Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2004:AO3774

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
16-02-2004
Datum publicatie
16-02-2004
Zaaknummer
255/2003
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Geschil over de naam van het hotel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

Vonnis van 15 januari 2004 in de zaak van:

Kort gedingnr.: 255/2003

de vennootschap onder firma Beach Hotel V.O.F.,

gevestigd te Zoutelande,

eiseres,

procureur: mr. C.J. IJdema,

advocaat: mr. M. Ellens te Amsterdam

tegen:

1. de besloten vennootschap Fletcher Hotel Group B.V., mede h.o.d.n. Hotel Zuiderduin en/of Zuiderduin Beach Hotel,

gevestigd te Vianen, alsmede gevestigd te Westkapelle,

2. de besloten vennootschap Hotel Management Group B.V.,

gevestigd te Vianen,

gedaagden,

procureur: mr. K.P.T.G. Flos,

advocaat: mr. A.W.G. Artz te Rotterdam.

1. Het verloop van het geding

Ter terechtzitting van 8 januari 2004 heeft eiseres gevorderd:

- gedaagde sub 1 te gebieden om binnen veertien dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis het gebruik van de handelsnaam 'Zuiderduin Beach Hotel' en/of de enkele toevoeging 'Beachhotel' bij de handelsnaam 'Zuiderduin' en/of 'Hotel Zuiderduin' te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,00 per overtreding respectievelijk per dag of gedeelte van een dag dat gedaagde daarmee in gebreke is;

- gedaagde sub 1 te gebieden om binnen veertien dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis het gebruik van de handelsnaam 'Zuiderduin Beachclub' en/of de enkele toevoeging 'Beachclub' bij de handelsnaam 'Zuiderduin' en/of 'Hotel Zuiderduin' te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,00 per overtreding respectievelijk per dag of gedeelte van een dag dat gedaagde daarmee in gebreke is;

- gedaagde sub 2 te gebieden om binnen veertien dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis de domeinnaam www.zuiderduinbeachhotel.nl te laten opheffen door SIDN en enig gebruik van een domeinnaam of enig ander teken met daarin het woord 'beachhotel' te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,00 per overtreding respectievelijk per dag of gedeelte van een dag dat gedaagde daarmee in gebreke is en te bepalen dat het in dezen te wijzen vonnis kan gelden als wilsverklaring van gedaagde, opdat eiseres de doorhaling van de domeinnaam zelf kan bewerkstelligen, mocht gedaagde daarmee in gebreke blijven;

- gedaagde sub 2 te gebieden om binnen veertien dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis de domeinnaam www.zuiderduinbeachclub.nl te laten opheffen door SIDN en enig gebruik van een domeinnaam of enig ander teken met daarin het woord 'beachclub' te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,00 per overtreding respectievelijk per dag of gedeelte van een dag dat gedaagde daarmee in gebreke is en te bepalen dat het in dezen te wijzen vonnis kan gelden als wilsverklaring van gedaagde, opdat eiseres de doorhaling van de domeinnaam zelf kan bewerkstelligen, mocht gedaagde daarmee in gebreke blijven;

- om voorzover nodig op grond van artikel 50 lid 6 TRIPS-verdrag een termijn, waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt, te bepalen;

- gedaagden te veroordelen in de kosten van dit geding.

Gedaagden hebben verweer gevoerd.

Na verder debat is vonnis gevraagd.

De inhoud van de overgelegde processtukken, waaronder pleitnota's en producties zijdens beide partijen, geldt als hier ingelast.

2. De feiten

In het geding wordt van de navolgende feiten uitgegaan:

2.1. Eiseres exploiteert sinds 1983 een hotelonderneming 'Beach Hotel' te Zoutelande met als bedrijfsomschrijving 'hotelbedrijf, restaurantbedrijf en cafébedrijf' en zij staat als zodanig sinds 4 maart 1986 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Zij is houdster van de domeinnaam www.beachhotel.nl en gebruikt deze ter promotie van haar hotelfaciliteiten.

2.2. Hotel Zuiderduin te Westkapelle bestaat reeds vijfentwintig jaar en wordt sedert 1998 geëxploiteerd door gedaagde sub 1.

2.3. Beide hotels bevinden zich op ongeveer 2,5 kilometer afstand van elkaar en liggen beiden door de duinen gescheiden van het strand.

2.4. Medio 2003 heeft gedaagde sub 1 de handelsnaam van Hotel Zuiderduin gewijzigd in 'Zuiderduin Beachhotel'.

2.5. Gedaagde sub 2 is bestuurster van gedaagde sub 1 en sedert 30 mei 2003 houdster van de domeinnamen www.zuiderduinbeachhotel.nl en www.zuiderduinbeachclub.nl. Op deze websites wordt promotie gemaakt voor en is informatie te vinden over Zuiderduin Beachhotel.

2.6. Zuiderduin Beachhotel is door eiseres bij brief d.d. 17 juni 2003 aangeschreven en gesommeerd om het gebruik van de handelsnaam 'Zuiderduin beachhotel' en 'Zuiderduin beachclub' te staken en gestaakt te houden, aan welke sommatie zij geen gehoor heeft gegeven.

3. Het geschil

3.1. Eiseres stelt dat gedaagden een inbreuk maken op haar handelsnaamrecht, dan wel onrechtmatig handelen jegens haar door een slechts in geringe mate afwijkende jongere handels- en domeinnaam te voeren. Door de slechts in geringe mate afwijkende handels- en domeinnaam in combinatie met de geringe afstand tussen beide hotels, de omstandigheid dat beide hotels in dezelfde branche opereren, alsmede de omstandigheid dat beide partijen actief zijn op het internet en de genoten regionale bekendheid van het Beach Hotel is gevaar voor verwarring te duchten. Maatstaf voor de beoordeling of sprake is van gevaar voor verwarring is het oordeel van het op normale wijze -dus niet goed- oplettend en onderscheidend publiek. Dit verwarringsgevaar heeft zich bij leveranciers en gasten reeds verwezenlijkt, zodat het gebruik van die naam door gedaagden gestaakt dient te worden. De in het geding zijnde handels- en domeinnamen worden ook feitelijk gehanteerd. Eiseres stelt verder dat de toevoeging Zoutelande aan haar handelsnaam geen afzonderlijke betekenis toekomt en Beach Hotel heeft te gelden als het meest kenmerkende onderdeel van de handelsnaam. Beach Hotel is geen gangbaar Nederlands woord en eiseres gebruikt het zelfstandig, soms met de toevoeging Zoutelande, waardoor de naam onderscheidend vermogen heeft gekregen. Bovendien monopoliseert eiseres het woord niet voor andere bedrijven die vergelijkbare producten of diensten in de markt brengen in andere regio's in Nederland en die onder die naam handelen. Voorts stelt eiseres dat de handelsnaamwet geen al te strenge eisen stelt aan het onderscheidend vermogen van de naam, dus ook al zou het woord beschrijvend zijn, dan nog kan dit onderscheidend vermogen bezitten door het gebruik.

Gelet op de wijze van weergave en de lay-out in haar presentatie kiezen gedaagden ervoor om juist 'beachhotel en beachclub' te benadrukken.

3.2. Gedaagden stellen dat eiseres feitelijk in de externe communicatie haar vestigings-plaats Zoutelande aan haar handelsnaam toevoegt. De aanduiding Beach Hotel is beschrijvend voor de aard en de ligging van het hotel en levert op zich geen identificatie van een onderneming voor het publiek op. Voorts stellen gedaagden dat partijen zich ieder op een ander segment van de markt richten, zodat geen gevaar voor verwarring is te duchten. Bovendien geniet de naam Beach Hotel geen bijzondere bekendheid, hetgeen ook blijkt uit de weigering van het Benelux Merkenbureau om de aanduiding Beach Hotel als merk te deponeren. De aanduidingen beachhotel en beachclub zijn weliswaar Engelstalige benamingen, maar hebben thans in Nederland een louter beschrijvende betekenis verkregen, hetgeen ook volgt uit de thans geldende jurisprudentie, en dit levert een beperkte beschermingsomvang op. Gedaagden gebruiken de beschrijvende benaming eveneens, maar voegen daaraan een onderscheidend element 'Zuiderduin' toe. Voorts wordt de benaming veelvuldig gebruikt door andere ondernemingen. Bovendien schrijven gedaagden beach en hotel aan elkaar, zodat ook geen sprake is van een in geringe mate afwijkende handelsnaam en zijn de beide hotels -hoewel op een gering aantal kilometers afstand van elkaar gelegen- in verschillende plaatsen gevestigd, zodat ook op dit punt geen gevaar voor verwarring valt te duchten. Gedaagden betwisten dat zich reeds een geval van verwarring heeft voorgedaan. Hiervoor dient te worden uitgegaan van het normaal oplettende relevante publiek. Gedaagden voeren nog aan dat zij de toevoeging 'beachhotel' slechts hanteren om aan te geven dat het hotel dichtbij het strand is gevestigd. Gedaagden stellen dat er voor eiseres geen grond bestaat om zich op basis van de handelsnaam Beach Hotel te verzetten tegen het gebruik van de naam 'beachclub'. Voorts heeft eiseres geen andere bijzondere omstandigheden gesteld waaruit volgt dat gedaagden jegens haar onrechtmatig hebben gehandeld.

4. De beoordeling

4.1. Voorop gesteld wordt dat zuiver beschrijvende elementen niet door middel van handelsnamen mogen worden gemonopoliseerd. In de Nederlandse taal worden in toenemende mate Engelstalige woorden gebruikt. Het woord Beach Hotel is in de Nederlandse taal een niet ongebruikelijke aanduiding om aan te geven dat een hotel zich aan of dichtbij het strand bevindt. Dit blijkt ook uit de overgelegde lijst van internet en de Kamer van Koophandel. Deze ontwikkeling brengt met zich mee dat de handelsnaam 'Beach Hotel', ook al is de bekendheid daarvan wellicht door haar eigen activiteiten gegroeid, tegelijkertijd in belangrijke mate aan onderscheidende kracht heeft ingeboet. Hierdoor kan eiseres deze thans gangbare woordcombinatie niet monopoliseren en staat het andere ondernemingen vrij om deze woordcombinatie in hun handelsnaam op te nemen, tenzij beide handelsnamen in hun geheel beschouwd toch een zo grote gelijkenis vertonen dat dientengevolge alsnog verwarring bij het normaal oplettende, relevante publiek te duchten is.

In concreto is geen sprake van een dermate grote gelijkenis dat gevaar voor verwarring te duchten valt. Door gedaagden wordt de woordcombinatie vermeld achter of onder de naam 'Zuiderduin'. Aldus is het meest kenmerkende bestanddeel van de handelsnaam, mede gelet op de hiervoor geschetste taalontwikkeling in Nederland- het woord 'Zuiderduin', dit in tegenstelling tot 'Beach Hotel' in de handelsnaam van eiseres. Bovendien schrijft eiseres de handelsnaam los van elkaar en met hoofdletters en wordt daaraan regelmatig de plaatsnaam 'Zoutelande' toegevoegd. Gedaagden schrijven de handelsnaam met kleine letters en aan elkaar geschreven. Voorts zijn beide hotels, ook al op geringe afstand van elkaar, in een andere plaats gevestigd en is, gelet op hetgeen ter zitting naar voren is gebracht, aannemelijk geworden dat partijen zich in overwegende mate ieder op een ander deel van de toeristenmarkt richten. De gegeven -betwiste- voorbeelden van concrete gevallen van verwarring tussen beide hotels doen aan het voorgaande niet af. Deze gevallen betreffen immers voorbeelden van verwarring door onoplettendheid of slordigheid, waarvoor de handelsnaamwet geen bescherming biedt.

Ten aanzien van de door gedaagden gehanteerde handelsnaam 'beachclub' geldt dat alleen het woord 'beach' overeenkomt met de door eiseres gehanteerde handelsnaam, zodat geen sprake is van een dermate grote gelijkenis dat gevaar voor verwarring valt te duchten.

In het licht van het bovenstaande moet het belang van eiseres om tegen handelsnamen waarin de woorden 'beach hotel' voorkomen toch te kunnen optreden teneinde verwatering van de eigen handelsnaam te voorkomen, wijken voor dat van die ondernemers die die woorden in hun algemeen gebruikelijk geworden betekenis in hun handelsnaam willen opnemen. Hieraan doet een eventuele bekendheid van haar handels-naam voor eiseres niet aan af.

4.3. Andere gronden voor onrechtmatig handelen door gedaagden jegens eiseres dan dat gedaagden wisten dat eiseres 'Beach Hotel' als handelsnaam voert en het eventuele gevaar voor verwarring, zijn niet gesteld en niet gebleken. Gedaagden plegen dus, gelet op het bovenstaande, geen onrechtmatige daad jegens eiseres.

4.4. In het licht van het bovenstaande zullen de vorderingen van eiseres derhalve worden afgewezen.

Hetzelfde geldt ten aanzien van de vorderingen betreffende de door gedaagden gehanteerde domeinnamen, aangezien door eiseres daartegen op dezelfde gronden wordt opgekomen als tegen de gevoerde handelsnamen.

4.5. Eiseres zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- wijst de vorderingen van eiseres af;

- veroordeelt eiseres in de kosten van het geding tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagden gezamenlijk begroot op € 205,00 wegens griffierechten en € 900,00 wegens procureurssa-laris.

Dit vonnis is gewezen door mr. L.A.M. van Dijke, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzit-ting van 15 januari 2004 in tegenwoordigheid van de griffier.