Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2009:BL0987

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
09-11-2009
Datum publicatie
28-01-2010
Zaaknummer
70301 / KG ZA 09-218
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Zalco vordert, samengevat, veroordeling van Sturm & Dekker binnen een uur na betekening van het te wijzen vonnis de overeenkomst na te komen, meer in het bijzonder een aanvang te nemen met het zagen van 1.135 anodeblokken opdat de partij van 1.296 anodeblokken op 12 november 2009 verscheept kunnen worden naar IJsland, alsmede het zagen van 1.365 anodeblokken opdat die op 11 november 2009 verscheept kunnen worden naar IJsland. Zij stelt daartoe dat Sturm & Dekker gehouden is de tussen partijen gesloten overeenkomst na te komen, nu deze niet ontbonden is en er ook geen bevoegdheid tot opschorting van verplichtingen bestaat aan de zijde van Sturm & Dekker.

Sturm & Dekker voert verweer. Zij stelt niet tot nakoming gehouden te zijn nu zij de overeenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden. Voorts stelt zij dat zij gerechtigd is haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten omdat zij gegronde vrees heeft dat Zalco haar uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet zal nakomen. Zij verwijst daarbij naar de jaarrekening van Zalco over 2008 en het auditors report d.d. 3 juni 2009.

In reconventie vordert Sturm & Dekker, na wijziging van eis, veroordeling van Zalco tot betaling van een bedrag van € 211.487,52. Zij stelt daartoe dat genoemd bedrag het openstaande saldo van Zalco betreft, waarvan zij betaling kan vorderen nu de overeenkomst is ontbonden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

70301 / KG ZA 09-21811 november 2009

Sector civiel recht,

voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 70301 / KG ZA 09-218

Vonnis van 9 november 2009

in de zaak van

de naamloze vennootschap

ZEELAND ALUMINIUM COMPANY NV,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Vlissingen,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. E. Bregonje,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STURM & DEKKER B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Oostkapelle,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. J. Boogaard.

Partijen zullen hierna Zalco en Sturm & Dekker genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding

de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie

de brief d.d. 3 november 2009 van mr. Bregonje met producties

de fax d.d. 5 november 2009 van mr. Bregonje met producties

de fax d.d. 5 november 2009 van mr. Boogaard met producties

de ter gelegenheid van de mondelinge behandeling op 6 november 2009 zijdens beide partijen overgelegde pleitnota’s.

De feiten

Tussen Sturm & Dekker als opdrachtnemer en Zalco als opdrachtgever is op 18 februari 2008 een overeenkomst gesloten genaamd “Inkoopovereenkomst voor het zagen van ISAL Anodeblokken”, hierna: de overeenkomst. Artikel 2.2. van de bijzondere voorwaarden die deel uitmaken van deze overeenkomst luidt, voor zover van belang als volgt:

“De betalingsvoorwaarden zijn de volgende:

De betaling geschiedt:

Na 60 dagen op de 15e dag van de maand,

Na wekelijkse oplevering en goedkeuring van de werkzaamheden,

Na ontvangst en goedkeuring van de factuur,(…)”

Sturm & Dekker heeft Zalco bij brief d.d. 29 oktober 2009 medegedeeld voornemens te zijn wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de betalingsverbintenissen door Zalco de overeenkomst te ontbinden met ingang van 2 november 2009 indien niet uiterlijk op 30 oktober 2009 in mindering op het openstaande bedrag een bedrag van € 100.000,-- zou zijn voldaan en Sturm & Dekker niet van Zalco de schriftelijke garantie zou hebben ontvangen dat Zalco in het vervolg haar betalingsverplichtingen jegens Sturm & Dekker stipt zou nakomen.

Het geschil

Zalco vordert, samengevat, veroordeling van Sturm & Dekker binnen een uur na betekening van het te wijzen vonnis de overeenkomst na te komen, meer in het bijzonder een aanvang te nemen met het zagen van 1.135 anodeblokken opdat de partij van 1.296 anodeblokken op 12 november 2009 verscheept kunnen worden naar IJsland, alsmede het zagen van 1.365 anodeblokken opdat die op 11 november 2009 verscheept kunnen worden naar IJsland. Zij stelt daartoe dat Sturm & Dekker gehouden is de tussen partijen gesloten overeenkomst na te komen, nu deze niet ontbonden is en er ook geen bevoegdheid tot opschorting van verplichtingen bestaat aan de zijde van Sturm & Dekker.

Sturm & Dekker voert verweer. Zij stelt niet tot nakoming gehouden te zijn nu zij de overeenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden. Voorts stelt zij dat zij gerechtigd is haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten omdat zij gegronde vrees heeft dat Zalco haar uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet zal nakomen. Zij verwijst daarbij naar de jaarrekening van Zalco over 2008 en het auditors report d.d. 3 juni 2009.

In reconventie vordert Sturm & Dekker, na wijziging van eis, veroordeling van Zalco tot betaling van een bedrag van € 211.487,52. Zij stelt daartoe dat genoemd bedrag het openstaande saldo van Zalco betreft, waarvan zij betaling kan vorderen nu de overeenkomst is ontbonden.

De beoordeling

In conventie

Uitgangspunt bij de beoordeling is de tussen partijen op 18 februari 2008 gesloten overeenkomst. Op grond daarvan is Sturm & Dekker gehouden zaagwerkzaamheden te verrichten aan de anodeblokken en dient Zalco ervoor zorg te dragen dat de facturen van Sturm & Dekker, na ontvangst en goedkeuring, na 60 dagen op de 15e van de maand worden betaald.

De voorzieningenrechter overweegt ten aanzien van het primaire verweer van Sturm & Dekker betreffende ontbinding van de overeenkomst het volgende.

Sturm & Dekker stelt in haar brief d.d. 29 oktober 2009 aan Zalco, waarin zij aankondigt tot ontbinding te zullen overgaan, onder meer de voorwaarde dat Zalco haar een bedrag van

€ 100.000,-- dient te betalen. Hiermee stelt zij ontbinding van de overeenkomst afhankelijk van betaling van een bedrag waarop zij, gelet op de inhoud van de overeenkomst, op dat moment geen aanspraak kon maken. Immers, door Zalco is onweersproken gesteld dat Sturm & Dekker op 29 oktober 2009 op grond van de overeenkomst slechts een bedrag van

€ 48.076,40 opeisbaar van haar te vorderen had en dat het overige deel van de totale vordering van Sturm & Dekker ad € 249.051,54 -afhankelijk van de datum van de factuur- pas opeisbaar wordt tussen 15 november 2009 en 15 januari 2010.

Nu op grond van de overgelegde stukken voorshands is komen vast te staan dat Zalco het bedrag van € 48.076,40 op 30 oktober 2009 aan Sturm & Dekker heeft voldaan, stond het Sturm & Dekker op 30 oktober 2009 niet vrij tot buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Naar voorlopig oordeel is de overeenkomst tussen partijen dan ook niet rechtsgeldig ontbonden.

Zalco beroept zich voorts op opschorting van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen nu aannemelijk is dat Zalco in de nakoming van die overeenkomst zal blijven tekortschieten. Zij doelt hierbij op het bepaalde in artikel 6:80 Rv. Dit artikel geeft de schuldeiser in 3 limitatief opgesomde gevallen het recht om reeds voor opeisbaarheid bepaalde gevolgen van niet-nakoming in te roepen.

De onder a van dat artikel vermelde grond betreft de situatie dat vast staat dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn. Voor zover Sturm & Dekker op deze grond doelt met haar stelling dat Zalco enorme verliezen lijdt en op de rand van het faillissement staat, overweegt de voorzieningenrechter hieromtrent als volgt. Een geval als onder a genoemd doet zich voor wanneer objectief vast staat dat nakoming blijvend of tijdelijk, geheel of gedeeltelijk onmogelijk zal zijn. Zelfs indien er al sprake is van een faillissement is daaraan pas voldaan wanneer de curator zich na een sommatie niet bereid verklaart tot nakoming. Een dergelijke situatie is in casu nog niet aan de orde nu er geen sprake is van een faillissement en Zalco bovendien gemotiveerd heeft betwist dat haar financiële positie zo slecht is als Sturm & Dekker doet voorkomen.

Nu namens Zalco bij brief d.d. 30 oktober 2009 is toegezegd dat zij in het vervolg de betalingstermijn stipt zal nakomen en gesteld noch gebleken is dat er door Zalco een mededeling is gedaan waaruit Sturm & Dekker moet afleiden dat Zalco in de nakoming zal tekortschieten, zijn de in genoemd artikel onder b en c vermelde gronden eveneens niet van toepassing. De voorzieningenrechter concludeert gelet hierop voorshands dat geen van de in artikel 6:80 Rv genoemde gronden zich voordoet, zodat Sturm & Dekker geen opschortingsrecht toekomt.

Nu uit het vorenstaande volgt dat de overeenkomst tussen partijen niet is ontbonden en dat Sturm & Dekker niet bevoegd is haar uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten, dient deze door Sturm & Dekker te worden nagekomen. De hiertoe strekkende vordering van Zalco zal dan ook op na te melden wijze worden toegewezen. Voor het verbinden van de voorwaarde van zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie aan de veroordeling bestaat geen grond. De mede gevorderde dwangsom zal worden gematigd en aan een maximum worden gebonden.

In reconventie

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen kan voorshands niet geconcludeerd worden dat de overeenkomst rechtsgeldig is ontbonden. Nu de door Sturm en Dekker gevorderde bedragen gelet op de inhoud van de overeenkomst thans nog niet opeisbaar zijn, zal de vordering worden afgewezen.

In conventie en in reconventie

Sturm & Dekker zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Zalco worden begroot op:

- dagvaardingskosten € 72,25

- griffierecht € 262,--

- salaris advocaat €1.054,--

Totaal €1.388,25

De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

veroordeelt Sturm & Dekker binnen een dag na betekening van dit vonnis de inkoopovereenkomst voor het zagen van ISAL anodeblokken van 18 februari 2008 getrouw en volledig na te komen, meer in het bijzonder aan te vangen met het zagen van de 1.135 anodeblokken opdat de partij van 1.296 anodeblokken op 12 november 2009 verscheept kan worden naar IJsland, alsmede om de partij van 1.365 anodeblokken te zagen opdat die op 11 december 2009 verscheept kan worden naar IJsland,

bepaalt dat Sturm & Dekker een dwangsom verbeurt van € 10.000,-- per dag of gedeelte van een dag indien zij de anodeblokken niet tijdig voor de genoemde verschepingsdagen aanlevert, zulks tot een maximum van € 500.000,--;

in reconventie

wijst het gevorderde af,

in conventie en in reconventie

veroordeelt Sturm & Dekker in de proceskosten, aan de zijde van Zalco tot op heden begroot op € 1.388,25;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst, voor zover nodig, het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.A. Witsiers en in het openbaar uitgesproken op 9 november 2009