Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2010:BO3738

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
31-03-2010
Datum publicatie
12-11-2010
Zaaknummer
66646 / HA ZA 09-102
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Opzegging lening die onlosmakelijk verbonden is met onderliggende transactie van koop.

Melding gebreken bij koop binnen drie weken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

" \* MERGEFORMAT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 66646 / HA ZA 09-102

Vonnis van 31 maart 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

A&A INVESTMENTS B.V.,

gevestigd te Breskens,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. A.I. Cambier te Axel,

tegen

1. de vennootschap onder firma

[gedaagde sub 1 in conventie, eiser sub 1 in reconventie] V.O.F.,

gevestigd te Breskens,

2. [gedaagde sub 2 in conventie, eiser sub 2 in reconventie],

wonende te Breskens,

3. [gedaagde sub 3 in conventie, eiser sub 3 in reconventie],

wonende te Breskens,

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat mr. H.M. den Hollander te Oostburg.

Partijen zullen hierna A&A Investments en gedaagden gezamenlijk [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] genoemd worden.

De procedure

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 24 juni 2009

- het proces-verbaal van comparitie van 24 september 2009.

Ten slotte is vonnis bepaald.

De feiten

In conventie en in reconventie

A&A Investments, vertegenwoordigd door de heer [A.], heeft bij koopovereenkomst van 1 juni 2007 voor een bedrag van € 100.000,-- aan [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] verkocht en geleverd de horeca- en kartingexploitatie-onderneming Raceland, gevestigd op het terrein [adres] te Breskens. Het bedrijf richtte zich ondermeer op het organiseren van avontuurlijk getinte uitstapjes van groepen. Op het industrieterrein bevindt zich naast de kartbaan, die in de bedrijfshal is gevestigd, een paintballaccomodatie met toebehoren. Ten tijde van de aankoop werd door A&A investments gebruik gemaakt van een naastgelegen weiland waarop met quads en pocketbikes kon worden gereden en een tokkeltoren met bijbehorende baan. Ook werden scooters en mountainbikes verhuurd.

In de koop waren inbegrepen het recht op naam, de inventaris, en de goodwill die werd gewaardeerd op nihil.

In de overeenkomst is onder “II – KOOPOVEREENKOMST” onder het kopje “Overige aspecten” onder a. vermeld dat de inventaris volledig is omschreven op de lijst die is opgenomen als “Bijlage 1”.

In de overeenkomst is onder “IV – KOOPSOM/LEVERING” vermeld:

(…)

“Verkoper verstrekt aan koper een lening ter grootte van de overnamesom.”

(…)

“Door de verkoper wordt aan de koper een lening ter beschikking gesteld van € 100.000,-- (zegge: Euro honderdduizend). De voorwaarden waaronder deze lening wordt verstrekt wordt in een aparte leningovereenkomst nader overeengekomen.”

Op 1 juni 2007 is door partijen een “SCHULDBEKENTENIS” ondertekend.

Gedaagden sub 2 en 3 verklaren daarin aan A&A Investments een bedrag van € 100.000,-- schuldig te zijn welk bedrag ter beschikking wordt gesteld ten behoeve van de aankoop van alle inventarissen behorende tot de volledige inboedel van Raceland B.V.

Overeengekomen is dat de schuld in 5 jaar, met ingang van 30 juni 2007, zal worden afgelost in 60 maandelijkse termijnen volgens het als bijlage 1 aan de schuldbekentenis gehechte aflos- en renteschema.

De onroerende zaak aan de [adres] te Breskens wordt door [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] gehuurd, aanvankelijk van A&A Investments en thans van Hall B.V. waaraan A&A Investments het pand heeft verkocht. Het buitenterrein is door de voormalig eigenaar Bol ook aan Hall B.V. verkocht. Dit terrein wordt door [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] niet langer van Hall B.V. gehuurd. Bij het beëindigen van de huur van het weiland is de huurprijs die [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] betaalde verminderd.

[gedaagden in conventie, eisers in reconventie] heeft met ingang van de factuur van 21 augustus 2008 de door A&A Investments aan haar ter zake van rente en aflossing gezonden facturen niet meer betaald.

Het geschil

in conventie

A&A Investments vordert - samengevat - [gedaagden in conventie, eisers in reconventie], hoofdelijk, te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 80.647,04 vermeerderd met de contractuele rente vanaf 16 februari 2009 over een bedrag van € 78.333,33 en met veroordeling van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] in de kosten.

A&A Investments stelt daartoe dat [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] ingevolge artikel 6 van de schuldbekentenis in verzuim is en het restant van de vordering geheel opeisbaar is. [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] is door A&A Investments in gebreke gesteld en A&A investments heeft het restant van de lening opgeëist.

A&A investments maakt aanspraak op de buitengerechtelijke kosten tot een bedrag van € 1.788,00, zijnde twee punten van het liquidatietarief.

A&A Investments bestrijdt gemotiveerd tekortgekomen te zijn in de nakoming van de tussen partijen op 1 juni 2007 gesloten koopovereenkomst. [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] heeft geen voor verrekening vatbare vordering.

[gedaagden in conventie, eisers in reconventie] voert verweer. Volgens [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] is sprake van non-conformiteit. Zij stelt daartoe dat direct na de feitelijke overdracht op 1 juni 2007 bleek dat de geleverde materialen niet voldeden aan de daaraan in redelijkheid te stellen eisen.

Verder ontbraken volgens [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] de voor de exploitatie van de onderneming benodigde vergunningen. Er waren geen vergunningen aanwezig voor de quadbaan buiten, voor de tokkelbaan en voor het rijden met minicrossers op het weiland. De tokkelbaan en speeltoestellen waren bovendien illegaal gebouwd en onveilig. Zij werden afgekeurd en dienden te worden gesloopt.

Ook de containers die toegang geven tot het paintball parcours zijn illegaal gebouwd op een stuk grond met de bestemming groenvoorziening. Het verzoek tot legalisering is op het bestemmingsplan afgestuit.

Doordat de eigenaar het braakliggende terrein bij de bedrijfshal samen met de bedrijfshal verkocht werd het onmogelijk om de tokkelbaan en de quads voor terreinrijden te gebruiken. Ook grootschalige buitenactiviteiten kunnen daardoor niet meer worden georganiseerd.

Door A&A Investments is voorts een aantal zaken verkocht die niet aan haar in eigendom toebehoorden en ontbreken er op de inventarislijst vermelde zaken.

Volgens [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] is sprake van toerekenbare tekortkoming door A&A Investments en is het redelijk dat de koopsom wordt verminderd.

De op grond van de overeenkomst van geldlening bestaande betalingsverplichting is volgens [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] een verplichting die voortvloeit uit de koopovereenkomst. Er is volgens [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] sprake van samenhangende contracten in de zin van artikel 6:279 BW. [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] stelt dan ook bevoegd te zijn tot opschorting van de verplichting tot betaling van de koopsom c.q. tot opschorting van de verplichting tot terugbetaling van het geleende geld.

[gedaagden in conventie, eisers in reconventie] betwist dat zij, althans haar vennoten, voorafgaand aan de koop met de geschetste situatie bekend waren. [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] stelt tijdig mondeling te hebben geklaagd en biedt daarvan bewijs aan. Aangezien de heer [A.], vertegenwoordiger van A&A Investments naar aanleiding van mondelinge klachten van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] steeds beloofde om [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] tegemoet te komen, heeft zij pas enige tijd later formeel, schriftelijk, geklaagd.

[gedaagden in conventie, eisers in reconventie] beroept zich op haar opschortingsrecht ten aanzien van de betaling in de koopprijs c.q. tot opschorting van de verplichting tot terugbetaling van de geldlening. [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] heeft A&A Investments inmiddels in gebreke gesteld.

in reconventie

[gedaagden in conventie, eisers in reconventie] vordert de koopovereenkomst gedeeltelijk te ontbinden en A&A Investments te veroordelen tot betaling aan haar van een bedrag van € 95.000,- ter zake van schadevergoeding, vermeerderd met rente en kosten en met de bepaling dat zij gerechtigd zijn de aan hen toe te kennen schadevergoeding te verrekenen met de vordering die A&A Investments uit hoofde van de overeenkomst van geldlening op haar heeft. Zij stellen daartoe, onder verwijzing naar hetgeen zij in conventie heeft aangevoerd, dat A&A Investments in ernstige mate tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst en in verzuim is.

A&A Investments voert verweer. Zij stelt primair dat [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] pas bij brief van 21 april 2008, bijna één jaar na de koop, heeft aangegeven dat sprake was van problemen met de inventaris en haar dus niet binnen bekwame tijd in kennis heeft gesteld van de omstandigheid dat het geleverde niet aan de overeenkomst zou voldoen. Zij betwist gemotiveerd toerekenbaar tekort gekomen te zijn in de nakoming van de koopovereenkomst. Alle op de bij de koopovereenkomst behorende inventarislijst vermelde zaken zijn volgens A&A Investments geleverd. Door [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] is niet de bij de koopovereenkomst behorende inventarislijst, maar de lijst opgenomen in het taxatierapport van Expertise- En Taxatiebureau Bol V.O.F. in het geding gebracht. Niet alle op die lijst voorkomende zaken zijn onderwerp van de koopovereenkomst geweest. De van de koopovereenkomst uitgezonderde zaken zijn op de aan de koopovereenkomst gehechte lijst doorgehaald. Met uitzondering van de wanddecoraties bestrijdt A&A Investments zaken verkocht en geleverd te hebben die niet aan haar in eigendom toebehoorden.

Voor de huur van het weiland van Hall B.V. werd geen aparte huurprijs berekend. Bij beëindiging van de huur van het weiland door Hall B.V. heeft [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] bedongen dat de huur voor de van Hall B.V. gehuurde bedrijfsgebouwen met 50% zou worden verlaagd. De onmogelijkheid het weiland te gebruiken is een gevolg van het beëindigen van de huurovereenkomst tussen Raceland –Action enerzijds en Hall B.V. anderzijds en kan niet aan A&A Investments worden toegerekend.

A&A Investments bestrijdt gemotiveerd dat sprake was van non-conformiteit. A&A Investments bestrijdt eveneens gemotiveerd dat de door [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] in het geding gebrachte foto’s betrekking hebben op door A&A Investments geleverde karts.

Gedaagde sub 2 was regelmatig in de hal aanwezig en heeft ook zelf onderhoud aan de karts gepleegd. Hij was dus op de hoogte van de staat van onderhoud van de karts.

A&A Investments bestrijdt gemotiveerd dat zij niet over de voor de exploitatie van de onderneming, waaronder de quadbaan, tokkelbaan en het rijden met mini-crossers, benodigde vergunningen beschikte en dat de tokkelbaan en speeltoestellen niet zouden voldoen aan de daaraan te stellen eisen.

A&A Investments betwist dat [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] niet op de hoogte zou zijn geweest van het illegaal geplaatst zijn van de zeecontainers voor de paintballactiviteit. Deze activiteit wordt overigens nog steeds uitgeoefend. [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] lijdt daardoor dan ook geen schade. [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] beroept zich ten onrechte op haar opschortingsrecht. Er is volgens A&A Investments sprake van twee afzonderlijke overeenkomsten en dus is het voor opschorting vereiste nauwe verband tussen de wederkerige verbintenissen niet aanwezig. Het door [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] gevorderde bedrag is onvoldoende gespecificeerd en onderbouwd zodat A&A Investments niet op de diverse posten kan reageren.

De beoordeling

in conventie

Vast staat dat [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] met A&A Investments een overeenkomst van geldlening heeft gesloten ingevolge welke overeenkomst zij het door haar geleende bedrag van € 100.000,-- over een periode van vijf jaar in maandelijkse termijnen vermeerderd met rente af dient te betalen.

Door [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] is niet betwist dat zij is opgehouden te betalen en dat A&A Investments vervolgens de lening heeft opgezegd en zij, ook na daartoe door A&A Investments ingebreke te zijn gesteld, het restantbedrag van de lening niet aan A&A Investments heeft voldaan. [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] is dan ook in beginsel gehouden het door A&A Investments uit hoofde van deze overeenkomst gevorderde bedrag te voldoen. Dit is alleen anders indien het beroep door [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] op haar opschortingsrecht dan wel verrekening slaagt. De rechtbank zal die verweren dan ook eerst beoordelen.

De rechtbank is van oordeel dat aan de vereisten voor opschorting is voldaan. Immers A&A Investments heeft [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] de lening waarvan zij thans betaling vordert slechts verstrekt ter financiering van de door [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] aan haar op grond van de koopovereenkomst verschuldigde overnamesom. Bij de koopovereenkomst is overeengekomen dat de lening zal worden verstrekt en de hoogte van het te lenen bedrag is gerelateerd aan de hoogte van de overnamesom. In de “Schuldbekentenis” is in de kop ook opgenomen dat het bedrag van € 100.000,-- ter beschikking wordt gesteld ten behoeve van de aankoop van alle inventarissen behorende tot de inboedel van Raceland B.V.. A&A Investments heeft dus zowel de hoedanigheid van verkopende partij als van financier van de uit hoofde van de koopovereenkomst door [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] verschuldigde overnamesom. De lening is onlosmakelijk met voormelde koopovereenkomst verbonden. Het komt er op neer dat [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] door (af)betaling van de door A&A Investments verstrekte lening de door haar uit hoofde van de met A&A Investments gesloten koopovereenkomst verschuldigde overnameprijs voldoet en [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] anderzijds een vordering uit hoofde van schadevergoeding op A&A Investments stelt te hebben ter zake van toerekenbaar tekortkomen in de nakoming door A&A Investments van die overeenkomst. Sprake is dus van twee overeenkomsten die zodanig met elkaar verweven zijn dat sprake is van samenhang in de zin van artikel 6:52 BW.

[gedaagden in conventie, eisers in reconventie] komt dan ook een beroep op opschorting van de voor haar uit hoofde van de overeenkomst van geldlening bestaande verbintenis tot betaling toe.

[gedaagden in conventie, eisers in reconventie] komt alleen een beroep op verrekening toe indien en voor zover komt vast te staan dat zij een vordering uit hoofde van schadevergoeding op A&A Investments heeft. De rechtbank komt aan de beoordeling van het door [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] gedane beroep op verrekening thans nog niet toe.

De rechtbank zal, als meest verstrekkende verweer van A&A Investments, eerst beoordelen of [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] geacht kan worden A&A Investments binnen bekwame termijn in kennis te hebben gesteld van het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt.

Of de kennisgeving binnen bekwame tijd is geschied moet worden beantwoord door afweging van alle betrokken belangen en met inachtneming van alle relevante omstandigheden, waaronder het eventuele nadeel van de verkoper door de lengte van de in acht genomen termijn.

Door Raceland Action is onbestreden gesteld, dat de aan de koopovereenkomst gehechte inventarislijst op de dag van de verkoop door partijen op kwaliteit en kwantiteit is nagelopen. In een dergelijk geval had, indien en voor zover er zaken op de lijst stonden die toen niet aanwezig waren, [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] dat direkt, ter gelegenheid van het nalopen van de lijst, aan A&A Investments moeten melden. Door [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] is niet gesteld dat zij dat bij die gelegenheid ook heeft gedaan. Een beroep op het ontbreken van inventarisgoederen komt [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] dan ook niet meer toe. Voor zover de vordering tot schadevergoeding ziet op het ontbreken van inventarisgoederen zal de rechtbank de vordering dan ook afwijzen.

Ook ten aanzien van de verkochte zaken waarvan [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] stelt dat die niet in eigendom aan A&A Investments zouden toebehoren en met betrekking tot de door [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] gestelde non-conformiteit daarin bestaande dat een aantal van de geleverde zaken niet de voor het normale gebruik benodigde eigenschappen bezaten geldt dat [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] A&A Investments daarvan binnen bekwame tijd nadat zij dit had ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken in kennis had moeten stellen.

Nu door A&A Investments wordt bestreden dat [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] dat heeft gedaan is het aan [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] te stellen en te bewijzen dat en op welke wijze zij tijdig op een voor A&A Investments kenbare wijze heeft geklaagd over deze tekortkoming. [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] heeft aangevoerd dat er diverse malen mondeling is geklaagd voordat de brief van haar advocaat van 21 april 2008, bijna 11 maanden na de overdracht, werd verstuurd. Nu dit door A&A Investments wordt bestreden zal de rechtbank [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] die bewijs door middel van getuigen heeft aangeboden van de omstandigheid dat zij A&A Investments in de persoon van de heer Schol binnen bekwame termijn, en niet eerst bij brief van 11 april 2008, op de volgens [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] bestaande problemen gewezen heeft in de gelegenheid stellen dit te bewijzen.

Met betrekking tot de klachttermijn overweegt de rechtbank het volgende. De klachttermijn begint te lopen nadat de koper de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken. [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] heeft bij conclusie van antwoord aangegeven dat vrijwel meteen nadat de feitelijke overdracht was gerealiseerd bleek dat de materialen niet voldeden. Nu het geen gebreken betreft die (uitgebreid) nader onderzoek vergen, zeker niet wat betreft de karts, quads en pocketbikes omdat door gedaagde sub 2 ter gelegenheid van de comparitie is verklaard dat hij eerste monteur was en dus goed weet waar hij het over heeft, had [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] naar het oordeel van de rechtbank dan ook op een termijn van uiterlijk drie weken na de aankoop de klachten moeten melden. Dit geldt eens temeer nu in het kader van (intensieve) exploitatie er gebreken aan het in gebruik zijnde materiaal kunnen ontstaan en achteraf veelal niet meer vast te stellen zal zijn of de oorzaak van het mankement al ten tijde van de verkoop aanwezig was of eerst daarna als gevolg van de exploitatie is ontstaan.

Indien en voor zover [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] slaagt in het haar ten aanzien van het in acht nemen van de klachttermijn opgedragen bewijs is voor de beoordeling van de vordering van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] het volgende van belang.

Van non-conformiteit is sprake indien een zaak, ten tijde van de levering, niet aan de overeenkomst beantwoordt en niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen.

In de koopovereenkomst is onder het kopje “Ten aanzien van de over te dragen activa” opgenomen:

(…)

“De activa verkeren in goede staat van onderhoud en vertonen geen gebreken, zij zijn geschikt voor de uitoefening van het bedrijf van de onderneming”.

(…).

Mede gelet op deze mededeling mocht [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] er dus van uitgaan dat de geleverde activa op het moment van aflevering geschikt waren om in het kader van de bedrijfsuitoefening te worden gebruikt. [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] mocht op grond van die toezegging van de zijde van verkoper echter niet verwachten dat zij activa, en dan met name karts, quads en pocketbikes, kocht waaraan geen reparaties waren verricht en ook niet zouden behoeven te worden verricht. Voor zover er reparaties waren verricht mocht zij wel verwachten dat deze deugdelijk en oordeelkundig waren verricht.

Gelet op het vorenstaande komt [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] naar het oordeel van de rechtbank dus slechts een beroep op non-conformiteit toe indien en voor zover de karts, quads en pocketbikes op het moment van levering niet functioneerden, althans aan zodanige gebreken leden dat het gebruik van deze activa op grond daarvan niet verantwoord was.

De rechtbank zal [gedaagden in conventie, eisers in reconventie], nu A&A Investments bestrijdt dat de activa ten tijde van de overname niet geschikt waren voor de uitoefening van het bedrijf, in de gelegenheid stellen dat te bewijzen.

De rechtbank zal [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] daarnaast in de gelegenheid stellen te bewijzen dat, nu dat door A&A Investments gemotiveerd wordt betwist, het koffiezetapparaat Nescafé Capriole, de pc met randapparatuur van de audioinstallatie niet aan A&A Investment in eigendom toebehoorden.

Aangezien [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] een beroep op de omstandigheid dat hetgeen is geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt eerst toekomt indien komt vast te staan dat zij binnen bekwame tijd heeft gereclameerd, zal de rechtbank de bewijsopdracht vooreerst daartoe beperken.

In de door [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] in haar conclusie van eis in reconventie opgestelde schade-opstelling is geen bedrag opgenomen ter zake van schade die [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] zou lijden door het niet langer ter beschikking staan van het weiland voor buitenactiviteiten en het ontbreken van de vergunning voor de tokkelbaan en de vierde hal. Nu [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] aan het niet langer ter beschikking staan van het weiland en ontbreken van die vergunningen geen rechtsgevolg verbindt zal de rechtbank hetgeen daaromtrent door partijen over en weer is gesteld onbesproken laten. Datzelfde geldt met betrekking tot de speeltoestellen.

De vordering ter zake van de koeling zal worden afgewezen omdat deze door [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] opgevoerde schadepost op geen enkele wijze nader is onderbouwd.

Ter gelegenheid van de comparitie is door [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] erkend dat zij op de hoogte waren van de omstandigheid dat de containers van waaruit de paintballactiviteit wordt georganiseerd illegaal geplaats waren en dat de gemeente Sluis daar problemen over maakte. Nu [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] van het illegaal geplaatst zijn van de containers op het hoogte was is niet sprake van een zaak die niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten en niet behoefde te betwijfelen. Immers, [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] wist dat de benodigde vergunning voor het plaatsen van de containers ontbrak en heeft de onderneming, waarvan het exploiteren van paintballactiviteiten een aanzienlijk onderdeel uitmaakte, desondanks gekocht. In dit geval komt [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] dan ook geen beroep toe op non-conformiteit op grond van het ontbreken van de voor de containers benodigde bouwvergunning. Dat [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] kennelijk na het sluiten van de koopovereenkomst gebleken is dat legalisatie niet tot de mogelijkheden behoorde is een omstandigheid die voor rekening en risico van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] dient te komen. Voor zover het door [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] gevorderde schadebedrag ziet op de schade die zij stelt te lijden als gevolg van het niet langer kunnen aanbieden van paintballactiviteiten zal deze dan ook worden afgewezen. Dit nog afgezien van het feit dat door A&A Investments onbestreden is gesteld dat deze activiteit nog steeds aangeboden wordt en dus ook niet valt in te zien waarin de schade van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] op dat punt bestaat.

in conventie en in reconventie

De rechtbank zal iedere verdere beslissing aanhouden.

De beslissing

De rechtbank

in conventie

- draagt [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] op te bewijzen dat zij binnen drie weken na 1 juni 2007 A&A Investments in de persoon van de heer [A.] mondeling in kennis heeft gesteld van het feit dat de karts, de quads, de pocketbikes en een aantal paintballgeweren niet geschikt waren voor de uitoefening van het bedrijf van de onderneming;

- bepaalt dat het getuigenverhoor zal worden gehouden op een nader te bepalen tijdstip in het gerechtsgebouw te Middelburg aan de Kousteensedijk 2 tegenover mr. E.K. van der Lende-Mulder Smit;

- verwijst de zaak naar de rolzitting van deze rechtbank van woensdag 14 april 2010 voor dagbepaling enquête;

- bepaalt dat [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] indien mogelijk tevoren per brief aan de griffie van de rechtbank, maar uiterlijk op genoemde rolzitting, de verhinderdata van alle betrokkenen dient op te geven alsmede het aantal getuigen dat zij voornemens is te doen horen;

- bepaalt dat alle partijen uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsstukken aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen;

in conventie en in reconventie

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.K. van der Lende-Mulder Smit en in het openbaar uitgesproken op 31 maart 2010.