Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2012:BX9588

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
21-03-2012
Datum publicatie
09-10-2012
Zaaknummer
80322 / HA ZA 11-374
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Partijen sluiten na de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank een overeenkomst die in strijd is met die beschikking. Het betreft de gezamenlijke eigendom van een onroerende zaak.

In plaats van verkoop aan derden wordt overeengekomen dat eiser de onroerende zaak verkrijgt tegen betaling aan gedaagde. Gedaagde betwist bestaan van de overeenkomst. Voorzieningenrechter veroordeelt tot nakoming van de overeenkomst die in brief van advocaat is verwoord.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 80322 / HA ZA 11-374

Vonnis van 21 maart 2012

in de zaak van

[eiser in conventie, verweerder in reconventie],

wonende te Burgh Haamstede, gemeente Schouwen-Duiveland,

eiser in conventie,

verweerder in reconventie,

advocaat mr. P. de Jonge te Zierikzee,

tegen

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie],

wonende te Terneuzen,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. E.M.R. van Kemseke, te Terneuzen.

Partijen zullen hierna [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 23 november 2011,

- de conclusie van antwoord in reconventie,

- de akte overleggen productie zijdens [eiser in conventie, verweerder in reconventie],

- het proces-verbaal van comparitie van 17 januari 2011.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Partijen zijn ex-echtelieden. De echtscheiding is op [datum] 2008 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Middelburg.

2.2. Bij beschikking van 21 januari 2009 van deze rechtbank is overgegaan tot verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap, waarbij ten aanzien van de tot die gemeenschap behorende onroerende zaken staande en gelegen aan de [adres] te Burgh Haamstede is bepaald, kort samengevat, dat deze zaken dienen te worden verkocht en dat de netto-opbrengst tussen partijen bij helfte dient te worden verdeeld.

2.3. Bij brief van 17 december 2009 heeft mr. J.A.M. Dietvorst, toenmalig raadsman van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie], het volgende aan mr. J.J.J. Jansen, toenmalig raadsvrouw van [eiser in conventie, verweerder in reconventie], geschreven:

‘Alhoewel cliënte niet ontslagen kan worden uit de hoofdelijke aansprakelijkheid terzake van de hypothecaire schulden, accepteert zij toch het aanbod van uw cliënt tot betaling van een bedrag van € 60.000,-- ter algehele verdeling en tegen algehele kwijting, mits uw cliënt haar vrijwaart. Wilt u het bedrag door middel van een spoedoverboeking over laten maken op de derdenrekening van mijn kantoor.’

2.4. Op 22 december 2009 heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] € 60.000,00 ontvangen, door bijschrijving van voornoemd bedrag op de derdenrekening van mr. J.A.M. Dietvorst.

3. Het geschil

in conventie

3.1. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] vordert dat de rechtbank bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] veroordeelt tot levering aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] van de percelen met opstallen te [postcode] Burgh Haamstede, gemeente Schouwen-Duiveland, [adres] kadastraal bekend gemeente Westerschouwen, [kadastraal nr.], volgens het aan de dagvaarding gehechte concept van de akte van verdeling en levering, opgemaakt door notaris mr. S. Lettinga, gevestigd te Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland;

2. bepaalt dat dit vonnis dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte van levering van de beide percelen;

3. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] veroordeelt in de kosten van het geding.

3.2. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] baseert zijn vordering op nakoming. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] stelt daartoe dat hij en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie], in afwijking van de echtscheidingsbeschikking, overeenstemming hebben bereikt ten aanzien van de onroerende zaken aan de [adres] te Burgh Haamstede.

Overeengekomen is dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] € 60.000,00 zal voldoen in ruil voor toedeling van de panden aan hem. In dat kader heeft [eiser in conventie, verweerder in reconventie] aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] een bedrag van € 60.000,00 betaald. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] weigert tot op heden mee te werken aan de levering van haar helft van de panden aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en komt dus de overeenkomst niet na, aldus [eiser in conventie, verweerder in reconventie].

3.3. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] voert verweer. Zij stelt zich op het standpunt dat sprake lijkt van verkapt hoger beroep, nu door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] onderhavige bodemprocedure is aangespannen terwijl de voorzieningenrechter zich reeds over deze kwestie heeft uitgesproken.

Voorts voert [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] aan dat tussen haar en [eiser in conventie, verweerder in reconventie] geen overeenkomst tot stand is gekomen, omdat nimmer overeenstemming is bereikt. Mocht de rechtbank van oordeel zijn dat tussen partijen wel een overeenkomst tot stand is gekomen, dan is [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] van mening dat zij niet is gehouden tot levering van haar helft van de panden aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie], omdat hij niet heeft voldaan aan de voorwaarde haar te vrijwaren. Bovendien heeft zij zich nooit gerealiseerd dat zij in het kader van de regeling over de verdeling van de panden niet door de bank zou worden ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid, aldus [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie].

in reconventie

3.4. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] vordert dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad [eiser in conventie, verweerder in reconventie] veroordeelt om zijn volledige medewerking te verlenen aan de verkoop van de panden aan de [adres] te Burgh Haamstede, in die zin dat binnen 14 dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis een schriftelijke opdracht tot verkoop dient te worden verstrekt aan Makelaardij Delta te Zierikzee, met machtiging van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] om ter voldoening van de hypothecaire schulden zoals deze op voornoemde panden rusten de onroerende zaken te gelde te maken indien [eiser in conventie, verweerder in reconventie] met het voorgaande in gebreke blijft, met veroordeling van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] in de kosten van het geding.

3.5. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] voert daartoe aan dat, nu blijkt dat zij niet kan worden ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid, het noodzakelijk is dat de panden worden verkocht op de wijze zoals is bepaald in de echtscheidingsbeschikking.

3.6. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] voert verweer. Hij is van mening dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] zich niet meer op de echtscheidingsbeschikking kan beroepen. Partijen hebben willens en wetens de beschikking terzijde gesteld en de werking en de gelding aan die beschikking ontnomen door nadien met elkaar een overeenkomst te sluiten over toedeling van de panden aan hem.

4. De beoordeling

in conventie

4.1. In het vonnis in kort geding van 28 juli 2011 heeft de voorzieningenrechter zich eerder gebogen over de vordering van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] tegen [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie]. Een procedure in kort geding wordt gevoerd om een voorlopige voorziening te verkrijgen. Een dergelijke procedure wordt vaak gevolgd door een bodemprocedure om een definitieve beslissing van de rechter te verkrijgen. Ook [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft voor deze, door de wet toegestane, gang van zaken gekozen. De bodemrechter is niet aan het oordeel van de voorzieningenrechter gebonden. Van verkapt hoger beroep is dan ook geen sprake.

4.2. Kern van het geschil is de vraag of na het wijzen van de echtscheidingsbeschikking een overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen op grond waarvan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] is gehouden tot levering aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] van haar deel van de onroerende zaken staande en gelegen aan de [adres] te Burgh Haamstede.

4.3. Allereerst dient te worden vastgesteld of tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen. Uit de wet volgt dat een overeenkomst tot stand komt door een aanbod en aanvaarding daarvan. De rechtbank slaat in dit kader acht op de door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] bij dagvaarding overgelegde correspondentie. Uit die correspondentie blijkt dat partijen na het wijzen van de echtscheidingsbeschikking, door tussenkomst van de toenmalige raadslieden, met elkaar in onderhandeling zijn getreden over toedeling van de panden aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie].

In de brief van 17 december 2009 staat dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie], ondanks dat zij niet kan worden ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid, toch het aanbod van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] accepteert tot betaling aan haar van een bedrag van € 60.000,00 ter algehele verdeling en tegen algehele kwijting, mits zij zal worden gevrijwaard.

Uit de inhoud van de brief van 17 december 2009 en het feit dat aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] € 60.000,00 is betaald en zij dit bedrag heeft behouden, kan worden afgeleid dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie], zij het onder het stellen van de voorwaarde van vrijwaring, het aanbod van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] tot levering van de panden aan hem tegen betaling aan haar van een bedrag van € 60.000,00 heeft aanvaard.

De rechtbank is dan ook van oordeel, in afwijking van hetgeen [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] betoogt, dat na het wijzen van de echtscheidingsbeschikking tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen ten aanzien van de panden aan de [adres] te Burgh Haamstede.

4.4. De rechtbank overweegt dat, nu partijen een overeenkomst hebben gesloten na het wijzen van en in afwijking van de echtscheidingsbeschikking, hen, behoudens in het geval van ontbinding van de overeenkomst, geen beroep meer toekomt op hetgeen in die beschikking ten aanzien van de onroerende zaken is bepaald. Partijen zijn in beginsel dan ook gehouden aan hetgeen zij na de beschikking met elkaar zijn overeengekomen.

4.5. Vervolgens is de vraag aan de orde of [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] op grond van de overeenkomst is gehouden tot levering van haar deel van de onroerende zaken aan de [adres] te Burgh Haamstede aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie]. De rechtbank overweegt in dit verband het volgende.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] is, onder het stellen van de voorwaarde van vrijwaring, akkoord gegaan met het aanbod van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] tot levering van de panden aan hem tegen betaling aan haar van

€ 60.000,00. De verplichting tot vrijwaring is reeds vastgelegd in de correspondentie, maar die vastlegging moest nog worden opgenomen in de door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] bij dagvaarding overgelegde concept-akte van verdeling en levering. Dat is ook gebeurd en gesteld noch gebleken is dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] tegen dat concept bezwaar heeft gemaakt. Betaling van het bedrag aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] is ook al geschied. Daadwerkelijk vrijwaren is pas aan de orde als de bank betaling vordert.

Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] zich in redelijkheid niet op het standpunt kan stellen dat zij niet is gehouden tot levering van de panden aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie].

De onmogelijkheid [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] te ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid doet hier niets aan af, omdat dat een omstandigheid was die blijkens de overgelegde correspondentie ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bij haar bekend was en door haar is aanvaard.

4.6. Het voorgaande leidt ertoe dat de vordering van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] zal worden toegewezen.

in reconventie

4.7. Gelet op hetgeen in conventie is overwogen en beslist zal de vordering van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] zonder nadere bespreking daarvan worden afgewezen.

in conventie en reconventie

4.8. Gelet op de relatie tussen partijen zullen de proceskosten tussen hen worden

gecompenseerd, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. veroordeelt [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] tot levering aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] van de percelen met opstallen te [postcode] Burgh Haamstede, gemeente Schouwen-Duiveland, [adres] kadastraal bekend gemeente Westerschouwen, [kadastraal nr.], volgens het aan de dagvaarding gehechte concept van de akte van verdeling en levering, opgemaakt door notaris mr. S. Lettinga, gevestigd te Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland;

5.2. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van een in wettige vorm opgemaakte akte van levering van de beide percelen, indien [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] weigerachtig is aan hetgeen onder 5.1. is bepaald te voldoen;

5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.4. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

in reconventie

5.6. wijst de vorderingen af;

5.7. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.C.M. Persoon en in het openbaar uitgesproken op 21 maart 2012.