Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2009:BJ3993

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
28-04-2009
Datum publicatie
28-07-2009
Zaaknummer
67429/KG ZA 09-70
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Eiser is huurder van twee kavels op camping Stelleplas te Heinkenszand. Eiser huurt de kavels van Nederland Vakantie Groep BV, die volgens de gegevens van het kadaster eigenaar is van de kavels. Gedaagde is opgericht op 26 juni 2001 en oprichting heeft bij notariële akte plaatsgevonden. uit artikel 10 lid twee van de statuten vloeit voor de leden van de vereniging de verplichting voort de kosten van gas, water en elektra aan de gedaagde dan wel aan de energieleverancier te voldoen. Op 8 april 2009 is in opdracht van gedaagde bij eiser de gas-, water-en elektriciteitsvoorziening afgesloten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

67429 / KG ZA 09-7029 april 2009

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 67429 / KG ZA 09-70

Vonnis van 28 april 2009

in de zaak van

[eiser],

wonende te Heinkenszand, gemeente Borsele,

eiser,

advocaat : mr. J.P. Quist,

tegen

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

VERENIGING VAN EIGENAREN STELLEPLAS,

gevestigd te Heinkenszand, gemeente Borsele,

gedaagde,

advocaat: mr. J.A. de Waard.

Partijen worden hierna aangeduid als [eiser] en VvE Stelleplas.

De procedure.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 16 april 2009 met producties;

de bij faxbrieven van 20 april en 21 april 2009 van de zijde van VvE Stelleplas overgelegde producties;

de mondelinge behandeling op 21 april 2009;

de pleitnota van mr. Quist;

de pleitnota van mr. De Waard.

De feiten.

[eiser] is huurder van de kavels met nummer [twee nummers] op camping Stelleplas te Heinkenszand.

[eiser] huurt de kavels van Nederland Vakantie Groep B.V. (hierna: NVG). NVG is volgens de gegevens van het kadaster eigenaar van de kavels.

De VvE Stelleplas is opgericht op 26 juni 2001. De oprichting heeft bij notariële akte plaatsgevonden. Blijkens artikel 2 lid d van de statuten kent de vereniging leden. Uit artikel 5 lid 1 van de statuten blijkt dat slechts zij die eigenaar zijn van een kavel lid van de vereniging kunnen zijn. [eiser] is geen lid van de VvE Stelleplas. NVG is wel verbonden aan de VvE Stelleplas.

Uit artikel 10 lid 3 van de statuten vloeit voor de leden van de vereniging de verplichting voort de kosten van gas, water en electra aan de VvE Stelleplas dan wel aan de energieleverancier te voldoen.

Op 8 april 2009 is in opdracht van VvE Stelleplas bij [eiser] de gas- water- en electriciteitsvoorziening afgesloten.

Het geschil en de beoordeling daarvan.

[eiser] vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, kortweg, dat VvE Stelleplas wordt bevolen om, op straffe van een dwangsom, de gas-, water- en electriciteitslevering aan hem binnen 24 uur na dit vonnis te (doen) herstellen, zulks met nevenvorderingen strekkende tot vergoeding van schade en tot veroordeling van VvE Stelleplas in de kosten van dit geding.

Ter onderbouwing van zijn vorderingen stelt [eiser] dat VvE Stelleplas niet het recht heeft om hem van de essentiële voorzieningen in zijn woning af te sluiten. Volgens de statuten van de VvE zijn slechts zij die eigenaar zijn van een kavel gehouden de kosten van de energielevering te voldoen. [eiser] is geen eigenaar. Overigens stelt Bauman dat hij de energierekening, aan hem gericht, over 2007 heeft voldaan. Als bewijs daarvan zijn kopieën van de teruggaven over 2007 in het geding gebracht. Voor wat betreft het jaar 2008 is de betalingstermijn van de eindnota nog niet verstreken, zodat de vordering van VvE Stelleplas nog niet opeisbaar is. Verder heeft [eiser] voor wat betreft het jaar 2008 geen voorschotnota’s ontvangen. De (overigens onaangekondigde) afsluiting is dan ook aan te merken als onrechtmatig in de zin van artikel 6:162 BW. [eiser] meent aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding naar aanleiding van de onrechtmatige afsluiting op 8 april 2009.

VvE Stelleplas voert verweer strekkende tot afwijzing van de vorderingen van [eiser]. Zij betwist de stelling van [eiser] dat er geen sprake zou zijn van een betalingsachterstand over 2007. Verder zijn de voorschotnota’s over 2008, die wel degelijk zijn verzonden, onbetaald gebleven. Ook is er aangemaand en gesommeerd. NVG is als eigenaar van de kavels uiteindelijk verantwoordelijk voor de betaling van de facturen voor de energielevering. NVG weigert echter tot betaling van de achterstanden te komen en verwijst VvE Stelleplas door naar [eiser], stellende dat [eiser] de economische eigendom heeft van de kavels. Maar ook [eiser] betaalt niet. Zowel aan [eiser] als aan NVG is aangekondigd dat er tot afsluiting zou worden overgegaan als de energierekeningen niet betaald zouden worden.

De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

De eigenaren van de kavels van de camping Stelleplas zijn, zo volgt uit artikel 10 lid 3 in samenhang met artikel 5 lid 1 van de statuten, betaling verschuldigd van de kosten van gas, water en electra aan de VvE Stelleplas dan wel de energieleverancier. Onder het begrip eigenaar moet worden verstaan de juridisch eigenaar zoals blijkt uit de gegevens van het kadaster. Vast staat dat NVG juridisch eigenaar is van de percelen [twee nummers] en daarom verantwoordelijk voor het voldoen aan de verplichtingen richting VvE, waaronder het betalen van de energierekeningen. Als onweersproken staat verder vast dat NVG hiermee, ondanks herhaalde aanmaning en sommatie, in gebreke is gebleven. Dat NVG wellicht met [eiser] is overeengekomen dat hij de lasten voortvloeiende uit het energiegebruik zal betalen, is slechts relevant in de verhouding tussen NVG en [eiser], terwijl bovendien niet aannemelijk is geworden dat de energierekeningen door [eiser] zijn betaald. Het enkel overleggen door [eiser] van kopieën van de teruggave over 2007 kan immers niet als voldoende bewijs van betaling dienen. Gelet op de omstandigheid dat NVG niet aan haar verplichtingen richting de vereniging voldoet, heeft VvE Stelleplas, geheel in overstemming met de statuten, tot afsluiting van de gas-, water- en electriciteitstoevoer naar de door [eiser] gehuurde kavels mogen overgaan en is deze niet als onrechtmatig aan te merken. [eiser] heeft, bij het ontbreken van een verhouding tussen hem en VvE Stelleplas, evenmin een rechtstitel de heraansluiting van gas, water en electra te vorderen. Gelet op het vorenstaande zullen de vorderingen van [eiser] worden afgewezen.

[eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van VvE Stelleplas worden tot aan deze uitspraak begroot op € 262,00 wegens vast recht en € 1.054,00 wegens salaris advocaat.

De beslissing.

De voorzieningenrechter:

wijst de gevraagde voorzieningen af;

veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van VvE Stelleplas tot op heden begroot op € 1.316,00,

verklaart dit vonnis voor wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.C. de Regt en in het openbaar uitgesproken op 28 april 2009.