Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2008:BC8397

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
06-02-2008
Datum publicatie
07-04-2008
Zaaknummer
59545/ HA ZA 07-440
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Partijen hebben op 15 januari 2007 een koopovereenkomst gesloten met betrekking tot het destijds door gedaagden in conventie- geëxploiteerde strandpaviljoen Kon-Tiki in Vlissingen met de daarbij behorende inventaris, handelsnaam en goodwill. De door hen op die datum ondertekende koopovereenkomst bevat ondermeer de volgende bepalingen:

Artikel 1- Koopsom

De koopsom van de inventaris, pand en Goodwill bedraagt €(kosten) K.K.

(…)

Artikel 3- Levering

(…)

4. Het pand en de inventaris zal bij de feitelijke levering de eigenschappen bezitten die voor het gebruik nodig zijn. Aan de koper kenbare gebreken die daaraan in de weg zouden kunnen staan, komen voor diens risico.

(…)

6. Koper heeft het recht het pand en de inventaris vóór de feitelijke levering te inspecteren.

Artikel 7- Vergunningen en aanwezige contracten

1. De onderneming voldoet aan alle overheids- en andere voorschriften voor de uitoefening van haar bedrijf. Zij beschikt over alle daartoe benodigde vergunningen en/of toestemmingen. Er is de verkoper geen opzegging noch een intrekking van een vergunning aangekondigd, noch is een dergelijke opzegging of intrekking te verwachten.

Eisers in conventie vorderen dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

voor recht verklaart dat gedaagden hoofdelijk aansprakelijk zijn uit hoofde van (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van hun verplichtingen uit de met eisers gesloten koopovereenkomst en/of uit hoofde van onrechtmatige daad, en mitsdien gehouden zijn alle door eisers geleden en nog te lijden schade te vergoeden;

gedaagden hoofdelijk, des dat de een betalend de ander zal zijn bevrijd, te veroordelen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eisers te betalen, schadevergoeding, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet,

te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 28 augustus 2007, subsidiair vanaf een in goede justitie te bepalen datum, tot de dag der algehele voldoening;

gedaagden hoofdelijk, des dat de een betalend de ander zal zijn bevrijd, te veroordelen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eisers bij wijze van voorschot op nader te bepalen schadevergoeding te betalen een bedrag van € 200.000,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 28 augustus 2007, subsidiair vanaf een in goede justitie te bepalen datum, tot de dag der algehele voldoening;

gedaagden hoofdelijk, des dat de een betalend de ander zal zijn bevrijd, te veroordelen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eisers te betalen een bedrag van € 4.000,00 wegens buitengerechtelijke kosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 28 augustus 2007, subsidiair vanaf een in goede justitie te bepalen datum, tot de dag der algehele voldoening;

gedaagden hoofdelijk, des dat de een betalend de ander zal zijn bevrijd, te veroordelen in de proceskosten, daaronder begrepen de kosten van beslaglegging.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

59545HA ZA 07-44059545HA ZA 07-44020 februari 2008

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 59545 / HA ZA 07-440

Vonnis van 6 februari 2008

in de zaak van

1. [eiser in conventie sub 1],

wonende te Vlissingen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

OOSTGAT B.V.,

gevestigd te Vlissingen,

eisers in conventie,

verweerders in reconventie,

procureur mr. C.J. IJdema,

advocaat mr. M.P. Wolf te Breda,

tegen

1. [gedaagde in conventie sub 1],

wonende te Koudekerke, gemeente Veere,

2. [gedaagde in conventie sub 2],

wonende te Koudekerke, gemeente Veere

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

procureur mr. K.M. Moeliker.

Partijen zullen hierna [eisers in conventie]. en [gedaagden in conventie] genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

het tussenvonnis van 17 oktober 2007;

de conclusie van antwoord in reconventie

het proces-verbaal van comparitie van partijen van 19 november 2007.

De feiten

Partijen hebben op 15 januari 2007 een koopovereenkomst gesloten met betrekking tot het destijds door [gedaagden in conventie] geëxploiteerde strandpaviljoen Kon-Tiki in Vlissingen met de daarbij behorende inventaris, handelsnaam en goodwill. De door hen op die datum ondertekende koopovereenkomst bevat ondermeer de volgende bepalingen:

Artikel 1- Koopsom

De koopsom van de inventaris, pand en Goodwill bedraagt [kosten] K.K.

(…)

Artikel 3- Levering

(…)

4. Het pand en de inventaris zal bij de feitelijke levering de eigenschappen bezitten die voor het gebruik nodig zijn. Aan de koper kenbare gebreken die daaraan in de weg zouden kunnen staan, komen voor diens risico.

(…)

6. Koper heeft het recht het pand en de inventaris vóór de feitelijke levering te inspecteren.

Artikel 7- Vergunningen en aanwezige contracten

1. De onderneming voldoet aan alle overheids- en andere voorschriften voor de uitoefening van haar bedrijf. Zij beschikt over alle daartoe benodigde vergunningen en/of toestemmingen. Er is de verkoper geen opzegging noch een intrekking van een vergunning aangekondigd, noch is een dergelijke opzegging of intrekking te verwachten.

Voorts hebben partijen een Informatie Memorandum, opgesteld door de adviseur van [gedaagden in conventie], ondertekend. Dit Informatie Memorandum bevat ondermeer de volgende bepalingen:

Volgens verkoper voldoet het bedrijf aan de HCCP eisen.

Volgens verkoper heeft het waterschap vermeld dat het paviljoen voorlopig niet hoeft te worden verplaatst. Voor bijzonderheden kan koper evt. hieromtrent contact opnemen met [medewerkers] van het Waterschap Zeeuwse Eilanden (tel 0118 – 621000).

Koper dient rekening te houden met aanpassingen en activiteiten die te maken hebben met met het project ZWAKKE SCHAKELS van de Provincie Zeeland. Verkoper zal koper hier uitvoerig over inlichten.

www.zeeland.nl/zwakkeschakels

De levering heeft plaatsgevonden op 15 februari 2007. In de notariële akte inhoudende levering van de horecaonderneming Strandpaviljoen Kon-Tiki zijn ondermeer het volgende garanties opgenomen:

garanties van verkoper

Artikel 4

De verkoper garandeert de koper het volgende:

Algemeen:

De onderneming is tot op heden op de gebruikelijke en normale wijze uitgeoefend en er hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met belangrijke financiéle gevolgen voor de onderneming, welke van belang zouden kunnen zijn voor een koper van de onderneming.

Ten aanzien van de onderneming

(…)

Zij beschikt over alle daartoe benodigde vergunningen en/of toestemmingen. Er is de verkoper geen opzegging noch een intrekking van een vergunning aangekondigd, noch is een dergelijke opzegging of intrekking te verwachten.

Evenmin zijn overheidswege of door nutsbedrijven met betrekking tot de onderneming of de over te dragen activa voorzieningen voorgeschreven of schriftelijk aangekondigd welke nog niet zijn uitgevoerd.

(…)

Ten aanzien van de over te dragen activa

(…)

2. De activa verkeren in goede staat van onderhoud en vertonen geen gebreken ; zij zijn geschikt voor de uitoefening van het bedrijf van de onderneming.

Het geschil

in conventie

[eisers in conventie] vorderen dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

voor recht verklaart dat gedaagden hoofdelijk aansprakelijk zijn uit hoofde van (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van hun verplichtingen uit de met eisers gesloten koopovereenkomst en/of uit hoofde van onrechtmatige daad, en mitsdien gehouden zijn alle door eisers geleden en nog te lijden schade te vergoeden;

gedaagden hoofdelijk, des dat de een betalend de ander zal zijn bevrijd, te veroordelen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eisers te betalen, schadevergoeding, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet,

te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 28 augustus 2007, subsidiair vanaf een in goede justitie te bepalen datum, tot de dag der algehele voldoening;

gedaagden hoofdelijk, des dat de een betalend de ander zal zijn bevrijd, te veroordelen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eisers bij wijze van voorschot op nader te bepalen schadevergoeding te betalen een bedrag van € 200.000,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 28 augustus 2007, subsidiair vanaf een in goede justitie te bepalen datum, tot de dag der algehele voldoening;

gedaagden hoofdelijk, des dat de een betalend de ander zal zijn bevrijd, te veroordelen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eisers te betalen een bedrag van € 4.000,00 wegens buitengerechtelijke kosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 28 augustus 2007, subsidiair vanaf een in goede justitie te bepalen datum, tot de dag der algehele voldoening;

gedaagden hoofdelijk, des dat de een betalend de ander zal zijn bevrijd, te veroordelen in de proceskosten, daaronder begrepen de kosten van beslaglegging.

[eisers in conventie]. leggen het volgende aan hun vordering ten grondslag. Zij zijn via een voormalige eigenaar in het bezit gekomen van een brief van het Waterschap Zeeuwse Eilanden, gedateerd 9 mei 2007, die aan die vorige eigenaar was geadresseerd, waarin het Waterschap te kennen geeft, dat het strandpaviljoen moet worden verplaatst omdat het niet langer voldoet aan de voorschriften die zijn opgenomen in de ontheffingen op grond van de Keur Zeeuwse Eilanden. Deze voorschriften betreffen onder andere de afstand van het paviljoen uit de duinvoet, de afstand tot een paalhoofd en de hoogte van de vloer ten opzichte van het strand. Het waterschap schrijft dat het paviljoen niet aan deze eisen voldoet. Volgens het waterschap is sprake van een trendmatige ontwikkeling, waardoor de huidige locatie niet langer aanvaardbaar is en verplaatsing noodzakelijk. Navraag bij het Waterschap heeft verzoekers geleerd dat het strandpaviljoen reeds in 2005 en 2006 niet aan de eisen van de keur voldeed. [gedaagden in conventie] hebben niet alleen schriftelijke garanties afgegeven, maar daar ook mondeling meermalen aan toegevoegd dat het strandpaviljoen gedurende tenminste 5 jaar zonder verplaatsing zou kunnen worden geëxploiteerd. Op grond van deze mededeling mochten [eisers in conventie]. er van uitgaan dat verplaatsing niet aan de orde was, althans niet gedurende tenminste de komende vijf jaar. Voorts bleek na de levering ook de inventaris gebreken te vertonen. Het koffiezetapparaat, het slagroomapparaat, de magnetron, de combimagnetron, de koelkasten, de koelmotor in de drankenkoeling, alle bierleidingen, de afzuigkap in de keuken, de koelmotor in de keukenkoeling en het kassasysteem bleken totaal te zijn versleten. Het koffiezetapparaat was dermate vervuild en versleten dat vervanging noodzakelijk was. De kosten hebben € 20.837,50 bedragen. De afzuigkap in de keuken was ernstig vervuild. Aan oplapwerk is een bedrag van € 849,84 besteed. Van het slagroomapparaat moest de pomp worden vervangen. De kosten hebben € 446,55 bedragen. De koelkasten waren kapot en moesten worden gerepareerd. De kosten hebben € 1.603,05 bedragen. De geconstateerde gebreken verdragen zich niet met de door [gedaagden in conventie] gedane mededelingen en verstrekte garanties. [eisers in conventie]. zouden de overeenkomst bij een juiste voorstelling van zaken niet, althans niet op deze voorwaarden, hebben gesloten. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de kosten van het verplaatsen van het paviljoen tussen de € 150.000,00 en € 250.000,00 zullen bedragen. De kosten van vervanging van de gebrekkige inventaris bedragen € 30.000,00. Verder hebben [eisers in conventie]. het paviljoen van een nieuwe eiken vloer voorzien en een nieuw ventilatiesysteem aangelegd. Zij hadden deze investeringen niet gedaan indien zij hadden geweten dat het paviljoen verplaatst moest worden. De schade bedraagt € 12.500,00. Tenslotte maken zij aanspraak op de kosten van juridische bijstand.

[gedaagden in conventie] voeren verweer. Zij betwisten dat de geleverde onroerende zaken niet aan de overeenkomst beantwoordden. [eisers in conventie]. hebben na inspectie van de roerende zaken een verklaring ondertekend dat zij de inventaris volledig en in goede staat hebben aangetroffen. Zij verwijzen naar de als productie 2 overgelegde verklaring. [eisers in conventie]. hebben ook niet binnen bekwame tijd na de levering over de gestelde gebreken geklaagd. Zij kunnen niet ruim zes maanden na de levering met vrucht klagen over het feit dat de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoordden. Het gaat om zaken die bij het exploiteren van het paviljoen dagelijks worden gebruikt. [gedaagden in conventie] betwisten ook de hoogte van de gestelde schade. Het vorenstaande geldt ook voor de geleverde auto. De auto verkeerde in goede staat van onderhoud. [eisers in conventie]. hebben voldoende gelegenheid gehad om de auto te inspecteren. [gedaagden in conventie] betwisten ook dat hen met betrekking tot de door het waterschap aangekondigde verplaatsing van het strandpaviljoen enig verwijt treft. Zij waren op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte van het besluit van het Waterschap dat het strandpaviljoen in beginsel begin 2008 verplaatst moest worden. Zij waren vóór 15 februari 2007 niet bekend met de door het Waterschap aan de vorige eigenaar gerichte brieven. Zij hebben van het Waterschap nooit post ontvangen over een mogelijke verplaatsing. De in artikel 3, vierde lid van de koopovereenkomst gegeven garantie ziet niet op het wel of niet verplaatst moeten worden van het strandpaviljoen. Zij betwisten dat zij bevestigd zouden hebben dat het strandpaviljoen de komende vijf jaar niet verplaatst behoefde te worden. [gedaagden in conventie] hebben het risico van een mogelijke verplaatsing uitdrukkelijk aan de orde gesteld. Zij verwijzen naar het bij de koopovereenkomst behorende memorandum. Het had op de weg van [eisers in conventie]. gelegen om daarover nader informatie in te winnen bij het Waterschap respectievelijk de Provincie Zeeland. [gedaagden in conventie] betwisten tenslotte de hoogte van de gevorderde schadevergoeding. Zij concluderen tot afwijzing van de vorderingen en tot veroordeling van [eisers in conventie]. in de kosten van het geding met bepaling dat [eisers in conventie]. over de proceskosten de wettelijke handelsrente, althans de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na betekening van het in dezen te wijzen vonnis.

In reconventie

[gedaagden in conventie] vorderen dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [eisers in conventie]. veroordeelt tot opheffing van de door hen gelegde beslagen binnen twee dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis op straffe van de dwangsom van € 5.000,00 per dag voor iedere dag dat zij in gebreke zijn aan de inhoud van het vonnis te voldoen en tot veroordeling van [eisers in conventie]. in de kosten van het geding met bepaling dat [eisers in conventie]. over de proceskosten de wettelijke handelsrente, althans de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na betekening van het in dezen te wijzen vonnis.

[eisers in conventie]. concluderen tot afwijzing van de vordering met verwijzing naar hetgeen zij in in conventie en in reconventie hebben aangevoerd.

De beoordeling

in conventie

Tussen partijen staat als onweersproken vast dat zij de als productie 1 aan de akte houdende overlegging producties overgelegde koopovereenkomst en het aan de koopovereenkomst gehechte Informatie Memorandum hebben ondertekend. Gesteld, noch gebleken is dat zij nadien nadere afspraken hebben gemaakt. De rechtbank gaat in dit verband voorbij aan de – door [gedaagden in conventie] weersproken - stelling van [eisers in conventie]. dat mondeling meermalen hebben verklaard dat het strandpaviljoen gedurende tenminste 5 jaar zonder verplaatsing zou kunnen worden geëxploiteerd. De koopovereenkomst vormt het resultaat van de onderhandelingen die partijen daaraan voorafgaand hebben gevoerd en informatie die zij in dat kader aan elkaar hebben verstrekt. De inhoud van de in artikel 3 vierde lid van de koopovereenkomst opgenomen garantie wordt mede bepaald door de inhoud van het eveneens door partijen ondertekende en aan de koopovereenkomst gehechte Informatie Memorandum. Dit Informatie Memorandum vermeldt dat volgens [gedaagden in conventie] het Waterschap heeft aangegeven dat het paviljoen voorlopig niet hoeft te worden verplaatst en het vermeldt voorts dat de koper voor bijzonderheden daarover contact kan opnemen met [2 medewerkers] van het Waterschap met vermelding van het telefoonnummer. Het woord “voorlopig” geeft aan dat een verplaatsing wel aan de orde is, maar dat de termijn waarop dat zal moeten plaatsvinden nog onduidelijk is. Indien [eisers in conventie] de zekerheid hadden willen hebben dat zij het strandpaviljoen gedurende de komende vijf jaar zonder verplaatsing zouden kunnen exploiteren, had het naar het oordeel van de rechtbank op hun weg gelegen om daarover tijdig, dat wil zeggen voordat zij tot de ondertekening van de koopovereenkomst overgingen, in contact te treden met het Waterschap. Nu zij er voor hebben gekozen omdat niet te doen, dienen de gevolgen daarvan voor hun rekening te blijven. De rechtbank zal dit onderdeel van de vordering derhalve afwijzen.

De rechtbank komt vervolgens toe aan de klachten met betrekking tot de inventaris. Volgens de dagvaarding gaat het om de volgende klachten: Het koffiezetapparaat, het slagroomapparaat, de magnetron, de combimagnetron, de koelkasten de koelmotor in de drankenkoeling, alle bierleidingen, de afzuigkap in de keuken, de koelmotor in de keukenkoeling en het kassasysteem bleken volgens [eisers in conventie]. totaal te zijn versleten. Blijkens de conclusie van antwoord in reconventie hebben [eisers in conventie]. betrekkelijk kort na de levering opdracht gegeven het koffiezetapparaat, de koelapparatuur van de groente- en drankenkoeling, de pomp van het slagroomapparaat, de bierleidingen en de koelkasten te repareren c.q. te vervangen. De vraag of [eisers in conventie]. tijdig hun klachten hebben kenbaar gemaakt dient te worden beantwoord onder afweging van alle betrokken belangen en met inachtneming van alle relevante omstandigheden, waaronder het antwoord op de vraag of de verkoper nadeel lijdt door de lengte van de in acht genomen klachttermijn. De rechtbank is van oordeel dat het op de weg van Van Dijk had gelegen om [gedaagden in conventie] van de klachten op de hoogte te stellen en van hun voornemen om tot reparatie c.q. vervanging over te gaan en om [gedaagden in conventie] zodoende in de gelegenheid te stellen zelf maatregelen te treffen. Nu zij dat heeft nagelaten is de rechtbank van oordeel dat [eisers in conventie]. ten aanzien van deze gebreken de klachttermijn hebben overschreden. De rechtbank is voorts van oordeel dat het uitgevoerde onderhoud aan de motor van de afzuiginstallatie tot het gebruikelijk onderhoud behoort en dat die kosten om die reden niet voor vergoeding in aanmerking komen. Met betrekking tot de post “onnodige investeringen” verwijst de rechtbank naar hetgeen zij hiervoor onder 4.1 heeft overwogen. Ook op dit punt had het op de weg van Van Dijk gelegen om duidelijkheid te verkrijgen over de door het Waterschap te treffen maatregelen alvorens deze investeringen te doen. Met betrekking tot de reparatie van de Toyota Landcruiser geldt hetgeen de rechtbank hiervoor heeft overwogen met betrekking tot de zaken die [eisers in conventie]. zonder voorafgaand overleg met [gedaagden in conventie] heeft laten repareren of vervangen. Ook in dit geval hadden [eisers in conventie]. [gedaagden in conventie] in staat moeten stellen zich een oordeel over de oorzaak van de defecte koppeling te vormen. De rechtbank zal derhalve ook dit onderdeel van de vordering afwijzen.

[eisers in conventie]. dienen als de in het ongelijk te stellen partij te worden veroordeeld in de kosten van de procedure in conventie. De rechtbank zal de vordering tot vergoeding van de wettelijke handelsrente afwijzen nu deze kosten niet voortvloeien uit een handelsovereenkomst. De vordering tot vergoeding van de wettelijke rente zal zij toewijzen.

in reconventie

De rechtbank kan op vordering van de belanghebbende de gelegde beslagen opheffen indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht is gebleken. Nu zulks het geval is zal de rechtbank de gelegde beslagen opheffen. De vordering tot vergoeding van de wettelijke rente zal zij toewijzen.

[eisers in conventie]. dienen als de in het ongelijk te stellen partij te worden veroordeeld in de kosten van de procedure in reconventie. De rechtbank zal de vordering tot vergoeding van de wettelijke handelsrente afwijzen nu deze kosten niet voortvloeien uit een handelsovereenkomst. De vordering tot vergoeding van de wettelijke rente zal zij toewijzen.

De beslissing

De rechtbank

in conventie

wijst de vordering van [eisers in conventie]. af;

veroordeelt [eisers in conventie]. in de kosten van het geding welke aan de zijde van [gedaagden in conventie] tot aan dit moment worden begroot op € 1.136,00 wegens griffierecht en € 4.000,00 wegens procureurssalaris, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis;

wijst het meer of anders gevorderde af.

In reconventie

veroordeelt [eisers in conventie]. tot opheffing van de door hen gelegde beslagen binnen twee dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis op straffe van de dwangsom van € 5.000,00 per dag voor iedere dag dat zij in gebreke zijn aan de inhoud van het vonnis te voldoen;

veroordeelt [eisers in conventie]. in de kosten van het geding welke aan de zijde van [gedaagden in conventie] tot aan dit moment worden begroot op € 804,00 wegens procureurssalaris, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis;

wijst het meer of anders gevorderde af;

Dit vonnis is gewezen door mr. M.C. de Regt en in het openbaar uitgesproken op 6 februari 2008.