Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2010:BO1453

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
21-10-2010
Datum publicatie
22-10-2010
Zaaknummer
Awb 10/614 VV en 10/613
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening+bodemzaak
Inhoudsindicatie

Bouwvergunning en ontheffing. Bouwplan overschrijdt bouwblok en is in strijd met bestemming. Verleende ontheffing ziet alleen op overschrijding bouwblok. Er is geen ontheffing voor het bouwen op de ter plaatse geldende bestemming. Bouwvergunning ten onrechte verleend.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet bestuursrecht 8:81
Algemene wet bestuursrecht 8:86
Wet ruimtelijke ordening
Wet ruimtelijke ordening 3.6
Woningwet
Woningwet 44
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOM 2011/81
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector bestuursrecht

AWB nummer: 10/614 VV en 10/613

Uitspraak van de voorzieningenrechter voor bestuursrechtelijke zaken

met toepassing van artikel 8:86, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht,

tevens uitspraak op het verzoek om toepassing van artikel 8:81, eerste lid, van die wet

inzake

[naam]

wonende te [woonplaats],

eiser,

tegen

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal,

verweerder.

I. Procesverloop

Eiser heeft beroep ingesteld tegen een door verweerder op zijn bezwaar genomen besluit van 21 juni 2010 (hierna: het bestreden besluit). Hangende het beroep heeft eiser aan de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

Het verzoek is op 7 oktober 2010 behandeld ter zitting. Eiser is daar in persoon verschenen, bijgestaan door zijn echtgenote. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden B.G.J. Lobée en M.L. van der Schelde. Namens derde-belanghebbende zijn

[belanghebbende 1] en [belanghebbende 2] verschenen.

Ter zitting is het onderzoek geschorst. Verweerder heeft nadere informatie verstrekt, waarop eiser heeft gereageerd. Met toestemming van partijen is een nadere zitting achterwege gebleven. Het onderzoek is vervolgens gesloten.

II. Overwegingen

1. Ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan, indien tegen een besluit bij de rechtbank beroep is ingesteld dan wel, voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de rechtbank, bezwaar is gemaakt of administratief beroep is ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Op grond van artikel 8:86 van de Awb kan de voorzieningenrechter onmiddellijk uitspraak doen in de hoofdzaak, indien het verzoek wordt gedaan terwijl beroep bij de rechtbank is ingesteld en hij van oordeel is dat na de zitting nader onderzoek redelijkerwijs niet kan bijdragen aan de beoordeling van het geschil.

Gelet op de stukken en het verhandelde ter zitting is de voorzieningenrechter van oordeel dat de beoordeling van de zaak geen nader onderzoek meer vergt, terwijl ook overigens niet is gebleken van feiten en omstandigheden die zich tegen toepassing van artikel 8:86 Awb zouden verzetten.

Er is derhalve aanleiding om onmiddellijk uitspraak te doen in de hoofdzaak. Daartoe wordt als volgt overwogen.

2. Op 27 maart 2009 heeft de gemeente Reimerswaal een aanvraag ingediend voor de bouw van een brandweerkazerne op het perceel Burenpolderweg 1 te Yerseke.

3. Bij besluit van 5 maart 2010 heeft verweerder ontheffing verleend, zoals bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) (zoals dit artikel luidde ten tijde hier van belang), van het bepaalde in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder b van het bestemmingsplan ‘Kom Yerseke’. Voorts heeft verweerder bij gelijktijdig besluit bouwvergunning verleend aan de gemeente Reimerswaal (hierna: vergunninghoudster) voor de bouw van een brandweergarage op het perceel Burenpolderweg 1 te Yerseke, kadastraal bekend gemeente YSK00, sectie G, nummer 6554. Bij het thans bestreden besluit heeft verweerder het door eiser ingediende bezwaar tegen de besluiten van 5 maart 2010 ongegrond verklaard.

4. Eiser kan zich hiermee niet verenigen en voert daartoe onder meer het volgende aan.

Eiser stelt dat door de ontheffing onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

Door het bouwplan kan eiser zijn garage niet meer in of uit, dan wel met veel moeite. Voorts zal eiser door het bouwplan meer schaduwwerking hebben in tuin en woning, wordt zijn woon- en leefklimaat en privacy aangetast en is er een verslechtering van het uitzicht.

Verder zijn er volgens eiser indertijd afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van de garages en handelt verweerder in strijd met de gemaakte afspraken.

De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

5. De voorzieningenrechter merkt allereerst het volgende op. Ter zitting heeft eiser aangegeven dat niet alleen hij, maar ook een aantal buren beroep heeft ingesteld en een verzoek om een voorlopige voorziening heeft ingediend tegen het bestreden besluit. De voorzieningenrechter kan echter uit het beroepschrift en voormeld verzoek slechts afleiden dat deze door eiser zijn ingediend, deze zijn ook alleen door eiser ondertekend. De voorzieningenrechter merkt daardoor alleen eiser aan als degene die beroep heeft ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend.

6. Op grond van artikel 44 van de Woningwet (Ww) mag slechts en moet de reguliere bouwvergunning worden geweigerd (onder meer) indien het bouwen in strijd is met een bestemmingsplan of met de eisen die krachtens zodanig plan zijn gesteld.

Artikel 3.6, eerste lid, van de Wro bepaalde – ten tijde hier van belang -:

Bij een bestemmingsplan kan worden bepaald dat burgemeester en wethouders met inachtneming van de bij het plan te geven regels:

a. binnen bij het plan te bepalen grenzen het plan kunnen wijzigen;

b. het plan moeten uitwerken;

c. van bij het plan aan te geven regels ontheffing kunnen verlenen;

d. ten aanzien van in het plan omschreven onderwerpen of onderdelen nadere eisen kunnen stellen.

Op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder b, van het bestemmingsplan ‘Kom Yerseke’ zijn burgemeester en wethouders bevoegd vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het plan voor overschrijding van bouwgrenzen niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch of esthetisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3.00 m bedragen.

Op grond van het tweede lid van dit artikel wordt vrijstelling niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

7. De kazerne wordt gerealiseerd op gronden met ingevolge het vigerende bestemmingsplan “Kom Yerseke” de bestemming ‘maatschappelijke doeleinden’. Het bouwplan overschrijdt de grenzen van het ter plaatse aanwezige bouwblok aan twee zijden. De bestemming ter plaatse van die overschrijdingen is “maatschappelijke doeleinden” met de nadere aanwijzing (z), hetgeen volgens de planvoorschriften inhoudt dat ter plaatse geen gebouwen en overkappingen zijn toegestaan. De overschrijding is volgens verweerder mede het gevolg van een eis van Delta dat tussen het ter plaatse aanwezige gastrafostation en het bouwplan een afstand van 4 meter aangehouden dient te worden (NEN-norm 1059).

8. Verweerder heeft ter zitting verklaard dat vanaf de [adres] bezien het ter plaatse aanwezige bouwblok aan de linkerzijde wordt overschreden met 2,75 meter en aan de achterzijde met 0,85 meter.

9. Eiser heeft betwist dat er sprake is van een overschrijding van het bouwblok aan de achterzijde en dat dit – vanuit zijn woning aan de [adres] bezien - aan de voorzijde is.

10. Ter zitting zijn de plankaart en de bouwtekeningen door verweerder getoond en toegelicht. Op basis daarvan stelt de voorzieningenrechter vast dat de overschrijding van de grens van het bouwblok met 0,85 meter plaatsvindt, bezien vanaf de [adres], aan de achterzijde van het bouwblok. De voorzieningenrechter heeft hierbij in aanmerking genomen het feit dat de grens van het bouwblok aan de voorzijde parallel loopt met de ter plaatse aanwezige weg. Indien het bouwblok aan de voorzijde zou worden overschreden, zoals eiser stelt, zou het bouwplan op die weg worden gerealiseerd. Dit is niet aan de orde.

11. De voorzieningenrechter stelt vast dat met het ontheffingsbesluit van 5 maart 2010, mede gezien de redactie daarvan, ontheffing is verleend voor de overschrijdingen van het bouwblok. Dit roept de vraag op of deze ontheffing voldoende is, nu het bouwplan tevens wordt gerealiseerd op gronden met de bestemming “maatschappelijke doeleinden” en de nadere aanwijzing (z). Anders dan verweerder op vragen van de zijde van de voorzieningenrechter in zijn brief van 8 oktober 2010 heeft gesteld, acht de voorzieningenrechter de verleende ontheffing onvoldoende om het bouwplan op gronden met de bestemming M(z) mogelijk te maken. Dat ontheffing voor overschrijding van het bouwblok in dit geval automatisch tot gevolg heeft dat het bouwplan (deels) komt te liggen op de bestemming M(z) maakt dit niet anders. In zijn algemeenheid impliceert ontheffing voor overschrijding van een bouwblok niet dat er ook strijd met de bestemming optreedt. Dat wordt in dit geval veroorzaakt door de ter plaatse geldende nadere aanwijzing (z). De voorzieningenrechter is van oordeel dat verweerder, naast de verleende binnenplanse ontheffing, ontheffing had moeten verlenen voor het bouwen ter plaatse van de nadere aanwijzing (z). Nu dit niet is gebeurd is naar het oordeel van de voorzieningenrechter de bestaande strijd met het bestemmingsplan niet weggenomen.

12. De voorzieningenrechter is als gevolg daarvan van oordeel dat verweerder, gelet op het bepaalde in artikel 44 van de Ww, geen bouwvergunning voor het in geding zijnde plan heeft kunnen verlenen. Het beroep wordt dan ook gegrond verklaard en het bestreden besluit vernietigd. Om te voorkomen dat gebruik wordt gemaakt van de bouwvergunning ziet de voorzieningenrechter aanleiding tot het treffen van een voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8:72, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, inhoudende schorsing van de bouwvergunning tot 6 weken na bekendmaking van het opnieuw te nemen besluit op bezwaar.

13. De voorzieningenrechter acht geen termen aanwezig voor een proceskostenveroordeling, nu niet is gebleken van kosten die op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor vergoeding in aanmerking komen. Het Besluit proceskosten bestuursrecht voorziet slechts in een vergoeding voor het indienen van een beroepschrift door een rechtsbijstandverlener (zie onderdeel A1 van de bijlage juncto artikel 2, eerste lid, onderdeel a, juncto artikel 1, onderdeel a, van het Besluit). Eiser heeft het beroep- en verzoekschrift op eigen naam ingediend.

14. Aangezien op de hoofdzaak is beslist bestaat geen aanleiding voor het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt dan ook afgewezen.

III. Uitspraak

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Middelburg

verklaart het beroep gegrond;

vernietigt het bestreden besluit;

schorst het besluit van 5 maart 2010 waarbij aan vergunninghoudster bouwvergunning is verleend tot 6 weken na bekendmaking van de door verweerder te nemen nieuwe beslissing op bezwaar;

bepaalt dat verweerder aan eiser het door hem in de beroepszaak en het verzoek om voorlopige voorziening betaalde griffierecht ten bedrage van in totaal € 300,- (driehonderd euro) vergoedt;

wijst het verzoek om een voorlopige voorziening af.

Deze uitspraak is gedaan door mr. I. Dijkman als voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. H.D. Sebel, griffier, en op 21 oktober 2010 in het openbaar uitgesproken.

Griffier, Voorzieningenrechter,

Tegen deze uitspraak, voor zover het betreft de bodemprocedure, kan een belanghebbende hoger beroep instellen.

Het instellen van het hoger beroep geschiedt door het indienen van een beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, binnen zes weken na de dag van verzending van deze uitspraak.

Nota bene:

In deze uitspraak is het beroep (deels) gegrond verklaard en is het bestreden besluit vernietigd.

Als de rechtbank daarbij gronden van uw beroep uitdrukkelijk heeft verworpen en u wilt daarin niet berusten, moet daartegen binnen bovengenoemde termijn hoger beroep worden ingesteld.

Afschrift verzonden op: