Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2010:BR4158

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
28-07-2010
Datum publicatie
04-08-2011
Zaaknummer
66692 / HA ZA 09-108
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Tennis academie leverde na wisseling van docenten niet meer de kwaliteit die het tennistalent mocht verwachten. Overeenkomst ontbonden. Academie mag geen gebruik meer maken van naam van jeugdspeler, want dat is inbreuk op auteursrecht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

" \* MERGEFORMAT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 66692 / HA ZA 09-108

Vonnis van 28 juli 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TENNIS ACADEMY ROTTERDAM B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres in conventie,

advocaat mr. L.C.M.C. Gels te Rijswijk,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. A.W. Brantjes te Amsterdam,

tegen

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie], tot 4 november 2009 vertegenwoordigd door [de wettelijk vertegenwoordiger van gedaagde in conventie, eiser in reconventie], in zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger,

wonende te Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland,

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

advocaat mr. P-H. Boekel te Amsterdam.

Partijen zullen hierna TAR en [de wettelijk vertegenwoordiger van gedaagde in conventie, eiser in reconventie] genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 9 augustus 2009

- het proces-verbaal van comparitie van 14 oktober 2009

- de conclusie van antwoord in reconventie

- de conclusie van antwoord na comparitie in conventie

- de conclusie van antwoord na comparitie in reconventie

- de conclusie van repliek

- de akte uitlaten producties in reconventie

- de antwoordakte producties

- de akte uitlaten producties.

De feiten

TAR exploiteert een tennisschool. Zij geeft tennisonderwijs, begeleidt top- en wedstrijdtennissers en talentvolle jeugd en organiseert tennisevenementen. Voor de opleiding van talentvolle jeugd heeft zij de zgn. “Loot-opleiding” ontwikkeld. [de wettelijk vertegenwoordiger van gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft zijn minderjarige dochter [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] voor deze opleiding aangemeld. Partijen hebben in verband daarmee de “Overeenkomst tussen Tennis Academy Rotterdam B.V. en de deelnemers aan de “Loot”-opleiding”, gesloten. Deze overeenkomst kent ondermeer de volgende bepalingen:

Artikel 2

Deze overeenkomst gaat in op 27 september 2004 en duurt tot 30 september van het jaar waarin de speler de 18 jarige leeftijd bereikt.

Artikel 3

De kosten van deze opleiding worden op jaarbasis geraamd op minimaal € 12.000,00 per persoon per jaar. Dit behelst trainerskosten, baanhuur, materiaalkosten en begeleidingskosten.

Artikel 4

De kosten voor de speler bedragen € 500,00 per persoon per maand (…).

Artikel 5

Het resterende bedrag, zijnde jaarlijks minimaal € 12.000,00 minus € 6.000,00 (12 x € 500,00) = € 6.000,00 wordt geïnvesteerd door TAR, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 en volgende.

Artikel 7

Beïndiging door de speler is mogelijk:

(…)

- Indien de speler aangeeft elders zijn/haar opleiding te willen vervolgen.

In dit geval zal de speler gehouden zijn tot maandelijkse doorbetaling van de ouderbijdrage van het lopende jaar, alsmede tot betaling van het tot het moment van beëindiging van de overeenkomst door TAR geïnvesteerde bedrag (zie artikel 5). Betaling door de speler van het laatst genoemd bedrag dient plaats te hebben binnen dertig dagen na opgave door TAR van het verschuldigde bedrag.

In het winterseizoen 2007/2008 zijn twee trainers van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] bij TAR vertrokken, [de heer A.] en [de heer B.]. Begin maart 2008 heeft [de wettelijk vertegenwoordiger van gedaagde in conventie, eiser in reconventie] laten weten dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] haar tennisopleiding elders wilde voortzetten. Mr. Jaspers heeft bij brief van 3 juli 2008 namens [de wettelijk vertegenwoordiger van gedaagde in conventie, eiser in reconventie] de overeenkomst met TAR met ingang van die datum ontbonden. [de wettelijk vertegenwoordiger van gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft tot en met februari 2008 de maandelijkse bijdrage van € 500,00 betaald. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] is op 4 november 2009 18 jaar geworden.

Het geschil

in conventie

TAR vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] veroordeelt om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan TAR te betalen:

a. een bedrag van € 28.000,00 vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de dag van dagvaarding tot die der algehele voldoening;

b. een bedrag van € 1.158,00 terzake buitengerechtelijke kosten;

c. de kosten van de procedure met de wettelijke rente daarover vanaf de dag van wijzen van het vonnis.

TAR legt het volgende aan haar vordering ten grondslag. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft volop van de door haar geboden opleiding en begeleiding gebruikgemaakt. Begin maart 2008 heeft haar vader laten weten dat zij haar tennisopleiding elders wilde voortzetten in verband met het vertrek van één van de trainers, [de heer B.]. Vanaf dat moment heeft zij geen gebruik meer gemaakt van de door TAR geboden faciliteiten. De tussen partijen gesloten overeenkomst is aangegaan voor de bepaalde tijd van 27 september 2004 tot 4 november 2009, de datum waarop [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] de achttienjarige leeftijd bereikte. Op grond van artikel 7 heeft TAR aanspraak op de maandelijkse doorbetaling van € 500 tot 1 oktober 2008 en op het tot dan toe door TAR geïnvesteerde bedrag. Dit komt neer op minimaal € 24.000,00. Voor het sluiten van de overeenkomst heeft TAR aan [de wettelijk vertegenwoordiger van gedaagde in conventie, eiser in reconventie] de begroting overhandigd en uitvoerig toegelicht. [de wettelijk vertegenwoordiger van gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft nimmer aangegeven dat hij het niet eens was met de begroting en het daarop afgestemde investeringsbedrag. TAR betwist dat zij als gevolg van het vertrek van twee trainers, waaronder [de heer B.], niet meer aan haar verplichtingen kon voldoen. Zij heeft op adequate wijze voor vervanging zorg gedragen en voorts alles gedaan om de continuïteit en de kwaliteit van de training te waarborgen. Dat de training door [de heer B.] zou worden gegeven maakte geen onderdeel uit van de overeenkomst. Evenmin zijn partijen overeengekomen dat een tennisleraar met een licentie voor de “Loot-opleiding” zou staan en dat de “Loot-groep” uit een bepaald aantal spelers zou bestaan. De door TAR aangetrokken trainers ter vervanging van [de heer A.] en [de heer B.], [de heer C.], [de heer D.] en [de heer E.] beschikken over een C licentie, een hogere licentie dan de B licentie waarover [de heer A.] en [de heer B.] beschikken. [de heer A.] was bovendien al sinds 21 augustus 2006 niet meer werkzaam voor TAR. De trainers die TAR heeft aangetrokken ter vervanging van [de heer A.] en [de heer B.] beschikken over vele jaren meer ervaring op het gebied van training geven dan [de heer A.] en [de heer B.].

[de wettelijk vertegenwoordiger van gedaagde in conventie, eiser in reconventie] voert verweer. TAR heeft [de wettelijk vertegenwoordiger van gedaagde in conventie, eiser in reconventie] een kwalitatief verantwoorde tennisopleiding gegarandeerd. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] is de huidige jeugdkampioene tot 18 jaar en behoort tot de beste 36 speelsters van de wereld. Door het vertrek van een groot aantal spelers en gediplomeerde trainers voldeed TAR niet meer aan haar verplichtingen. In het seizoen 2007/2008 zijn twee trainers van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] bij TAR vertrokken, [de heer A.] en [de heer B.]. Beiden zijn gediplomeerde en gelicenseerde tennistrainers met jarenlange ervaring in het trainen en begeleiden van getalenteerde Nederlandse jeugdspelers. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft met toestemming van TAR kunnen meetrainen met Jong Oranje tot TAR weer aan haar verplichtingen kon voldoen. De trainers die voor [de heer A.] en [de heer B.] in de plaats zijn gekomen, [de heer F.] en [de heer C.], beschikten echter niet over de vereiste trainerslicenties en evenmin over jarenlange ervaring in het trainen en begeleiden van getalenteerde jeugdspelers. Om in Nederland als tennistrainer te mogen werken, moet de trainer een opleiding hebben gevolgd en dient de trainer na het verkrijgen van een diploma een licentie bij de KNLTB aan te vragen. Op grond van reglementen van de KNLTB is het verboden om tennistrainers, die niet over een geldige trainingslicentie beschikken, trainingen te laten verzorgen. Op grond van de overeenkomst mocht [de wettelijk vertegenwoordiger van gedaagde in conventie, eiser in reconventie] verwachten dat de trainingen werden verzorgd door trainers die minimaal aan de vereisten van de KNLTB voldoen. Daarnaast heeft een groot aantal kwalitatief sterke spelers dat deel uitmaakte van de trainingsgroep van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] TAR verlaten. Daardoor werden de trainingsgroepen te klein en was het niveau van de achtergebleven spelers lager dan [de wettelijk vertegenwoordiger van gedaagde in conventie, eiser in reconventie] op grond van de overeenkomst met TAR mocht verwachten. TAR heeft voorts bij monde van de heer [de heer E.] aangegeven dat geen nieuwe gediplomeerde en gelicentiee rde trainers werden aangetrokken en dat evenmin op korte termijn kwalitatief goede spelers aan de groep zouden worden toegevoegd. TAR heeft in deze periode niet meer aan haar verplichtingen - het leveren van een kwalitatief verantwoorde tennisopleiding - kunnen voldoen. TAR is daardoor in verzuim komen te verkeren en [de wettelijk vertegenwoordiger van gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft de overeenkomst ontbonden. [de wettelijk vertegenwoordiger van gedaagde in conventie, eiser in reconventie] betwist voorts de hoogte van de gevorderde bedragen.

in reconventie

[de wettelijk vertegenwoordiger van gedaagde in conventie, eiser in reconventie] vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

a. TAR veroordeelt om met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk door TAR op de auteursrechten en merkrechten van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] en TAR verbiedt afbeeldingen van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te verveelvoudigen of openbaar te maken, zulks op straffe van de direct opeisbare dwangsom van € 25.000,00 voor iedere afzonderlijke overtreding van dit verbod, of, zulks naar keuze van [de wettelijk vertegenwoordiger van gedaagde in conventie, eiser in reconventie], voor iedere dag of deel daarvan dat TAR in strijd met dit verbod handelt;

b. TAR veroordeelt om binnen veertien dagen na het in deze te wijzen vonnis aan mr. P-H. Boekel onder overlegging van kopiën van offertes en/of facturen en/of bankafschriften en/of andere documenten of bescheiden en/of statistieken een schriftelijke, door een registeraccountant gecontoleerde en gewaarmerkte, opgave te doen van:

- het maandelijks aantal bezoekers van de website van TAR, www.tennisacademyrotterdam.nl

- de voorraad brochures en/of ander promotiemateriaal waarop [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] staat afgebeeld;

- het aantal aanmeldingen van nieuwe leden bij TAR sinds [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] staat afgebeeld op de website van TAR, www.tennisacdemyrotterdam.nl .

c. voor recht verklaart dat TAR inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten en/of merkrechten van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie], althans jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld en TAR veroordeelt tot vergoeding van de daardoor door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] geleden en nog te lijden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, met vergoeding van de wettelijke rente;

d. TAR veroordeelt in de kosten van de procedure.

[de wettelijk vertegenwoordiger van gedaagde in conventie, eiser in reconventie] legt het volgende aan zijn vordering ten grondslag. Hij heeft op 3 juni 2009 geconstateerd dat TAR inbreuk maakt op de portretrechten en merkrechten van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] door het plaatsen van een actiefoto van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] op haar website voor het aanprijzen van haar diensten, in het bijzonder de “Loot-opleiding”. Door het plaatsen van een actiefoto van het tennistalent [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] beoogt zij potentiële talenten te bewegen deze opleiding te gaan volgen. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft TAR nooit toestemming gegeven voor het gebruiken van foto’s van haar. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft een gerechtvaardigd belang zich daartegen te verzetten. Zij heeft diverse sponsorovereenkomsten gesloten waarbij zij haar portretrechten c.q. imagerights heeft gegeven tegenover een vergoeding. Zij heeft haar portret als merk gedeponeerd. TAR heeft niet betwist dat zij zonder toestemming van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] het portret van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft gebruikt. TAR heeft niet voldaan aan de sommatie van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] om haar inbreukmakend en onrechtmatig handelen te staken en om een opgave te verstrekken van het maandelijks aantal bezoekers van de website van TAR, van de voorraad brochures en/of ander promotiemateriaal waarop zij staat afgebeeld en van het aantal nieuwe leden bij TAR sinds zij op de website van TAR staat afgebeeld. Voorzover nodig bekrachtigt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] (inmiddels meerderjarig) de namens haar door haar vader ingestelde vordering in reconventie.

TAR voert verweer. Indien [de wettelijk vertegenwoordiger van gedaagde in conventie, eiser in reconventie] de vordering heeft ingesteld als wettelijk vertegenwoordiger van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] dan ontbreekt de toestemming van de kantonrechter en is hij in zijn vordering niet ontvankelijk. In het begin van het tennisseizoen 2007 heeft het begeleidingsteam van TAR diverse foto’s gemaakt op de tennisbanen van TAR en van de spelers en speelsters, waaronder [gedaagde in conventie, eiser in reconventie]. TAR heeft de foto’s doorgestuurd naar de websitebeheerder. De websitebeheerder heeft de foto’s zonder tussenkomst van TAR op diverse pagina’s van de website gezet. Het plaatsen van de foto’s had louter tot doel de website aan te kleden. Er was geen commercieel belang mee gemoeid. [de wettelijk vertegenwoordiger van gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft niet eerder bezwaar gemaakt tegen plaatsing. Het bezwaar richt zich met name op een foto die bij een artikel over de “Loot-opleiding” was geplaatst. TAR heeft die foto direct na het bekend worden met de bezwaren van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] van de website verwijderd. TAR betwist dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] een zekere mate van poulariteit bezit die zij kan verzilveren. Op 17 september 2009 had zij een ranking van 1007 op de WTA-Tour. Zij is geen bekende Nederlander. Zij heeft geen redelijk belang om zich tegen publicatie van de foto’s te verzetten. Zij betwist dat zij een ongerechtvaardigd voordeel trekt of afbreuk doet aan de reputatie van [de wettelijk vertegenwoordiger van gedaagde in conventie, eiser in reconventie].

De beoordeling

in conventie

De kern van het geschil betreft de vraag of de tussen partijen overeengekomen opleiding en begeleiding door TAR met het vertrek van [de heer A.] en [de heer B.] en de komst van [de heer F.] nog het niveau had dat [de wettelijk vertegenwoordiger van gedaagde in conventie, eiser in reconventie] op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst mocht verwachten. De rechtbank is van oordeel dat dat niet het geval is. Zij neemt bij haar oordeel als uitgangspunt dat volgens de eigen stellingen van TAR de door haar ontwikkelde “Loot-opleiding” voorziet in de opleiding van toptalenten tot aan hun 18 jarige leeftijd. Dat brengt met zich dat, waar het gaat om de ontwikkeling van jonge toptalenten, aan die opleiding en trainers de hoogste eisen mogen worden gesteld. Het is immers een feit van algemene bekendheid dat juist die levensfase bepalend is voor de ontwikkeling van een talent. De rechtbank is van oordeel dat [de wettelijk vertegenwoordiger van gedaagde in conventie, eiser in reconventie] voldoende heeft onderbouwd dat TAR na het vertrek van de trainers [de heer A.] en [de heer B.] niet meer aan die hoogste eisen heeft voldaan. [de wettelijk vertegenwoordiger van gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft onweersproken gesteld dat de in de plaats van [de heer A.] en [de heer B.] aangetrokken trainer [de heer F.], die meestal de trainingen van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] voor zijn rekening nam, niet beschikte over trainerslicenties en diploma’s en evenmin over jarenlange ervaring in het trainen en begeleiden van getalenteerde jeugdspelers. Dat de heer [de heer C.] beschikte over een A,B en C licentie en vanaf de oprichting van TAR functioneerde als de rechterhand van de heer [de heer E.] is naar het oordeel van de rechtbank evenmin bepalend, nu gesteld, noch gebleken is dat hij in die tijd ook als trainer heeft gefunctioneerd. [de wettelijk vertegenwoordiger van gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft voorts onweersproken gesteld en aan de hand van de als productie 2 bij conclusie van antwoord overgelegde overzichten ook zichtbaar gemaakt, dat een groot aantal kwalitatief sterke spelers, dat deel uitmaakte van de trainingsgroep van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie], TAR heeft verlaten en dat het aantal groepstrainingen drastisch is teruggebracht. De rechtbank passeert de stelling dat partijen niet zijn overeengekomen dat een tennisleraar met een licentie voor de “Loot-opleiding” moet staan en dat een trainingsgroep uit een minimum aantal spelers moest bestaan. Waar het om gaat is dat het voor de ontwikkeling van een talent op die leeftijd essentieel is om te kunnen aanhaken bij de wereldtop en dat zij, om dat te bereiken, moet kunnen trainen in grote groepen met spelers van haar eigen of hoger niveau met verschillende speelstijlen. Dat de afname van de hoeveelheid spelers is veroorzaakt door natuurlijk verloop is naar het oordeel van de rechtbank niet relevant. De rechtbank komt derhalve tot het oordeel dat TAR toerekenbaar tekort is geschoten is in de tussen partijen gesloten “Overeenkomst tussen Tennis Academy Rotterdam B.V. en de deelnemers aan de “Loot”-opleiding”.

De rechtbank komt vervolgens toe aan de vraag of TAR daarmee in verzuim is geraakt danwel of [de wettelijk vertegenwoordiger van gedaagde in conventie, eiser in reconventie] TAR nog in de gelegenheid had moeten stellen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. De rechtbank is van oordeel dat sprake is van een schending van de voortdurende verplichting van TAR om zorg te dragen voor de continuïteit en de kwaliteit van de training die [de wettelijk vertegenwoordiger van gedaagde in conventie, eiser in reconventie] op grond van de overeenkomst mocht verwachten die voldoende ernstig is om een ontbinding van de overeenkomst te rechtvaardigen. Dat brengt met zich dat een aanmaning of ingebrekestelling geen zin meer had voor tekortkomingen die reeds hadden plaatsgehad en zich niet voor herstel met terugwerkende kracht leenden zodat [de wettelijk vertegenwoordiger van gedaagde in conventie, eiser in reconventie] bij brief van haar raadsman van 3 juli 2008 de overeenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden. Nu de beëindiging van de overeenkomst aan TAR te wijten is, heeft TAR geen aanspraak op het in dat artikel bedoelde door TAR geïnvesteerde bedrag, noch op doorbetaling van de ouderbijdrage na 3 juli 2008. TAR heeft recht op de maandelijkse bijdrage van € 500,00 vanaf 1 maart 2008 tot de datum van de ontbinding van de overeenkomst en derhalve op € 2.050,00. De rechtbank zal het meergevorderde derhalve afwijzen.

TAR zal als de voor het grootste gedeelte in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [de wettelijk vertegenwoordiger van gedaagde in conventie, eiser in reconventie] worden begroot op:

- vastrecht € 640,00

- salaris advocaat € 2.026,50 (3,5 x tarief € 279,00)

------------

Totaal € 2.666,50

in reconventie

Nu [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] als meerderjarig zijnde de door haar vader als wettelijk vertegenwoordiger ingestelde vordering heeft bekrachtigd heeft TAR bij haar beroep op niet-ontvankelijkheid geen rechtens te respecteren belang meer en zal de rechtbank dat beroep passeren.

Artikel 21 Auteurswet 1912 bepaalt dat openbaarmaking van een portret niet geoorloofd is voor zover een redelijk belang van de geportretteerde zich daartegen verzet. Het gaat er om of TAR een door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] verworven verzilverbare populariteit zonder haar toestemming commercieel heeft uitgebuit. Tussen partijen staat vast dat TAR actiefoto’s van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft geplaatst op haar website. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft haar stelling dat TAR zou beschikken over brochures en/of ander promotiemateriaal waarop zij staat afgebeeld niet onderbouwd, zodat de rechtbank aan die stelling voorbijgaat. Partijen hebben vervolgens een discussie gevoerd over de mate van bekendheid die [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] als topsporter geniet in de sportwereld, haar ranking op de wereldranglijst en haar populariteit. Het feit dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] onweersproken heeft gesteld dat de merken Lotto en Wilson haar een prof contract hebben aangeboden maakt naar het oordeel van de rechtbank voorshands aannemelijk dat zij in elk geval binnen de kring van liefhebbers van de tennissport enige bekendheid heeft. Waar het om gaat is echter of die bekendheid ook verzilverbaar is, dat wil zeggen of die bekendheid zodanig is dat commerciële exploitatie ervan door openbaarmaking van portretten redelijkerwijs mogelijk kan worden geacht. Die verzilverbaarheid zou kunnen blijken uit het metterdaad exploiteren van het portretrecht door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie]. Zij voert in dat verband aan dat zij diverse sponsorcontracten heeft gesloten waarbij zij de wederpartijen het gebruik van haar portretten toestaat. Buiten de hiervoor genoemde merken Wilson en Lotto heeft zij echter geen voorbeelden genoemd. Dat de populariteit van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] verzilverbaar is, zou volgens haar ook kunnen worden afgeleid uit het feit dat TAR uit commerciële overwegingen van de foto’s gebruik maakte om haar “Loot-opleiding” te promoten. De rechtbank kan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] hierin niet volgen. Bij de foto’s zelf, maar ook elders op de website wordt haar naam niet genoemd. Als de foto’s met het oog op de identiteit van de [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] en wegens een daaraan toegeschreven wervende kracht gebruikt zouden zijn, zou dat slechts kunnen werken ten opzichte van hen die haar goed genoeg kennen om haar te herkennen en, zoals de rechtbank hiervoor reeds heeft overwogen, zou dat een nogal beperkte kring zijn en zou de commerciële betekenis van dat gebruik dus ook beperkt zijn. Om die reden acht de rechtbank het commerciële gebruik van de foto’s slechts in zo geringe mate toegespitst te zijn op - en voort te vloeien uit - de identiteit van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] dat daaruit het bestaan van een verzilverbare populariteit niet kan worden afgeleid. De rechtbank zal het onder 3 en 4 gevorderde derhalve afwijzen.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft zich tenslotte beroepen op haar persoonlijk belang bij het gevraagde verbod, daarin gelegen dat zij zich niet met de kwaliteit van de “Loot-opleiding” kan verenigen en daarmee niet geassocieerd wenst te worden. Uit de stellingen die [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in deze procedure heeft aangevoerd volgt genoegzaam dat zij de door TAR aan de “Loot-opleiding” toekende kwaliteit in het geheel niet deelt en dat zij derhalve een gerechtvaardigd belang heeft om daarmee niet geassocieerd te worden. De rechtbank zal TAR veroordelen om met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk door TAR op de auteursrechten en merkrechten van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] en TAR verbieden afbeeldingen van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te verveelvoudigen of openbaar te maken, zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 25.000,00 voor iedere overtreding van dit verbod;

Nu ieder van partijen voor een deel in het ongelijk wordt gesteld zal de rechtbank de proceskosten tussen partijen compenseren, zo, dat iedere partij de eigen kosten draagt.

De beslissing

De rechtbank

In conventie

- veroordeelt [de wettelijk vertegenwoordiger van gedaagde in conventie, eiser in reconventie] om aan TAR tegen kwijting te betalen de som van € 2.050,00, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag met ingang van de dag der dagvaarding tot die der voldoening.

- veroordeelt TAR in de kosten van het geding welke aan de zijde van [de wettelijk vertegenwoordiger van gedaagde in conventie, eiser in reconventie] tot aan dit moment worden begroot op € 2.666,00;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie

- veroordeelt TAR om met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk door TAR op de auteursrechten en merkrechten van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] en verbieddt TAR afbeeldingen van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te verveelvoudigen of openbaar te maken, zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 25.000,00 voor iedere overtreding van dit verbod;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- compenseert tussen partijen de proceskosten, zo, dat iedere partij de eigen kosten draagt;

- wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.C. de Regt en in het openbaar uitgesproken op 28 juli 2010.