Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2011:BW6733

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
09-11-2011
Datum publicatie
29-05-2012
Zaaknummer
446249 EJ 11-282
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek tot partiële ontbinding van een arbeidsovereenkomst van een medewerkster die voor de stichting van verzoekster werkzaam is bij twee werkstichtingen, op een locatie voor 20 uren per week en op de andere locatie voor 18 uren per week als vervangster voor een arbeidsongeschikte medewerkster. Dit laatste heeft verzoekster verzuimd op te nemen in de arbeidsovereenkomst.

Verzoek ingewilligd, voor het deel van 18 uren, nu verzoekster ervoor heeft gekozen de belangen van de wederom arbeidsgeschikte medewerkster te laten prevaleren boven die van verweerster.

Vergoeding € 16.400,00 bruto (C = 1,5).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2012-0521
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton

Locatie Heerlen

Beschikking op verzoek ex artikel 7:685 BW d.d. 9 november 2011

Zaak/Rep.nr. : 446249 ej 11-282

JS

De kantonrechter

gezien het verzoekschrift van de Stichting KORAAL GROEP, gevestigd te Sittard, op 28 september 2011 ter griffie ingediend door mr. H. Frijlink te Arnhem, strekkende tot gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst, wegens gewichtige redenen met:

[verweerster], wonende te [adres], gemachtigde mr. A.W. Braam te Maren-Kessel;

voorts gezien de overige stukken, waaronder het op 18 oktober 2011 ontvangen verweerschrift, de ter zitting van 26 oktober 2011 door partijen voorgedragen pleitnotities en de aantekeningen van de mondelinge behandeling van 26 oktober 2011;

gehoord partijen.

Overweegt

1 [verweerster] is op 1 december 2001 bij (de rechtsvoorgangster van) Koraal Groep in dienst getreden als nachtdienstbegeleidster bij de stichting Op de Bies te Landgraaf en met ingang van 1 maart 2007 aldaar als vervangster werkzaam in de functie van cliëntvertrouwens-persoon, voor 18 uur per week. Met ingang van 1 december 2007 is [verweerster] naast vervangster bij Op de Bies tevens werkzaam als cliëntvertrouwenspersoon bij de stichting Maasveld te Maastricht tot en met 30 september 2010. Met ingang van 1 oktober 2010 is tussen partijen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten, waarbij [verweerster] voor 20 uren per week in de functie van cliëntvertrouwenspersoon werkzaam is bij de stichting Sint Anna te Heel en voor 18 uren als vervangster in de functie van cliënt-vertrouwenspersoon bij Op de Bies. Koraal Groep verzoekt thans gedeeltelijke ontbinding van de tussen haar en [verweerster] bestaande arbeidsovereenkomst voor 18 uren, betreffende het aantal uren dat [verweerster] binnen de werkstichting Op de Bies als vervangster in de functie van cliëntvertrouwenspersoon werkzaam is, laatstelijk voor € 1.678,75 bruto per maand, inclusief 8% vakantietoeslag en eindejaars-uitkering.

2 Koraal Groep verzoekt de gedeeltelijke ontbinding van de op 1 oktober 2010 gesloten arbeidsovereenkomst per eerst mogelijke datum, nu zij heeft verzuimd in die arbeidsovereenkomst op te nemen dat de 18 uren die [verweerster] voor Op de Bies werkzaam is enkel ter vervanging strekken van de aldaar tewerkgestelde arbeidsongeschikte cliënt-vertrouwenspersoon [cliënt-verstrouwenspersoon], die met ingang van 1 mei 2011 weer in staat is haar werkzaamheden als cliëntvertrouwenspersoon bij Op de Bies te hervatten.

Koraal Groep legt aan haar verzoek tot ontbinding gewichtige redenen ten grondslag, bestaande uit een verandering in de omstandigheden, waarbij Koraal Groep voor wat betreft de invulling van de functie van cliëntvertrouwenspersoon bij Op de Bies een belangen afweging heeft moeten maken, stellende dat de belangen van [cliënt-verstrouwenspersoon], die vanwege haar arbeidsongeschiktheidsgeschiedenis, de bijbehorende achterliggende problematiek en bijkomende omstandigheden een zeer lastige arbeidsmarktpositie heeft, zwaarder wegen dan de belangen van [verweerster], hetgeen Koraal Groep uiteindelijk heeft doen besluiten, mede op advies van een arbeidsdeskundige, om [cliënt-verstrouwenspersoon] de kans te bieden om terug te keren in de functie van cliëntvertrouwenspersoon bij Op de Bies.

3 [verweerster] verzet zich gemotiveerd tegen het verzoek. Zij stelt zich op het standpunt dat Koraal Groep haar gedurende 4,5 jaar de functie van cliëntvertrouwenspersoon heeft laten uitoefenen, eerst op basis van een contract voor bepaalde tijd, welke contract bij de derde verlenging overging in een contract voor onbepaalde tijd. Over de hele periode van 4,5 jaar heeft Koraal Groep geen informatie verstrekt aan [verweerster] over het re-integratietraject van [cliënt-verstrouwenspersoon]. [verweerster] is echter wel bij herhaling medegedeeld dat [cliënt-verstrouwenspersoon] niet zou terugkeren. Het was voor [verweerster] in ieder geval duidelijk dat voor het jaar 2010 geen rekening werd gehouden met de terugkeer van [cliënt-verstrouwenspersoon], om redenen dat de ondernemingsraad werd gevraagd [verweerster] rechtstreeks te benoemen in de functie van cliëntvertrouwenspersoon bij Op de Bies en een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden.

Op het moment dat Koraal Groep het contract van [verweerster] bij Maasveld had omgezet in een contract in de functie van cliëntvertrouwenspersoon bij St. Anna, gaf Koraal Groep pas aan dat [cliënt-verstrouwenspersoon] zou terugkeren in haar functie bij Maasveld. Er werd met geen woord gerept over een eventuele terugkeer van [cliënt-verstrouwenspersoon] bij Op de Bies.

[verweerster] is van mening dat van Koraal Groep verwacht mag worden dat zij [verweerster] tijdig zou informeren over het re-integratieproces van [cliënt-verstrouwenspersoon], dat Koraal Groep inzichtelijk maakt om welke redenen zij kiest voor terugkeer van [cliënt-verstrouwenspersoon] bij Op de Bies, dat van Koraal Groep verwacht mocht worden dat zij een bespreking zou beleggen zowel met [cliënt-verstrouwenspersoon] als met [verweerster], teneinde de belangen en wensen te inventariseren, evenals de belangen binnen haar organisatie, en dat [verweerster] er vanuit mocht gaan dat door het meer dan driemaal verlengen van het contract voor bepaalde tijd een contract voor onbepaalde tijd was ontstaan, waardoor ondanks terugkeer van [cliënt-verstrouwenspersoon] bij Maasveld de arbeidsovereenkomst met [verweerster] voor Op de Bies formeel was omgezet in een contract voor onbepaalde tijd, waaraan zij rechten mocht ontlenen.

Door [verweerster] uiteindelijk enkel nog de functie van groepsbegeleidster aan te bieden creëert Koraal Groep naar de mening van [verweerster] geen mogelijkheden om binnen de organisatie een vergelijkbare functie voor haar te vinden. [verweerster] stelt dat van haar niet verwacht kan worden dat zij haar oude functie van groepsbegeleidster oppakt, aangezien deze functie niet is te combineren met haar werk als cliëntvertrouwenspersoon bij Maasveld.

[verweerster] stelt dat haar geen verwijt valt te maken, doch wel de Koraal Groep door onduidelijke en tegenstrijdige informatie te verstrekken en haar ([verweerster]) geen vergelijkbare alternatieven aan te bieden, hetgeen gezien de omvang haar organisatie wel van Koraal Groep verwacht mocht worden.

4 Gelet op het over en weer door partijen gestelde concludeert de kantonrechter dat ten processe is gebleken dat Koraal Groep een eigen beleid heeft gevoerd en dat Koraal Groep ervoor heeft gekozen de belangen van [cliënt-verstrouwenspersoon] bij terugkeer in haar organisatie bij Op de Bies te laten prevaleren boven de belangen van [verweerster], al dan niet ondersteund door een advies van een arbeidsdeskundige. Koraal Groep heeft bij het aanbieden van het contract voor onbepaalde tijd aan [verweerster] verzuimd daarin te vermelden dat het contract slechts was voor de duur van de arbeidsongeschiktheid van [cliënt-verstrouwenspersoon] en derhalve een tijdelijk karakter had. Koraal Groep stelt dat dit contract voor wat betreft het deel van 18 uren dat [verweerster] werkzaam is bij Op de Bies als cliëntvertrouwenspersoon op een vergissing berust, althans de toevoeging mist dat dit enkel bedoeld was als vervanging gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid van [cliënt-verstrouwenspersoon]. Koraal Groep erkent dit pas in december 2010, derhalve na afsluiten van het contract, met [verweerster] te hebben besproken. Koraal Groep stelt weliswaar zich bewust te zijn van de consequenties voor [verweerster], doch is van mening dat haar beslissing getuigt van goed werkgeverschap en derhalve juist is. Zij weerspreekt [verweerster] geen passend alternatief te hebben aangeboden, [verweerster] erkent immers haar aanbod te hebben afgewezen.

De kantonrechter stelt voorop dat aan Koraal Groep een zekere mate van beleidsvrijheid toekomt ten aanzien van de wijze door wie zij de werkzaamheden in haar onderneming wenst te laten uitvoeren. [verweerster] is het daar niet mee eens en heeft de door de Koraal Groep aangeboden alternatieven geweigerd, als zijnde niet passend. Gezien de nadrukkelijk door Koraal Groep gemaakte keuze om [cliënt-verstrouwenspersoon] na integratie te laten hervatten in haar functie bij Op de Bies, levert dit een zodanige wijziging van omstandigheden op dat voor behoudt van die functie voor [verweerster] geen plaats meer is, ondanks dat dit erg zuur is voor [verweerster].

Rekeninghoudend met al hetgeen hierboven is overwogen leidt dit ertoe dat de arbeidsover-eenkomst, voor wat betreft dat deel van 18 uren dat [verweerster] als cliëntvertrouwenspersoon werkzaam is bij Op de Bies, op korte termijn dient te eindigen en wel per 1 december 2011.

5 Partijen verschillen van mening over een aan [verweerster] toe te kennen vergoeding. [verweerster] stelt zich op het standpunt dat een vergoeding ter hoogte € 40.506,00, waarbij is uitgegaan van een C-factor van 2, op zijn plaats is. Koraal Groep is van mening dat [verweerster] geen vergoeding naar billijkheid toekomt, aangezien zij zich niet als een goed werknemer gedraagt en aangeboden alternatieven niet heeft aanvaard.

De kantonrechter is van oordeel dat het vorenstaande een wijziging van omstandigheden oplevert die geheel in de risicosfeer van de Koraal Groep ligt en waarvan [verweerster] geen enkel verwijt valt te maken. De wijze waarop de overdracht van [verweerster] naar [cliënt-verstrouwenspersoon] plaatsvindt is voor de bepaling van de hoogte van de vergoeding niet relevant, nu het probleem gelegen is in het (gedeeltelijk) afscheid nemen van [verweerster] als zodanig en zij haar cliënten op zorgvuldige wijze en in overleg met haar cliënten wil overdragen. Dat past ook bij haar functie als cliëntvertrouwenspersoon. Ontevredenheid omtrent enige vorm van disfunctioneren aan de zijde van [verweerster] is ten processe noch gesteld noch gebleken.

Dit in onderling verband en samenhang bezien, gezien de duur van het dienstverband, de leeftijd van [verweerster] en het gegeven dat sprake is van een partiële ontbinding, hetgeen het vinden van ander werk voor [verweerster] bemoeilijkt, maken dat de kantonrechter het billijk acht om aan [verweerster] een vergoeding toe te kennen van, afgerond, € 16.400,00 bruto (C = 1,5).

Het verzoek van [verweerster] tot vergoeding van haar advocaatkosten c.q. de door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten ter hoogte van € 5.401,60 zal worden afgewezen, nu van buitengerechtelijke inspanningen - afgezien van de gebruikelijke kosten ter voorbereiding en instructie van de zaak - onvoldoende is gebleken.

Koraal Groep krijgt tot 25 november 2011 de gelegenheid het verzoekschrift in te trekken.

Beschikt

De kantonrechter:

stelt Koraal Groep in de gelegenheid uiterlijk 25 november 2011 het verzoek in te trekken;

voor het geval het verzoek niet tijdig wordt ingetrokken:

ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen partijen wegens gewichtige redenen, voor wat betreft het deel van 18 uren dat [verweerster] als cliëntvertrouwenspersoon werkzaam is bij Op de Bies, met ingang van 1 december 2011;

kent aan [verweerster] ten laste van Koraal Groep een vergoeding toe van € 16.400,00 bruto;

veroordeelt Koraal Groep dit bedrag tegen bewijs van kwijting aan [verweerster] of aan een door haar aan te wijzen derde te voldoen;

compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij haar eigen kosten draagt;

wijst af het meer of anders verzochte;

en voor het geval het verzoek tijdig wordt ingetrokken:

veroordeelt Koraal Groep in de proceskosten aan de zijde van [verweerster], tot de uitspraak van deze beschikking begroot op € 400,00 aan salaris gemachtigde.

Aldus gegeven en in het openbaar uitgesproken door mr. A.C. Oosterman-Meulenbeld, kantonrechter, in tegenwoordigheid van de griffier.