Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2010:BO9517

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
13-10-2010
Datum publicatie
31-12-2010
Zaaknummer
72339 / HA ZA 10-122
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Beroep op arbitraal-beding gehonoreerd.

Voldoende staat vast dat dit beding deel uitmaakt van de overeenkomst van aanneming van werk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

" \* MERGEFORMAT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 72339 / HA ZA 10-122

Vonnis van 13 oktober 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AANNEMINGSBEDRIJF DE BOKX B.V.,

gevestigd te Terneuzen,

eiseres in de hoofdzaak,

gedaagde in het incident,

advocaat mr. P.M.E. Bilterijst te Goes,

tegen

[gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident],

wonende te Terneuzen,

gedaagde in de hoofdzaak,

eiser in het incident,

advocaat mr. C.L. de Koeijer te Terneuzen.

Partijen zullen hierna De Bokx en [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] worden genoemd.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- dagvaarding

- incidentele conclusie tot onbevoegdheid

- conclusie van antwoord in het incident

- conclusie van repliek in het onbevoegdheidsincident

- conclusie van dupliek in het incident.

Ten slotte is vonnis bepaald.

De feiten

De Bokx heeft in of omstreeks de periode november 2006 tot en met februari 2007 in opdracht en voor rekening van [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] werkzaamheden verricht zoals omschreven in de aan [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] gezonden offerte van 15 november 2006.

[gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] heeft de door De Bokx ter zake van de verrichte werkzaamheden aan hem gezonden facturen tot een totaalbedrag van € 19.635,-- onbetaald gelaten.

Bladzijde 2 van de offerte vermeldt onder de kop “Uitgangspunten voor deze prijsaanbieding:” elfde aandachtspunt “De algemene voorwaarden van Aannemingsbedrijf De Bokx en de U.A.V. 1989 zijn van toepassing op deze prijsaanbieding.”.

Het geschil

[gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] stelt dat rechtbank onbevoegd is van het onderhavige geschil kennis te nemen. [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] stelt daartoe dat zowel de door De Bokx in de offerte van 15 november 2006 van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden voor Aanneming in het bouwbedrijf 1992 – verder AVA 1992 – als de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 – verder UAV 1989 – een arbitraal beding behelzen dat voor geschillenbeslechting de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland aanwijst.

[gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] stelt gemotiveerd dat partijen op basis van de offerte van De Bokx van 15 november 2006 hebben gecontracteerd en voornoemde algemene voorwaarden van toepassing zijn op de rechtsverhouding tussen partijen. Voor het van toepassing zijn van algemene voorwaarden is niet noodzakelijk dat deze worden overhandigd, aan de offerte worden gehecht of worden ondertekend door de wederpartij van de gebruiker. Ter onderbouwing van haar vordering is ook De Bokx primair uitgegaan van het van toepassing zijn van haar algemene voorwaarden. [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] verwijst naar de brief van 2 juli 2009 van de advocaat van De Bokx aan [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident]. De Bokx brengt primair op grond van de tussen partijen toepasselijke algemene voorwaarden en subsidiair op grond van de wettelijke bepalingen aan [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] rente in rekening. Voorts verwijst [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] daartoe naar de tekst van de dagvaarding.

De Bokx voert verweer. De Bokx stelt dat de overeenkomst tussen partijen niet op basis van de offerte van 15 november 2006 is gesloten omdat [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] deze niet heeft ondertekend. Hierin staan slechts de werkzaamheden omschreven zoals die door De Bokx in opdracht en voor rekening van [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] zijn uitgevoerd. Dat de overeenkomst niet is gesloten op basis van voornoemde offerte blijkt ook uit de omstandigheid dat er ter verantwoording van de verzonden facturen een nacalculatie is gemaakt. De algemene voorwaarden zijn dus niet van toepassing. [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] heeft, nu hij de offerte niet heeft ondertekend, ook niet voor het van toepassing zijn van de algemene voorwaarden getekend. De algemene voorwaarden zijn ook niet aan [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] overhandigd en evenmin aan de offerte gehecht. De Bokx betwist dat uit de dagvaarding zou volgen dat zij bij de onderbouwing van haar vordering primair is uitgegaan van het van toepassing zijn van de algemene voorwaarden. De verwijzing naar de algemene voorwaarden in de offerte is niet meer dan een standaardverwijzing die in de tekstverwerker staat en waarop De Bokx zich in het kader van het uitvoeren van werkzaamheden voor een particulier ook nooit op beroept.

Artikel 6:232 BW is volgens De Bokx in het onderhavige geval niet van toepassing omdat dat ziet op de situatie dat wanneer algemene voorwaarden zijn aanvaard, waarvan in het onderhavige geval geen sprake is, men zich niet op het standpunt kan stellen dat één of meer bedingen uit die voorwaarden niet gelden.

De beoordeling

De Bokx heeft op 15 november 2006 een offerte uitgebracht met betrekking tot de in opdracht en voor rekening voor [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] te verrichten bestratingswerkzaamheden. [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] heeft bij e-mail bericht van 27 november 2006 bevestigd dat zal worden gewerkt met de tarieven vermeld in de offerte van 15 november 2006 binnen het geoffreerde bedrag van € 16.500,-- dat als maximum heeft te gelden.

Gelet op het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] de offerte van 15 november 2006 op 27 november 2006 heeft aanvaard en dat tussen partijen een overeenkomst tot aanneming van werk is overeengekomen op basis van deze offerte. Dat de offerte zélf niet door [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] niet is ondertekend doet daaraan niet af. Ook op grond van het feit dat De Bokx stelt dat zij de in de offerte omschreven werkzaamheden in opdracht en voor rekening van [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] heeft uitgevoerd en dat De Bokx in deze procedure ook het bedrag vordert vermeld in de offerte moet aangenomen worden dat partijen een overeenkomst hebben gesloten op basis van de offerte van 15 november 2006. Van de offerte maakt onderdeel uit het vorenstaand onder punt 2.2. vermelde beding. Gelet daarop moet [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] dan ook geacht worden het van toepassing zijn van de daarin vermelde algemene voorwaarden te hebben aanvaard, zodat die van toepassing zijn op de tussen partijen bestaande rechtsverhouding. De Bokx grondt zijn vordering wat betreft de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten primair op haar algemene voorwaarden en subsidiair, voor het geval de rechtbank haar algemene voorwaarden niet van toepassing mocht achten, op basis van de wet. Ook De Bokx zelf gaat dus uit van het van toepassing zijn van haar algemene voorwaarden. Voor het van toepassing zijn van algemene voorwaarden is niet vereist dat de gebruiker zijn wederpartij de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overhandigt of anderszins een redelijke mogelijkheid heeft geboden om daarvan kennis te nemen.

De Bokx bestrijdt niet dat zowel de AVA als de UAV 1989 een arbitraal beding behelzen op grond waarvan partijen geschillen die tussen hen zijn ontstaan ter beslechting aan de raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland dienen voor te leggen. Nu [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] zich voor alle weren op het bestaan van de overeenkomst tot arbitrage beroept zal de rechtbank de incidentele vordering toewijzen en zich in de hoofdzaak onbevoegd verklaren om van het geschil kennis te nemen.

De Bokx zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in het incident worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] in het incident worden begroot op een bedrag van € 904,-- (2,0 punten x tarief € 452,--) ter zake van procureurssalaris.

De Bokx zal, nu de rechtbank zich in de hoofdzaak onbevoegd zal verklaren, ook in de kosten van de hoofdzaak worden veroordeeld. De kosten van [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] in de hoofdzaak worden begroot op een bedrag van € 535,-- voor vast recht.

De beslissing

De rechtbank

in het incident:

- wijst de vordering toe;

- veroordeelt De Bokx in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] tot op heden begroot op

€ 904,--;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

in de hoofdzaak:

- verklaart zich onbevoegd;

- veroordeelt De Bokx in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] tot op heden begroot op

€ 535,--.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.K. van der Lende-Mulder Smit en in het openbaar uitgesproken op 13 oktober 2010.