Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2009:BI0384

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
07-01-2009
Datum publicatie
08-04-2009
Zaaknummer
62647 / ha za 08-210
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

op 13 juli 2006 hebben gedaagden aan eisers een bungalow met garage, erf en tuin verkocht. Op 31 mei 2007 vond de levering van de woning plaats. Bij brief van 1 juni 2007 hebben eisers aan gedaagden onder meer meegedeeld dat de keuken volgens eisers niet nieuw is gebleken (dit op basis van gebreken aan de keuken). Eisers ondervinden problemen met de riolering in de ouderbadkameren de hemelwaterafvoer aan de voorzijde van het huis. Bij brief van 6 februari 2008 heeft de gemachtigde van eisers gedaagden aansprakelijk gesteld voor gebreken aan de keukenen de riolering en verzocht een schadevergoeding te betalen.

Eisers vorderen dat de rechtbank bij vonnis - uitvoerbaar bij voorraad- gedaagden hoofdelijk veroordeelt tot betaling van een bedrag van € 6. 250 met wettelijke rente, primair als schadevergoeding, subsidiair op grond van artikel 6:230 lid 2 BW, alsmede tot betaling van een bedrag van € 1558, 90 aan buitengerechtelijke kosten, met veroordeling van gedaagden in de proceskosten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

62647 / HA ZA 08-210

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 62647 / HA ZA 08-210

Vonnis van 7 januari 2009

in de zaak van

1. [eiser 1 ],

wonende te Terneuzen,

2. [eiser 2],

wonende te Terneuzen,

eisers,

advocaat mr. E.H.A. Schute, te Serooskerke,

tegen

1. A[ gedaagde 1],

wonende te Krimpen aan de IJssel,

2. [ gedaagde 2],

wonende te Krimpen aan de IJssel,

gedaagden,

advocaat mr. drs. J. Wouters te Middelburg.

Partijen zullen hierna [ eisers] [gedaagden]] genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

het tussenvonnis van 30 juli 2008

het proces-verbaal van comparitie van 8 oktober 2008

de akte van [ eisers].

Ten slotte is vonnis bepaald.

De feiten

Op 13 juli 2006 hebben [gedaagden] aan [ eisers] een bungalow met garage, erf en tuin aan de [adres] te Terneuzen (hierna: de woning) verkocht. Artikel 1 van de koopovereenkomst bepaalt: "De voor de overdracht vereiste akte van levering zal gepasseerd worden op 31 mei 2007 (…)." Op 31 mei 2007 vond de levering ook daadwerkelijk plaats. 2.2. Bij brief van 1 juni 2007 hebben [ eisers] aa[gedaagden]den] onder meer medegedeeld:

"de keuken is door jullie altijd als "nieuw" aangeduid. Nu blijkt dat de kastjes en laden aan de buitenzijde zijn overgespoten en de keuken (los van de apparatuur) van (veel) oudere datum is (enkele roestige scharnieren moeten al worden vervangen en de binnenzijde van de kastjes en loopwerk van de laden zijn gedateerd)". [gedaagden] hebben hierop bij brief van 6 juni 2007 gereageerd.

2.3. Bij brief van 12 juli 2007 heeft de gemachtigde van [ eisers] aan [gedaagden] onder meer medegedeeld:

"U hebt cliënten tijdens de verkoop en vóór het ondertekenen van het koopcontract medegedeeld dat de keuken rond 2002 nieuw in de woning geplaats was door de vorige eigenaar, Zelf hebt u de keuken in 2004 daarna verder vernieuwd en aangepast. Na navraag te hebben gedaan is gebleken dat de keuken al in 1994 geplaatst is! (…) Tevens ondervinden cliënten problemen met de riolering in de ouderbadkamer en de hemelwaterafvoer aan de voorzijde van het huis. De oorzaak hiervan is nog niet geheel bekend maar het probleem duidt op verstopping van de afvoeren." 2.4. Bij brief van 22 augustus 2007 heeft de gemachtigde van [gedaagden] onder meer betwist dat [gedaagden] hun mededelingsplicht ten aanzien van de keuken en de riolering hadden geschonden en iedere aansprakelijkheid van de hand gewezen. 2.5. Bij brief van 6 februari 2008 heeft de gemachtigde van [ eisers] [gedaagden] aansprakelijk gesteld voor gebreken aan de keuken en de riolering en verzocht een schadevergoeding te betalen.

Het geschil

3.1.1. [eisers] vorderen dat de rechtbank bij vonnis - uitvoerbaar bij voorraad - [gedaagden] hoofdelijk veroordeelt tot betaling van een bedrag van € 6.250,-- met wettelijke rente, primair als schadevergoeding, subsidiair op grond van artikel 6:230 lid 2 BW, alsmede tot betaling van een bedrag van € 1.558,90 aan buitengerechtelijke kosten, met veroordeling van [gedaagden] in de proceskosten. 3.1.2. Zij stellen - samengevat en voor zover van belang - dat [gedaagden] of hun makelaar op hun vraag tijdens de onderhandelingen hebben medegedeeld dat de keuken in de woning rond 2002 door de vorige eigenaar nieuw in de woning was geplaatst. [gedaagden] zouden de keuken daarna in 2004 zelf verder vernieuwd en aangepast hebben. Na ingebruikname van de keuken bleek echter dat de kastrompen en het hang- en sluitwerk ernstige sporen van veroudering en slijtage vertoonden. Na onderzoek bleek de keuken al in 1994 te zijn geplaatst. Gelet op de aard en staat van de keuken en de mededelingen van [gedaagden] mochten [ eisers] verwachten dat de gehele keuken van 2002 dateerde. De geleverde woning beantwoordt op dit punt dus niet aan de koopovereenkomst. Bovendien hebben [gedaagden] hun mededelingsplicht geschonden door onjuiste informatie te verstrekken. [eisers] hebben (daardoor) gedwaald omtrent de ouderdom van de keuken. Op deze gronden zijn [gedaagden] gehouden de door [eisers] geleden schade ter zake van de keuken te vergoeden. Zij stellen - met verwijzing naar een in hun opdracht opgemaakt expertiserapport - dat die schade € 4.000,-- bedraagt.

3.1.3. Verder stellen [ eisers] onder meer dat hun aannemer één dag na de overdracht heeft geconstateerd dat de hemelwaterafvoer en de afvoer van de grote badkamer verstopt waren. De staat van de riolering was daardoor zodanig dat de woning niet de eigenschappen bezat die voor normaal gebruik nodig waren. De woning beantwoordde daardoor niet aan de koopovereenkomst waardoor sprake is van een toerekenbare tekortkoming. [gedaagden] hadden op de hoogte moeten zijn van de slechte werkzaamheid van de riolering en hadden [ eisers] daarover behoren in te lichten. Indien zij daarvan niet op de hoogte waren, is sprake van wederzijdse dwaling die voor risico van [gedaagden] komt. Op deze gronden zijn [gedaagden] gehouden de door [eisers] geleden schade ter zake van de riolering te vergoeden. Zij stellen - op grond van een in hun opdracht opgemaakt expertiserapport - dat die schade € 2.250,-- bedraagt. 3.1.4. Naast een vergoeding voor de door hen geleden schade, vorderen [ eisers] vergoeding van de kosten van de door hen ingeschakelde deskundige ad € 725,90 en de buitengerechtelijke incassokosten ad € 833,-- op basis van het rapport Voorwerk II. 3.2.1. [gedaagden] betwisten dat zij tijdens de onderhandelingen hebben medegedeeld dat de keuken van de woning rond 2002 nieuw in de woning is geplaatst. Wel hebben zij verteld dat zij de keuken flink hadden vernieuwd. Indien [ eisers] de leeftijd van de keuken zo cruciaal vonden, had het op hun weg gelegen om daar navraag naar te doen. Tijdens de onderhandelingen heeft dit geen rol gespeeld. [gedaagden] betwisten voorts dat de keuken ernstige sporen van veroudering en/of slijtage vertoonde. Zij stellen voorts dat de gevorderde schadevergoeding niet is gemotiveerd. 3.2.2. [gedaagden] benadrukken voorts dat zij nimmer last hebben gehad van verstoppingen en dat zij de rioleringspijpen nooit hebben vervangen. De verstopping is pas geconstateerd nadat de werkzaamheden waren gestart. Zij vermoeden dat de verstopping is ontstaan door de werkzaamheden van de aannemer. [gedaagden] betwisten voorts de juistheid en betrouwbaarheid van de door [ eisers] overgelegde verklaring van die aannemer. De door [ eisers] ingeschakelde deskundige heeft de verstopping niet zelf geconstateerd. Uit de overgelegde foto's blijkt ook niet dat sprake is van een gebrek. Indien er al een gebrek zou zijn geweest, dient dat voor rekening van [ eisers] te komen, nu zij hebben nagelaten enig (bouwtechnisch) onderzoek te laten verrichten. Bovendien hadden zij [gedaagden] in de gelegenheid moeten stellen om van de situatie kennis te nemen en onderzoek te verrichten. De schadevergoeding die [ eisers] in verband met de riolering vorderen, is ook niet gemotiveerd.

3.2.3. Ten slotte voeren [gedaagden] aan dat zij niet in gebreke zijn gesteld en dat daarom geen verzuim is ingetreden. Zij hebben nimmer de mogelijkheid gehad eventuele gebreken te herstellen. De kosten voor de door [ eisers] ingeschakelde deskundige, kunnen niet voor rekening van [gedaagden] komen. [ eisers] lijden ter zake geen schade, omdat hun verzekeraar de kosten heeft gedragen. Bovendien wordt de helft van de klachten van [ eisers] in het rapport terzijde geschoven en is het rapport niet meer dan een herhaling van opmerkingen van derden. [gedaagden] bestrijden voorts de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten.

De beoordeling

De rechtbank gaat voorbij aan het verweer van [gedaagden] dat zij niet tot schadevergoeding gehouden zijn, omdat zij niet in gebreke zijn gesteld. Indien zij een woning hebben geleverd die niet aan de koopovereenkomst beantwoordde, zijn zij gehouden de dientengevolge door [eisers] geleden schade te vergoeden. Verzuim is daarvoor niet vereist. Wel kan de eventuele schadevergoedingplicht worden beperkt indien [gedaagden] het gebrek tegen lagere kosten hadden kunnen herstellen, indien zij daartoe in de gelegenheid waren gesteld. [gedaagden] hebben echter niet gesteld dat dat het geval is. 4.2. Indien [ eisers] omtrent de ouderdom van de keuken hebben gedwaald terwijl daar door of namens [gedaagden] geen mededelingen over waren gedaan, komt die dwaling voor hun rekening en risico. Niet gezegd kan worden dat de woning met een keuken van een eerdere datum dan [ eisers] dachten niet meer voor normaal gebruik geschikt was. [ eisers] hadden in dat geval zelf nader onderzoek moeten doen. Indien door of namens [gedaagden] voorafgaand aan de koopovereenkomst tegen [ eisers] is verteld dat de keuken van de woning in 2002 nieuw geplaatst was, mochten [ eisers] van die mededeling uitgaan. Zij behoefden de juistheid van die mededeling dan ook niet te verifiëren. In dat geval hebben zij recht op vergoeding van het verschil tussen de waarde van de keuken die bij levering in de woning aanwezig was en de waarde van die keuken, maar dan uitgaande van plaatsing in 2002. Nu [gedaagden] betwisten dat zij hebben medegedeeld dat de keuken in 2002 nieuw geplaatst was, is het aan [ eisers] hun stellingen op dit punt te bewijzen. Zij zullen hiertoe in de gelegenheid worden gesteld. Indien [ eisers] slagen in de bewijsopdracht, zal de rechtbank het in verband met de keuken gevorderde bedrag van € 4.000,-- als waardevermindering toewijzen. [gedaagden] hebben tegen de - op zichzelf niet onredelijk lijkende - schatting van de door [ eisers] geraadpleegde deskundige geen gemotiveerd verweer gevoerd. 4.3. Ten aanzien van de gestelde gebreken aan de riolering overweegt de rechtbank dat een deugdelijk functionerende riolering essentieel is voor het gebruik van een onroerende zaak als woonhuis. Indien de riolering dus - zoals [ eisers] stellen - ten tijde van de levering van de woning door verstopping niet functioneerde en onmiddellijk vervangen diende te worden, hebben [gedaagden] een woning geleverd die niet aan de koopovereenkomst beantwoordde. Zij dienen in dat geval de herstelkosten te vergoeden. [gedaagden] betwisten echter dat de riolering op het moment van levering van de woning niet goed functioneerde. Het door [ eisers] overgelegde deskundigenrapport biedt op dit punt onvoldoende bewijs, omdat de deskundige zelf geen onderzoek heeft verricht. Bovendien betreft het een eenzijdig rapport, waar [gedaagden] niet bij betrokken zijn geweest. Ook de overgelegde verklaring van de aannemer van [ eisers], G. Broere, biedt onvoldoende bewijs. [ eisers] zullen daarom ook op dit punt in de gelegenheid worden gesteld hun stellingen te bewijzen. Afhankelijk van het geleverde bewijs zal daarna worden beoordeeld of het gevorderde schadebedrag van € 2.000,-- voor de uitgevoerde werkzaamheden redelijk is. 4.4. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

De beslissing

De rechtbank:

- laat [ eisers] toe te bewijzen dat door of namens [gedaagden] voorafgaand aan de koopovereenkomst tegen [ eisers] is verteld dat de keuken van de woning in 2002 nieuw geplaatst was;

laat [ eisers] toe te bewijzen dat ten tijde van de levering van de woning de riolering door verstopping niet functioneerde en onmiddellijk vervangen diende te worden;

bepaalt dat het getuigenverhoor zal worden gehouden op een nader te bepalen tijdstip in het gerechtsgebouw te Middelburg aan de Kousteensedijk 2, tegenover mr. J. de Graaf;

verwijst de zaak naar de rolzitting van deze rechtbank van woensdag 21 januari 2009 voor dagbepaling enquête;

bepaalt dat [ eisers] indien mogelijk tevoren per brief aan de griffie van de rechtbank, maar uiterlijk op genoemde rolzitting , de verhinderdata van alle betrokkenen dient op te geven alsmede het aantal getuigen dat zij voornemens zijn te doen horen;

houdt iedere verdere beslissing aan.

De

Dit vonnis is gewezen door mr. J. de Graaf en in het openbaar uitgesproken op 7 januari 2009.