Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2009:BK8790

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
24-06-2009
Datum publicatie
11-01-2010
Zaaknummer
34806 / HA ZA 08-482
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

geschil m.b.t schadevergoeding

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

64806 / HA ZA 08-4823 juni 2009

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 64806 / HA ZA 08-482

Vonnis in incident van 24 juni 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SAGRO AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ ZEELAND B.V.,

gevestigd te 's-Heerenhoek,

eiseres in conventie in de hoofdzaak,

verweerster in reconventie in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. K.M. Moeliker te Middelburg,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VAN DIEMEN ASBESTVERWIJDERING B.V.,

gevestigd te Leiden,

gedaagde in conventie in de hoofdzaak,

eiseres in reconventie in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat mr. V.L.T. van Roy te Leiden.

Partijen zullen hierna Sagro en Van Diemen genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding

de conclusie van antwoord in conventie, conclusie van eis in reconventie, tevens houdende exceptie van onbevoegdheid

de conclusie van antwoord in het bevoegdheidsincident

de akte uitlating productie

de antwoordakte in het bevoegdheidsincident

de akte uitlating productie.

Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

De feiten in het incident

Tussen Bouwonderneming Stout B.V. en Sagro is een overeenkomst van aanneming van werk gesloten, die betrekking had op sloopwerkzaamheden.

Nu zich in de te slopen opstallen asbest bevond heeft Sagro op 15 mei 2008 Van Diemen benaderd met het verzoek een offerte uit te brengen met betrekking tot het verwijderen van de asbest. Van Diemen heeft de gevraagde offerte uitgebracht bij brief d.d. 22 mei 2008. Sagro heeft daarmee ingestemd.

Een op briefpapier van Sagro gestelde overeenkomst van (onder-)aanneming met betrekking tot deze verwijderingswerkzaamheden, is niet ondertekend.

Van Diemen heeft op 2 juni 2008 een aanvang genomen met de werkzaamheden.

In de hoofdzaak vordert Sagro, samengevat, te verklaren voor recht dat Van Diemen toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van (onder-)aanneming van werk, althans dat Van Diemen onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld, Van Diemen te veroordelen tot betaling aan Sagro van een bedrag van € 91.038,-- vermeerderd met handelsrente en veroordeling van Van Diemen tot vergoeding van alle schade die Sagro heeft geleden en nog zal lijden ten gevolge van de toerekenbare tekortkoming c.q. onrechtmatige daad, nader op te maken bij staat.

Het geschil in het incident

Van Diemen beroept zich op de onbevoegdheid van deze rechtbank. Zij stelt dat de algemene voorwaarden, waarop Sagro zich beroept, niet van toepassing zijn, nu zij deze voorwaarden, waarvan de inhoud haar geheel onbekend is, niet heeft aanvaard. Van Diemen betwist de e-mail en de overeenkomst met verwijzing naar de algemene voorwaarden, waarop Sagro zich beroept, te hebben ontvangen. Het feit dat zij op 2 juni 2008 met de overeengekomen werkzaamheden is begonnen is volgens Van Diemen geenszins uit te leggen als een teken van ontvangst van de overeenkomst per e-mail, maar het resultaat van het mondeling bereikte akkoord tussen partijen.

Sagro meent dat deze rechtbank wel bevoegd is. Zij verwijst naar de inhoud van de onder 2.2. genoemde overeenkomst waarin wordt verwezen naar haar algemene voorwaarden. In die voorwaarden wordt de rechtbank Middelburg als relatief bevoegde rechtbank aangewezen. Volgens Sagro heeft Van Diemen deze overeenkomst in elk geval stilzwijgend aanvaard, nu de betreffende overeenkomst samen met de algemene voorwaarden haar op 29 mei 2008 om 16.19 uur per mail is toegezonden en zij kort nadien daadwerkelijk aan de slag is gegaan op basis van de haar gegeven opdracht. Tenslotte stelt Sagro dat een exemplaar van de algemene voorwaarden op 11 juli 2008 is toegezonden aan de raadsman van Van Diemen en dat zij zijn te raadplegen op haar website.

De beoordeling in het incident

Van Diemen heeft voor alle weren de exceptie van onbevoegdheid voorgesteld ten aanzien van de vordering van Sagro. Sagro beroept zich op de toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden waarin is bepaald dat de rechtbank Middelburg bevoegd is kennis te nemen van geschillen tussen Sagro en partijen met wie zij contracteert.

Vooropgesteld moet worden dat de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden alleen kan worden aangenomen indien zij door Sagro is voorgesteld en door Van Diemen aanvaard, waaronder begrepen het geval dat deze het gerechtvaardigd vertrouwen heeft opgewekt met de toepasselijkheid in te stemmen. Onder omstandigheden kan deze aanvaarding, zeker nu het hier aan beide zijden ondernemingen betreft, uit een stilzwijgen van de wederpartij worden afgeleid.

Gelet op de stellingen van partijen moet worden vastgesteld dat niet expliciet is overeengekomen dat de algemene voorwaarden van Sagro van toepassing waren op de tussen hen gesloten overeenkomst van (onder-)aanneming van werk.

In het schriftelijke stuk waarop Sagro zich beroept wordt verwezen naar de algemene voorwaarden waarin een forumkeuze voor deze rechtbank is opgenomen. Vast staat dat dit stuk niet door Van Diemen is ondertekend. Door Sagro wordt gesteld dat zij het stuk tezamen met de tekst van de algemene voorwaarden op 29 mei 2008 per e-mail aan Van Diemen heeft verzonden. Zulks wordt door Van Diemen gemotiveerd betwist, althans zij stelt dit stuk niet te hebben ontvangen. Aan de hand van de productie die Sagro ter onderbouwing van haar stelling heeft overgelegd kan niet worden geconcludeerd dat het stuk met de algemene voorwaarden daadwerkelijk op genoemde datum per e-mail aan Van Diemen verstuurd is en dat het door Van Diemen is ontvangen. Ook blijkt uit deze productie niet dat het betreffende stuk en de algemene voorwaarden daadwerkelijk als bijlage bij de

e-mail waren gevoegd. Derhalve kan niet worden geconcludeerd dat de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden door Sagro aan Van Diemen is voorgesteld.

De rechtbank acht de enkele omstandigheid dat Van Diemen begin juni 2008 feitelijk is gestart met de werkzaamheden dan ook onvoldoende om te kunnen concluderen dat de algemene voorwaarden van Sagro van toepassing zijn op de tussen hen gesloten overeenkomst.

De toezending van een exemplaar van de algemene voorwaarden aan de raadsman van Van Diemen en beschikbaarheid daarvan op website is voor de beoordeling in casu niet relevant.

Gelet op het vorenstaande staat vast dat de algemene voorwaarden van Sagro niet tussen partijen zijn overeengekomen, zodat ingevolge artikel 99 Rv de rechtbank

’s-Gravenhage als rechtbank van de vestigingsplaats van Van Diemen, als gedaagde in de hoofdzaak, bevoegd is van het onderhavige geschil kennis te nemen.

De exceptie van onbevoegdheid is dan ook terecht voorgesteld. De rechtbank zal zich in de hoofdzaak tussen partijen dan ook onbevoegd verklaren. Voorts zal zij de zaak in de stand waarin deze zich bevindt verwijzen naar de rechtbank ’s-Gravenhage, sector civiel recht.

Sagro zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het incident, welke aan de zijde van Van Diemen worden begroot op een bedrag van

€ 452,-- (1 punt x tarief II) aan procureurssalaris.

De beslissing

De rechtbank

in het incident

wijst de vordering tot onbevoegdverklaring toe;

veroordeelt Sagro in de kosten van het incident, aan de zijde van Van Diemen tot op heden begroot op € 452,--,

in de hoofdzaak

verklaart zich onbevoegd om van de vorderingen van Sagro kennis te nemen;

verwijst de zaak in de stand waarin deze zich bevindt door naar de rechtbank

’s-Gravenhage, sector civiel recht.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.M.J. van Dijk en in het openbaar uitgesproken op 24 juni 2009.