Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2010:BO7615

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
09-11-2010
Datum publicatie
17-12-2010
Zaaknummer
396134 CV EXPL 10-9632
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Kort geding. Loonvordering en wedertewerkstelling. Het bestaan van de arbeidsovereenkomst. De vrouw werkt in de BV waarvan de man directeur en enig aandeelhouder is. Uit de gestelde feiten en omstandigheden acht de kantonrechter het voorshands aannemelijk dat in een bodemprocedure wordt geoordeeld dat tussen partijen, die echtelieden zijn, een arbeidsovereenkomst bestaat die niet beeindigd is. Dat de werkgever, waarvan de man directeur en enig aandeelhouder is, de werkzaamheden van de vrouw richting fiscus heeft geformaliseerd als een arbeidsovereenkomst en de vrouw op de loonlijst van de BV heeft geplaatst om zo fiscaal voordeel daarvan te kunnen genieten en het niet de bedoeling was dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst maar van een overeenkomst tot het leveren van diensten leidt niet tot een ander voorlopig oordeel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2010-0999
RFR 2011/52
FJR 2011/58 met annotatie van IP
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton

Locatie Heerlen

zaakno: 396134 CV EXPL 10-9632

typ: YT

coll:

Vonnis van de kantonrechter ex artikel 254 Rv d.d. 09 november 2010.

Inzake:

[eiseres],

wonende te [adres],

eiseres, verder te noemen: [eiseres],

gemachtigde: mr. I. Haesen (toevoeging);

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tres Amigos B.V. h.o.d.n. Lyle Consulting,

gevestigd en kantoor houdende te [adres],

gedaagde, nader te noemen: Tres Amigos,

gemachtigde: mr. M.C.L.G.J. Ruyters-Stevens.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Door partijen zijn de volgende processtukken ingediend c.q. proceshandelingen verricht:

-dagvaarding met producties;

-conclusie van antwoord.

[eiseres] heeft voor de op 4 november 2010 gehouden mondelinge behandeling nog een productie overgelegd en ter mondeling behandeling een pleitnota overgelegd. Partijen, Tres Amigos, vertegenwoordigd door haar directeur en enig aandeelhouder [directeur], nader te noemen: [directeur], hebben hun standpunten verder nog toege-licht. Van het verhandelde is een proces-verbaal opgemaakt.

De inhoud van opgemelde stukken geldt als hier ingelast.

Daarna is vonnis bepaald waarvan de uitspraak is gesteld op heden.

HET GESCHIL EN DE GEVRAAGDE VOORZIENING

[eiseres] stelt op [datum] voor onbepaalde tijd bij Tres Amigos, een belastingadviesbureau, in dienst te zijn getreden in de functie van administratief medewerkster voor ongeveer 20 uur per week tegen een nettoloon van € 2.000,00 per maand. [eiseres] werkte voornamelijk tijdens de ochtenduren en nam ook regelmatig werk mee naar huis.

[eiseres] en [directeur] zijn echtelieden. Vanwege echtscheidingsperikelen zijn er niet alleen op privé-vlak maar ook op het werkgebied tussen [eiseres] en [directeur] problemen ontstaan.

[eiseres] stelt op [datum sub 2] naar haar werk te zijn gegaan en aldaar te hebben vastgesteld dat de sloten van de toegangsdeur tot het kantoor waren veranderd waardoor [eiseres] het kantoor niet kon betreden en haar het uitvoe-ren van haar werkzaamheden onmogelijk werd gemaakt.

[eiseres] stelt dat zij een spoedeisend belang bij haar vordering heeft nu zij reeds enkele maanden geen salaris meer ontvangt, geen middelen heeft om in haar levensonderhoud te voorzien en in ernstige financiële problemen dreigt te geraken.

Nu de arbeidsovereenkomst niet is beëindigd vordert [eiseres] -kort weergegeven- om Tres Amigos te veroordelen tot wedertewerkstelling, het verstekken van de loonspecificaties, betaling van het loon van november 2009 tot en met september 2010 ad € 2.000,00 per maand, het loon vanaf oktober 2010 ad € 2000,00 tot het moment waarop de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zal zijn beëindigd, vermeerderd met de wettelijke verhoging en de wettelijke rente, en betaling van de buitengerechtelijke incassokosten en de proceskosten.

Tres Amigos heeft gemotiveerd verweer gevoerd waarna beide partijen ter zitting hun standpunten nader hebben toegelicht waarop de kantonrechter hierna zal ingaan.

BEOORDELING

De kantonrechter stelt voorop dat bij de beoordeling van een geschil in kort geding slechts een voorlopig oor-deel kan worden gegeven. Anders dan een bodemprocedure leent de procedure in kort geding zich -in beginsel- niet voor uitgebreid onderzoek naar de feiten door middel van bijvoorbeeld getuigenverhoren. De kantonrechter zal op basis van het voorliggende dossier en de behandeling ter zitting een inschatting moeten maken van de kansen van partijen in een bodemprocedure. De vordering in kort geding zou moeten worden afgewezen als naar het oordeel van de kantonrechter voldoende aannemelijk zou zijn dat [eiseres] in een bodemprocedure in het onge-lijk zou worden gesteld.

Tussen partijen is geschil over het spoedeisende belang dat [eiseres] bij haar vordering heeft, over het bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen [eiseres] en Tres Amigos en, zo daarvan sprake is, of deze overeenkomst is be-eindigd.

Het spoedeisende belang:

[eiseres] heeft gesteld dat zij vanaf [datum sub 3] € 2.000,00 netto per maand verdiende en dat zij dit salaris elke maand tot november 2009 heeft ontvangen. Over de maanden november 2009 tot en met februari 2010 ontving [eiseres], zonder opgaaf van redenen nog slechts een bedrag van € 1.500,00 netto per maand en in maart 2010 een bedrag van € 934,00, dit in verband, volgens Tres Amigos, met een verrekening van een belastingteruggave. Vanaf het moment dat Tres Amigos aan [eiseres] de toegang tot het kantoor op [datum sub 2] ontzegde stagneer-den de salarisbetalingen. In het kader van de inmiddels tussen [eiseres] en [directeur] aanhangige echtscheidingsproce-dure is er bij wege van een voorlopige voorziening bij beschikking van de rechtbank Maastricht van 14 juni 2010 bepaald dat [directeur] aan [eiseres] per maand per kind een bijdrage van € 572,50 en aan [eiseres], als bijdrage voor het levensonderhoud, een bedrag van € 300,00 per maand dient te betalen.

[eiseres] heeft in dat kader tot op heden niets van [directeur] ontvangen. Gelet hierop en gelet op het feit dat [eiseres] vanaf april 2010 geen bedrag meer heeft ontvangen, leent zij, om enigszins in haar levensonderhoud te kunnen voor-zien, vanaf januari 2010 geld van haar ouders, heeft zij de caravan van [directeur] verkocht voor een bedrag van € 6.000,00 en heeft zij de echtelijke woning verhuurd voor een bedrag van € 1.350,00 per maand. Het verhuren van de echtelijke woning was noodzakelijk nu [directeur] twee maanden achterstallig was met betaling van de hypo-theekrente en het hypotheekincassobureau met een executoriale verkoop van de echtelijke woning dreigde in-dien de betaling niet onmiddellijk plaats zou vinden. Met de huuropbrengsten betaalt [eiseres], de hypotheekrente van de echtelijke woning indien [directeur] die niet betaalt, alle eigenaarslasten en de huur van haar eigen woning.

[directeur] stelt inmiddels weer bij te zijn met het betalen van de hypotheekrente maar erkent nog geen alimentatie te hebben betaald. Hij stelt daartoe financieel niet in staat te zijn.

De kantonrechter merkt, los van de beoordeling of er tussen partijen een arbeidsovereenkomst bestaat of be-stond, reeds nu op dat [eiseres] voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij een spoedeisend belang heeft bij haar vordering. Voorts vloeit dit spoedeisende belang voort uit de aard van de vordering en de daaraan ten grondslag gelegde feiten, terwijl Tres Amigos bovendien de gestelde spoedeisendheid van [eiseres] dat zij, buiten de huur-penningen die zij aanwendt om onder meer de eigenaarslasten en de huur van haar eigen woning te betalen, geen inkomen uit loon van Tres Amigos of anderszins genereert, niet, althans onvoldoende gemotiveerd onder-bouwd, heeft betwist.

De arbeidsovereenkomst:

Uit het door partijen over en weer gestelde staat naar het oordeel van de kantonrechter, als niet althans als on-voldoende gemotiveerd, vast dat:

- [eiseres] vanaf [datum sub 3] voor gemiddeld 20 uur per week secretariële- en administratieve werkzaam-heden bij Tres Amigos verrichtte en daar maandelijks een vergoeding van € 1.500,00 / € 2.000,00 netto voor ontving;

- noch tijdens het weekend Parijs noch ten tijde van het eerste mediationgesprek tussen partijen onder-handelingen zijn gevoerd omtrent de beëindiging van de tussen partijen bestaande overeenkomst;

- er sprake is van een gezagsverhouding tussen [directeur], in zijn hoedanigheid van directeur en enig aandeel-houder van Tres Amigos, en [eiseres] die secretariële- en administratieve werkzaamheden bij Tres Amigos heeft verricht. Het feit dat [directeur] van die bevoegdheid geen, wellicht niet of niet vaak gebruik heeft ge-maakt doet daar niet aan af;

- de aan [eiseres] betaalde maandelijkse vergoeding van de maanden januari, maart, april, mei, juni, augus-tus en oktober 2009 € 2.000,00 bedroeg;

- de aan [eiseres] betaalde maandelijkse vergoeding van de maanden april, november en december 2009 en januari en februari 2010 € 1.500,00 bedroeg en die van maart 2010 € 934,00 bedroeg;

- [eiseres] salarisspecificaties ontving waarop naast de uit te keren vergoedingen ook looninhoudingen ver-meld staan;

- de maandelijkse vergoeding veelal met de omschrijving “salaris [naam]” op de gezamenlijke bankreke-ning van partijen werd geboekt;

- de werkzaamheden die [eiseres] bij Tres Amigos na [datum sub 2] verrichtte deels door een door Tres Amigos ingehuurde freelancemedewerker en deels door [directeur] worden verricht.

Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten bezien acht de kantonrechter het voorshands aannemelijk dat in een bodemprocedure wordt geoordeeld dat tussen partijen een arbeidsovereenkomst bestaat die tot op heden niet beëindigd is. Dat Tres Amigos de werkzaamheden richting fiscus heeft geformaliseerd als een arbeidsovereen-komst en [eiseres] op de loonlijst van Tres Amigos heeft geplaatst om zo fiscaal voordeel daarvan te kunnen ge-nieten en het niet de bedoeling was dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst maar van een overeenkomst tot het leveren van diensten leidt niet tot een ander voorlopig oordeel.

In aansluiting hierop merkt de kantonrechter met betrekking tot de gevorderde wedertewerkstelling op dat de stellingen van Tres Amigos -dat [eiseres] de geheimhoudingsplicht van vertrouwelijke gegevens van Tres Amigos heeft geschonden door zonder toestemming aan derden vertrouwelijke kantoor- en cliëntgegevens ter beschik-king te stellen, door het verspreiden van laster over de directie van de vennootschap en door het stelselmatig achterhouden van correspondentie van de vennootschap en haar directie inzichtelijk gemaakt- onvoldoende ge-motiveerd onderbouwd zijn om de gevorderde wedertewerkstelling af te wijzen. Dat geldt ook voor het ter mondelinge behandeling door [directeur] gestelde dat hij niets meer met [eiseres] te maken wil hebben. De kantonrech-ter zal de wedertewerkstelling, behoudens de daarover gevorderde dwangsom -partijen zijn echtelieden-, derhal-ve toewijzen als nader in het dictum is bepaald.

Het door partijen over en weer ter zake het restitutierisico gestelde behoeft thans geen verdere beoordeling nu vaststaat dat Tres Amigos de onderneming van [directeur] is en [eiseres] en [directeur] nog steeds echtelieden zijn waardoor dit risico, voor zover daarvan al sprake is, bij de verdeling van de gemeenschap na echtscheiding meegenomen kan worden.

Wat de gevorderde loonspecificaties betreft, is de kantonrechter het met Tres Amigos eens dat het spoedeisende belang hiervoor niet is gesteld noch anderszins aannemelijk is gemaakt waardoor dit onderdeel van de vorde-ring, alsmede de daarover gevorderde dwangsom, zal worden afgewezen.

De gevorderde buitengerechtelijke incassokosten worden eveneens afgewezen nu [eiseres] omtrent de aan de pro-cedure voorafgegane incassopogingen onvoldoende gespecificeerd en gemotiveerd heeft gesteld om daaruit te kunnen concluderen dat werkzaamheden zijn verricht en kosten zijn gemaakt die de normale voorbereiding van een gerechtelijke procedure te buiten gaan, waarmee niet is komen vast te staan dat de door [eiseres] bedoelde werkzaamheden en kosten verder strekten dan de verrichtingen en kosten waarvoor de artikelen 237 tot en met 240 Rv een voorziening geven.

Met inachtneming van al het vorenoverwogene zal naast de wedertewerkstelling ook de gevorderde loonbetaling worden toegewezen met dien verstande dat het reeds ontvangen loon over de maanden december 2009 tot en met februari 2010 ad € 1.500,00 en het reeds ontvangen loon in maart 2010 ad € 934,00 zal worden verrekend met het vaste bedrag aan loon dat door de kantonrechter wordt gesteld op € 2.000,00 netto per maand aangezien [eiseres] in 2009 steeds € 2.000,00 per maand heeft ontvangen met uitzondering van april 2009 en november en december 2009. Nu de kantonrechter uitgaat van een arbeidsovereenkomst is zijdens Tres Amigos onvoldoende gesteld om uit te gaan van het voordien betaalde salaris van € 1.500,00.

De kantonrechter zal, wederom gezien het feit dat partijen echtelieden zijn, met uitzondering van het in debet gesteld vastrecht waarin Tres Amigos als de in overwegend in het ongelijk gestelde partij zal worden veroor-deeld, de proceskosten compenseren in die zin dat iedere partij de hare draagt.

UITSPRAAK

De kantonrechter in kort geding:

veroordeelt Tres Amigos om [eiseres] binnen vierentwintig uur na betekening van dit vonnis toe te laten tot haar bedrijf en haar daar in de gelegenheid te stellen haar laatstelijk verrichte werkzaamheden uit te voeren;

Veroordeelt Tres Amigos om aan [eiseres], tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen:

- het loon van november 2009 tot en met maart 2010 ad € 2.000,00 netto per maand, verminderd met de reeds betaalde bedragen over deze periode ad in totaal

€ 6.934,00;

- het loon van april 2010 tot en met september 2010 van netto € 2.000,00 per maand;

- het loon vanaf oktober 2010 ad € 2.000,00 netto per maand tot het moment dat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zal zijn beëindigd;

- de wettelijke verhoging ad 15% over voormelde loonbedragen;

- de wettelijke rente over voormelde bedragen vanaf het tijdstip van de opeisbaarheid tot aan de dag der algehele voldoening.

Veroordeelt Tres Amigos in de kosten van de procedure ad € 70,00, te voldoen aan de griffier van de gerechten in het arrondissement Maastricht ex art. 243 Rv., door overboeking op bankrekeningnummer 56.99.89.868 t.n.v. rechtbank Maastricht, onder vermelding van zaaknummer 396134, Rechtbank Maastricht, sector kanton, locatie Heerlen, welk bedrag de griffier in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zal verrekenen als het in debet gesteld deel van het vastrecht.

Compenseert de overige proceskosten in die zin dat iedere partij de hare draagt.

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

Wijst af het meer of anders gevorderde.

Aldus gewezen door mr. A.J. Henzen, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare civiele terechtzitting in te-genwoordigheid van de griffier.