Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2009:BH9851

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
14-01-2009
Datum publicatie
02-04-2009
Zaaknummer
61996/ HA ZA 08-130
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

In december 2006 hebben partijen een overeenkomst gesloten inhoudende dat gedaagde een berrie met laadbak diende te fabriceren en aan/op een Mercedes D. B. 515 sprinter van eiseres in conventie zou monteren. De Mercedes overschrijdt door toevoeging van de berrie met laadbak de maximaal toelaatbare massa ( zijnde 3500 kg). Tussen eiseres in conventie en gedaagde heeft een briefwisseling plaatsgevonden over de door eiseres in conventie geconstateerde gebreken aan de berrie met laadbak, met name ten aanzien van het gewicht. De advocaat van eiseres in conventie heeft op 19 december 2007 gedaagde gesommeerd de door eiseres in conventie geconstateerde gebreken te herstellen en heeft gedaagde in gebreke gesteld.

In conventie

De Groot Verhuur B.V. vordert:

I. ontbonden te verklaren, althans te ontbinden de tussen partijen gesloten overeenkomst zoals is gesteld in alinea 1 van de dagvaarding;

II. [gedaagde in conventie] te veroordelen tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan De Groot Verhuur B.V. te betalen een bedrag van € 10.000,-- (inclusief BTW), te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 31 december 2007 tot aan die der algehele voldoening;

III. [gedaagde in conventie] te veroordelen tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan De Groot Verhuur B.V. te betalen een bedrag van € 12.852,-- als schadevergoeding;

IV. [gedaagde in conventie] te veroordelen tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan De Groot Verhuur B.V. te betalen een bedrag van € 873,65 als vergoeding van de kosten van juridische bijstand;

V. met veroordeling van [gedaagde in conventie] in de kosten van het geding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

61996 / HA ZA 08-130

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 61996 / HA ZA 08-130

Vonnis van 14 januari 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DE GROOT VERHUUR B.V.,

gevestigd te Wouw, gemeente Roosendaal,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. L.E. Swart, gevestigd te Roosendaal,

tegen

[gedaagde in conventie],

wonende te ’s Heer Abtskerke, gemeente Borsele,

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

advocaat mr. M.L. Huisman.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

het tussenvonnis van 4 juni 2008;

het proces-verbaal van comparitie van 15 september 2008.

De feiten

In december 2006 hebben partijen een overeenkomst gesloten inhoudende dat [gedaagde in conventie] een berrie met laadbak diende te fabriceren en aan/op een Mercedes DB 515 Sprinter (hierna: de Mercedes) van De Groot Verhuur B.V. zou monteren.

Begin juli 2007 heeft [gedaagde in conventie] de Mercedes met berrie en laadbak afgeleverd bij De Groot Verhuur B.V.. Op 20 juli 2007 heeft hij aan De Groot Verhuur B.V. een factuur verzonden ad € 14.018,20. De Groot Verhuur B.V. heeft € 10.000,-- betaald.

De Mercedes overschrijdt door toevoeging van de berrie met laadbak de maximaal toelaatbare massa (zijnde 3.500 kg).

Tussen De Groot Verhuur B.V. en [gedaagde in conventie] heeft een briefwisseling plaatsgevonden over door De Groot Verhuur B.V. geconstateerde gebreken aan de berrie met laadbak, met name ten aanzien van het gewicht.

De advocaat van De Groot Verhuur B.V. heeft op 19 december 2007 [gedaagde in conventie] gesommeerd de door De Groot Verhuur B.V. geconstateerde gebreken te herstellen en heeft [gedaagde in conventie] in gebreke gesteld.

Het geschil

in conventie

De Groot Verhuur B.V. vordert:

I. ontbonden te verklaren, althans te ontbinden de tussen partijen gesloten overeenkomst zoals is gesteld in alinea 1 van de dagvaarding;

II. [gedaagde in conventie] te veroordelen tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan De Groot Verhuur B.V. te betalen een bedrag van € 10.000,-- (inclusief BTW), te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 31 december 2007 tot aan die der algehele voldoening;

III. [gedaagde in conventie] te veroordelen tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan De Groot Verhuur B.V. te betalen een bedrag van € 12.852,-- als schadevergoeding;

IV. [gedaagde in conventie] te veroordelen tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan De Groot Verhuur B.V. te betalen een bedrag van € 873,65 als vergoeding van de kosten van juridische bijstand;

V. met veroordeling van [gedaagde in conventie] in de kosten van het geding.

De Groot Verhuur B.V. legt aan haar vordering ten grondslag dat [gedaagde in conventie] toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst. De Groot Verhuur B.V. stelt dat [gedaagde in conventie] ondeugdelijk werk heeft geleverd omdat het maximaal toelaatbare gewicht van de Mercedes is overschreden als gevolg van het monteren van de berrie en de laadbak. [gedaagde in conventie] wist dat de Mercedes maximaal 3.500 kg mocht wegen, daar hij zowel de offerte van de Mercedes-dealer als het kentekenbewijs heeft gezien. In beide papieren staat de maximum massa van 3.500 kg vermeld. Bovendien is dit hem ook mondeling meegedeeld. [gedaagde in conventie] had ervoor moeten zorgen dat de constructie niet te zwaar zou worden. Als gevolg van verkeerde materiaalkeuze (staal in plaats van aluminium) is het gewicht overschreden en is de Mercedes niet bruikbaar. [gedaagde in conventie] is dan ook aansprakelijk voor de kosten van herstel en de gevolgschade.

[gedaagde in conventie] betwist ondeugdelijk werk te hebben geleverd. Hij voert aan dat het type Mercedes (DB 515 Sprinter) staat voor een vrachtauto dat een maximaal toelaatbare massa heeft van 5.000 kg, terwijl ook de uiterlijke kenmerken hierop wijzen. De afmetingen van de berrie en laadbak zijn ook zodanig dat deze op een vrachtauto passen. Er is nimmer gesproken over een maximaal toelaatbare massa van 3.500 kg. De offerte vermeldt ook dat de constructie van staal zou worden gemaakt, terwijl De Groot Verhuur B.V. zelf het materiaal heeft uitgekozen. Als De Groot Verhuur B.V. lichter materiaal had willen hebben, had hij dat moeten vermelden.

in reconventie

[gedaagde in conventie] vordert De Groot Verhuur B.V. te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 4.081,20, vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf 3 september 2007 tot de dag der algehele voldoening en De Groot Verhuur B.V. te veroordeling tot betaling van de kosten van het geding, zowel in conventie als in reconventie. [gedaagde in conventie] baseert zijn vordering op de stelling dat De Groot Verhuur B.V. ten onrechte nog niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

De Groot Verhuur B.V. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

De beoordeling

in conventie

Bij gelegenheid van de comparitie is gebleken dat De Groot Verhuur B.V. haar vordering nog slechts grondt op de overschrijding van de maximaal toegestane massa. [gedaagde in conventie] heeft zich op grond van de overeenkomst jegens De Groot Verhuur B.V. verplicht tot het fabriceren van een berrie met laadbak en het monteren daarvan op een Mercedes DB 515 Sprinter. Deze Mercedes is bestemd voor de verhuur en moet derhalve geschikt zijn voor gebruik op de openbare weg. Omdat de Mercedes te zwaar is, kan deze niet gebruikt worden voor hetgeen het bestemd is. Daarmee is de tekortkoming gegeven. Deze tekortkoming kan [gedaagde in conventie] ook worden toegerekend tenzij hij het tegendeel aannemelijk maakt.

In dat kader heeft [gedaagde in conventie] verklaard dat hij er op grond van uiterlijk waarneembare kenmerken vanuit mocht gaan dat de Mercedes onder de categorie “vrachtauto” viel, met de daarbij behorende toegestane massa van 5.000 kg. Hij heeft daartoe gewezen op de typeaanduiding 515 en de aanwezigheid van “dubbellucht” (dubbele wielen) bij de achteras. De Groot Verhuur B.V. heeft gemotiveerd betwist dat deze kenmerken iets zeggen over de toegestane massa. Bovendien valt uit de verklaringen van beide partijen en de overgelegde stukken af te leiden dat de DB 515 Sprinter geleverd kan worden in zowel de “personenauto”- als de “vrachtauto”-variant. Het had naar het oordeel van de rechtbank op de weg van [gedaagde in conventie] gelegen, zeker als professioneel carrosseriebouwer, bij De Groot Verhuur B.V. te informeren voor wat voor een soort voertuig hij de berrie met laadbak moest bouwen en hoe zwaar deze constructie mocht zijn. [gedaagde in conventie] heeft ter comparitie verklaard dat er niet gesproken is over een maximaal toelaatbare massa van 3.500 kg. Daar komt bij dat De Groot Verhuur B.V. onweersproken heeft gesteld dat [gedaagde in conventie] wist dat zij slechts personenauto’s en geen vrachtauto’s verhuurt. Het verweer van [gedaagde in conventie] dat De Groot Verhuur B.V. akkoord is gegaan met de offerte -waarin is vermeld dat staal zal worden gebruikt- zodat hem geen verwijt kan worden gemaakt van de overschrijding van de toegestane massa kan [gedaagde in conventie] niet baten. Immers, uit de offerte valt niet af te leiden dat de (staal-)constructie het maximaal toelaatbare gewicht van een personenauto zou gaan overschrijden. [gedaagde in conventie] had De Groot Verhuur B.V. hierop moeten wijzen, hetgeen hij, zo is tijdens de comparitie gebleken, niet heeft gedaan.

De slotsom is dan ook dat [gedaagde in conventie] niet heeft geleverd hetgeen waartoe hij op basis van de overeenkomst verplicht was en dat dat hem kan worden toegerekend. Gelet op de aard van de tekortkoming is de door De Groot Verhuur B.V. gevorderde ontbinding gerechtvaardigd, zodat deze wordt toegewezen. Dit leidt ertoe dat de reeds door De Groot Verhuur B.V. betaalde € 10.000,-- (incl. BTW) aan haar zal moeten worden terugbetaald, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf twee weken na heden.

De Groot Verhuur B.V. vordert daarnaast schadevergoeding wegens het niet kunnen gebruiken/verhuren van de Mercedes. Zij stelt dit gemis gelijk aan de huur van een bus bij een derde gedurende 6 maanden à € 2.142,-- = € 12.852,--. [gedaagde in conventie] heeft dit deel van de vordering onvoldoende gemotiveerd weersproken, zodat dit deel van de vordering eveneens toewijsbaar is.

De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten wordt afgewezen. Gesteld noch gebleken is van werkzaamheden, anders dan ter voorbereiding van onderhavige procedure, waarvoor de proceskosten een vergoeding plegen in te houden.

in reconventie

Nu uit voorgaande rechtsoverwegingen volgt dat [gedaagde in conventie] toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van zijn verplichtingen en de overeenkomst wordt ontbonden, betekent dit dat [gedaagde in conventie] geen recht heeft op betaling van het opgeschorte bedrag. De reconventionele vordering kan reeds om die reden niet worden toegewezen.

[gedaagde in conventie] wordt, als de in het ongelijk gestelde partij, zowel in conventie als in reconventie, veroordeeld in de kosten van de procedure. De rechtbank begroot de proceskosten aan de zijde van De Groot Verhuur B.V. op:

In conventie:

- kosten dagvaarding € 71,80,

- betaald vast recht € 520,--,

- salaris advocaat € 1.158,-- (2 punten × tarief III € 579,--),

en in reconventie:

- salaris advocaat € 768,-- (2 punten x tarief I € 384,--).

De beslissing

De rechtbank

In conventie

ontbindt de tussen partijen gesloten overeenkomst zoals gesteld in alinea 1 van de onderhavige dagvaarding;

veroordeelt [gedaagde in conventie] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan De Groot Verhuur B.V. te betalen een bedrag van € 10.000,-- (incl BTW), te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 28 januari 2009 tot de dag der algehele voldoening;

veroordeelt [gedaagde in conventie] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan De Groot Verhuur B.V. te betalen een bedrag van € 12.852,-- als schadevergoeding;

veroordeelt [gedaagde in conventie] in de kosten van het geding welke aan de zijde van De Groot Verhuur B.V. tot aan dit moment worden begroot op € 520,-- wegens griffierecht, € 71,80 wegens overige verschotten en € 1.158,-- wegens salaris advocaat;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde;

In reconventie

wijst de vordering van [gedaagde in conventie] af;

veroordeelt [gedaagde in conventie] in de kosten van het geding welke aan de zijde van De Groot Verhuur B.V. tot aan dit moment worden begroot op € 768,-- wegens salaris advocaat;

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. S. Kuypers en in het openbaar uitgesproken op 14 januari 2009.