Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2009:BH4220

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
26-02-2009
Datum publicatie
27-02-2009
Zaaknummer
Awb 09/118
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

voorlopige voorziening; kapvergunning; wijziging kapverordening hangende bezwaar; dwangsom.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector bestuursrecht

AWB nummer: 09/118

uitspraak van de voorzieningenrechter voor bestuursrechtelijke zaken

op het verzoek om toepassing van artikel 8:81, eerste lid,

van de Algemene wet bestuursrecht

inzake

[naam]

wonende te [plaats],

verzoeker,

gemachtigde dr. mr. H.J. Hoegen Dijkhof, advocaat te Amsterdam,

tegen

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes,

verweerder,

gemachtigde mr. A.C. van Langen, advocaat te Middelburg.

I. Procesverloop

Bij besluit van 9 mei 2008 heeft verweerder aan de besloten vennootschap Goese Schans B.V. (hierna: vergunninghoudster) een kapvergunning verleend voor het vellen van 119 bomen ter plaatse van het voormalig AKF-gebouw aan de Houtkade 60 te Goes.

Bij besluit van 9 mei 2008 heeft verweerder aan vergunninghoudster een kapvergunning verleend voor het vellen van 229 bomen ter plaatse van het Goese Diep te Goes.

Tegen beide besluiten heeft verzoeker bezwaar gemaakt. Tevens heeft hij de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Het verzoek is op 24 februari 2009 behandeld ter zitting. Verzoeker is daar in persoon verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde mr. A.C. van Langen. Voorts zijn namens verweerder verschenen H. Veerman en R.M.J. Bustraan. Vergunninghoudster heeft zich ter zitting laten vertegenwoordigen door [naam] en [naam].

II. Overwegingen

1. Ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan, indien tegen een besluit bij de rechtbank beroep is ingesteld dan wel, voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de rechtbank, bezwaar is gemaakt of administratief beroep is ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

In artikel 8:83, vierde lid, van de Awb is bepaald dat indien onverwijlde spoed dat vereist en partijen daardoor niet in hun belangen worden geschaad, de voorzieningenrechter uitspraak kan doen zonder zitting.

2. Bij uitspraak van 23 februari 2009 heeft de voorzieningenrechter de besluiten van 9 mei 2008 met toepassing van artikel 8:83, vierde lid, van de Awb geschorst.

De voorzieningenrechter heeft bij evengenoemde uitspraak het verzoek om een voorlopige voorziening toegewezen in die zin dat de besluiten, strekkende tot verlening van kapvergunning voor respectievelijk 119 en 229 bomen, met onmiddellijke ingang in afwachting tot de mondelinge behandeling te zitting van 24 februari 2009 worden geschorst. Daarbij is door de voorzieningenrechter bepaald dat met onmiddellijke ingang tot de uitspraak in vervolg op de mondelinge behandeling door vergunninghoudster geen kap- of andere werkzaamheden worden verricht ter plaatse van het voormalig AKF-gebouw aan de Houtkade 60 te Goes en ter plaatse van het Goese Diep te Goes.

3. Voorop staat dat de voorzieningenrechter van oordeel is dat verzoeker, in tegenstelling tot hetgeen verweerder ter zitting heeft aangevoerd, ontvankelijk is in zijn bezwaren tegen de verleende kapvergunningen. Het gaat hier om boomgroepen van aanzienlijke omvang die mede beeldbepalend zijn voor het uitzicht uit verzoekers woning. Verzoeker is derhalve eveneens ontvankelijk in zijn verzoek om voorlopige voorziening.

4. Verweerders standpunt dat verzoeker niet in zijn verzoek kan worden ontvangen omdat de connexiteit aan het verzoek is komen te ontvallen door de wijziging van de kapverordening acht de voorzieningenrechter eveneens onjuist. Op deze wijziging zal hierna nog uitvoeriger worden ingegaan. Wat hier verder ook van zij, een wijziging in de regelgeving lopende een bezwarenprocedure ontslaat een bestuursorgaan niet van de verplichting om die procedure volgens de normale beginselen van zorgvuldigheid af te ronden. In dit opzicht is verweerder in gebreke gebleven door na de hoorzitting en het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 25 augustus 2008 verzoeker in het ongewisse te laten over de voortgang van die bezwarenprocedure.

5. Van een bezwaarde mag eveneens worden verwacht dat hij bij het langdurig uitblijven van een beslissing op zijn bezwaarschrift gebruik maakt van de mogelijkheden die de Awb biedt om verweerder tot voortgang te bewegen. Verzoeker heeft een afschrift van een mail van 16 december 2008 overgelegd waarin namens verweerder aan een van de medebewoners desgevraagd wordt meegedeeld dat verweerder aanvullend deskundigenonderzoek laat uitvoeren naar aanleiding van het advies van de bezwaarschriftencommissie en dat een ambtelijk advies over een beslissing op het bezwaarschrift begin 2009 te verwachten valt. Verzoeker kan dan ook niet verweten worden dat hij te lang stil is blijven zitten.

6. Uit de gedingstukken en het ter zitting besprokene is voorts gebleken dat er verwarring heeft bestaan omtrent de strekking van de wijziging van de gemeentelijke kapverordening, welke wijziging in voorbereiding was ten tijde van de bezwaarschriftenprocedure. Die wijziging omvat in hoofdlijnen dat een kapvergunning uitsluitend nog nodig is voor bomen die vermeld staan in een Boek van waardevolle en monumentale bomen (hierna: het Boek). Uit een door verzoeker overgelegd afschrift van mailverkeer op 21 en 23 januari 2009 tussen een van de medebewoners en de raadsgriffier blijkt dat de bewoners door laatstgenoemde bevestigd zijn in hun veronderstelling dat het gebied waar de kapvergunningen betrekking op hebben kapvergunningplichtig zou blijven omdat het deel uitmaakt van de zogeheten Hoofdgroenstructuur van de gemeente Goes en die Hoofdgroenstructuur zou een onderdeel vormen van genoemd Boek.

7. Verweerder heeft ter zitting bevestigd dat inderdaad door een misverstand het Boek tot dan toe mede omvatte alles wat op de kaart van de Hoofdgroenstructuur staat vermeld. Dit zou echter niet de bedoeling zijn en dit misverstand zou door verweerder tijdig vóór de commissievergadering en de raadsvergadering waarin de beslissing omtrent de gewijzigde Kapverordening is voorbereid en genomen, zijn opgehelderd.

De voorzieningenrechter constateert dat uit de summiere gedingstukken die verweerder in het kader van dit verzoek heeft overgelegd en uit verweerders toelichting ter zitting, niet op overtuigende wijze is aangetoond dat deze besluitvorming zodanig heeft plaatsgevonden dat

ondubbelzinnig vaststaat dat de onderhavige bomen buiten de vergunningplicht van de nieuwe Kapverordening zijn komen te vallen. Voor de te nemen beslissing op verzoekers bezwaarschrift is uiteraard van doorslaggevend belang dat hier volstrekte duidelijkheid over bestaat.

8. Verweerder zal die duidelijkheid alsnog moeten verschaffen aan de hand van de volledige stukken over deze besluitvorming. Daaronder begrijpt de voorzieningenrechter alle agendastukken en voorstellen met bijlagen van de desbetreffende collegevergadering(en), de commissievergadering en de raadsvergadering en de notulen van deze vergaderingen.

Verweerder zal dit in de te nemen beslissing op het bezwaarschrift moeten uitleggen.

Indien en voorzover verweerder intussen al op het bezwaarschrift van verzoeker mocht hebben beslist, dient verweerder deze beslissing met de hier bedoelde uitleg aan te vullen.

9. In het voorgaande ziet de voorzieningenrechter aanleiding om de huidige situatie te bevriezen tot acht dagen nadat verweerder zijn beslissing op het bezwaarschrift en/of zijn aanvulling daarop in bovenvermelde zin aan verzoeker heeft bekendgemaakt. Dat houdt in dat de op 23 februari 2009 uitgesproken voorlopige voorziening tot die datum wordt voortgezet. Voor het treffen van andere voorzieningen ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding.

10. In het feit dat op 23 februari 2009 in strijd met eerder gedane toezeggingen nog werkzaamheden zijn verricht die hebben moeten leiden tot de spoedvoorziening van 23 februari 2009 alsmede in de omstandigheid dat op 25 februari 2009 opnieuw in strijd met die voorziening nog activiteiten ter plaatse hebben plaatsgevonden ziet de voorzieningenrechter aanleiding om aan deze uitspraak een dwangsom te verbinden van tienduizend euro voor elke overtreding tot een maximum van honderdduizend euro.

11. In het voorgaande ziet de rechtbank aanleiding om verweerder te veroordelen in de proceskosten van eiser tot een bedrag van € 322,-, uitgaande van een zaak van gemiddelde zwaarte en één proceshandeling.

III. Uitspraak

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Middelburg

treft de navolgende voorlopige voorziening:

schorst de besluiten van 9 mei 2008 tot verlening van kapvergunning voor respectievelijk 119 en 229 bomen (kenmerken 2008/01815 en 2008/0059);

bepaalt dat tot acht dagen nadat verweerder zijn beslissing op het bezwaarschrift en/of zijn aanvulling daarop aan verzoeker heeft bekendgemaakt, door vergunninghoudster geen kap- of andere werkzaamheden worden verricht ter plaatse van het voormalige AKF-gebouw aan Houtkade 60 te Goes en ter plaatse van Goese Diep te Goes

wijst de overige gevraagde voorzieningen af;

bepaalt dat verweerder een dwangsom verbeurt van € 10.000,- voor elke dag dat verweerder deze voorziening door handelen of nalaten niet naleeft, met een maximum van € 100.000,-;

bepaalt dat de gemeente Goes aan verzoeker het door hem betaalde griffierecht ten bedrage van € 150,- (honderdvijftig euro) vergoedt;

veroordeelt verweerder in de kosten van deze procedure, aan de zijde van verzoeker begroot op

€ 322,- (driehonderdtweeëntwintig euro), te betalen door de gemeente Goes aan verzoeker.

Deze uitspraak is gedaan door mr. R.C.M. Reinarz als voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van W.J. Steenbergen als griffier, en in het openbaar uitgesproken op 26 februari 2009

Griffier, Voorzieningenrechter,

Afschrift verzonden op: 26 februari 2009