Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2009:BL0977

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
04-11-2009
Datum publicatie
28-01-2010
Zaaknummer
69684 / HA ZA 09-184
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Hala c.s. vordert – zakelijk weergegeven – om [gedaagde] te verbieden om direct dan wel indirect de naam “[gedaagde]”, in welke combinatie ook, als handelsnaam of onderdeel daarvan in de branche van touringcarbedrijven en/of de branche van personenvervoer alsmede de branche van het verzorgen van (bus)reizen te gebruiken of te doen gebruiken. Voorts verzoekt Hala c.s. om [gedaagde] te gebieden om het telefoonnummer [telefoonnummer] en de domeinnaam [website] aan Hamar althans Hala over te dragen en te bepalen dat het [gedaagde] na overdracht niet langer is toegestaan om van dit telefoonnummer en deze domeinnaam gebruik te maken, op straffe van een dwangsom indien [gedaagde] handelt met één van de veroordelingen en met veroordeling van [gedaagde] in de kosten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

69684 / KG ZA 09-1844 november 2009

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 69684 / KG ZA 09-184

Vonnis van 4 november 2009

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HALA ZEELAND B.V.,

gevestigd te Middelburg,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HAMAR TOURING B.V.,

gevestigd te Middelburg,

eiseressen,

advocaat mr. J.J.R. Albicher,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde],

gevestigd te Vlissingen,

gedaagde,

advocaat mr. J. van Schaik.

Eiseres sub 1 zal Hala genoemd worden, eiseres sub 2 Hamar, eiseressen gezamenlijk Hala c.s. en gedaagde [gedaagde].

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding

producties zijdens [gedaagde]

partijen hebben gepleit overeenkomstig hun pleitnota’s die zij in het geding hebben

gebracht.

Vonnis is bepaald op vandaag.

De feiten

Hala exploiteert een taxi- en touringcarbedrijf. Hamar exploiteert een touringcarbedrijf en verzorgt personenvervoer en (bus)reizen.

[gedaagde] exploiteert een garage- en autobedrijf.

De bedrijfsomschrijving van [gedaagde] in het handelsregister is: “Autobedrijf. Garagebedrijf. Het uitvoeren persoonlijk vervoer met touringcars”.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Touringcarbedrijf [gedaagde] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Vlissingen aan de President Rooseveltlaan nr. 768 – verder gefailleerde – is bij vonnis van deze rechtbank van 21 juli 2009 in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. M.J.F. Sul tot curator. Gefailleerde exploiteerde een touringcarverhuurbedrijf.

Hala heeft van mr. Sul, handelend in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Touringcarbedrijf [gedaagde] B.V. bij koopovereenkomst van 7 augustus 2009 de activa gekocht die in artikel 1 van de “Overeenkomst tot verkoop van activa in faillissement” als volgt zijn omschreven: “Verkoper verkoopt aan Koper, die van Verkoper verklaart te kopen: de bussen, zoals aanwezig in het pand aan de President [adres] te Vlissingen zoals door Troostwijk beschreven in haar rapport van 28 juli 2009. (…) Tevens behoort tot de verkoop het onderhanden werk voor zover niet reeds uitgevoerd (…), de handelsnaam “Touringcarbedrijf [gedaagde]” en tenslotte, indien blijkt dat het telefoonnummer staat op naam van gefailleerde en de provider bereid en in staat is medewerking te verlenen aan het overzetten van dit nummer op naam van de koper, het telefoonnummer van gefailleerde ([telefoonnummer]) en de domeinnaam [website]”.

De activa zijn door Hala ter beschikking gesteld aan Hamar. Hamar handelt onder de naam Touringcarbedrijf [gedaagde] en [gedaagde] Travelling. Zij voert na totstandkoming van de koopovereenkomst op 7 augustus 2009 onder de naam [gedaagde] Travelling het uit het faillissement overgenomen onderhanden werk en nieuwe opdrachten uit.

[gedaagde] heeft de handelsnamen [gedaagde] Travelling, [gedaagde] Travel en [gedaagde] Tours op 14 augustus 2009 in het handelsregister doen registeren. [gedaagde] vermeldt op haar website dat zij na het faillissement van Touringcarbedrijf [gedaagde] B.V. bezig is met het werken aan een nieuwe start. Zij vermeldt voorts dat contact opgenomen kan worden via de mail of het welbekende telefoonnummer [telefoonnummer]. Voorts vermeldt zij de domeinnaam [website].

Het geschil

Hala c.s. vordert – zakelijk weergegeven – om [gedaagde] te verbieden om direct dan wel indirect de naam “[gedaagde]”, in welke combinatie ook, als handelsnaam of onderdeel daarvan in de branche van touringcarbedrijven en/of de branche van personenvervoer alsmede de branche van het verzorgen van (bus)reizen te gebruiken of te doen gebruiken. Voorts verzoekt Hala c.s. om [gedaagde] te gebieden om het telefoonnummer [telefoonnummer] en de domeinnaam [website] aan Hamar althans Hala over te dragen en te bepalen dat het [gedaagde] na overdracht niet langer is toegestaan om van dit telefoonnummer en deze domeinnaam gebruik te maken, op straffe van een dwangsom indien [gedaagde] handelt met één van de veroordelingen en met veroordeling van [gedaagde] in de kosten.

Hala c.s. stelt daartoe het navolgende.

Hala heeft de onderneming van gefailleerde gekocht. Zij heeft alle bussen, het onderhanden werk, de handelsnaam, het telefoonnummer en de domeinnaam gekocht. Door de curator zijn klantenlijsten verstrekt en is het klantenbestand aan Hala overgedragen. Door Hala is voorts een aantal personeelsleden van gefailleerde in dienst genomen. Nu Hala de onderneming, althans een relevant deel daarvan, heeft gekocht en overgedragen heeft gekregen is ook de verkoop en de overdracht van de handelsnaam rechtsgeldig.

[gedaagde] handelt onrechtmatig jegens Hala, althans Hamar, omdat [gedaagde] de handelsnamen vorenstaand genoemd onder punt 2.4. slechts heeft doen registreren om Hala c.s. de mogelijkheid te ontnemen om onder deze handelsnamen zakelijke activiteiten te ontplooien die binnen het kader van hun bedrijfsvoering passen. [gedaagde] maakt met die registratie ook misbruik van bevoegdheid omdat deze bevoegdheid met geen ander doel wordt uitgeoefend dan om Hala c.s. te schaden. Immers, [gedaagde] voert feitelijk geen activiteiten uit op het gebied van het touringcarbedrijf, het verrichten van personenvervoer en of het verzorgen van (bus)reizen. [gedaagde] is een garagebedrijf. Zij beschikt ook niet over de voor het verrichten van collectief personenvervoer benodigde vergunning.

[gedaagde] handelt volgens Hala c.s. ook in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet. Hamar voert de handelsnaam [gedaagde] Travelling. Zij voert onderhanden werk en nieuwe opdrachten onder die naam uit, ook haar bussen zijn van deze naam voorzien, de naam wordt gebruikt in relatie tot leveranciers, opdrachtgevers en andere derden en intern op de bedrijven van Hala en Hamar. De naam is ook vermeld op het briefpapier waarop ook de domeinnaam www.[website] is vermeld. Sprake is dus van continuïteit in het gebruik van de naam [gedaagde] Travelling en van bekendheid bij het publiek. De door [gedaagde] geregistreerde namen wijken slechts in geringe mate af, en de naam [gedaagde] Travelling helemaal niet, van de eerder, vanaf 7 augustus 2009, door Hamar gevoerde handelsnaam [gedaagde] Travelling. Gevolg daarvan is dat, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is. Hamar heeft de woordmerken “Touringcarbedrijf [gedaagde]”, “[gedaagde] Traveling”en “[gedaagde] Travelling” gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom zodat ook de merkrechtelijke bescherming ingevolge artikel 5a van de Handelsnaamwet in de weg staat aan het gebruik door gedaagde van deze naam.

Hala c.s. stelt dat [gedaagde] voorts onrechtmatig handelt door gebruik te maken van de door Hala uit de boedel gekochte domeinnaam [website]. [gedaagde] maakt daardoor inbreuk op het eigendomsrecht van Hala althans Hamar. Dit gebruik is volgens Hala c.s. ook onrechtmatig omdat deze domeinnaam nagenoeg gelijkluidend is aan de handelsnaam Touringcarbedrijf [gedaagde] en/of [gedaagde] Travelling en de domeinnaam van de website van Hala, althans Hamar, www.[website]. Als gevolg daarvan is in verband met het aard van de ondernemingen en de vestigingsplaats bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten. [gedaagde] heeft het in haar macht om over de domeinnaam te beschikken. Zij heeft de registratie van de domeinnaam [website], die ten behoeve van gefailleerde geregisteerd is en door gefailleerde ook altijd voor haar activiteiten is gebruikt, na 6 augustus 2009 laten wijzigen op naam van [naam] te Wolphaartsdijk. De webhosting en domeinnaamregistratie worden door de heer [naam] in opdracht van [gedaagde] uitgevoerd.

Volgens Hala c.s. behoorde het telefoonnummer [telefoonnummer] toe aan de gefailleerde vennootschap en niet aan [gedaagde], zoals [gedaagde] stelt. Het telefoonnummer is altijd door gefailleerde gebruikt. Dit blijkt uit de website van [gedaagde] en uit de telefoongids. Als het telefoonummer nu op naam van [gedaagde] staat, zoals [gedaagde] stelt, dan moet zij het telefoonnummer aan Hala althans Hamar overdragen omdat het telefoonnummer door de curator aan Hala althans Hamar is verkocht. [gedaagde] handelt door dit telefoonnummer te gebruiken in strijd met het eigendomsrecht met betrekking tot het telefoonnummer en daarmee onrechtmatig jegens Hala althans Hamar. Door dit telefoonnummer, dat ook door Touringcarbedrijf [gedaagde] B.V. werd gebruikt, te gebruiken en door het gebruik van de domeinnaam [website] lijkt het of [gedaagde] een doorstart heeft gemaakt met het gefailleerde touringcarbedrijf terwijl dat door Hala c.s. overgenomen is.

[gedaagde] wil zich begeven op de markt waarop Hala zich al sinds 1994 bevindt. Ten gevolge daarvan dreigt, mede gelet op de vestigingsplaats van de beide bedrijven, verwarringsgevaar bij het relevante publiek. [gedaagde] is in het onderhavige geval ook niet gerechtigd om de geslachtsnaam als handelsnaam of onderdeel daarvan in dezelfde branche als Hala c.s. te gebruiken omdat daardoor verwarringsgevaar met de reeds bestaande handelsnaam [gedaagde] Travelling van Hala en Hamar ontstaat.

Hala c.s. bestrijden gemotiveerd dat [gedaagde] de naam [gedaagde] Travel gebruikte en dat geldt ook voor de op 14 augustus 2009 door [gedaagde] geregistreerde handelsnamen.

[gedaagde] betwist dat zij onrechtmatig handelt. Zij stelt daartoe het navolgende.

[gedaagde] is geen partij bij de overeenkomst tussen Hala en de curator. Zij kan als derde niet aangesproken worden voor het niet leveren van door de curator verkochte zaken. Volgens [gedaagde] zijn door de curator zaken verkocht die niet tot de faillissementsboedel behoren.

Gefailleerde is een zustervennootschap van [gedaagde] en exploiteerde, evenals [gedaagde], de markt van touringcarvervoer. Het telefoonnummer en de domeinnaam behoorden niet toe aan de gefailleerde vennootschap maar aan [gedaagde].

Nog afgezien daarvan kan een telefoonnummer of domeinnaam niet verkocht worden nu het niet meer dan een gebruiksrecht betreft dat voortvloeit uit een overeenkomst met een telecommunicatieorganisatie die uit hoofde van die overeenkomst de domeinnaam of het telefoonnummer verstrekt. Voor overdracht daarvan is contractsovername vereist.

De heer [naam] is Registrant Contact voor de domeinnaam [website]. De wederpartij voor [naam] als registratiehouder is TerraByte Internetservices B.V./LJM Boot te Zevenbergen. Sinds 2004 fungeert [naam] Networking te Wolphaartsdijk als contractspartij voor de domeinnaamregistratie van [website]. [gedaagde] betwist dat Touringcarbedrijf [gedaagde] B.V. met betrekking tot de domeinnaam Registrant Contact dan wel Administratieve Contact zou zijn. Bovendien is het voeren van een domeinnaam slechts mogelijk als een overeenkomende handelsnaam aan de domeinnaamhouder toekomt. Voor het telefoonnummer staat [gedaagde] als contractspartij en gebruiker bekend. Uit de door de wederpartij in het geding gebrachte productie 15 blijkt dat dit nummer al in 1984 is gebruikt door [gedaagde] terwijl Touringcarbedrijf [gedaagde] B.V. pas in 1991 is opgericht.

Volgens [gedaagde] maken Hala c.s. ten onrechte aanspraak op de handelsnaam van de gefailleerde vennootschap. De gefailleerde vennootschap is niet overgedragen. In geval van overdracht moet ook de identiteit van de onderneming overgaan. In het onderhavige geval zijn slechts 2 van de 10 door Hala gekochte bussen in gebruik, is het lopende werk niet overgedragen, zijn de werknemers niet mee overgegaan en is het klantenbestand niet verkocht.

De overeenkomst waarbij de handelsnaam is overgedragen is nietig en de oudst gerechtigde heeft geen toestemming gegeven voor gebruik door Hala c.s. Hala c.s, althans één van hen, heeft geen ouder recht op het voeren van een handelsnaam met daarin het hoofdbestanddeel Fraassen. [gedaagde] voert deze naam al sinds 1929 en de gefailleerde vennootschap voerde deze naam slechts met haar toestemming. De handelsnamen “[gedaagde] Travel” en “[gedaagde] Tours” werden al ver voor 7 augustus 2009 gevoerd.

Volgens [gedaagde] heeft zij meergenoemde handelsnamen slechts geregistreerd ter verduidelijking van het opbloeien van haar ondernemingsactiviteiten. Geen sprake is voorts van onrechtmatig handelen omdat Hala c.s. geen schade of hinder ondervindt door het ontplooien van zakelijke activiteiten onder de naam [gedaagde] Traveling.

Hala c.s. handelt onrechtmatig door gebruik van de handelsnaam [gedaagde] Traveling omdat deze slechts in geringe mate afwijkt van de oudere handelsnaam “[gedaagde]”.

Registratie van het woord “[gedaagde] Traveling” als merk zorgt niet voor een dusdanig merkrechtelijke bescherming dat het gebruik van een naam gelijkluidend of gelijkenis vertonend met “[gedaagde] Travelling” onmogelijk maakt.

Een depot van een handelsnaam als merk doet ook niet af aan de rechtmatigheid van het eerder voeren van de handelsnaam door een ouder gerechtigde.

De beoordeling van het geschil

Ingevolge artikel 2 van de Handelsnaamwet kan een handelsnaam slechts worden overgedragen in verbinding met de onderneming die onder die naam wordt gedreven.

Van belang voor de beoordeling van het geschil is, nu partijen hierover strijden, of in het onderhavige geval sprake is van overdracht van de (gefailleerde) onderneming aan Hala.

Ingevolge artikel 1 van de “Overeenkomst tot verkoop van activa in faillissement” gesloten tussen de curator en Hala heeft de curator aan Hala verkocht de bussen, de handelsnaam, het onderhanden werk en, onder voorbehoud, het telefoonummer [telefoonnummer] en de domeinnaam [website]. Voorts heeft de curator het klantenbestand van gefailleerde ter beschikking van Hala gesteld. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat met de verkoop en overdracht (de overdracht van het telefoonnummer en de domeinnaam onder voorbehoud) van zulke essentiële onderdelen van de onderneming ter voortzetting van de activiteiten van de onderneming, aan het vereiste van artikel 2 van de Handelsnaamwet is voldaan. Overdracht van alle bestanddelen van de betrokken onderneming is daartoe niet vereist. Dat de rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten van de bij de gefailleerde vennootschap werkzame werknemers niet overgegaan zijn op Hala althans Hamar doet daaraan niet af nu Touringcarbedrijf [gedaagde] B.V. in staat van faillissement is verklaard en de onderneming tot de boedel behoorde. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is de handelsnaam Touringcarbedrijf [gedaagde] dan ook rechtsgeldig overgedragen.

Van belang voor toewijzing van het door Hala c.s. gevorderde verbod tot gebruik van de naam [gedaagde] is of in het kader van dit kort geding aannemelijk is geworden dat [gedaagde] deze naam en daarvan afgeleide handelsnamen, zoals zij stelt, voorafgaand aan 7 augustus 2009, niet slechts in het kader van het uitoefenen van het garage- en autobedrijf heeft gevoerd, maar ook in het kader van het exploiteren van een touringcarbedrijf en/of het verzorgen van personenvervoer en (bus) reizen. [gedaagde] verwijst naar het door Hala c.s. overgelegde uittreksel uit het handelsregister waaruit blijkt dat in het handelsregister als bedrijfsomschrijving van [gedaagde] naast het uitvoeren van Autobedrijf en Garagebedrijf sinds 4 april 2001 ook is opgenomen het uitvoeren van persoonlijk vervoer met touringcars. De voorzieningenrechter overweegt dat deze omschrijving een aanwijzing kan zijn voor de door een onderneming uitgeoefende activiteiten maar dat de feitelijk door een onderneming uitgeoefende werkzaamheden van meer belang zijn. In het kader van dit kort geding is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voorshands niet aannemelijk geworden dat [gedaagde] naast het garage- en autobedrijf feitelijk ook een touringcarbedrijf exploiteerde en in het kader daarvan de naam Van Fraasen, [gedaagde] Tours of [gedaagde] Travel voerde. Uit de door [gedaagde] ter nader onderbouwing van dat standpunt overgelegde producties blijkt weliswaar dat de naam [gedaagde] Tours en [gedaagde] Travel werden gevoerd, maar niet door welke vennootschap dat werd gedaan.

Gelet op het vorenstaande moet het ervoor gehouden worden dat Hala, althans Hamar, door het op 7 augustus 2009 gaan voeren van de naam Touringcarbedrijf [gedaagde] in de touringcarbranche en het uitvoeren van persoonlijk vervoer met touringcars, jegens [gedaagde] als oudste gebruiker in deze branche heeft te gelden. Onbestreden is dat door het gebruik van dezelfde, althans praktisch dezelfde handelsnamen, gelet op de vestigingsplaats van de ondernemingen van Hala c.s. en [gedaagde] en wanneer [gedaagde] ook in de touringcarbranche activiteiten gaat ontplooien, verwarring bij het publiek te duchten is.

De voorzieningenrechter zal de primaire onder I. geformuleerde vordering dan ook toewijzen. Dat Hala c.s. van het gebruik door [gedaagde] van de naam [gedaagde] Travelling geen schade of hinder zouden ondervinden, zoals [gedaagde] stelt, doet aan het vorenstaande niet af omdat dit geen criteria zijn waaraan een vordering op grond van artikel 5 Handelsnaamwet wordt getoetst. Hetgeen door partijen is aangevoerd ten aanzien van de bescherming die Hala c.s. zou toekomen op grond van de omstandigheid dat zij de namen ook als merk heeft gedeponeerd hoeft, gelet op het vorenstaande, geen bespreking.

De curator heeft het telefoonnummer [telefoonnummer] verkocht onder de voorwaarde dat het telefoonnummer op naam van gefailleerde staat en de provider bereid en in staat is medewerking te verlenen aan het overzetten van dit nummer op naam van de koper. Door [gedaagde] is gemotiveerd bestreden dat het telefoonnummer op naam van gefailleerde staat. Uit de door [gedaagde] als productie C overgelegde “Klant Identificatie” volgt dat het telefoonnummer op naam van [gedaagde] geregistreerd is. Voorts is door [gedaagde] onbestreden gesteld dat dit telefoonnummer ook al in 1984 bij [gedaagde] in gebruik was, terwijl gefailleerde pas in 1991 is opgericht en gefailleerde het nummer van [gedaagde] met haar toestemming gebruikte. Gelet op deze gemotiveerde betwisting door [gedaagde] had het op de weg van Hala c.s gelegen om haar standpunt dat het nummer op naam van de gefailleerde vennootschap staat nader te motiveren en met bescheiden te onderbouwen. Dit geldt eens temeer nu in artikel 3 van de koopovereenkomst is opgenomen dat Hala degene is die contact op zal nemen met de provider die het telefoonnummer van gefailleerde ter beschikking stelt en zal onderzoeken of het telefoonnummer kan worden overgedragen. Hala c.s. hebben echter slechts verwezen naar het gebruik door gefailleerde van het telefoonnummer. Het enkele gebruik door gefailleerde, met toestemming door [gedaagde], is niet voldoende om aan te nemen dat het nummer, althans het gebruik daarvan, tot het vermogen van de gefailleerde is gaan behoren.

Gelet op het vorenstaande is in het kader van dit kort geding niet aannemelijk geworden dat het nummer op naam van gefailleerde stond en dus aan de in de koopovereenkomst aan de verkoop van het telefoonnummer verbonden voorwaarde is voldaan. Vooralsnog moet het er dan ook voor gehouden worden dat het telefoonnummer niet in de koop was begrepen. De primaire onder punt II geformuleerde vordering zal dan ook worden afgewezen.

Degene op wiens naam de domeinnaam staat geregistreerd is aan te merken als de houder van de domeinnaam en kan zijn/haar rechten daarop doen gelden. In de door Hala c.s. als produktie 10 overgelegde informatie met betrekking tot de domeinnnaam [website] staat gefailleerde vermeld als Registrant Contact. Op dat moment, een datum is niet vermeld, was gefailleerde dus houder van deze domeinnaam en behoorde deze tot haar vermogen. De voorzieningenrechter gaat er dan ook voorshands van uit dat aan de in de koopovereenkomst aan de verkoop van de domeinnaam gestelde voorwaarde dat de domeinnaam op naam van gefailleerde stond is voldaan.

Uit produktie 11 van Hala c.s. en uit produktie D van [gedaagde] blijkt dat thans [naam] te Wolphaartsdijk Registrant Contact van de domeinnaam [website] is. Gelet daarop moet er in het kader van dit kort geding dan ook van uit worden gegaan dat [gedaagde] geen houder van de domeinnaam is en deze niet rechtsgeldig kan overdragen. De vordering [gedaagde] te gebieden de domeinnaam aan Hamar althans Hala over te dragen zal dan ook worden afgewezen.

Onbestreden is echter dat, ondanks de omstandigheid dat [naam] Registrant Contact van de domeinnaam is, deze wel door [gedaagde] wordt gebruikt. [gedaagde] handelt hierdoor, terwijl zij geen houder van de domeinnaam is en op de hoogte is van de omstandigheid dat de domeinnaam door de curator (onder voorwaarden) aan Hala is verkocht, onrechtmatig jegens Hala c.s. Gelet daarop en op het feit dat aangenomen moet worden dat [naam] zelf geen belang heeft bij het gebruik van de domeinnaam zal de rechtbank de vordering [gedaagde] te gebieden om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis al hetgeen te doen wat noodzakelijk is voor de overdracht en levering van deze domeinnaam aan Hala c.s. en te bepalen dat het [gedaagde], na genoemde termijn, niet langer is toegestaan van deze domeinnaam gebruik te maken toewijzen. De voorzieningenrechter neemt daarbij in aanmerking dat, gelet op de omstandigheid dat [gedaagde] deze domeinnaam kan gebruiken ondanks het feit dat [naam] Registrant Contact is, aannemelijk is dat tussen [gedaagde] en [naam] een zodanige (contractuele) relatie bestaat dat van [gedaagde] gevergd kan worden haar medewerking te verlenen aan de overdracht van de domeinnaam aan Hala.

[gedaagde] zal als de voornamelijk in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Hala c.s. worden begroot op:

dagvaarding EUR 72,25

vastrecht EUR 262,00

salaris procureur EUR 1.054,00

Proceskosten totaal EUR 1.388,25.

De beslissing

De voorzieningenrechter

verbiedt [gedaagde] om na betekening van dit vonnis, direct dan wel indirect, de naam “[gedaagde]”, in welke combinatie dan ook, nog langer als handelsnaam of onderdeel van een handelsnaam in de branche van touringcarbedrijven en/of personenvervoer en het verzorgen van (bus)reizen te gebruiken of te doen gebruiken,

gebiedt [gedaagde] om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis al hetgeen te doen wat noodzakelijk is voor de overdracht en levering van de domeinnaam [website] aan Hala en bepaalt dat het [gedaagde], na genoemde termijn, niet langer is toegestaan van deze domeinnaam gebruik te maken,

bepaalt dat indien [gedaagde] aan vorenstaande veroordelingen geen gevolg zal geven zij een dwangsom verbeurt van € 250,-- per dag maar met een maximum van

€ 10.000,--,

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van Hala c.s. gevallen, tot op heden begroot op EUR 1.388,25,

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.C. de Regt en in het openbaar uitgesproken op 4 november 2009.