Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2007:AZ8571

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
14-02-2007
Datum publicatie
15-02-2007
Zaaknummer
48743 HA ZA 05-371
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

''(...)

De beoordeling

in conventie

De rechtbank is van mening dat Colijn tegenover Arma Rosa toerekenbaar tekort is geschoten. Arma Rosa heeft onweersproken gesteld dat Colijn voor het uitbrengen van de offerte uitvoerig onderzoek heeft gedaan naar de bij Arma Rosa aanwezige systemen en dat die inspectie heeft geresulteerd in de offerte van 13 oktober 2003. Colijn is aldus voldoende in staat geweest om te beoordelen of de aanwezige systemen toereikend waren om de door haar te leveren software op deze systemen te installeren. Bovendien had Colijn rekening moeten houden met het risico dat de communicatie tussen de XP configuratie en Windows NT tot problemen zou leiden. Het was in de markt algemeen bekend dat de samenwerking tussen Windows XP en Windows NT mogelijk tot problemen aanleiding kon geven. Zowel het feit dat de hardware niet toereikend is gebleken als het gegeven dat de samenwerking tussen Windows XP en Windows NT niet goed verliep dient derhalve voor rekening van Colijn te blijven. De rechtbank passeert het niet nader gemotiveerde beroep van Colijn op haar algemene voorwaarden en de mogelijk daarin opgenomen uitsluitingen. Het

(...)''

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 48743 / HA ZA 05-371

Vonnis van 14 februari 2007

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

COLIJN INFORMATIE TECHNOLOGIE B.V.,

gevestigd te Goes,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. B. van Leeuwen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ARMA ROSA HANDELSONDERNEMING B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur mr. J. Wouters,

advocaat mr. H.R. Flipse te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Colijn en Arma Rosa genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 14 december 2005;

- het proces-verbaal van comparitie van 20 maart 2006;

- de akte uitlaten na comparitie van Colijn;

- de antwoordakte van Arma Rosa.

De feiten

Arma Rosa heeft aan Colijn opdracht gegeven voor de levering en installatie van computerapparatuur en softwareapplicaties. Colijn heeft bij brief van 10 november 2003 de opdracht aan Arma Rosa bevestigd. Arma Rosa heeft deze opdrachtbevestiging voor akkoord ondertekend. Op deze opdracht zijn de door Colijn gehanteerde "algemene levering en betaling voorwaarden van Colijn Europa Holding B.V. en de daaraan verbonden bedrijven waaronder Colijn IT B.V., Uni-Program B.V., Fundamental Software en Colijn Development Group B.V." van toepassing. Colijn heeft vervolgens in december 2003 de apparatuur en softwareapplicaties geleverd en geïnstalleerd. Zij heeft daarvoor aan Arma Rosa facturen gezonden. Arma Rosa heeft bij brief van 7 september 2004 de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbonden.

Het geschil

in conventie

Colijn vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Arma Rosa veroordeelt om aan Colijn te betalen een bedrag van € 12.042,89 te vermeerderen met de wettelijke rente over € 10.570,07 vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening, vermeerderd met een bedrag van € 788,97 voor buitengerechtelijke incassokosten en met veroordeling van Arma Rosa in de kosten van de procedure.

Colijn legt het volgende aan haar vordering ten grondslag. Zij heeft aan Arma Rosa computerapparatuur en software geleverd en geïnstalleerd. Na de levering, installatie en implementatie heeft Arma Rosa de "acceptatie testformulieren" voor akkoord ondertekend. Vervolgens heeft zij drie maanden met de door Colijn geleverde configuratie naar volle tevredenheid gewerkt. Arma Rosa heeft eerst rond 16 juni 2004 melding gemaakt van kennelijke problemen. Die problemen werden veroorzaakt door een aantal oudere computers. Colijn heeft aangegeven dat de problemen opgelost konden worden door de oudere computers te vervangen en zij heeft daarvoor een schappelijk aanbod gedaan. Arma Rosa heeft dit aanbod niet geaccepteerd. Zij is ook niet bereid gebleken mee te werken aan een proefopstelling om het probleem in kaart te brengen.

Arma Rosa voert verweer. Arma Rosa heeft Colijn benaderd met het verzoek een aanbod te doen voor het leveren en installeren van het UniLiving pakket, een software pakket dat speciaal voor de meubelbranche is ontwikkeld. Colijn heeft voor het uitbrengen van de offerte uitvoerig onderzoek gedaan naar de bij Arma Rosa aanwezige systemen; zij heeft de aanwezige apparatuur meegenomen naar haar bedrijf in Goes. De uitvoerige inspectie van de bij Arma Rosa aanwezige systemen heeft geresulteerd in een offerte van 13 oktober 2003. Deze offerte heeft met de nodige wijzigingen geleid tot de opdrachtbevestiging van 10 november 2003. Bij de installatie van de hard- en software bleek dat de reeds aanwezige hardware niet toereikend was. Daarnaast bleek sprake van compatibiliteitproblemen tussen de verschillende systemen van Arma Rosa en de door Colijn geleverde systemen. De oude systemen bleken ongeschikt voor de geleverde installatie. Colijn heeft gedurende een half jaar tevergeefs getracht de problemen op te lossen. Uiteindelijk heeft Colijn bij brief van 1 september 2004 erkend dat de bij Arma Rosa reeds aanwezige hardware niet toereikend was: (…) Die oudere PC's kunnen daar minder goed mee overweg en de samenwerking tussen Windows XP Pro en Windows NT is niet optimaal. Deze PC's zijn nimmer door Colijn IT geleverd en staan volledig los van de levering van opdrachtbevestiging 220443B. Voor deze problemen kunnen wij daarom ook geen verantwoordelijkheid nemen. (…) Colijn heeft bij het aanvaarden van de opdracht een verkeerde inschatting gemaakt. De door Colijn aangeboden proefopstelling heeft Arma Rosa niet geaccepteerd. Het aanbod van Arma Rosa om het geschil voor te leggen aan de Stichting Geschillen Oplossing Automatisering (SGOA) heeft Colijn naast zich neergelegd. Colijn heeft wanprestatie gepleegd. Op haar rustte een resultaatsverplichting. Arma Rosa betwist dat zij voor de oplevering zou hebben getekend door middel van de "acceptatie testformulieren". Zij betwist voorts dat de oorzaak van het probleem ligt bij de in maart 2004 geleverde PC. Sinds de zomer van 2004 is zij gestopt met het software programma. Arma Rosa heeft haar betalingsverplichtingen opgeschort en de overeenkomst ontbonden. Zij betwist voorts dat zij enig bedrag verschuldigd is geworden op grond van een servicecontract. Zij heeft een dergelijk contract niet getekend. Buitendien heeft nooit onderhoud plaats gevonden.

in reconventie

Arma Rosa vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

primair:

- te verklaren voor recht dat de tussen Arma Rosa en Colijn gesloten overeenkomst van 10 november 2003 (Arma Rosa spreekt abusievelijk over 10 november 2004) per 7 september 2004 buitengerechtelijk is ontbonden, dan wel de overeenkomst alsnog te ontbinden;

en Colijn te veroordelen tot:

- betaling van € 20.614,73, vermeerderd met de wettelijke handelsrente, althans de wettelijke rente vanaf de betaaldata, althans 25 juni 2004, dan wel 7 september 2004 tot aan de dag der algehele voldoening;

- het terugbrengen van de apparatuur van Arma Rosa in de situatie van voor december 2003, zulks op straffe van een dwangsom van € 1.000,00, althans een in goede justitie te bepalen bedrag, voor iedere dag dat Colijn na betekening van het vonnis daarmee in gebreke blijft;

- betaling van de door Arma Rosa geleden schade op te maken bij staat, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente, althans de wettelijke rente vanaf 25 juni 2004 dan wel 7 september 2004, tot aan de dag der algehele voldoening;

- betaling van een bedrag van een bedrag van € 2.450,00 terzake buitengerechtelijke incassokosten;

subsidiair:

- de overeenkomst partieel te ontbinden, in die zin, dat het door Arma Rosa verschuldigde bedrag wordt verminderd, c.q. wordt gecompenseerd met hetgeen Colijn in conventie vordert, althans met de de door de rechtbank vast te stellen (herstel)kosten, alsmede de schade, nader op te maken bij staat;

meer subsidiair:

- de gevolgen van de tussen partijen gesloten overeenkomst te wijzigigen in die zin dat het door Arma Rosa verschuldigde bedrag wordt verminderd c.q. gecompenseerd met de de door de rechtbank vast te stellen (herstel)kosten, alsmede de schade, nader op te maken bij staat;

alles met veroordeling van Colijn in de kosten van deze procedure zowel in conventie als in reconventie.

Colijn voert verweer. Zij betwist dat zij wanprestatie heeft gepleegd. Zij heeft conform de overeenkomst de juiste hardware en applicaties geleverd en geïnstalleerd. Het door Arma Rosa gesignaleerde probleem is niet veroorzaakt door de door Colijn geleverde Uniliving modules en bijbehorende hardware, maar door een incompatibiliteit tussen een later geleverde XP-machine en de bestaande automatisering. De XP configuratie kon niet goed communiceren met de NT-werkplekken. Dat heeft geleid tot klachten van Arma Rosa over de communicatie tussen de werkplekken. Colijn heeft in overleg met Microsoft de oorzaak van het probleem onderzocht en vervolgens een redelijke oplossing geboden. Als alle werkplekken zouden overschakelen op XP zou dit probleem worden opgelost. Arma Rosa heeft de door Colijn geboden oplossing niet willen aanvaarden. Colijn biedt aan te bewijzen dat zij goede apparatuur heeft geleverd. Zij is ten onrechte niet in de gelegenheid gesteld de problemen in de functionerende netwerkomgeving te beoordelen. Ongedaanmaking is feitelijk onmogelijk en kan niet van Colijn worden verlangd. Zij doet een beroep op haar algemene voorwaarden en de uitsluitingen die daaruit voortvloeien.

De beoordeling

in conventie

De rechtbank is van mening dat Colijn tegenover Arma Rosa toerekenbaar tekort is geschoten. Arma Rosa heeft onweersproken gesteld dat Colijn voor het uitbrengen van de offerte uitvoerig onderzoek heeft gedaan naar de bij Arma Rosa aanwezige systemen en dat die inspectie heeft geresulteerd in de offerte van 13 oktober 2003. Colijn is aldus voldoende in staat geweest om te beoordelen of de aanwezige systemen toereikend waren om de door haar te leveren software op deze systemen te installeren. Bovendien had Colijn rekening moeten houden met het risico dat de communicatie tussen de XP configuratie en Windows NT tot problemen zou leiden. Het was in de markt algemeen bekend dat de samenwerking tussen Windows XP en Windows NT mogelijk tot problemen aanleiding kon geven. Zowel het feit dat de hardware niet toereikend is gebleken als het gegeven dat de samenwerking tussen Windows XP en Windows NT niet goed verliep dient derhalve voor rekening van Colijn te blijven. De rechtbank passeert het niet nader gemotiveerde beroep van Colijn op haar algemene voorwaarden en de mogelijk daarin opgenomen uitsluitingen. Het had op de weg van Colijn gelegen om gemotiveerd aan te geven welke bepaling op welke grond aan een toewijzing van de vordering in de weg zou staan. De rechtbank is van oordeel dat de vordering van Colijn dient te worden afgewezen.

in reconventie

Op grond van hetgeen de rechtbank hiervoor in conventie heeft overwogen is zij van oordeel dat Arma Rosa de overeenkomst terecht heeft ontbonden en zal de rechtbank de primair gevorderde verklaring voor recht afgeven. De ontbinding van de overeenkomst leidt tot een verplichting tot ongedaanmaking. Daarvan uitgaande zal de rechtbank de vordering tot terugbetaling van € 20.614,73 toewijzen. Nu Colijn geen verweer heeft gevoerd tegen de gevorderde wettelijke handelsrente, zal de rechtbank deze eveneens toewijzen vanaf de datum van ontbinding van de overeenkomst. De rechtbank is van oordeel dat Arma Rosa bij de vordering tot het terugbrengen in de oude toestand geen belang meer heeft gelet op het feit dat zij volgens haar eigen verklaring al in 2004 is gestopt met het softwareprogramma en de hardware heeft losgekoppeld. De rechtbank zal dat onderdeel derhalve afwijzen. Colijn heeft niet betwist dat Arma Rosa schade heeft geleden. De rechtbank zal de vordering tot betaling van de door Arma Rosa geleden schade op te maken bij staat daarom eveneens toewijzen. Nu Arma Rosa niet gespecificeerd heeft aangegeven dat de buitengerechtelijke kosten - niet zijnde de kosten ter voorbereiding en instructie van de zaak - zijn gemaakt, zal de rechtbank overeenkomstig het Rapport van de Werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak inzake de buitengerechtelijke kosten van november 2000 (Rapport Voorwerk II), het ter zake gevorderde bedrag afwijzen.

In conventie en in reconventie

Colijn dient als de in het ongelijk te stellen partij te worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

De beslissing

De rechtbank

In conventie

- wijst de vordering van Colijn af;

- veroordeelt Colijn in de kosten van het geding welke aan de zijde van Arma Rosa tot aan dit moment worden begroot op € 294,00 wegens griffierecht en € 1.447,50 wegens procureurssalaris;

- verklaart dit vonnis met betrekking tot de kosten uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

- verklaart voor recht dat de tussen partijen gesloten overeenkomst van 10 november 2003 met ingang van 7 september 2004 is ontbonden;

- veroordeelt Colijn om aan Arma Rosa tegen kwijting te betalen de som van € 20.614,73 vermeerderd met de wettelijke handelsrente over dat bedrag met ingang van 7 september 2004 tot de dag der voldoening;

- veroordeelt Colijn aan Arma Rosa te vergoeden de door haar geleden en nog te lijden schade op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

- veroordeelt Colijn in de kosten van het geding welke aan de zijde van Arma Rosa tot aan dit moment worden begroot op € 1.447,50 wegens procureurssalaris;

- verklaart dit vonnis behoudens met betrekking tot de verklaring voor recht tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.C. de Regt en in het openbaar uitgesproken op 14 februari 2007.?