Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2008:BD3381

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
03-03-2008
Datum publicatie
09-06-2008
Zaaknummer
61550/KG ZA 08-37
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

"(...)"2.1. Op 4 juni 2004 heeft Lease Connection met LTD een leaseovereenkomst gesloten voor de duur van vier jaar, eindigend op 4 juni 2008, met betrekking tot een Audi A4 met kenteken [kentekennummer], verder de auto.

[gedaagde sub 2] is enig aandeelhouder en bestuurder van LTD. "(...)"

"(..)"2.2. LTD is gedurende de leaseovereenkomst meerdere malen tekortgeschoten in de nakoming van de uit hoofde van de leaseovereenkomst voor haar bestaande verplichtingen. LTD heeft over de periode van 1 februari 2007 tot en met 1 december 2007 meerdere leasetermijnen onbetaald gelaten.

Partijen hebben in onderling overleg de leaseovereenkomst beëindigd.

Door Lease Connection is in het kader van de beëindiging van de leaseovereenkomst de auto aan LTD te koop aangeboden. Lease Connection heeft de afkoopsom van de leaseovereenkomst opgevoerd als koopsom van de auto.

Ter beëindiging van de leaseovereenkomst is door LTD een bedrag van € 5.261,89 betaald ter zake van achterstallige leasetermijnen, en het bedrag van € 5.114,--. "(..)"

"(..)"LTD heeft de auto op 7 januari 2008 verkocht aan de heer [M] voor een bedrag van € 5.114,--.

Door Lease Connection is voor de auto een nieuw kenteken aangevraagd. Als gevolg daarvan heeft LTD de auto tot op heden niet aan [M] kunnen leveren."(..)"

"(..)"3. Het geschil

in conventie

3.1. Lease Connection vordert, na haar eis te hebben gewijzigd, primair LTD en [gedaagde sub 2] hoofdelijk te veroordelen tot teruggave van de auto binnen 24 uur na betekening van dit vonnis, in goede staat, inclusief sleutels en overig toebehoren, en medewerking te verlenen aan de deurwaarder op straffe van een dwangsom van € 500,-- per dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 15.000,--. "(..)"

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 61550 / KG ZA 08-37

Vonnis van 3 maart 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LEASE CONNECTION BV,

gevestigd te Gouda,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. C.J. IJdema,

advocaat mr. N. Kolthof te Rotterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LTD PROJECTONTWIKKELING BV,

gevestigd te Bruinisse,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

2. [gedaagde sub 2],

wonende te Bruinisse,

gedaagde in conventie,

procureur mr. J.P. Quist,

advocaat mr. W.H. Lindhout.

Partijen zullen hierna Lease Connection, LTD en [gedaagde sub 2] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- akte houdende wijziging van eis

- de conclusie van antwoord in kort geding, tevens houdende eis in reconventie, tevens

houdende akte in het geding brengen van producties

Partijen hebben gepleit overeenkomstig hun pleitnota’s die zij in het geding hebben gebracht.

Vonnis is bepaald op vandaag.

2. De feiten

in conventie en in reconventie

2.1. Op 4 juni 2004 heeft Lease Connection met LTD een leaseovereenkomst gesloten voor de duur van vier jaar, eindigend op 4 juni 2008, met betrekking tot een Audi A4 met kenteken [kentekennummer], verder de auto.

[gedaagde sub 2] is enig aandeelhouder en bestuurder van LTD.

2.2. LTD is gedurende de leaseovereenkomst meerdere malen tekortgeschoten in de nakoming van de uit hoofde van de leaseovereenkomst voor haar bestaande verplichtingen. LTD heeft over de periode van 1 februari 2007 tot en met 1 december 2007 meerdere leasetermijnen onbetaald gelaten.

Partijen hebben in onderling overleg de leaseovereenkomst beëindigd.

Door Lease Connection is in het kader van de beëindiging van de leaseovereenkomst de auto aan LTD te koop aangeboden. Lease Connection heeft de afkoopsom van de leaseovereenkomst opgevoerd als koopsom van de auto.

Ter beëindiging van de leaseovereenkomst is door LTD een bedrag van € 5.261,89 betaald ter zake van achterstallige leasetermijnen, en het bedrag van € 5.114,--.

2.3. Bij brief van 21 januari 2008 heeft Lease Connection LTD meegedeeld dat het bedrag van € 5.114,-- de afkoopsom van het leasecontract betrof en niet de verkoopprijs van de auto. Lease Connection heeft meegedeeld dat de boekwaarde van de auto per 31 december 2007 € 16.791,95 bedraagt en heeft LTD een gecorrigeerde factuur gestuurd voor overname van de auto en verzocht het resterende bedrag van € 11.677,95 over te maken.

2.4. LTD heeft de auto op 7 januari 2008 verkocht aan de heer [M] voor een bedrag van € 5.114,--.

Door Lease Connection is voor de auto een nieuw kenteken aangevraagd. Als gevolg daarvan heeft LTD de auto tot op heden niet aan [M] kunnen leveren.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Lease Connection vordert, na haar eis te hebben gewijzigd, primair LTD en [gedaagde sub 2] hoofdelijk te veroordelen tot teruggave van de auto binnen 24 uur na betekening van dit vonnis, in goede staat, inclusief sleutels en overig toebehoren, en medewerking te verlenen aan de deurwaarder op straffe van een dwangsom van € 500,-- per dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 15.000,--.

Indien en voor zover LTD en [gedaagde sub 2] niet aan de vordering tot teruggave kunnen voldoen verzoekt Lease Connection LTD en [gedaagde sub 2] hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan haar van een bedrag van € 11.677,95.

Subsidiair vordert Lease Connection LTD en [gedaagde sub 2] te veroordelen hun medewerking te verlenen aan de inbewaarneming van de auto, binnen 24 uur na betekening van dit vonnis, inclusief sleutels en alle andere toebehoren en dat deze ter gerechtelijke bewaring zal worden afgegeven aan Van Beynum Gouda B.V. dan wel een andere aan te wijzen bewaarder, op straffe van een dwangsom van € 500,-- voor iedere dag dat LTD en [gedaagde sub 2] in gebreke zijn, met een maximum van € 15.000,--.

Lease Connection vordert voorts LTD en [gedaagde sub 2] te veroordelen in de kosten, die van bewaring daaronder begrepen, en de nakosten.

Lease Connection stelt daartoe het navolgende.

3.2. Volgens Lease Connection is het door LTD betaalde bedrag van € 5.114,-- betaald ter zake van de afkoopsom van de leaseovereenkomst. De afkoopsom moet door de lessee betaald worden bij een vroegtijdige beëindiging van de leaseovereenkomst. Ten gevolge van een fout van een medewerkster van Lease Connection is de auto abusievelijk voor dit bedrag aan LTD verkocht in plaats van voor de boekwaarde. De boekwaarde/overnameprijs van de auto bedroeg op 31 december 2007 € 16.791,95. LTD heeft € 11.677,95 te weinig betaald.

Lease Connection stelt dat er tussen partijen geen koopovereenkomst tot stand is gekomen omdat zij nooit de wil heeft gehad om de auto aan LTD te verkopen voor het bedrag van € 5.114,--. De wil van Lease Connection stemde niet overeen met haar verklaring en LTD mocht er geenszins op vertrouwen dat Lease Connection de auto daadwerkelijk voor het bedrag van € 5.114,-- wilde verkopen. Dat blijkt volgens LTD uit de omstandigheid dat het een auto betrof met bouwjaar 2004, zonder schade of gebreken en in prima staat van onderhoud waarvan de marktwaarde € 33.145,-- bedroeg en de boekwaarde € 16.791,95.

Uit de website van de ANWB volgt dat de inruilwaarde van een soortgelijke auto

€ 17.650,-- bedraagt en de verkoopwaarde aan een particulier kan oplopen tot € 22.500,--. Dit wordt bevestigd door een print van een aanbod van een soortgelijke auto van Autobedrijf Van Beynum Gouda B.V. in Gouda.

Lease Connection heeft LTD op 1 december 2005 schriftelijk laten weten dat de boekwaarde/overnameprijs op dat moment € 31.351,76 bedroeg. Het is niet waarschijnlijk dat de boekwaarde per 28 december 2007 dan nog slechts € 5.114,-- bedraagt.

Gelet daarop en op het nadeel dat Lease Connection zou lijden bij verkoop voor het bedrag van € 5.114,--, welk bedrag aanzienlijk verschilt van de normaliter geldende prijs, bestond er voor LTD toch in ieder geval een onderzoeksplicht omtrent de juistheid van de prijs.

De auto is volgens Lease Connection nog altijd haar eigendom. LTD en [gedaagde sub 2] maken zonder recht of titel gebruik van de auto. Lease Connection heeft dus recht op teruggave van de auto.

3.3. Lease Connection stelt ook een spoedeisend belang bij teruggave van de auto te hebben.

De Auto is niet WAM verzekerd zoals blijkt uit de gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer van 24 februari 2008. Lease Connection is derhalve aansprakelijk voor alle schade voortvloeiend uit wettelijke aansprakelijkheid die LTD met de auto veroorzaakt.

De vervaldatum van de APK-keuring is lang verstreken zodat Lease Connection het risico loopt hiervoor een boete te ontvangen.

Lease Connection stelt, op grond van met [gedaagde sub 2] gevoerde telefoongesprekken, gegronde vrees te hebben dat LTD de auto zal verduisteren. LTD is niet voornemens het resterende deel van de koopsom te betalen en ook niet om de auto terug te geven aan Lease Connection. De auto is door LTD kennelijk ook al verkocht.

Lease Connection stelt recht en belang te hebben bij een hoofdelijke veroordeling van LTD en [gedaagde sub 2] omdat bij Lease Connection de vrees bestaat dat LTD een lege vennootschap kan zijn of worden, waarop zij haar vordering niet zal kunnen verhalen. [gedaagde sub 2] is als enig aandeelhouder en bestuurder van de LTD bevoegd om namens LTD te handelen en bovendien is hij degene die de auto onder zich heeft. Hij handelt ook onrechtmatig tegenover Lease Connection omdat hij de auto aan een derde heeft doorverkocht.

3.4. [gedaagde sub 2] stelt dat hij ten onrechte in rechte is betrokken omdat er van bestuurdersaansprakelijkheid geen sprake is zodat de vordering jegens hem voor afwijzing gereed ligt.

3.5. LTD bestrijdt gemotiveerd het spoedeisend belang van Lease Connection bij haar vordering.

3.6. LTD stelt dat tussen haar en Lease Connection een koopovereenkomst tot stand is gekomen.

LTD bestrijdt gemotiveerd dat bij Lease Connection niet de wil aanwezig geweest zou zijn om de auto voor € 5.114,-- aan haar te verkopen. Indien en voor zover de voorzieningenrechter van oordeel zou zijn dat de wil van Lease Connection niet overeenstemde met haar verklaring de auto voor het bedrag van € 5.114,-- te verkopen beroept LTD zich er op dat Lease Connection jegens haar geen beroep kan doen op het ontbreken van de met haar verklaring overeenstemmende wil. LTD stelt gemotiveerd dat bij haar sprake was van gerechtvaardigd vertrouwen. Zo heeft Lease Connection haar in een telefoongesprek met betrekking tot beëindiging van de leaseovereenkomst de auto te koop aangeboden. In een nader gesprek is van de zijde van Lease Connection aangegeven dat afwikkeling van de leaseovereenkomst inclusief verkoop van de auto zou resulteren in een door LTD te betalen bedrag van € 5.114,--. LTD heeft het afrekeningsvoorstel ontvangen en de factuur waarop vermeld het bedrag van € 5.114,--. Op de faktuur is ook vermeld dat na betaling het overschrijvingsbewijs wordt gestuurd en dat Lease Connection na tenaamstelling de vrijwaring retour ontvangt. LTD heeft de faktuur voldaan en LTD heeft het kentekenbewijs deel III ontvangen.

LTD ontkent en betwist nog enig bedrag aan Lease Connection schuldig te zijn.

Volgens LTD is er dan ook een koopovereenkomst tot stand gekomen en is Lease Connection van rechtswege in verzuim met de levering van de auto.

LTD heeft belang bij levering van de auto omdat zij ten gevolge van het handelen van Lease Connection op haar beurt tekort schiet in de nakoming van de tussen haar en [M] gesloten koopovereenkomst.

LTD vind de door Lease Connection gevorderde dwangsommen bovenmatig.

3.7. Volgens LTD is van bijzondere omstandigheden, vereist voor toewijzing van een schadevergoeding in kort geding, niet gebleken nog afgezien van het feit dat het gevorderde schadebedrag op geen enkele wijze is onderbouwd.

in reconventie

3.8. LTD vordert, onder verwijzing naar hetgeen zij in conventie heeft aangevoerd,

- kort gezegd - Lease Connection te veroordelen medewerking te verlenen tot levering van de auto aan LTD op straffe van een dwangsom met veroordeling van Lease Connection in de kosten.

3.9. Lease Connection heeft deze vordering, eveneens onder verwijzing naar hetgeen zij in conventie heeft aangevoerd, gemotiveerd bestreden.

4. De overwegingen

in conventie:

4.1. De leaseovereenkomst met betrekking tot de auto is door Lease Connection met LTD gesloten. Door Lease Connection wordt de aansprakelijkheid van [gedaagde sub 2] in persoon gebaseerd op de omstandigheid dat hij enig aandeelhouder/bestuurder van LTD en bestuurder van de auto is. Voorts baseert zij aansprakelijkheid van [gedaagde sub 2] op de omstandigheid dat de mogelijkheid bestaat dat LTD een lege besloten vennootschap zal blijken te zijn of zal worden, waarop zij haar vordering niet zal kunnen verhalen.

Vorenstaande is onvoldoende om aansprakelijkheid van [gedaagde sub 2] in persoon aan te nemen.

De voorzieningenrechter zal de vorderingen voor zover die gericht zijn tegen [gedaagde sub 2] dan ook afwijzen.

4.2. Door Lease Connection is uiteengezet hoe het bedrag van € 5.114,-- is berekend en is aangegeven dat dit de afkoopsom van de leaseovereenkomst betreft en niet de verkoopprijs van de auto. Dat dit bedrag niet de verkoopprijs van de auto betreft is door Lease Connection, onder andere met prints van de ANWB-site en van een advertentie van de internetsite van Autobedrijven Van Beynum Gouda B.V. te Gouda, waarvan de inhoud door LTD niet wordt bestreden, nader onderbouwd. Daaruit blijkt dat de inruilwaarde van een gelijkwaardige auto (ruim) boven de door Lease Connection gehanteerde boekwaarde/verkoopprijs ligt en dat de door dealers gehanteerde verkoopprijs nog enkele duizenden euro’s hoger ligt.

Gelet daarop is voorshands aannemelijk dat het aanbod van Lease Connection aan LTD de auto voor € 5.114,-- te kopen niet overeenstemde met haar wil. Door LTD zijn geen feiten en/of omstandigheden aangevoerd op grond waarvan Lease Connection de auto tegen een voor haar zo onvoordelige prijs aan LTD zou willen verkopen.

Ondanks het feit dat LTD in tegenstelling tot Lease Connection niet kundig is op het gebied van auto’s had bij LTD, gelet op de aanschafwaarde van de auto, de omstandigheid dat de auto op het moment van verkoop nog geen vier jaar oud was, in goede staat verkeerde en goed onderhouden was, de door Lease Connection gehanteerde prijs reden moeten zijn voor twijfel omtrent de juistheid daarvan. Het had dan ook op de weg van LTD gelegen om nader onderzoek te verrichten. Gelet op de door Lease Connection overgelegde prints die zij van het internet heeft gehaald zou dit voor LTD ook niet bezwaarlijk zijn geweest. Zij had alleen het internet hoeven raadplegen. Nu LTD dit niet heeft gedaan wordt zij desondanks geacht op de hoogte te zijn van de gegevens die dit onderzoek zou hebben opgeleverd.

LTD kan zich er mitsdien naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dan ook niet op beroepen dat zij er redelijkerwijs van uit mocht gaan dat Lease Connection de auto aan haar voor het bedrag van € 5.114,-- heeft willen verkopen.

Gelet op het vorenstaande komt de voorzieningenrechter tot het voorlopig oordeel dat er geen koopovereenkomst tot stand is gekomen en dat LTD dus zonder recht of titel gebruik maakt van de auto.

4.3. Uit het door Lease Connection overgelegde uittreksel van de Rijksdienst voor het Wegverkeer van 24 februari jl. blijkt dat de auto die, zo is onbestreden, nog steeds op naam van Lease Connection staat, op dit ogenblik onverzekerd en niet APK-gekeurd rondrijdt.

Lease Connection heeft er gelet daarop belang bij dat de auto uit de macht van LTD wordt gebracht.

Gelet op de aard van de procedure in kort geding zal de voorzieningenrechter bevelen dat de auto in gerechtelijke bewaring moet worden gesteld totdat in een bodemprocedure zal zijn beslist of er tussen partijen al dan niet een koopovereenkomst tot stand is gekomen, althans totdat partijen er in onderling overleg in zijn geslaagd overeenstemming te bereiken met betrekking tot het onderhavige geschil.

Gelet op het standpunt van LTD zoals dat blijkt uit de stukken en hetgeen ter terechtzitting is besproken zal de voorzieningenrechter LTD ook veroordelen om, binnen 24 uur na betekening van dit vonnis, haar medewerking te verlenen aan de inbewaarneming van de auto, inclusief sleutel en alle andere toebehoren, en dat deze ter gerechtelijke bewaring zal worden afgegeven.

De voorzieningenrechter zal Autobedrijven Van Beynum Gouda B.V., [adres] te Gouda, als gerechtelijke bewaarder aanstellen nu tegen de aanstelling als gerechtelijk bewaarder van Autobedrijven Van Beynum Gouda B.V. door LTD geen bezwaar is gemaakt.

De voorzieningenrechter zal bepalen dat indien LTD in gebreke blijft haar medewerking aan de inbewaarneming van de auto te verlenen zij een dwangsom verbeurt van € 500,-- voor iedere dag dat zij in gebreke is aan dit vonnis te voldoen maar met een maximum van € 15.000,--. De voorzieningenrechter acht de gevorderde dwangsom, gelet op de waarde van de auto en de risico’s die Lease Connection lijdt doordat LTD de auto niet gekeurd en onverzekerd laat rondrijden, niet bovenmatig.

4.4. Nu de vordering jegens [gedaagde sub 2] zal worden afgewezen zal Lease Connection worden veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van [gedaagde sub 2] gevallen en tot op heden begroot op een bedrag van € 127,-- ter zake van griffierecht en een bedrag van € 527,-- ter zake van procureurssalaris.

4.5. LTD Projectontwikkeling BV zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten aan de zijde van Lease Connection gevallen worden veroordeeld, tot op heden begroot op een bedrag van € 71,80 ter zake van kosten dagvaarding, € 254,-- ter zake van griffierecht en een bedrag van € 1.054,-- ter zake van procureurssalaris, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling en in de kosten van de gerechtelijke bewaring.

4.6. De gevorderde veroordeling in nakosten moet op grond van artikel 237 lid 4 Rv worden afgewezen.

in reconventie:

4.7. De voorzieningenrechter verwijst naar hetgeen in conventie is overwogen.

Gelet daarop moet er vooralsnog van uit worden gegaan dat tussen Lease Connection BV en LTD geen koopovereenkomst tot stand is gekomen.

De voorzieningenrechter zal de vordering dan ook afwijzen.

4.8. LTD zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in reconventie aan de zijde van Lease Connection begroot op nihil.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie:

Voor zover de vorderingen zijn gericht tegen [gedaagde sub 2]:

- wijst de vorderingen af;

Voor zover de vorderingen zijn gericht tegen LTD:

- beveelt dat de auto in gerechtelijke bewaring moet worden gesteld totdat in een bodemprocedure zal zijn beslist of er tussen partijen al dan niet een koopovereenkomst tot stand is gekomen, althans totdat partijen er in onderling overleg in zijn geslaagd overeenstemming te bereiken met betrekking tot het bestaande geschil;

- stelt tot bewaarder aan Autobedrijven Van Beynum Gouda B.V., [adres] te Gouda;

- veroordeelt LTD om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis haar medewerking te verlenen aan de inbewaarneming van de auto, inclusief sleutel en alle andere toebehoren en dat deze ter gerechtelijke bewaring zal worden afgegeven aan Autobedrijven Van Beynum Gouda B.V., op straffe van een dwangsom van € 500,-- voor iedere dag dat zij in gebreke is aan dit vonnis te voldoen maar met een maximum van € 15.000,--;

- veroordeelt Lease Connection in de proceskosten aan de zijde van [gedaagde sub 2] gevallen en tot op heden begroot op een bedrag van € 127,-- ter zake van griffierecht en een bedrag van € 527,-- ter zake van procureurssalaris;

- veroordeelt LTD in de proceskosten, aan de zijde van Lease Connection gevallen en tot op heden begroot op een bedrag van € 71,80 ter zake van kosten dagvaarding, € 254,-- ter zake van griffierecht en een bedrag van € 1.054,-- ter zake van procureurssalaris, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling en in de kosten van de gerechtelijke bewaring;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie:

- wijst de vorderingen af;

- veroordeelt LTD in de proceskosten, aan de zijde van Lease Connection tot op heden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.C. de Regt en in het openbaar uitgesproken op 3 maart 2008.