Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2006:AZ0998

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
20-09-2006
Datum publicatie
26-10-2006
Zaaknummer
54007 KG 06-164
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

vordering tot opheffing van gelegd beslag.

''...Uit de overeenkomst valt niet op te maken dat partijen een gezamelijke verantwoordelijkheid dragen, althans bedoeld hebben te dragen, voor de financiering van de door Ecoparks te verkopen en bouwen woningen....''

vordering wordt toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

Vonnis van 20 september 2006 in de zaak van:

Kort gedingnr.: 164/2006

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Camping De Paardekreek Kortgene B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Kortgene, gemeente Noord-Beveland,

eiseres,

procureur: mr. J.B. de Meester,

tegen:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Ecoparks Bouw- en Projectontwikkeling B.V.,

gevestigd te Noordwelle, gemeente Schouwen-Duiveland,

gedaagde,

procureur: mr. B. van Leeuwen.

1. Het verloop van het geding

Partijen worden verder aangeduid als de Camping en Ecoparks.

Het dossier bevat de volgende processtukken:

- dagvaarding met produkties;

- produktie zijdens de Camping ter griffie ingekomen bij faxbrief van 9 september 2006;

- akte overlegging stukken in kort geding zijdens Ecoparks;

- pleitnota’s zijdens beide partijen.

De zaak is behandeld ter terechtzitting van 20 september 2006, waarvan proces-verbaal is opgemaakt.

2. De feiten

2.1. Door de Camping en Ecoparks is, geruime tijd, overleg gevoerd over het tot stand komen van een samenwerkingsovereenkomst met als doel het gezamenlijk ontwikkelen en bouwen van een bungalowpark op gronden die toebehoorden aan de Camping waarbij Ecoparks als aannemer optreedt en de Camping de gronden beschikbaar stelt.

2.2. De overeenkomst is uiteindelijk op of omstreeks19 mei 2004 tot stand gekomen tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Villapark De Paardekreek B.V. – verder het Villapark – en Ecoparks.

2.3. De grond zal worden ingebracht door het Villapark.

Ingevolge de samenwerkingsovereenkomst neemt het Villapark onder andere het initiatief tot (en draagt de kosten van) de aanlegwerkzaamheden van leidingnetten voor nutsvoorzieningen zoals gas, water, elektriciteit, telefoon en kabeltelevisie. De nutsvoorzieningen en infrastructuur zullen in de grond van het Villapark worden gelegd. Ecoparks zal onder andere het bouwplan realiseren.

2.4. Artikel 6 van de samenwerkingsovereenkomst luidt, voor zover van belang:

(…)

“De kosten en risico van de infrastructuur is voor rekening van de Paardekreek en voor de villa’s voor Ecoparks.”

Artikel 11 “Financiële bepalingen” luidt, voor zover van belang:

a. de Paardekreek realiseert zijn aandeel in het project voor zijn rekening en risico.

De door de nutsbedrijven aan de gemeente in rekening te brengen kosten voor dit project zijn voor rekening van de Paardekreek.

2.5. Met op 31 augustus 2006 daartoe verleend verlof op het door Ecoparks als verzoekster ten laste van Camping De Paardekreek B.V. ingediende verzoekschrift tot het leggen van conservatoir derdenbeslag is op 3 september 2006 op verzoek van Ecoparks conservatoir derdenbeslag gelegd onder de ING Bank N.V. kantoorhoudende te Goes, ten laste van Camping De Paardekreek B.V., op alle gelden die de ING Bank van N.V. Camping De Paardekreek B.V. onder zich heeft. Het beslag is door Ecoparks gelegd ter verzekering van een vordering met inbegrip van rente en kosten voorlopig begroot op € 850.000,--. Het beslag heeft doel getroffen voor een bedrag van € 385.000,--.

3. Het geschil

3.1. De Camping vordert, kort samengevat, het door Ecoparks gelegde beslag op te heffen met veroordeling van Ecoparks in de kosten van de procedure, een bedrag van € 69,-- ter zake van ING Bank bij haar in rekening gebrachte beslagkosten daaronder begrepen.

3.2. De Camping voert daartoe primair aan dat de in het verzoekschrift tot het leggen van conservatoir derdenbeslag vermelde rechtspersoon Camping De Paardekreek B.V. niet bestaat zodat het beslag geen doel heeft getroffen. Aangezien de ING Bank een andere mening is toegedaan en van oordeel is dat de gelden van de Camping door het beslag worden getroffen heeft de Camping recht en belang bij de opheffing.

3.3. Voorts voert de Camping aan dat het beslag onrechtmatig is omdat Ecoparks de rechtbank in haar verzoekschriften tot het verkrijgen van toestemming voor het leggen van het beslag verkeerd heeft voorgelicht. De Camping is geen partij bij de samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen het Villapark en Ecoparks. De Camping staat dus geheel buiten de vordering waarvoor thans door Ecoparks beslag is gelegd of deze nu een probleem van Ecoparks met de financiering betreffen of Ecoparks aanspraak maakt op een zeker deel van de winst. De vordering is ongegrond en het bedrag waarvoor beslag wordt gelegd is niet onderbouwd. De omvang van de vordering die Ecoparks stelt te hebben kan dan ook niet worden vastgesteld.

De conclusie van Ecoparks dat er winst is geïncasseerd die beschikbaar zou moeten worden gehouden voor het project wordt niet gerechtvaardigd door de inhoud van de tussen het Villapark en Ecoparks gesloten overeenkomst.

Uit de omstandigheid dat Ecoparks eind juni haar aannemer de Bouwcombinatie schriftelijk heeft meegedeeld niet meer te kunnen betalen en de aannemer verzocht heeft om de bouw stil te leggen, zonder een beroep te doen op het Villapark of de Camping, blijkt dat de bouw en de financiering daarvan de eigen verantwoordelijkheid van Ecoparks was.

Het als produktie 2 door Ecoparks overgelegde e-mailbericht van notaris [notaris] wordt door Ecoparks niet goed gelezen. Daarin staat niet meer dat er eventueel geld kan worden geleend.

3.4. Ecoparks bestrijdt dat de Camping geen partij is bij de samenwerkingsovereenkomst. Het overleg in het kader van de totstandkoming van de overeenkomst heeft steeds plaatsgevonden met de Camping. Het Villapark is er op het laatste moment “tussengeschoven”. Dat blijkt wel uit het feit dat het Villapark pas is opgericht bij akte van 28 mei 2004, terwijl de overeenkomst dateert van 19 mei 2004.

Uit het door Ecoparks als produktie 2 overgelegde e-mailbericht van notaris [notaris] van 14 juli 2004 blijkt dat de gelden die door het Villapark gegenereerd worden met de verkoop van de grond voor het project beschikbaar zullen blijven.

De Camping, althans haar raadsman, die er kennelijk van uitgaat dat Ecoparks zelf moet financieren, miskent dat de overeenkomst erop is gericht dat de grondeigenaar enerzijds en de ontwikkelaar/aannemer anderzijds gezamenlijk een project tot stand brengen. Daaraan doet het tussenschuiven van het Villapark niet af.

Het beslag is niet gelegd ter zake van het nemen van een deel van de winst maar ten behoeve van het financieren van het project. Ecoparks streeft niet meer na dan dat het Villapark de gelden die zij bij verkoop van woningen ontvangt voor de grond, aan het project dienstbaar houdt en beschikbaar stelt zoals ook Ecoparks dat doet met de opbrengst uit de aannemingsovereenkomsten waaraan geen winst kleeft. Door de gelden niet voor het project beschikbaar te houden handelt het Villapark in strijd met de geest en de bedoeling van de overeenkomst.

4. De beoordeling

4.1. Gelet op de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst heeft deze tot doel het door het Villapark en Ecoparks gezamenlijk ontwikkelen en bouwen van een bungalowpark op gronden die toebehoorden aan de Camping waarbij Ecoparks als aannemer optreedt en de Camping/het Villapark de gronden beschikbaar stelt. Daarnaast blijkt uit de inhoud van de overeenkomst dat partijen volkomen gescheiden verantwoordelijkheden hebben.

Het Villapark is verantwoordelijk voor het terrein, de indeling, nutsvoorzieningen en de infrastructuur en Ecoparks voor de woningen.

4.2. Uit de overeenkomst valt niet op te maken dat partijen een gezamelijke verantwoordelijkheid dragen, althans bedoeld hebben te dragen, voor de financiering van de door Ecoparks te verkopen en bouwen woningen. In tegendeel, de voorzieningenrechter verwijst naar de inhoud van de artikelen 6 en 11 van de samenwerkingsovereenkomst zoals vorenstaand opgenomen onder punt 2.4..

Niet aannemelijk is dan ook geworden dat het Villapark althans de Camping gehouden is gelden opgekomen uit de verkoop van de grond ter beschikking te stellen voor de financiering van de door Ecoparks te bouwen woningen.

Aangezien door Ecoparks uitdrukkelijk is aangegeven dat de vordering waarvoor beslag betreft een door het Villapark te leveren bijdrage aan de financiering van de door Ecoparks te bouwen woningen, is summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door Ecoparks ingeroepen recht gebleken zodat de voorzieningenrechter het door Ecoparks ten laste van de Camping gelegde beslag zal opheffen.

De inhoud van de door Ecoparks als produktie 2 in het geding gebrachte e-mail van 14 juli 2004 van notaris [notaris] doet aan dit oordeel niet af. Uit de inhoud daarvan valt niet af te leiden dat het Villapark, in afwijking van hetgeen uit de samenwerkingsovereenkomst blijkt, mede verantwoordelijk is voor de financiering van de door Ecoparks te bouwen woningen. Nog afgezien daarvan is door de Camping aangegeven dat de e-mail van de notaris deel uitmaakt van een meeromvattende correspondentie en de inhoud daarvan in samenhang daarmee dient te worden gelezen teneinde verkeerde interpretatie van de inhoud te voorkomen.

4.3. Ecoparks zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Het door de Camping gevorderde bedrag van € 69,-- welk bedrag de ING Bank aan de Camping aan eiseres in rekening heeft gebracht voor beslagkosten zal, als onvoldoende onderbouwd, niet worden toegewezen.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- heft op het ten verzoeke van Ecoparks op 3 september 2006 ten laste van Camping De Paardekreek B.V. onder de ING Bank N.V. kantoorhoudende te Goes gelegde derdenbeslag;

- veroordeelt Ecoparks in de kosten van dit geding tot aan deze uitspraak aan de zijde van de Camping begroot op € 71,32 wegens kosten dagvaarding, € 248,-- wegens griffierechten en € 1.054,00 wegens procureurssalaris;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.A. Witsiers, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzit-ting van woensdag 20 september 2006 in tegenwoordigheid van de griffier.

MdB