Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0261

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
23-07-2008
Datum publicatie
14-08-2008
Zaaknummer
59263/HA ZA 07-401
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHSGR:2009:BL2812
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

''(..)'' KSI is een productie- en handelsmaatschappij in sfeerlampen en olievullingen voor dergelijke lampen. Deze producten zijn voornamelijk bestemd voor hotels en restaurants. Zij brengt deze lampen en vier bijbehorende olievullingen in ieder geval sinds 1992 op de markt.''(..)''

''(..)'' [gedaagde] drijft een eenmanszaak onder de naam “[naam bedrijf]”. Hij was op basis van een groothandelsovereenkomst van 19 februari 1998 tot half maart 2005 importeur van lampen en vullingen van KSI en bediende het rayon Zeeland. ''(..)''

''(..)'' Bij brief van 14 maart 2005 heeft [gedaagde] de groothandelsovereenkomst met KSI opgezegd, welke opzegging KSI bij brief van 16 maart 2005 heeft geaccepteerd. Zij heeft in die brief van haar kant de overeenkomst eveneens opgezegd. [gedaagde] is vervolgens als distributeur gaan werken voor het Duitse bedrijf Karl Sauer GmbH. Karl Sauer is de voormalige toeleverancier van KSI die de door KSI ontworpen lampen en vullingen assembleerde. ''(..)''

''(..)'' Bij vonnis van 14 september 2005 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank onder meer geoordeeld dat op de horeca sfeerlampen van KSI auteursrecht rust. De vordering tot het staken en gestaakt te houden van de inbreuk is door de voorzieningenrechter afgewezen. ''(..)''

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

59263 / HA ZA 07-401

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 59263 / HA ZA 07-401

Vonnis van 23 juli 2008

in de zaak van

de rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap naar Duits recht

KSI GASTRONOMIEZUBEHÖR-HANDELS UND PRODUKTIONS GESELLSCHAFT mbH,

gevestigd te Filderstadt, Duitsland,

eiseres in conventie,

verweerster in voorwaardelijke reconventie,

procureur mr. J. Boogaard,

advocaat: mr. D.E. Stols te Amsterdam,

tegen

[gedaagde], h.o.d.n. [naam bedrijf]

kantoorhoudende te Kapelle,

gedaagde in conventie,

eiser in voorwaardelijke reconventie,

procureur mr. J.C. van den Doel.

Partijen zullen hierna KSI en [gedaagde] genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

het tussenvonnis van 31 oktober 2007;

het proces-verbaal van comparitie van 15 april 2008.

De feiten

KSI is een productie- en handelsmaatschappij in sfeerlampen en olievullingen voor dergelijke lampen. Deze producten zijn voornamelijk bestemd voor hotels en restaurants. Zij brengt deze lampen en vier bijbehorende olievullingen in ieder geval sinds 1992 op de markt.

[gedaagde] drijft een eenmanszaak onder de naam “[naam bedrijf]”. Hij was op basis van een groothandelsovereenkomst van 19 februari 1998 tot half maart 2005 importeur van lampen en vullingen van KSI en bediende het rayon Zeeland.

Bij brief van 14 maart 2005 heeft [gedaagde] de groothandelsovereenkomst met KSI opgezegd, welke opzegging KSI bij brief van 16 maart 2005 heeft geaccepteerd. Zij heeft in die brief van haar kant de overeenkomst eveneens opgezegd. [gedaagde] is vervolgens als distributeur gaan werken voor het Duitse bedrijf Karl Sauer GmbH. Karl Sauer is de voormalige toeleverancier van KSI die de door KSI ontworpen lampen en vullingen assembleerde.

Bij vonnis van 14 september 2005 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank onder meer geoordeeld dat op de horeca sfeerlampen van KSI auteursrecht rust. De vordering tot het staken en gestaakt te houden van de inbreuk is door de voorzieningenrechter afgewezen. KSI is tegen deze beslissing in hoger beroep gegaan. Bij arrest d.d. 12 juli 2007 heeft het Hof te ’s-Gravenhage onder meer beslist:

“(…)

Beveelt [gedaagde] om binnen twee weken na betekening van dit arrest

de verhandeling en

de afbeelding op websites en/of in (andere) reclame-uitingen van lampen waardoor inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van KSI GmbH met betrekking tot de lampen:

Imperial type 2

Imperial type 5

Ambiente type 5

Ambiente type 4

Omega type 4

Platinum type 2

Platinum type 1

te staken en gestaakt te houden;

beveelt [gedaagde] om binnen twee weken na betekening van dit arrest het gebruik van de artikelnummers 40, 45, 50 en/of 80 voor vullingen te staken en gestaakt te houden;

(...)”

De afbeeldingen van de betreffende lampen zijn door [gedaagde] van de website(s) en uit reclame-uitingen gehaald. De artikelnummers van de olievullingen zijn gewijzigd in de benamingen: “mini”, “taps”, “lang”en “maxi”.

Het geschil

In conventie

KSI vordert bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

te verklaren voor recht dat [gedaagde] door het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de in het lichaam van de dagvaarding omschreven sfeerlampen inbreuk maakt op de auteursrechten van KSI;

te verklaren voor recht dat [gedaagde] door het aanbieden van vullingen onder gebruikmaking van de artikelnummers 40, 45, 50 en/of 80 onrechtmatig handelt jegens KSI;

[gedaagde] met onmiddellijke ingang te gebieden inbreuk op auteursrechten van KSI te staken en gestaakt te houden, daaronder in ieder geval begrepen het (doen) vervaardigen, im- en exporteren, in voorraad hebben, ten verkoop aanbieden, verkopen, afleveren of op andere wijze verveelvoudigen en/of openbaar te maken van de in het lichaam van de dagvaarding omschreven lampen;

[gedaagde] met onmiddellijke ingang te verbieden elk onrechtmatig handelen jegens KSI, in het bijzonder door hem met onmiddellijke ingang het gebruik van de artikelnummers 40, 45, 50 en/of 80 voor vullingen te verbieden, waarbij het enkel afplakken van vullingen met die artikelnummers beschouwd zal worden als het gebruik van die artikelnummers;

[gedaagde] te gebieden binnen veertien dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis een schriftelijke, volledige en door een register-accountant geaccordeerde opgave aan de advocaat van KSI te doen toekomen, bevattende:

het totale aantal ingekochte, bestelde, ontvangen en in voorraad gehouden (i) inbreukmakende sfeerlampen en (ii) vullingen met nummers 40, 45, 50 en/of 80, steeds met opgave van alle inkoopprijzen en inkoopdata en met vermelding van de totale inkoopkosten;

de namen en adressen van de afnemer(s) van (i) een of meerdere typen inbreukmakende sfeerlamp(en) en/of (ii) vullingen met nummers 40, 45, 50 en/of 80;

het totale aantal aan die afnemers verkochte en/of geleverde en/of retourgenomen (i) inbreukmakende sfeerlampen en (ii) vullingen met nummers 40, 45, 50 en/of 80, gespecificeerd per afnemer en per type sfeerlamp respectievelijk per type vulling, met opgave van alle verkoopprijzen en leverdata en met vermelding van de totale verkoopopbrengst; een en ander gestaafd door middel van goed leesbare en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken waaronder afschriften van alle orders, orderbevestigingen, facturen en andere in- en verkoopbescheiden;

[gedaagde] te veroordelen tot betaling aan KSI van een dwangsom ten bedrage van € 25.000,-- voor elke dag dat [gedaagde] in strijd mocht handelen met de overeenkomstig III, IV en V gevorderde ge- en verboden of enig gedeelte daarvan, dan wel – zulks ter uitsluitende keuze van KSI – van € 2.500,-- per overtreding;

[gedaagde] zal veroordelen tot volledige vergoeding van alle schade geleden door KSI die het gevolg is van de in de dagvaarding omschreven verkoop van inbreukmakende sfeerlampen, hetzij (a) abstract te berekenen door middel van afdracht van de door [gedaagde] met de verkoop van inbreukmakende producten behaalde winst, welke winst zal worden berekend door van de verkoopopbrengst af te trekken: de inkoopkosten, alsmede 5% van de gerealiseerde verkoopopbrengst, ter dekking van andere door KSI gemaakte kosten, hetzij (b) concreet te berekenen door middel van vergoeding van de door KSI geleden schade, in die zin dat de hoogste van deze bedragen (sub a of sub b) is verschuldigd en dient te worden afgedragen aan KSI;

[gedaagde] zal veroordelen tot volledige vergoeding van alle schade geleden door KSI die het gevolg is van de in de dagvaarding omschreven verkoop van vullingen met artikelnummers 40, 45, 50 en/of 80, hetzij (a) abstract te berekenen door middel van afdracht van de door [gedaagde] met de verkoop van inbreukmakende producten behaalde winst, welke winst zal worden berekend door van de verkoopopbrengst af te trekken: de inkoopkosten, alsmede 5% van de gerealiseerde verkoopopbrengst, ter dekking van andere door KSI gemaakte kosten, hetzij (b) concreet te berekenen door middel van vergoeding van de door KSI geleden schade, in die zin dat de hoogste van deze bedragen (sub a of sub b) is verschuldigd en dient te worden afgedragen aan KSI;

[gedaagde] te veroordelen tot vergoeding aan KSI van de volledige proceskosten bestaande uit de daadwerkelijke kosten ter zake van juridische bijstand gemaakt door KSI, overeenkomend met het totaalbedrag als berekend door KSI waarvan ter gelegenheid van de laatste proceshandeling, althans bij nadere akte, een overzicht van in het geding zal worden gebracht,

met veroordeling van KSI in de kosten van dit geding.

KSI stelt dat zij auteursrechthebbende is van de horeca-sfeerlampen. [gedaagde] maakt inbreuk op dit auteursrecht door in brochures en op websites afbeeldingen van lampen die door KSI zijn ontwikkeld te vertonen en lampen met een sterke gelijkenis aan te bieden. Daarnaast gebruikt [gedaagde] zonder noodzaak de unieke nummering van de olievullingen van KSI. Door deze ongeoorloofde nabootsing is verwarring bij afnemers te duchten. Als gevolg van dit onrechtmatig handelen lijdt KSI schade, welke schade door [gedaagde] vergoed dient te worden. Voor KSI is het niet duidelijk om welke aantallen het gaat, zodat zij een door een register-accountant gecertificeerd overzicht wenst te verkrijgen. KSI wenst op grond van 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) de daadwerkelijk gemaakte proceskosten vergoed te hebben.

[gedaagde] voert verweer. Indien hij al inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van KSI, is dat een zeer korte periode geweest. Na de sommatiebrief van 15 juli 2005 heeft [gedaagde] immers alle afbeeldingen van lampen afkomstig van KSI van de website gehaald. Na opzegging van de groothandelsovereenkomst heeft hij slechts een deel van de nog aanwezige voorraad lampen van KSI verkocht. Dit mocht hij ook doen omdat hij die lampen al had betaald. KSI lijdt daardoor in ieder geval geen schade. [gedaagde] betwist dat het huidige assortiment sfeerlampen kopieën zijn van sfeerlampen die KSI op de markt brengt. Ter zake de olievullingen betwist [gedaagde] dat het onrechtmatig en verwarrend is dat de nummers 40, 45, 50 en/of 80 worden gebruikt. [gedaagde] betwist dat KSI schade heeft geleden.

In voorwaardelijke reconventie

[gedaagde] vordert bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

KSI te gebieden om binnen veertien dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis een schriftelijke, volledige en door een register-accountant geaccordeerde opgave aan de advocaat van [gedaagde] te doen toekomen met daarin opgenomen de provisie van 5% over de netto uitgeleverde orders van de afnemers, zoals die staan vermeld op de lijsten d.d. 19 september 2005, d.d. 21 september 2005 en 21 oktober 2005 zoals die door de raadsman van [gedaagde] aan de raadsman van KSI op voornoemde data zijn verzonden, welke provisie dient te worden vastgesteld over de periode vanaf 21 oktober 2005 tot en met 20 april 2006;

KSI te veroordelen tot betaling van een dwangsom aan [gedaagde] van € 1.000,-- per dag, voor iedere dag dat KSI nalaat om aan het gevorderde onder 1. te voldoen;

KSI te veroordelen om tot betaling over te gaan van de onder 1. berekende en vastgestelde provisie en deze te verhogen met de wettelijke rente vanaf 21 april 2006, althans vanaf een nadere door de rechtbank te bepalen datum, tot aan de dag der algehele voldoening;

KSI te veroordelen tot vergoeding van de volledige proceskosten bestaande uit de daadwerkelijke kosten ter zake van juridische bijstand gemaakt door [gedaagde], overeenkomend met het totaal bedrag als berekend door [gedaagde] waarvan ter gelegenheid van de laatste proceshandeling, althans bij nadere akte, een overzicht in het geding zal worden gebracht.

[gedaagde] stelt dat hij in 2005 zijn klantenbestand aan KSI heeft overgedragen, zonder hiervoor een contractuele vergoeding te ontvangen. Dit is in strijd met de groothandelsovereenkomst. Hij wil ook alle proceskosten die hij heeft moeten maken vergoed zien.

KSI betwist dat [gedaagde] recht heeft op provisie. De zes-maandentermijn die in de groothandelsovereenkomst is bepaald, was al verstreken op het moment dat KSI de beschikking kreeg over de klantenlijst van [gedaagde]. KSI voert daarnaast aan dat er geen basis is voor een volledige proceskostenveroordeling, nu de onderhavige vordering – anders dan de conventionele vordering – is gebaseerd op een overeenkomst.

De beoordeling

In conventie

Sfeerlampen

[gedaagde] heeft niet, althans onvoldoende betwist dat KSI auteursrechtelijke bescherming heeft op de sfeerlampen die zij op de markt brengt en die in haar folder staan. Het betreft, zo blijkt uit de dagvaarding, de volgende lampen van KSI:

Imperial type 2;

Imperial type 5;

Ambiente type 5;

Ambiente type 4;

Omega type 4;

Platinum type 2;

Platinum type 1;

Bistro type 5.

Dat brengt met zich dat het [gedaagde] niet is toegestaan lampen van KSI (of lampen die een sterke gelijkenis hebben met deze lampen) op de markt te brengen dan wel in reclame-uitingen te gebruiken. [gedaagde] heeft erkend dat hij na het opzeggen van de groothandelsovereenkomst afbeeldingen van lampen van KSI op de website heeft gehad en dat hij (de nog bij hem aanwezige voorraad van) KSI-lampen heeft verkocht, op de markt heeft gebracht en/of in reclamemateriaal heeft opgenomen. Niet betwist is dat hij voor deze handelingen geen toestemming heeft gekregen van KSI, zodat daarmee de inbreuk op het auteursrecht van KSI ter zake de sfeerlampen gegeven is. De verklaring voor recht ter zake de inbreuk op deze lampen kan dan ook worden toegewezen.

Ter zitting heeft KSI gesteld dat [gedaagde], hoewel hij het grootste deel van voornoemde lampen inmiddels niet meer aanbiedt of gebruikt voor reclame, nog steeds inbreuk maakt op haar auteursrecht door de lampen Exclusive Elegance II en de Economy Brasserie aan te bieden. Deze lampen lijken op de Ambiente type 4 en de Bistro type 5, aldus KSI. Zij stelt dat zij dan ook nog belang heeft bij de vordering tot staking en gestaakt houden van de inbreukmakende handelingen.

[gedaagde] betwist dat van gelijkenis tussen de lampen (en dus van auteursrechtelijk inbreuk) sprake is.

Niet in geschil is dat KSI beschouwd kan worden als de maker van de lampen Ambiente type 4 en Bistro type 5 en dat zij auteursrechtelijke bescherming geniet op deze lampen. Derhalve dient beoordeeld te worden of sprake is van verveelvoudiging (een bijna identieke vorm reproduceren van het origineel) van deze lampen door [gedaagde]. Een vergelijking van de Economy Brasserie met de Bistro laat de volgende punten van overeenstemming zien: de gekrulde pootjes die onderaan naar buiten toe krullen, de cilindervormige poot in het midden, die van boven en onder een verdikte band vertoont en de glazen bol die van onder naar boven enigszins taps toeloopt.

Het te constateren verschil is dat de pootjes aan de bovenkant bij de Brasserie naar buiten eindigen en bij de Bistro naar binnen.

Voor de Elegance in vergelijking met de Ambiente geldt het volgende. De overeenstemmende punten zijn: het van boven naar onder uiteenlopende kapje, de metalen randjes op de bovenkant en onderkant van het kapje en de cilindervormige poot met verdikking aan de bovenkant waarop rondjes voorkomen. Het verschil is te zien op de voet van de lampjes: de Elegance heeft een ronde vorm met daarop een kleiner rondje waar vervolgens het pootje op is vastgemaakt. De Ambiente heeft een ronde voet die taps toeloopt naar boven waar het pootje op rust. Op het taps toelopende vlak is nog een rondje aangebracht.

De rechtbank is van oordeel dat beide lampen een groot deel van de (auteursrechtelijk beschermde) trekken van de lamp van KSI vertonen en dat de totaalindruk daarvan gelijk is. Daardoor is sprake van een verveelvoudiging van de lampen van KSI en maakt [gedaagde] (nog steeds) inbreuk op het auteursrecht van KSI. Het gevorderde bevel om voornoemde handelingen te staken en gestaakt te houden zal dan ook worden toegewezen zoals in het dictum geformuleerd.

Olievullingen

KSI heeft ten aanzien van de olievullingen met de nummers 40, 45, 50 en 80 geen beroep gedaan op auteursrecht, maar heeft haar vorderingen gebaseerd op slaafse nabootsing. Volgens vaste rechtspraak is nabootsing van een niet door een recht van intellectuele eigendom beschermd product van een concurrent alleen dan ongeoorloofd indien men, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk te doen, op bepaalde punten even goed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht bij het relevante publiek over de herkomst van het product.

[gedaagde] heeft niet betwist dat zij dezelfde benummering heeft gehanteerd, maar stelt dat voor verwarring niet te vrezen is. KSI gebruikt naast de nummers ook een combinatie van twee letters, de gebruikte kunststof is anders (doorzichtiger) en de professionele markt waarvoor de vullingen bestemd zijn (de horecaondernemers) zal niet in verwarring zijn door het gebruik van dezelfde nummers. Bovendien, zo stelt [gedaagde], verwijzen de nummers naar branduren, zodat het ook noodzakelijk is om deze nummering te gebruiken.

Het verweer van [gedaagde] wordt verworpen. Na de gemotiveerde betwisting door KSI dat de nummers naar branduren verwijzen, heeft [gedaagde] zijn stelling niet nader onderbouwd. Daarmee staat naar het oordeel van de rechtbank vast dat het gebruiken van dezelfde nummers als KSI niet noodzakelijk was, terwijl deze aanduiding wel voor verwarring kan zorgen bij afnemers van de vullingen. De nummers worden immers door KSI gebruikt als aanduiding van de vorm/grootte. De vorm van de vullingen zoals die door [gedaagde] wordt gebruikt is identiek. De kans dat dit verwarring sticht bij (professionele) afnemers is daarmee aanzienlijk. De nabootsing van de artikelnummers is bovendien vermijdbaar, nu gebleken is dat [gedaagde] inmiddels andere aanduidingen heeft aangebracht op de vullingen. De verklaring voor recht zal dan ook worden toegewezen.

KSI heeft niet betwist dat [gedaagde] de aanduiding op de olievullingen direct na het wijzen van het arrest door het Hof te Den Haag heeft gestaakt en gesteld noch gebleken is dat hij nadien de artikelnummers nog heeft gebruikt, heeft KSI geen belang meer bij haar vordering tot het staken en gestaakt houden van dit onrechtmatig handelen. Deze vordering zal dan ook worden afgewezen.

Register-accountant controle

Teneinde duidelijkheid te verkrijgen over het aantal verkochte lampen en vullingen en de daarmee behaalde winst vordert KSI een door een register-accountant gecertificeerde overzicht. Ter zitting is naar voren gekomen dat [gedaagde] zich niet verzet tegen het opmaken van een dergelijk overzicht behalve voor zover deze ziet op de lijst van afnemers. Deze vordering zal dan ook als onbetwist worden toegewezen, met dien verstande dat de termijn van twee weken verlengd zal worden zoals in het dictum wordt vermeld. De door KSI gevorderde lijst van namen van afnemers zal worden afgewezen, nu KSI niet heeft onderbouwd welk belang zij daarbij heeft.

Dwangsom

De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen op een nader te bepalen wijze, die naar het oordeel van de rechtbank een voldoende prikkel vormt voor nakoming van de ge- en verboden. Aan de dwangsom zal een rechterlijke matigingsbevoegdheid worden verbonden.

Schade

KSI vordert schadevergoeding, zowel vanwege de gemaakte auteursrechtelijke inbreuken ter zake de sfeerlampen, alsmede het onrechtmatig handelen door het slaafse nabootsen van de olievullingen. Zij vordert winstafdracht of vergoeding van de werkelijk geleden schade, in die zin dat de hoogste van deze twee wordt toegewezen. Daarnaast stelt zij imagoschade te hebben geleden. [gedaagde] betwist dat KSI schade heeft geleden, in welke vorm dan ook.

In het algemene vermogensrecht bepaalt artikel 6:104 BW dat wanneer iemand die op grond van een onrechtmatige daad jegens een ander aansprakelijk is door die daad winst heeft genoten, de schade begroot kan worden op het bedrag van die winst of een gedeelte ervan. Dit artikel is van toepassing op de gestelde schade ter zake de olievullingen.

In het Nederlandse intellectuele eigendomsrecht is de vordering tot winstafdracht bij wet van 12 januari 1977, Stb. 160 opgenomen in de toenmalige Rijksoctrooiwet als artikel 43, derde lid. In deze wet werd de vordering tot winstafdracht geformuleerd als een alternatief voor schadevergoeding. Bij een daarop volgende herziening van de Auteurswet 1912 is in artikel 27a, eerste lid Aw bepaald: “Naast schadevergoeding kan de maker of zijn rechtsverkrijgende vorderen dat degene die inbreuk op het auteursrecht heeft gemaakt, wordt veroordeeld de door deze ten gevolge van de inbreuk genoten winst af te dragen en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen.” De Hoge Raad heeft vervolgens bepaald dat, indien zoals in het onderhavige geval, behalve vergoeding van schade tevens afdracht wordt gevorderd van de door de inbreukmaker genoten winst, slechts één van deze vorderingen toegewezen kan worden, waarbij de hoogste daarvan kan worden toegewezen. Dit laat onverlet dat schade van andere aard, niet bestaande in gederfde winst met betrekking tot de verkochte inbreukmakende producten wel toewijsbaar is naast het bedrag van de tengevolge van de inbreuk genoten winst.

Voor toewijzing van schadevergoeding is noodzakelijk dat aannemelijk is dat KSI tenminste enige schade heeft geleden. De rechtbank oordeelt dat KSI aannemelijk heeft gemaakt dat zij enige schade heeft ondervonden door het gebruik van de afbeeldingen van de lampen, de verkoop van sterk gelijkende lampen alsmede door het gebruik van dezelfde artikelnummers van de olievullingen. Niet voldoende onderbouwd is dat KSI imagoschade zou hebben geleden, zodat de rechtbank aan deze vorm van schade voorbij gaat.

Alvorens vastgesteld kan worden of KSI daadwerkelijk schade heeft geleden en zo ja welke en tot welk bedrag dient het onder 4.9. bepaalde overzicht afgewacht te worden. Daarbij dient in ieder geval rekening te worden gehouden met de (onbetwiste) stelling van [gedaagde] dat KSI geen schade heeft geleden door de verkoop van de nog in voorraad aanwezige lampen omdat hij deze al had betaald aan KSI. De rechtbank zal de verdere behandeling van de zaak aanhouden teneinde partijen in de gelegenheid te stellen voornoemd overzicht in het geding te brengen. Het ligt op de weg van KSI haar vordering tot schadevergoeding aan de hand van dit overzicht nader te onderbouwen. [gedaagde] zal daarop mogen reageren.

Proceskostenveroordeling

KSI heeft verzocht een specificatie in het geding te mogen brengen ter zake de daadwerkelijk gemaakte proceskosten op grond van artikel 1019h Rv. Zij zal daartoe in de gelegenheid worden gesteld, waarna [gedaagde] daarop mag reageren.

In voorwaardelijke reconventie

Nu de voorwaarde waaronder de voorwaardelijke reconventie is ingesteld is vervuld, komt de rechtbank toe aan beoordeling van de reconventionele vordering. [gedaagde] verwijst voor zijn vordering naar de groothandelsovereenkomst en stelt dat hij recht heeft op provisie over de periode 21 oktober 2005 tot 20 april 2006. KSI heeft zich tegen de vordering verweerd door aan te voeren dat de in de overeenkomst opgenomen termijn is verstreken als gevolg van het handelen door [gedaagde].

Van belang is wat de groothandelsovereenkomst bepaalt over de provisievergoeding. In deze overeenkomst staat vermeld:

“(…)

- Indien de samenwerking door de groothandel wordt opgezegd krijgt de groothandel 6 maanden na deze opzegging een provisie van 5% over de netto uitgeleverde orders van afnemers welke door de groothandel zijn verworven met uitzondering van die afnemers welke door KSI zijn aangedragen dan wel door de groothandel op beurzen zijn geschreven welke door KSI voor meer dan 50% werden gefinancierd.

Na 6 maanden heeft de groothandel geen enkel recht op wat voor vergoeding dan ook.

De groothandel verplicht zich de volledige klantenlijst, binnen 14 dagen na de opzegging van de overeenkomst, onafhankelijk door welke partij, aan:

KSI-GmbH

(…)

te sturen”

Met KSI is de rechtbank van oordeel dat [gedaagde], indien hij had voldaan aan de bepaling dat hij de klantenlijst binnen veertien dagen aan KSI had gestuurd, recht zou hebben gehad op provisie van maart 2005 tot oktober 2005. Echter, nu [gedaagde] heeft nagelaten de klantenlijst aan KSI te overhandigen en zelfs een gerechtelijke procedure daarvoor noodzakelijk is geweest, is dit recht komen te vervallen. Bovendien bepaalt de groothandelsovereenkomst dat [gedaagde] zes maanden na de opzegging geen enkel recht meer heeft op welke vergoeding dan ook. Het kan dan ook niet zo zijn dat [gedaagde] door zijn eigen nalaten de termijn een half jaar kan opschorten.

De vordering zal dan ook worden afgewezen, waarbij [gedaagde] als de in het ongelijk gestelde partij zal worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. Dit zal echter eerst bij eindvonnis worden bepaald.

De beslissing

De rechtbank:

In conventie

verklaart voor recht dat [gedaagde] door het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de in het lichaam van de dagvaarding omschreven sfeerlampen inbreuk maakt op de auteursrechten van KSI;

verklaart voor recht dat [gedaagde] door het aanbieden van vullingen onder gebruikmaking van de artikelnummers 40, 45, 50 en/of 80 onrechtmatig handelt jegens KSI;

gebiedt [gedaagde] met onmiddellijke ingang inbreuk op auteursrechten van KSI te staken en gestaakt te houden, daaronder in ieder geval begrepen het (doen) vervaardigen, im- en exporteren, in voorraad hebben, ten verkoop aanbieden, verkopen, afleveren of op andere wijze verveelvoudigen en/of openbaar te maken van de in het lichaam van de dagvaarding omschreven lampen;

gebiedt [gedaagde] om binnen twee maanden na betekening van dit vonnis een schriftelijke, volledige en door een register-accountant geaccordeerde opgave aan de advocaat van KSI te doen toekomen, bevattende:

het totale aantal ingekochte, bestelde, ontvangen en in voorraad gehouden (i) inbreukmakende sfeerlampen en (ii) vullingen met nummers 40, 45, 50 en/of 80, steeds met opgave van alle inkoopprijzen en inkoopdata en met vermelding van de totale inkoopkosten;

het totale aantal verkochte en/of geleverde en/of retourgenomen (i) inbreukmakende sfeerlampen en (ii) vullingen met nummers 40, 45, 50 en/of 80, gespecificeerd per type sfeerlamp respectievelijk per type vulling, met opgave van alle verkoopprijzen en leverdata en met vermelding van de totale verkoopopbrengst; een en ander gestaafd door middel van goed leesbare en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken waaronder afschriften van alle orders, orderbevestigingen, facturen en andere in- en verkoopbescheiden;

veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan KSI van een dwangsom ten bedrage van € 1.000,-- voor elke dag dat [gedaagde] in strijd mocht handelen met de onder 3. en 4. genoemde geboden of enig gedeelte daarvan, met een maximum van € 50.000,--;

verwijst de zaak naar de rol van woensdag 8 oktober 2008 teneinde partijen in de gelegenheid te stellen de door de register-accountant gecertificeerde verklaring over te leggen, waarbij KSI de door haar gestelde schade alsmede de door haar gemaakte proceskosten nader dient te specificeren;

houdt iedere verdere beslissing aan;

in reconventie

wijst de vorderingen van [gedaagde] af;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. S. Kuypers en in het openbaar uitgesproken op 23 juli 2008.