Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2009:BK5136

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
15-09-2009
Datum publicatie
02-12-2009
Zaaknummer
68981/ KG ZA 09-150
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Partijen houden beiden aandelen in het kapitaal van Lesire & Partners Nederland B.V., hierna L&P. Van de 400 geplaatste aandelen behoren er 280 toe aan Lesire. De resterende 120 aandelen bezit Tover Holding, een aan [gedaagde sub 1] gelieerde vennootschap. Bestuurder van L&P is [gedaagde sub 1] & Partners B.V., feitelijk bestuurd door [gedaagde sub 1].

Op 27 april 2009 heeft een algemene vergadering van aandeelhouders van L&P plaatsgevonden. Tijdens die algemene vergadering hebben partijen overeenstemming bereikt over de overdracht van de aan Lesire toebehorende aandelen in L&P aan Tover Holding voor een prijs van € 15.000,--, waarbij de notariële kosten van overdracht worden gedragen door Tover Holding.

Lesire vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad - kort samengevat -

veroordeling van gedaagden tot nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst, in dier voege dat:

Tover Holding binnen vijftien dagen na betekening van dit vonnis meewerkt aan levering van de aan Lesire in eigendom toebehorende 280 aandelen in L&P aan Tover Holding, tegen een bij levering te betalen prijs van € 15.000,--,

[gedaagde sub 1] binnen tien dagen na betekening van dit vonnis een verklaring overlegt van zijn echtgenote waarin zij verklaart in te stemmen met hetgeen Lesire, Tover Holding en [gedaagde sub 1] zijn overeengekomen tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van L&P van 27 april 2009,

Tover Holding en [gedaagde sub 1] worden veroordeeld om na wijziging van de statutaire naam van L&P in Management Forces B.V. de statutaire en handelsnaam van L&P niet te wijzigen in die zin dat verwarring kan optreden met door Lesire gehanteerde handelsnamen,

dit alles op straffe van verbeurte van dwangsommen.

Voorts vordert Lesire gedaagden te veroordelen om aan Lesire te betalen het bedrag van

€ 2.500,-- ter zake van een voorschot op buitengerechtelijke kosten en tevens gedaagden te veroordelen in de kosten van onderhavige procedure.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak

2

68981 / KG ZA 09-150

15 september 2009

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

68981 / KG ZA 09-1509 september 2009

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 68981 / KG ZA 09-150

Vonnis van 15 september 2009

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht

LESIRE & PARTNERS SARL,

gevestigd te F-75008 Parijs, Frankrijk,

eiseres,

advocaat: mr. J.A. Platteeuw,

tegen

1. [gedaagde sub 1],

wonende te Vlissingen,

verschenen in persoon,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TOVER HOLDING B.V., vertegenwoordigd in de persoon van gedaagde sub 1,

gevestigd te Vlissingen,

gedaagden.

Eiseres wordt hierna aangeduid als Lesire, gedaagde sub 1 als [gedaagde sub 1] en gedaagde sub 2 als Tover Holding.

De procedure.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding;

- de mondelinge behandeling op 8 september 2009;

- de pleitnota van mr. Platteeuw;

- de door [gedaagde sub 1] opgestelde en ter zitting overgelegde notities met bijlagen.

De feiten.

Partijen houden beiden aandelen in het kapitaal van Lesire & Partners Nederland B.V., hierna L&P. Van de 400 geplaatste aandelen behoren er 280 toe aan Lesire. De resterende 120 aandelen bezit Tover Holding, een aan [gedaagde sub 1] gelieerde vennootschap. Bestuurder van L&P is [gedaagde sub 1] & Partners B.V., feitelijk bestuurd door [gedaagde sub 1].

Op 27 april 2009 heeft een algemene vergadering van aandeelhouders van L&P plaatsgevonden. Tijdens die algemene vergadering hebben partijen overeenstemming bereikt over de overdracht van de aan Lesire toebehorende aandelen in L&P aan Tover Holding voor een prijs van € 15.000,--, waarbij de notariële kosten van overdracht worden gedragen door Tover Holding.

Op 30 juni 2009 hebben partijen een nadere overeenkomst gesloten. Partijen hebben onder meer afgesproken dat de aandelentransactie, waarbij de aandelen van Lesire in L&P worden overgedragen aan Tover Holding voor € 15.000,--, binnen 10 dagen na 30 juni 2009 zal plaatsvinden. Binnen diezelfde periode zullen de handelsnaam en de statutaire naam van L& P gewijzigd worden in Management Forces B.V. Ook zal [gedaagde sub 1] zorg dragen voor een verklaring van zijn echtgenote, waarin is aangegeven dat zij instemt met de afspraken tussen partijen, gemaakt tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van 27 april 2009.

[gedaagde sub 1] en Tover Holding hebben tot op heden geweigerd mee te werken aan de uitvoering van de tussen partijen op 27 april en 30 juni 2009 gemaakte afspraken.

Op 7 september 2009 heeft een algemene vergadering van aandeelhouders van L&P plaatsgevonden, waarbij is besloten de statutaire naam van de vennootschap te wijzigen in Management Forces B.V.

Het geschil.

Lesire vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad - kort samengevat -

veroordeling van gedaagden tot nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst, in dier voege dat:

Tover Holding binnen vijftien dagen na betekening van dit vonnis meewerkt aan levering van de aan Lesire in eigendom toebehorende 280 aandelen in L&P aan Tover Holding, tegen een bij levering te betalen prijs van € 15.000,--,

[gedaagde sub 1] binnen tien dagen na betekening van dit vonnis een verklaring overlegt van zijn echtgenote waarin zij verklaart in te stemmen met hetgeen Lesire, Tover Holding en [gedaagde sub 1] zijn overeengekomen tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van L&P van 27 april 2009,

Tover Holding en [gedaagde sub 1] worden veroordeeld om na wijziging van de statutaire naam van L&P in Management Forces B.V. de statutaire en handelsnaam van L&P niet te wijzigen in die zin dat verwarring kan optreden met door Lesire gehanteerde handelsnamen,

dit alles op straffe van verbeurte van dwangsommen.

Voorts vordert Lesire gedaagden te veroordelen om aan Lesire te betalen het bedrag van

€ 2.500,-- ter zake van een voorschot op buitengerechtelijke kosten en tevens gedaagden te veroordelen in de kosten van onderhavige procedure.

Ter onderbouwing van haar vordering beroept Lesire zich op de tussen partijen op 27 april 2009 gesloten overeenkomst en de in dat kader op 30 juni 2009 gemaakte aanvullende afspraken. Er is geen enkele reden waarom gedaagden hun verplichtingen uit de overeenkomst jegens Lesire niet dienen na te komen. Dat Lesire activiteiten heeft ondernomen die de positie van L&P ondermijnen en daarmee dus in strijd met het tussen partijen overeengekomen concurrentiebeding zou hebben gehandeld, wordt uitdrukkelijk betwist. Op dit moment is Lesire in het geheel niet actief op de Nederlandse markt.

Gedaagden voeren verweer strekkende tot afwijzing van de vorderingen van Lesire. [gedaagde sub 1] stelt dat van gedaagden thans niet kan worden verlangd de tussen partijen gesloten overeenkomst en de in aanvulling daarop gemaakte afspraken na te komen. Onderdeel van deze afspraken is immers dat Lesire zich gedurende een termijn van zes maanden zal onthouden van activiteiten op de Nederlandse markt. Desondanks heeft Lesire meerdere acties ondernomen om de positie van L&P en die van [gedaagde sub 1] te ondergraven en schade te berokkenen. Daardoor heeft L&P thans geen bestaansrecht meer. [gedaagde sub 1] verzoekt dan ook, mede namens Tover Holding, de op 27 april 2009 en 30 juni 2009 gesloten overeenkomsten te ontbinden of te vernietigen.

De beoordeling.

Voor zover gedaagden hebben beoogd een eis in reconventie in te stellen, zijn zij daarin niet ontvankelijk, nu een eis in reconventie alleen kan worden ingesteld door een partij die bij advocaat is verschenen.

Als onbetwist staat vast staat dat partijen op 27 april 2009 een overeenkomst hebben gesloten, in welk kader op 30 juni 2009 aanvullende afspraken zijn gemaakt, waarbij gedaagden zich hebben verplicht de aandelen van Lesire in L&P over te nemen tegen betaling van een bedrag van € 15.000,--. De voorzieningenrechter verstaat het verweer van [gedaagde sub 1] aldus dat hij stelt door nadien opgekomen omstandigheden niet langer gebonden te zijn aan deze overeenkomst. Dit verweer slaagt niet. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is in het bestek van deze procedure onvoldoende gebleken van omstandigheden die een grond voor ontbinding of vernietiging van de overeenkomst zouden opleveren. Dat Lesire haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft geschonden, is, gelet op de uitdrukkelijke betwisting door Lesire en de omstandigheid dat gedaagden hun stelling op dit punt verder ook niet hebben onderbouwd, niet aannemelijk geworden. Vooralsnog moet het er dan ook voor gehouden worden dat er sprake is van een overeenkomst tussen partijen, waarvan Lesire op het punt van de aandelenoverdracht terecht nakoming vordert. De daartoe strekkende vordering zal dan ook worden toegewezen. Ook het gevorderde onder 3.1. sub 3 zal worden toegewezen. De naamswijziging van L&P maakt deel uit van de tussen partijen gemaakte afspraken en overigens is de vordering dienaangaande door gedaagden niet weersproken. De in het kader van de vorderingen onder 3.1. sub 1 en sub 3 mede gevorderde dwangsommen zullen worden beperkt en gemaximeerd.

Met de vordering zoals geformuleerd onder 3.1. sub 2 wordt beoogd de medewerking van de echtgenote van [gedaagde sub 1] af te dwingen. Reeds op die grond zal de vordering worden afgewezen. De echtgenote van [gedaagde sub 1] is immers geen partij in de onderhavige procedure.

De vordering strekkende tot betaling van een voorschot ter zake van buitengerechtelijke incassokosten zal worden afgewezen. Lesire heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

Gedaagden zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Lesire worden begroot op:

- dagvaarding € 94,31

- vast recht € 262,--

- salaris advocaat € 1.054,--

Totaal € 1.410,31

De beslissing.

De voorzieningenrechter:

veroordeelt Tover Holding om binnen vijftien dagen na betekening van dit vonnis, door middel van een door mr. M.H.A.M. Oonk, notaris te Vlissingen, te verlijden notariële akte van levering, conform het concept dat als productie 3 bij de dagvaarding is gevoegd, mee te werken aan levering van de aan Lesire in eigendom toebehorende 280 aandelen in

Lesire & Partners Nederland B.V. aan Tover Holding, tegen een bij levering te betalen prijs van € 15.000,--, en de daaraan verbonden notariële kosten te voldoen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,-- ten laste van Tover Holding ten gunste van Lesire voor elke dag dat Tover Holding in gebreke blijft hieraan te voldoen, met een maximum van € 15.000,--,

veroordeelt gedaagden om na wijziging van de statutaire naam van Lesire & Partners Nederland B.V. in Management Forces B.V. de statutaire en handelsnaam van L&P niet te wijzigen in die zin dat verwarring kan optreden met door Lesire gehanteerde handelsnamen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,--, voor elke dag dat gedaagden in gebreke blijven aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum van € 15.000,--,

veroordeelt gedaagden in de proceskosten, aan de zijde van Lesire tot op heden begroot op € 1.410,31, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.A. Witsiers en in het openbaar uitgesproken op 15 september 2009.