verder dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] na 9 juni 2010 tegen deze afspraak bezwaar heeft gemaakt. De rechtbank gaat derhalve aan dit verweer van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] voorbij.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] heeft er daarnaast belang bij dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] tijdig meldt of hij komt, vanwege de inkomsten die zij kan verkrijgen met de verhuur van de handkokkelvergunning.

Gelet op het voorgaande zal de rechtbank het gedeelte van de subsidiaire vordering in reconventie dat ziet op het bepalen van voornoemde afspraak toewijzen. De rechtbank bepaalt hierbij de doorgeeftermijn voor [eiser in conventie, verweerder in reconventie] op één week.

4.9. Uit de houding van [eiser in conventie, verweerder in reconventie], zoals naar voren gekomen uit de stukken en ter comparitie, blijkt dat hij bereid is om te gaan vissen en dus van de handkokkelvergunning gebruik wil maken. Ter comparitie is echter ook gebleken dat de spanning tussen partijen kan oplopen. Om in de toekomst verdere geschillen tussen partijen omtrent het gebruik van de handkokkelvergunning te voorkomen, ziet de rechtbank aanleiding om een dwangsom te verbinden aan de in 4.8. genoemde verplichting van [eiser in conventie, verweerder in reconventie]. Door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] is niet weersproken dat de besomming in het hoogseizoen kan oplopen tot € 10.000,00 per week.

De rechtbank zal derhalve een dwangsom van € 10.000,00 verbinden aan de meldplicht van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] per keer dat hij in gebreke blijft met het tijdig melden en het ter beschikking stellen van de vergunning.

4.10. De rechtbank ziet in het feit dat beide partijen over en weer op punten in het ongelijk zijn gesteld aanleiding de proceskosten te compenseren in die zin dat elk der partijen in zowel conventie als in reconventie de eigen kosten draagt.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

I. veroordeelt [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] om de met [eiser in conventie, verweerder in reconventie] gesloten overeenkomst na te komen en veroordeelt [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] binnen één maand na het in deze te wijzen vonnis zijn medewerking te verlenen aan het passeren van een notariële akte ten overstaan van een notaris verbonden aan Jelsma Koelma Netwerk Notarissen te Harlingen waarin de volgende afspraken zijn opgenomen:

a. de afspraak dat gedurende vijf jaar vanaf juni 2010 [eiser in conventie, verweerder in reconventie] op het genoemde schip blijft meevaren tegen een vergoeding van 50% van de bruto besomming;

b. de afspraak dat door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] worden overgedragen alle rechten ter zake de aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] toebehorende handkokkelvergunning behorende bij het schip;

II. veroordeelt [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] over te dragen binnen één maand na het in deze te wijzen vonnis:

alle rechten ter zake de aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] toebehorende handkokkelvergunning behorende bij het schip;

compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;

verklaart dit vonnis in conventie uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

in reconventie

bepaalt dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie], indien hij niet wenst te vissen, dat uiterlijk één week van te voren, aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] mededeelt per brief of per e-mail en zijn medewerking verleent aan de verhuur van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] van de handkokkelvergunning aan een ander dan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] voor de periode dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] niet wenst te vissen, zulks onder verbeurte van een dwangsom van € 10.000,00 per keer dat hij in gebreke blijft met het tijdig melden en het ter beschikking stellen van de vergunning.

compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;

verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.A. Witsiers en in het openbaar uitgesproken op

23 mei 2012.(

EZ