Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2006:AZ1155

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
09-03-2006
Datum publicatie
30-10-2006
Zaaknummer
51592 KG 06-42
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

eisers c.s. vorderen, kort samengevat en bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, primair heraansluiting van de nutsvoorzieningen en subsidiair subsidiair aansluiting van de nutsvoorzieningen tegen voldoening door [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. van een bedrag aan aan- en afsluitkosten tot een bedrag van maximaal € 500,00.

De vordering op grond waarvan afsluiting heeft plaatsgevonden betreft in hoofdzaak de eindafrekening over 2005. Deze eindafrekening is pas voor het eerst op 17 februari 2006 aan [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. gezonden met het verzoek om deze te voldoen vóór 27 februari 2006, bij gebreke waarvan afsluiting plaats zal vinden. Gelet op de hoogte van het bedrag van die eindafrekening is de door Aquastaete in acht genomen betalingstermijn en de daaropvolgende termijn voor afsluiting onredelijkheid kort geweest. Hetzelfde geldt des te meer voor de voorschotnota over de maanden januari en februari 2006.

primaire vordering wordt toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

Vonnis van 9 maart 2006 in de zaak van:

Kort gedingnr.: 42/2006

[eiser in conventie, gedaagde in reconventie su[eisers in conventie, gedaagden in reconventie] en [eiser in conventie, gedaagde in reconventie sub 2],

wonende te Bruinisse, gemeente Schouwen-Duiveland,

eisers in conventie,

gedaagden in reconventie,

procureur: mr. C.T.E. Nuis,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Resort Aquastaete B.V.,

gevestigd te Bruinisse, gemeente Schouwen-Duiveland,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur: mr. C.J. IJdema,

advocaat: mr. L.P. Kabel te Eindhoven.

1. Het verloop van het geding

Partijen worden verder aangeduid als [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. en Aquastaete.

Het dossier bevat de volgende processtukken:

- dagvaarding;

- brief d.d. 6 maart 2006 met producties zijdens [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s.;

- brief d.d. 7 maart 2006 met producties, tevens houdende eis in reconventie zijdens Aquastaete;

- pleitaantekeningen zijdens beide partijen.

De zaak is behandeld ter terechtzitting van 7 maart 2006, waarvan proces-verbaal is opgemaakt.

2. De feiten

In conventie en in reconventie:

2.1. [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. zijn eigenaar van de woning op het park Aquastaete te Bruinisse, gemeente Schouwen-Duiveland, met huisnummer [nummer]. Zij bewonen de woning sinds medio 2003.

De nutsvoorzieningen ten behoeve van die woning worden door Aquastaete geleverd.

2.2. Over betaling van de periodieke voorschotten voor de nutsleveringen zijn tussen partijen geschillen gerezen. Voor wat betreft (een gedeelte van) het jaar 2004 maken deze geschillen onderdeel uit van een tussen partijen aanhangige procedure bij deze rechtbank met rolnummer 571/05. Bij akte ter rolzitting van 8 maart 2006 dient Aquastaete haar vordering terzake de nutsvoorzieningen nader te onderbouwen.

2.3. Bij brief d.d. 17 februari 2006 heeft Aquastaete de eindafrekening 2004, de eindafrekening 2005, twee voorschotnota’s over 2005 en de eerste voorschotnota over 2006 aan [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. in rekening gebracht.

In die brief is, voorzover van belang, het navolgende opgenomen:

“(…)

Wij geven u na dagtekening een uiterste termijn, waarbinnen de totale vordering ten aanzien van nuts ad € 1.885,36 ontvangen dient te zijn op ons bankrekeningnummer 59.79.99.910 t.n.v. Resort Aquastaete B.V.

(…)

Indien wij het bedrag vóór 27 februari 2006 niet ontvangen hebben, dan zullen wij diezelfde dag onherroepelijk overgaan tot afsluiting van uw gas, water, elektra en CAI.

Wij wijzen u erop dat wij kosten van afsluiting welke € 1465,- bedragen en de kosten van heraansluiting, welke eveneens € 1465,- bedragen, door u dan ook integraal voldaan dienen te worden alvorens tot heraansluiting wordt overgegaan.

(…).”

2.4. Op 3 maart 2006 heeft Aquastaete alle nutsleveringen ten behoeve van de woning van [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. afgesloten.

2.5. [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. hebben voormeld bedrag van € 1.885,36 tot op heden niet voldaan.

3. Het geschil

In conventie en in reconventie:

3.1. [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. vorderen, kort samengevat en bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, primair heraansluiting van de nutsvoorzieningen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom, subsidiair aansluiting van de nutsvoorzieningen tegen voldoening door [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. van een bedrag aan aan- en afsluitkosten tot een bedrag van maximaal € 500,00 en veroordeling van Aquastaete in de kosten van het geding.

[eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. stellen daartoe primair dat afsluiting van de nutsvoorzieningen door Aquastaete onrechtmatig is en disproportioneel. Aquastaete dient de openstaande vorderingen via de gebruikelijke juridische weg te innen in de reeds aanhangige bodemprocedure. Voorts waren de afrekeningen tot een bedrag van € 1.612,04 ten tijde van de afsluiting nog slechts twee weken oud, zodat deze nog niet opeisbaar waren. Er is geen redelijke betalingstermijn in acht genomen, zodat het niet aangaat om na een zeer korte betalingstermijn tot afsluiting over te gaan. De twee voorschotnota’s over 2005 stonden nog open in verband met een geschil tussen partijen over creditering wegens vermindering energiebelasting, maar zijn in feite al verrekend met de voorschotnota over 2006, omdat de meterstanden op 9 februari 2006 zijn opgenomen. Nu Aquastaete onterecht tot afsluiting is overgegaan, zijn [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. derhalve geen aan- en afsluitkosten verschuldigd aan Aquastaete.

Subsidiair stellen [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. dat een bedrag voor aan- en afsluitkosten van maximaal

€ 500,00 marktconform is.

[eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. stellen verder dat zij bereid zijn om het bedrag van € 1.885,36 aan Aquastaete te voldoen, maar dat dit niet voor 27 februari 2006 is gelukt, omdat het inkomen toen nog niet was ontvangen. [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. zeggen voorts toe dat zij de door Aquastaete opgestelde voorschotnota’s over 2006 zullen betalen.

3.2. Aquastaete voert verweer en vordert in reconventie, kort samengevat en bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, betaling van een bedrag van € 1.885,36, vermeerderd met de wettelijke rente, met veroordeling van [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. in de kosten van het geding.

In voorwaardelijke reconventie vordert Aquastaete, kort samengevat en bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, betaling van een waarborgsom voor de betaling van nutsvoorzieningen over zes maanden en betaling van een bedrag aan aan- en afsluitkosten voor de nutsvoorzieningen.

Aquastaete stelt dat er al sinds het begin van de leveringen aan [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. sprake is van betalingsproblemen. Uiteindelijk heeft Aquastaete in een bodemprocedure betaling gevorderd van de onbetaald gebleven nota’s, waaronder de verzonden voorschotnota’s voor het tweede half jaar over 2004. Door de handelwijze van [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. was Aquastaete niet eerder in staat om een eindafrekening over 2004 op te stellen.

[eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. zijn in gebreke gebleven om eindafrekeningen over 2004 en 2005 en twee voorschotnota’s over 2005 en één over 2006 te betalen. Al deze facturen waren op het moment van afsluiting opeisbaar. Gelet hierop en op de jurisprudentie inzake energieleveranties heeft Aquastaete zich terecht op haar opschortingsbevoegdheid beroepen en de nutsleveringen afgesloten toen betaling door [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. uitbleef. In dit kader maakt het niet uit welk bedrag aan openstaande facturen nog openstaat.

Gelet op de omstandigheid dat [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. nalatig zijn in de betaling van de energienota’s heeft Aquastaete recht en belang bij de ingestelde vordering in (voorwaardelijke) reconventie. In verband met de negatieve betalingservaringen met [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. en teneinde haar risico’s te beperken is het redelijk dat [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. een waarborgsom betalen voor toekomstige nutsleveringen indien de nutsleveringen weer dienen te worden hervat. In dat geval dienen [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. ook de aan- en afsluitkosten te voldoen, aangezien het aan [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. is te wijten dat Aquastaete zich op haar opschortingsrecht heeft beroepen.

4. De beoordeling

In conventie:

4.1. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de vordering van Aquastaete als gevolg van de nutsleveringen ten tijde van het afsluiten van de nutsleveringen aan [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. reeds opeisbaar waren.

De vordering op grond waarvan afsluiting heeft plaatsgevonden betreft in hoofdzaak de eindafrekening over 2005. Deze eindafrekening is pas voor het eerst op 17 februari 2006 aan [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. gezonden met het verzoek om deze te voldoen vóór 27 februari 2006, bij gebreke waarvan afsluiting plaats zal vinden. Gelet op de hoogte van het bedrag van die eindafrekening is de door Aquastaete in acht genomen betalingstermijn en de daaropvolgende termijn voor afsluiting onredelijkheid kort geweest. Hetzelfde geldt des te meer voor de voorschotnota over de maanden januari en februari 2006. Hierbij komt dat uit de overgelegde stukken blijkt dat voor in het verleden door Aquastaete aan [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. verzonden nota’s wegens levering nutsvoorzieningen over het algemeen een betalingstermijn van 14 tot 30 dagen door Aquastaete is gehanteerd. Bovendien is een gedeelte van de vordering van Aquastaete, ten aanzien van 2004, onderdeel van de tussen partijen aanhangige bodemprocedure, zodat het niet aangaat om daarvan thans betaling te verkrijgen onder dreiging van afsluiting van de nutsvoorzieningen. De omstandigheid dat ook een nog openstaand bedrag uit 2005 in de onderhavige vordering is verdisconteerd, waarvoor al eerder betaling van [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. is verzocht door Aquastaete, maakt het voorgaande, mede gelet op de hoogte van dat bedrag, niet anders.

In het licht van het bovenstaande kon Aquastaete ten tijde van de afsluiting van de nutsvoorzieningen daartoe in redelijkheid niet overgaan. Nu afsluiting wel heeft plaatsgevonden, zal zij worden veroordeeld om de nutsleveringen aan [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. weer te hervatten. De kosten die daarmee gepaard gaan, de af- en aansluitkosten, dienen gelet op het vorenstaande voor rekening van Aquastaete te blijven.

De primaire vordering van [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. zal dan ook worden toegewezen.

In reconventie:

4.2. Nu [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. ter zitting hebben aangegeven in staat en bereid te zijn om de vordering van Aquastaete ter hoogte van een bedrag van € 1.885,36 te zullen voldoen, zal deze vordering van Aquastaete worden toegewezen op onderstaande wijze. Gelet op hetgeen onder 4.1. is overwogen zal de termijn waarbinnen betaling dient plaats te vinden in redelijkheid worden bepaald op veertien dagen na betekening van dit vonnis en zal de vordering pas vanaf die datum worden vermeerderd met de wettelijke rente tot de dag der algehele voldoening.

4.3. Ten aanzien van de vorderingen van Aquastaete in voorwaardelijke reconventie wordt als volgt overwogen.

Gelet op het bovenoverwogene en de omstandigheid dat [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. ter zitting hebben toegezegd dat zij de door Aquastaete opgestelde voorschotnota’s voor 2006 zal betalen, bestaat geen aanleiding voor een veroordeling van [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. tot betaling van een waarborgsom terzake toekomstige nutsleveranties.

Aangezien onder 4.1. reeds is overwogen dat de kosten voor af- en aansluiting van de nutsleveranties ten behoeve van [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. voor rekening van Aquastaete dienen te blijven, zal de vordering van Aquastaete ertoe strekkende dat [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. die kosten dienen te voldoen, worden afgewezen.

In conventie en in reconventie:

4.4. In de omstandigheden van het geval en nu partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld, zullen de proceskosten worden gecompenseerd zo dat iedere partij de eigen kosten draagt.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- gebiedt Aquastaete om binnen vierentwintig uur na betekening van dit vonnis de nutsvoorzieningen ten behoeve van de woning van [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. op het park Aquastaete te Bruinisse met huisnummer [nummer] opnieuw aan te sluiten, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,00 per dag voor iedere dag dat Aquastaete hiermee in gebreke is, met een maximum van € 50.000,00;

- compenseert de proceskosten zo dat iedere partij de eigen kosten draagt;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd;

in reconventie:

- veroordeelt [eisers in conventie, gedaagden in reconventie] c.s. om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Aquastaete te voldoen een bedrag van € 1.885,36, vermeerderd met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- compenseert de proceskosten zo dat iedere partij de eigen kosten draagt;

- wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.A. Witsiers, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzit-ting van 9 maart 2006 in tegenwoordigheid van de griffier.

cb