Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2008:BF0777

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
27-08-2008
Datum publicatie
15-09-2008
Zaaknummer
60149/HA ZA 07-532
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

''(..)'' Tussen partijen is in maart 2007 (op basis van een offerte van Mebo van 11 januari 2007 en besprekingen – deels per e-mail – daarna) een overeenkomst tot stand gekomen, op grond waarvan Mebo aan [eise[eisers in conventie]ntie] hekwerk zou leveren en monteren, zulks tegen betaling door [eise[eisers in conventie]ntie] van een bedrag van € 13.000,--. Op 15 maart 2005 hebben [eise[eisers in conventie]ntie] een aanbetaling gedaan van € 5.200,--. ''(..)''

''(..)'' 2.2. Na de definitieve levering en montage van het hekwerk in juni/juli 2007 hebben [eise[eisers in conventie]ntie] in een e-mail-bericht van 30 juli 2007 aan Mebo laten weten dat het geleverde niet voldeed aan het bestelde. In dat bericht stellen [eise[eisers in conventie]ntie] onder meer:

“Gezien het herhalende karakter van het falen om een levering conform de afspraken te laten verlopen, stellen wij Mebo-Hekwerken een ultimatum waarbij wij voor de laatste maal de gelegenheid bieden om de gemaakte fouten te herstellen. Indien u hieraan niet wenst te voldoen dan zien wij ons genoodzaakt om tot ontbinding van de koopovereenkomst over te gaan.”''(..)''

''(..)'' 2.6. In een brief van 17 september 2007 aan [eise[eisers in conventie]ntie] doet Mebo opgave van de kosten van verwijdering van het hek, zijnde € 5.164,--. Zij geeft aan op een nader te bepalen tijdstip het hek te zullen demonteren en afvoeren. Op 18 september daaropvolgend heeft Mebo het hekwerk – zonder overleg vooraf met [eise[eisers in conventie]ntie] – weggehaald.

''(..)'' Het geschil

in conventie

[eise[eisers in conventie]ntie] vorderen – na wijziging van eis bij ter comparitie genomen akte (waartegen door Mebo geen procedureel bezwaar is gemaakt) en aanpassing van die eis tijdens de comparitie – dat de rechtbank bij vonnis zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

voor recht verklaart dat de overeenkomst tussen hen en Mebo is ontbonden, althans als ontbonden dient te worden beschouwd;

Mebo veroordeelt tot betaling aan [eise[eisers in conventie]ntie] (aan één van hen of aan hen samen) van € 5.200,--, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf 13 augustus, althans 24 oktober 2007 tot aan de dag der algehele voldoening;

Mebo veroordeelt tot betaling aan [eise[eisers in conventie]ntie] (aan één van hen of aan hen samen) van € 1.310,-- (excl. BTW) aan schadevergoeding en € 768,-- aan buitengerechtelijke kosten, beide bedragen te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 24 oktober 2007 tot aan de dag der algehele voldoening;

Mebo veroordeelt in de kosten van het geding, die van het beslag daaronder begrepen. ''(..)''

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

60149 / HA ZA 07-532

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 60149 / HA ZA 07-532

Vonnis van 27 augustus 2008

in de zaak van

1. [eiser 1],

wonende te Vierpolders,

2. [eiser 2],

wonende te Vierpolders,

eisers in conventie,

verweerders in reconventie,

procureur mr. C.J. IJdema,

advocaat mr. M.J. Boers te 's-Gravenzande,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MEBO HANDELSONDERNEMING B.V.,

gevestigd te Burgh-Haamstede,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur mr. B.H. Vader,

advocaat mr. E.B. van den Ouden te Oude Tonge.

Partijen zullen hierna [eisers in conventie] en Mebo genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

het tussenvonnis van 23 januari 2008

het proces-verbaal van comparitie van 12 juni 2008.

Ten slotte is vonnis bepaald.

De feiten

Tussen partijen is in maart 2007 (op basis van een offerte van Mebo van 11 januari 2007 en besprekingen – deels per e-mail – daarna) een overeenkomst tot stand gekomen, op grond waarvan Mebo aan [eise[eisers in conventie]ntie] hekwerk zou leveren en monteren, zulks tegen betaling door [eise[eisers in conventie]ntie] van een bedrag van € 13.000,--. Op 15 maart 2005 hebben [eise[eisers in conventie]ntie] een aanbetaling gedaan van € 5.200,--.

2.2. Na de definitieve levering en montage van het hekwerk in juni/juli 2007 hebben [eise[eisers in conventie]ntie] in een e-mail-bericht van 30 juli 2007 aan Mebo laten weten dat het geleverde niet voldeed aan het bestelde. In dat bericht stellen [eise[eisers in conventie]ntie] onder meer:

“Gezien het herhalende karakter van het falen om een levering conform de afspraken te laten verlopen, stellen wij Mebo-Hekwerken een ultimatum waarbij wij voor de laatste maal de gelegenheid bieden om de gemaakte fouten te herstellen. Indien u hieraan niet wenst te voldoen dan zien wij ons genoodzaakt om tot ontbinding van de koopovereenkomst over te gaan.”

2.3. Bij brief van 9 augustus 2007 aan [eise[eisers in conventie]ntie] erkent Mebo (enige) aansprakelijkheid en biedt zij [eisers in conventie] een korting aan van € 1.500,--. Mebo vraagt betaling van de resterende € 6.200,-- binnen 14 dagen na 9 augustus 2007. Zij vervolgt de brief met:

“Wanneer u echter geen gebruik wenst te maken van dit compromis, zullen wij genoodzaakt zijn de zaak uit handen te geven. De daaruit voortvloeiende kosten zullen in dat geval geheel op u worden verhaald, eventueel via een gerechtelijke procedure.”

2.4. Bij brief van 13 augustus 2007 aan Mebo herhalen [eise[eisers in conventie]ntie] hun klachten en ontbinden de met Mebo gesloten overeenkomst. Zij stellen in die brief vervolgens:

“Het door u geleverde hekwerk is door ons niet in gebruik genomen en de installatie is spanningsloos gemaakt. Wij sommeren u om binnen 14 dagen na dagtekening van dit schrijven de door ons op 15 maart j.l. gedane aanbetaling van € 5.200,-- te retourneren op Rabobank rekening nummer (…) t.n.v. ([eise[eisers in conventie]ntie]). Na ontvangst van dit bedrag kan er een afspraak worden gemaakt voor een zo spoedig mogelijk tijdstip waarop het sierhekwerk met bijbehoren kan worden gedemonteerd en opgehaald. Mochten wij op 27 augustus a.s. genoemd bedrag nog niet op onze rekening hebben ontvangen, dan zijn wij genoodzaakt dit dossier te overhandigen aan onze rechtsbijstandverzekering.”

2.5. In reactie op deze brief schrijft Mebo bij brief van 28 augustus 2007 aan [eise[eisers in conventie]ntie]:

“1. Wij kunnen ons ten dele vinden in de door u nogmaals gemaakte opmerkingen. Een pasklare oplossing is momenteel niet op korte termijn voorhanden. 2. Wij zullen niet overgaan tot terugbetalen van de door u verrichte aanbetaling, aangezien wij thans de leverancier van het hekwerk aansprakelijk hebben gesteld. 3. Wanneer u overgaat tot ontbinding van de koopovereenkomst zullen de door ons geplaatste hekwerken op uw kosten verwijderd moeten worden, voordat sprake kan zijn van enige restitutie. 4. De hiervoor te maken kosten zullen in mindering worden gebracht op het door u betaalde voorschot. 5. We wijzen nu nogmaals op de leveringsvoorwaarden en het door ons gedane voorstel om deze zaak in der minne op te lossen.”

2.6. In een brief van 17 september 2007 aan [eise[eisers in conventie]ntie] doet Mebo opgave van de kosten van verwijdering van het hek, zijnde € 5.164,--. Zij geeft aan op een nader te bepalen tijdstip het hek te zullen demonteren en afvoeren. Op 18 september daaropvolgend heeft Mebo het hekwerk – zonder overleg vooraf met [eise[eisers in conventie]ntie] – weggehaald.

Het geschil

in conventie

[eise[eisers in conventie]ntie] vorderen – na wijziging van eis bij ter comparitie genomen akte (waartegen door Mebo geen procedureel bezwaar is gemaakt) en aanpassing van die eis tijdens de comparitie – dat de rechtbank bij vonnis zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

voor recht verklaart dat de overeenkomst tussen hen en Mebo is ontbonden, althans als ontbonden dient te worden beschouwd;

Mebo veroordeelt tot betaling aan [eise[eisers in conventie]ntie] (aan één van hen of aan hen samen) van € 5.200,--, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf 13 augustus, althans 24 oktober 2007 tot aan de dag der algehele voldoening;

Mebo veroordeelt tot betaling aan [eise[eisers in conventie]ntie] (aan één van hen of aan hen samen) van € 1.310,-- (excl. BTW) aan schadevergoeding en € 768,-- aan buitengerechtelijke kosten, beide bedragen te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 24 oktober 2007 tot aan de dag der algehele voldoening;

Mebo veroordeelt in de kosten van het geding, die van het beslag daaronder begrepen.

3.2. Zij stellen daartoe het volgende. Het door Mebo geleverde en geplaatste hekwerk voldeed op een groot aantal punten niet aan hetgeen tussen partijen was overeengekomen. Mebo is in gebreke gesteld. Gelet op de gang van zaken daarna moesten [eise[eisers in conventie]ntie] wel concluderen dat Mebo niet voornemens was te herstellen. [eise[eisers in conventie]ntie] hebben toen de overeenkomst ontbonden. Mebo dient het reeds betaalde deel van de koopsom terug te betalen. Bij de verwijdering van het hekwerk – door Mebo zonder voorafgaande afspraak en met betreding van het erf van [eise[eisers in conventie]ntie] zonder hun toestemming verricht – is door Mebo schade aangericht. Die schade – door een hoveniersbedrijf begroot op € 1.310,-- excl. BTW – dient Mebo te vergoeden. [eise[eisers in conventie]ntie] vorderen voorts vergoeding van gemaakte buitengerechtelijke kosten.

3.3. Mebo voert verweer. Zij stelt dat het geleverde en geplaatste hekwerk aan de overeenkomst voldeed; zij is niet toerekenbaar tekort geschoten. Omdat zij [eise[eisers in conventie]ntie] tegemoet wilde komen heeft Mebo een financiële compensatie aangeboden. Toen die niet werd geaccepteerd, heeft Mebo moeten besluiten de overeenkomst te ontbinden. Zij heeft vervolgens het hekwerk teruggehaald; daarbij is door [eisers in conventie] een auto van Mebo beschadigd. De kosten van verwijdering van het hekwerk (€ 5.164,--) en de schade aan de auto (€ 458,--) dienen voor rekening van [eise[eisers in conventie]ntie] te komen. Mebo verrekent die kosten/schade met het vooruit betaalde deel van de koopsom; zij is dan niets meer aan [eise[eisers in conventie]ntie] verschuldigd. Ook de gestelde buitengerechtelijke kosten dienen – ook omdat zij de dubbele redelijkheidstoets niet doorstaan – te worden afgewezen.

in reconventie

3.4. Mebo vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- voor recht verklaart dat de overeenkomst tussen haar en [eise[eisers in conventie]ntie] is ontbonden, althans als ontbonden moet worden beschouwd;

- [eise[eisers in conventie]ntie] – hoofdelijk – veroordeelt tot betaling aan haar van primair (indien het door Mebo gedane beroep op verrekening wordt gehonoreerd) een bedrag van € 422,-- en subsidiair (voor het geval het beroep op verrekening niet wordt gehonoreerd) een bedrag van € 5.622,--, alles vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 9 januari 2008 tot aan de dag der algehele voldoening, met veroordeling van [eise[eisers in conventie]ntie] in de kosten van het geding in conventie en in reconventie.

3.5. Mebo verwijst naar hetgeen in conventie is aangevoerd. Zij vordert hetgeen na verrekening nog aan kosten en schade in verband met de verwijdering van het hekwerk en de beschadiging van de auto resteert dan wel – indien de rechtbank verrekening niet toestaat – het totale bedrag van die kosten en schade.

3.6. [eise[eisers in conventie]ntie] verweren zich, daarbij verwijzend naar hetgeen in conventie is gesteld. Mebo kon de overeenkomst niet ontbinden, nu deze reeds ontbonden was. Tot vergoeding van eventuele schade ten gevolge van het handelen van Mebo naar aanleiding van de door haar – Mebo – ingeroepen ontbinding achten [eise[eisers in conventie]ntie] zich niet gehouden. Voorts betwisten zij de omvang en hoogte van de gestelde schade.

De beoordeling

in conventie en in reconventie

De rechtbank stelt vast dat beide partijen er op het moment dat Mebo – op 18 september 2007 – het hekwerk heeft weggehaald, er van uit gingen dat de tussen partijen gesloten overeenkomt was ontbonden. Immers, [eise[eisers in conventie]ntie] hebben die ontbinding met zoveel woorden ingeroepen in hun brief aan Mebo van 13 augustus 2007, terwijl Mebo, zo blijkt uit haar stellingen in deze procedure, met haar brief van 17 september 2007 eveneens op het oog had de overeenkomst te ontbinden. De rechtbank zal voor recht verklaren – zoals

beide partijen vorderen - dat de overeenkomst is ontbonden.

4.2. Het vorenstaande betekent dat het geschil tussen partijen alleen betrekking heeft op de afwikkeling van die ontbonden overeenkomst. Over vragen of en zo ja, door wie in de nakoming van de overeenkomst is tekortgeschoten behoeft dan niet te worden geoordeeld; evenmin is dan van belang om vast te stellen of (zoals Mebo stelt) op de overeenkomst de Metaal Unie Voorwaarden van toepassing waren.

4.3. Voor de op het moment van ontbinding van een overeenkomst al nagekomen verplichtingen geldt dat door de ontbinding een verbintenis tot ongedaanmaking ontstaat van reeds ontvangen prestaties (art. 6:271 BW). Zulks betekent in het onderhavige geval dat door de ontbinding [eise[eisers in conventie]ntie] gehouden waren het hekwerk aan Mebo terug te geven, terwijl Mebo gehouden was het reeds betaalde gedeelte van de koopsom aan [eise[eisers in conventie]ntie] terug te betalen.

4.4. [eise[eisers in conventie]ntie] vorderen dan ook terecht terugbetaling van het door hen betaalde bedrga van € 5.200,--. Mebo heeft recht op teruggave door [eise[eisers in conventie]ntie] van het hekwerk. Zij heeft [eise[eisers in conventie]ntie] evenwel niet in de gelegenheid gesteld aan die verplichting te voldoen. Immers, direct nadat zij had besloten dat de overeenkomst als ontbonden diende te worden beschouwd heeft Mebo zonder enig overleg met [eise[eisers in conventie]ntie] het hekwerk gedemonteerd en weggehaald. Mebo had zich in haar verhouding tot [eise[eisers in conventie]ntie] van dergelijk handelen dienen te onthouden. Het weghalen van het hekwerk op de wijze als door Mebo gedaan is dan ook jegens [eise[eisers in conventie]ntie] onrechtmatig. De kosten die Mebo stelt te hebben gemaakt voor het demonteren en weghalen van het hek dienen dan ook voor haar eigen rekening te blijven. In zoverre wordt de vordering van Mebo afgewezen. De schade die [eise[eisers in conventie]ntie] door het weghalen hebben geleden dient in beginsel door Mebo te worden gedragen. [eise[eisers in conventie]ntie] hebben – in reactie op een verweer van Mebo – de door

hen gestelde schade inzichtelijk gemaakt. Nader verweer is niet gevoerd, zodat de vordering tot vergoeding van die schade – belopend € 1.310,--, excl. BTW – wordt toegewezen.

4.5. [eise[eisers in conventie]ntie] vorderen voorts vergoeding van buitengerechtelijke kosten. Daarbij dient het te gaan om kosten voor verrichtingen die meer omvatten dan een enkel (eventueel herhaald) aanmanen, het doen van een schikkingsvoorstel of het inwinnen van inlichtingen en het samenstellen van het dossier. [eise[eisers in conventie]ntie] stellen wel dat dergelijke kosten zijn gemaakt doch hebben nagelaten daarvan een omschrijving te geven; zij verwijzen slechts naar overgelegde stukken, waaruit niet blijkt van de bedoelde kosten. De vordering wordt op dit punt afgewezen.

4.6. Dan resteert de vordering van Mebo in verband met de beschadiging van een auto. Mebo heeft geen rechtsgrond aangevoerd waarop zij haar vordering baseert. Voorst is door haar een zonder nadere toelichting – die niet is gegeven – onbegrijpelijk stuk overgelegd, die de schade en de hoogte ervan zou dienen aan te tonen. De rechtbank is van oordeel dat Mebo aldus onvoldoende heeft gesteld ter onderbouwing van haar vordering. De vordering wordt afgewezen. Nu de vorderingen van Mebo in hun geheel worden afgewezen, komt de rechtbank aan de vraag of mag worden verrekend niet toe.

4.7. Nu Mebo zowel in conventie als in reconventie in het ongelijk wordt gesteld, zal zij in beide procedures worden veroordeeld in de kosten, die van het beslag daaronder begrepen. De kosten aan de zijde van [eise[eisers in conventie]ntie] worden begroot op:

in conventie:

- dagvaarding € 84,31

- vast recht € 300,--

- beslagexploit € 319,15

- salaris procureur € 1.152,-- (3,0 punten x tarief I (€ 384,--))

totaal: € 1.855,46;

in reconventie:

- salaris procureur: € 192,-- (0,5 punt x tarief I (€ 384,--)).

De beslissing

De rechtbank

in conventie en in reconventie

verklaart voor recht dat de tussen partijen gesloten overeenkomst met betrekking tot de levering en montage van een hekwerk, inclusief toebehoren, is ontbonden;

in conventie

veroordeelt Mebo om aan [eisers in conventie] (aan één van hen of aan hen samen) te betalen (a) een bedrag van € 5.200,--, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf 13 augustus 2007 tot aan de dag der algehele voldoening en (b) een bedrag van € 1.310,-- (nog te vermeerderen met BTW), te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf 24 oktober 2007 tot aan de dag der algehele voldoening;

in conventie en in reconventie

veroordeelt Mebo in de kosten van de procedure, zowel in conventie als in reconventie, tot op heden aan de zijde van [eise[eisers in conventie]ntie] begroot op € 1.855,46 in conventie en € 192,-- in reconventie;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad voor zover Mebo tot betaling van geldbedragen wordt veroordeeld (zulks met uitzondering van de veroordeling in de proceskosten in reconventie);

wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.M.J. van Dijk en in het openbaar uitgesproken op 27 augustus 2008