Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2007:AZ6349

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
17-01-2007
Datum publicatie
17-01-2007
Zaaknummer
52916 HA ZA 06-256
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

''(...)

eisers in conventie, verweerders in reconventie] vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] veroordeelt tot betaling van € 32.600,00, vermeerderd met de beslagkosten van € 524,98 alsmede met een bedrag van € 1.194,00 wegens buitengerechtelijke incassokosten, alsmede met de wettelijke rente over € 32.600,00 vanaf 17 mei 2006 tot de dag der voldoening en met veroordeling van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] in de kosten van het geding. [eisers in conventie, verweerders in reconventie] legt het volgende aan zijn vordering ten grondslag. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de koopovereenkomst binnen de tussen partijen overeengekomen termijn te ontbinden. In haar brief van van 27 maart 2006 heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] niet aangegeven dat de koopovereenkomst als ontbonden beschouwd moest worden indien [eisers in conventie, verweerders in reconventie] niet zou instemmen met de door haar verzochte verlenging van de termijn tot 1 mei 2006. Die brief kan derhalve niet als een beroep (...)''

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 52916 / HA ZA 06-256

Vonnis van 17 januari 2007

in de zaak van

[eiser sub 1 in conventie, verweerder sub 1 in reconventie] en

[eiser sub 2 in conventie, verweerder sub 2 in reconventie],

wonende te Vogelwaarde,

eisers in conventie,

verweerders in reconventie,

procureur mr. E. Bregonje,

tegen

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie],

wonende te Terneuzen,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur mr. C.T.E. Nuis.

Partijen zullen hierna [eisers in conventie, verweerders in reconventie] (in enkelvoud) en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] genoemd worden.

De procedure

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 19 juli 2006;

- de conclusie van antwoord in reconventie;

- het proces-verbaal van comparitie van 24 oktober 2006;

- de akte overlegging producties van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie];

- de akte uitlating producties van [eisers in conventie, verweerders in reconventie].

De feiten

[eisers in conventie, verweerders in reconventie] heeft op 27 januari 2006 met [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] een koopovereenkomst gesloten met betrekking tot het huis met garage, erf, tuin en toebehoren aan de [adres] in Vogelwaarde voor een bedrag van € 326.000,00. Artikel 10.2 van de door partijen ondertekende koopovereenkomst luidt als volgt:

(…) Bij ontbinding van de overeenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming zal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij een zonder rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete van € 32.600,00, zegge TWEEENDERTIGDUIZENDZESHONDERD EURO verbeuren, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal.

Artikel 16 luidt voor zover hier van belang als volgt:

Deze koopovereenkomst kan door koper worden ontbonden indien uiterlijk:

(…)

b. op 2 maart 2006 koper voor de financiering van de onroerende zaak voor een bedrag van € 359.000,00 geen hypothecaire geldlening of het aanbod daartoe van een erkende geldverstrekkende instelling heeft verkregen, zulks tegen geen hogere bruto jaarlast dan € nvt of een rentepercentage niet hoger dan 7%, bij de volgende hypotheekvorm: door koper te bepalen; (…)

Op 28 februari 2006 zijn partijen nader overeengekomen de termijn waarbinnen een beroep kon worden gedaan op de ontbindende voorwaarde te verlengen tot en met 3 april 2006.

Bij brief van 27 maart 2006 heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] meegedeeld dat de financiering niet rond was en verzocht de termijn te verlengen tot 1 mei 2006 en de datum van overdracht van het pand te verlengen tot begin juni 2006:

(…)

In vervolg op mijn brief van 27 februari 2006, m.b.t. verlenging termijn ontbindende voorwaarde financiering bovengemeld pand,

Laat ik u en de familie [eisers in conventie, verweerders in reconventie] hierbij weten, dat de financiering helaas niet rond is.

(…)

Omdat ik toch gerede kans zie de financiering wel rond te krijgen, verzoek ik de familie [eisers in conventie, verweerders in reconventie] de termijn nogmaals te verlengen met een maand tot 1 mei 2006 (zijnde de datum van de ontbindende voorwaarde van de koopovereenkomst) en de datum van overdracht van het pand te verlengen tot begin juni 2006.

Namens [eisers in conventie, verweerders in reconventie] heeft Meeùs Makelaars B.V. te Terneuzen [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] bij brief van 3 april 2006 meegedeeld niet akkoord te gaan met de gevraagde verlenging van de termijn. Zij schrijft:

(…)

Op 28 maart jl. hebben wij van u een brief ontvangen met daarin het verzoek om datum van de ontbindende voorwaarde wederom te verlengen, in dit geval tot begin juni 2006.

(…)

Na overleg met onze opdrachtgever is besloten geen uitstel meer te verlenen met betrekking tot ontbindende voorwaarden.

Bij brief van 25 april 2006 heeft Meeùs Makelaars B.V. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] namens [eisers in conventie, verweerders in reconventie] in gebreke gesteld en haar een termijn gegund tot 1 mei 2006 om te bevestigen dat zij de koopovereenkomst gestand zou doen. [eisers in conventie, verweerders in reconventie] heeft de koopovereenkomst bij brief van 11 mei 2006 ontbonden en aanspraak gemaakt op de contractuele boete van 10% van de koopsom. [eisers in conventie, verweerders in reconventie] heeft ter verzekering van zijn vordering ten laste van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] beslag gelegd onder de ABN-AMRO bank en onder de Stichting Regiobank.

Het geschil

in conventie

[eisers in conventie, verweerders in reconventie] vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] veroordeelt tot betaling van € 32.600,00, vermeerderd met de beslagkosten van € 524,98 alsmede met een bedrag van € 1.194,00 wegens buitengerechtelijke incassokosten, alsmede met de wettelijke rente over € 32.600,00 vanaf 17 mei 2006 tot de dag der voldoening en met veroordeling van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] in de kosten van het geding. [eisers in conventie, verweerders in reconventie] legt het volgende aan zijn vordering ten grondslag. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de koopovereenkomst binnen de tussen partijen overeengekomen termijn te ontbinden. In haar brief van van 27 maart 2006 heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] niet aangegeven dat de koopovereenkomst als ontbonden beschouwd moest worden indien [eisers in conventie, verweerders in reconventie] niet zou instemmen met de door haar verzochte verlenging van de termijn tot 1 mei 2006. Die brief kan derhalve niet als een beroep op de ontbindende voorwaarde worden aangemerkt. Eerst bij brief van 24 april 2006 heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] een beroep gedaan op de ontbindende voorwaarde. De tussen partijen overeengekomen termijn was toen echter reeds verstreken. [eisers in conventie, verweerders in reconventie] heeft bij brief van 11 mei 2006 de koopovereenkomst ontbonden en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] gesommeerd de contractuele boete binnen vijf dagen te voldoen. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] heeft aan die sommatie geen gevolg gegeven

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] voert verweer. Bij brief van 27 maart 2006 heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] verzocht de termijn te verlengen tot begin 1 mei 2006. Op zaterdag 1 april 2006 heeft [eisers in conventie, verweerders in reconventie] telefonisch contact met haar opgenomen en haar via het antwoordapparaat verzocht om hem terug te bellen. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] heeft op 2 april 2006 telefonisch contact gehad met [eisers in conventie, verweerders in reconventie]. [eisers in conventie, verweerders in reconventie] heeft in het telefoongesprek duidelijk gemaakt dat hij geen problemen had met het gevraagde uitstel. De heer [F.] heeft het telefoongesprek via de speaker gevolgd. Op 4 april 2006 ontving [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] echter de brief van Meeùs Makelaars B.V. te Terneuzen, gedateerd 3 april 2006, met de mededeling dat, in tegenstelling tot de telefonische mededeling van [eisers in conventie, verweerders in reconventie], geen uitstel meer zou worden verleend. [eisers in conventie, verweerders in reconventie] heeft op 6 april 2006 telefonisch contact opgenomen met de heer [R.] van de Regiobank te Kloosterzande. [R.] en [eisers in conventie, verweerders in reconventie] hebben een afspraak gemaakt voor woensdag 19 april 2006. Die afspraak is wegens ziekte van [R.] niet doorgegaan. Na overleg met notaris Herwig heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] bij brief van 24 april 2006 (tijdig) een beroep gedaan op de ontbindende voorwaarde. Voor zover de rechtbank van oordeel zou zijn dat de termijn niet is verlengd tot 1 mei 2006, dient de brief van 27 maart 2006 te worden beschouwd als de mededeling waarbij [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] een beroep doet op de ontbindende voorwaarde

in reconventie

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] vordert betaling van de in de alinea's 18,19 en 20 van haar conclusie genoemde bedragen en opheffing van de gelegde beslagen binnen een dag na betekening van het vonnis en veroordeling van [eisers in conventie, verweerders in reconventie] in de kosten van de procedure in conventie en in reconventie.

[eisers in conventie, verweerders in reconventie] voert verweer. Hij heeft de beslagen rechtmatig gelegd. [eisers in conventie, verweerders in reconventie] betwist dat hij in het telefoongesprek op 2 april 2006 heeft ingestemd met een verlenging van de termijn. Na 4 april 2006 kon de overeenkomst niet meer door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] ontbonden worden op grond van het feit dat zij de financiering niet rond zou krijgen. Het door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] in haar brief van 24 april 2006 gedane beroep mist het beoogde rechtsgevolg. Ook haar brief van 27 maart 2006 kan niet gelden als een beroep op de ontbindende voorwaarde. Zij heeft in die brief slechts aangegeven dat de financiering nog niet rond was; zij heeft in die brief niet een beroep op een ontbindende voorwaarde gedaan. Subsidiair betwist [eisers in conventie, verweerders in reconventie] de door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] gestelde schade. Zij heeft geen stukken overgelegd waaruit de misgelopen renteopbrengsten blijken of waarin anderszins haar schade wordt geconcretiseerd.

De beoordeling

in conventie en in reconventie

Op 28 februari 2006 zijn partijen nader overeengekomen, de termijn waarbinnen [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] een beroep kon doen op de ontbindende voorwaarde, te verlengen tot en met 3 april 2006. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] heeft binnen die termijn, bij brief van 27 maart 2006, meegedeeld dat zij de financiering niet rond had en verzocht de termijn te verlengen tot 1 mei 2006. [eisers in conventie, verweerders in reconventie] heeft bij monde van Meeùs daar niet mee ingestemd. Op dat moment was het voor hem duidelijk dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] de financiering niet rond had en ook niet meer rond zou krijgen en de overeenkomst niet kon nakomen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft [eisers in conventie, verweerders in reconventie] de mededeling van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] niet anders kunnen opvatten dan als een beroep op de ontbindende voorwaarde. Daar doet niet aan af dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] nadien nog tevergeefs pogingen heeft gedaan om de financiering alsnog rond te krijgen. De rechtbank is derhalve van oordeel dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] de overeenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden. Dat leidt er toe dat de rechtbank de vorderingen van [eisers in conventie, verweerders in reconventie] zal afwijzen.

Het vorenstaande brengt met zich dat de rechtbank de vordering van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] tot opheffing van de gelegde beslagen zal toewijzen. Zij is evenwel van oordeel dat zij haar vordering tot vergoeding van de bedragen genoemd in de alinea's 18, 19 en 20 van haar conclusie, onvoldoende heeft onderbouwd. Zij zal dat onderdeel van de vordering derhalve afwijzen.

[eisers in conventie, verweerders in reconventie] dient als de voor het grootste gedeelte in het ongelijk te stellen partij zowel in conventie als in reconventie te worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

De beslissing

De rechtbank

in conventie

- wijst de vorderingen van [eisers in conventie, verweerders in reconventie] af;

- veroordeelt [eisers in conventie, verweerders in reconventie] in de proceskosten aan de zijde van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] gevallen en tot op heden begroot op € 2.202,50;

- verklaart dit vonnis voor wat betreft de proceskosten uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

- veroordeelt [eisers in conventie, verweerders in reconventie] om de ten laste van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] gelegde beslagen binnen één dag na betekening van dit vonnis op te heffen;

- veroordeelt [eisers in conventie, verweerders in reconventie] in de proceskosten aan de zijde van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] gevallen en tot op heden begroot op € 723,75;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.C. de Regt en in het openbaar uitgesproken op 17 januari 2007.?