Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2010:BM0801

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
13-01-2010
Datum publicatie
12-04-2010
Zaaknummer
340590 CV EXPL 09-3138
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Geen koop op proef, maar “koop naar believen”. Indien er sprake is van een aanbod, maar nog niet van een aanvaarding daarvan, komt de schade wegens verlies van bij dit aanbod behorende producten voor rekening van de partij die het aanbod heeft gedaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2010/137
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton

Locatie Maastricht

zaaknr: 340590 CV EXPL 09-3138

typ: MO

vonnis van 13 januari 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ERGONOMIQUE B.V.,

gevestigd te Eindhoven,

eisende partij,

hierna te noemen: Ergonomique,

gemachtigden: een onbekend gelaten persoon ten kantore van Collactive B.V. te Eindhoven en een eveneens onbekend gelaten persoon ten kantore van de Landelijke Associatie van Gerechtsdeurwaarders te Breda

tegen

de naamloze vennootschap BOELS ZANDERS N.V.,

gevestigd te Maastricht,

gedaagde partij,

verder te noemen: Boels Zanders,

gemachtigde: mr. E. Baghery, advocaat te Venlo.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Ergonomique heeft bij exploot van dagvaarding van 18 juni 2009 een vordering ingesteld tegen Boels Zanders (zonder medebetekening van enige productie).

Boels Zanders heeft, na gevraagd en verkregen uitstel, schriftelijk geantwoord onder verwijzing naar drie producties.

Ergonomique heeft voor repliek geconcludeerd en heeft bij die gelegenheid alsnog zeven producties (in fotokopievorm) ingebracht.

Boels Zanders heeft een conclusie van dupliek genomen.

Hierna is vonnis bepaald, waarvan de uitspraak nader op vandaag is gesteld.

MOTIVERING

a. de vordering

Bij voormeld exploot van dagvaarding vordert Ergonomique de veroordeling van Boels Zanders, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, tot betaling van een bedrag van € 799,75, te vermeerderen met primair de contractuele vertragingsrente naar 4 % per jaar, subsidiair de wettelijke vertragingsrente over € 603,33 vanaf 26 mei 2009 tot de dag van algehele voldoening, onder verwijzing van Boels Zanders in de kosten van het geding.

De vordering is als volgt opgebouwd:

€ 603,33 hoofdsom (niet-betaalde factuur voor toetsenbord en muis)

€ 21,42 vervallen bedongen vertragingsrente

€ 175,00 (vergoeding van) buitengerechtelijke kosten.

b. het geschil

Ergonomique baseert haar vordering allereerst op de stelling dat zij in opdracht althans voor rekening van Boels Zanders “goederen” heeft geleverd, op grond waarvan zij op 13 februari 2009 een factuur met het kenmerk FA09+002677 ten bedrage van € 603,33 aan Boels Zanders heeft gestuurd. Voor betaling van de factuur “gold” volgens Ergonomique een betalingstermijn van 30 dagen. Nu Boels Zanders heeft nagelaten binnen deze termijn de factuur te voldoen, acht Ergonomique Boels Zanders “de wettelijke rente ad. 04,00 % per jaar” verschuldigd vanaf het moment dat deze laatste in verzuim is geraakt, zijnde de dag volgend op “deze vervaldatum/data”. Daarenboven vordert Ergonomique vergoeding van buitengerechtelijke kosten.

Bij antwoord merkt Boels Zanders allereerst op dat de vordering moet worden afgewezen, omdat de inhoud van het exploot in strijd is met artikel 111 lid 2 aanhef en onder d Rv. Zo heeft Ergonomique de feiten “onvolledig c.q. onjuist” weergegeven en haar vordering in het geheel niet (feitelijk en juridisch) onderbouwd. Boels Zanders betwist verder uitdrukkelijk dat tussen haar en Ergonomique een overeenkomst tot stand is gekomen. Ergonomique heeft in 2008 “ongevraagd, gratis en op proef” een toetsenbord met muisoplossing (hierna te noemen: de producten) naar Boels Zanders gestuurd. Omdat bij Boels Zanders geen interesse bestond voor dergelijke producten, heeft zij contact opgenomen met Ergonomique. Ergonomique heeft Boels Zanders geïnstrueerd de producten retour te zenden onder gebruikmaking van de meegeleverde retoursticker. Op deze sticker was het retouradres vermeld. Boels Zanders heeft daarop de producten in de originele doos waarop de retoursticker was geplakt, teruggestuurd naar het adres dat op de retoursticker stond vermeld, namelijk het adres van Teleplan Communication B.V. in Zoetermeer. Boels Zanders betwist derhalve dat de producten naar een verkeerd adres zijn teruggestuurd. Verder voert Boels Zanders aan dat de producten ongevraagd, gratis en op proef naar haar waren gestuurd en dat “het risico van de zaken” om die reden altijd bij Ergonomique dient te blijven. Boels Zanders heeft Ergonomique immers nooit gevraagd om de producten naar haar toe te sturen en zij heeft evenmin geaccepteerd dat “het risico van de producten” op enig moment op haar overging. Daarnaast kan het toezenden van de producten gekwalificeerd worden als een “koop naar believen”. Dit houdt in dat er slechts sprake is van een aanbod door Ergonomique. Dit aanbod is niet door Boels Zanders geaccepteerd, met als gevolg dat tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen. Ook de in de gevoerde correspondentie betrokken stelling van Ergonomique dat Boels Zanders op grond van de door Ergonomique gehanteerde algemene voorwaarden verantwoordelijk is voor de producten, snijdt volgens Boels Zanders geen hout. Ten eerste heeft Boels Zanders de producten conform de door Ergonomique gegeven instructies per post geretourneerd en ten tweede acht Boels Zanders de door Ergonomique gehanteerde algemene voorwaarden niet van toepassing. Zo is er geen overeenkomst tot stand gekomen, waardoor de algemene voorwaarden ook niet van toepassing zijn. Ook zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing verklaard en deze zijn evenmin ter hand gesteld. Tot slot en ten overvloede betwist Boels Zanders dat de producten een kostprijs of waarde van € 603,33 hebben. Boels Zanders voert tevens verweer tegen de gevorderde rente en vergoeding van buitengerechtelijke kosten.

In voortgezet debat betoogt Ergonomique dat Boels Zanders toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van de producten. Ter onderbouwing van deze stelling is een ontvangstbewijs overgelegd. Ergonomique voert verder aan dat indien de ontvangen producten niet retour worden ontvangen, de koop op proef conform artikel 17.3 van de algemene voorwaarden wordt omgezet in een definitieve koopovereenkomst. Deze algemene voorwaarden staan volgens Ergonomique op elk van haar afkomstig document op de achterzijde vermeld. Ergonomique stelt zich op het standpunt dat tussen partijen een koopovereenkomst tot stand is gekomen, nu Boels Zanders door niet-naleving van de retourinstructie de producten retour heeft gezonden naar een foutief adres. Door het niet-ontvangen van de producten voelt Ergonomique zich genoodzaakt de waarde van de producten “door te belasten” aan Boels Zanders.

Bij dupliek betwist Boels Zanders uitdrukkelijk toestemming te hebben gegeven voor het toezenden van de producten. Boels Zanders wijst nogmaals op het gegeven dat met het enkel ongevraagd opsturen van producten nog geen koop op proef tot stand komt. Een koopovereenkomst (onder opschortende voorwaarden) is niet gesloten. Boels Zanders voert aan dat Ergonomique een willekeurige retourinstructie heeft overgelegd. Op de aan Boels Zanders gestuurde instructie stond het adres van Teleplan Communications B.V. vermeld, naar welk adres Boels Zanders de producten heeft verzonden. Voor het overige persisteert Boels Zanders bij hetgeen zij bij antwoord heeft gesteld.

c. de beoordeling

Vaststaat dat Ergonomique – zonder voorafgaand verzoek van Boels Zanders – overgegaan is tot het toezenden van producten (te weten een toetsenbord en een muis) aan Boels Zanders.

In tegenstelling tot hetgeen Ergonomique beweert, kan het toezenden van producten in beginsel niet gekwalificeerd worden als een onderdeel van een koop op proef. Er ontbreekt reeds een uitnodiging tot het doen van een aanbod, nog daargelaten dat die toezending pas meer dan een “aanbod” is als Boels Zanders ondubbelzinnig heeft doen blijken interesse te hebben in een “proefovereenkomst”. De stelling van Ergonomique dat Boels Zanders “toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van de producten”, wordt derhalve als onvoldoende ter zake doende gepasseerd, nu het in ontvangst nemen van de producten niet gelijk te stellen is met het aanvaarden van een door Ergonomique gedaan aanbod. Indien Ergonomique heeft bedoeld te stellen dat Boels Zanders voorafgaand enig initiatief in haar richting heeft ontplooid dat zou kunnen wijzen op een uitnodiging tot het doen van een “aanbod”, moet een dergelijke stelling als onvoldoende gemotiveerd en/of (met stukken) onderbouwd eveneens worden gepasseerd. Dit houdt in dat er slechts sprake is geweest van een (eenzijdig) aanbod van Ergonomique tot het verkopen van enkele producten. Tussen partijen had eerst dan een overeenkomst tot stand gekomen kunnen zijn, indien Boels Zanders dit door Ergonomique gedane aanbod op enigerlei wijze, maar wel ondubbelzinnig, had aanvaard. Boels Zanders heeft echter uitdrukkelijk betwist dat zij dit aanbod heeft aanvaard én dat er een signaal van haar kant (een uitnodiging) aan de toezending voorafgegaan is. Ergonomique heeft deze betwisting niet, althans onvoldoende gemotiveerd weersproken en stelt zich slechts op het standpunt dat door het niet naar het juiste adres retourneren van de producten de “koop op proef” op grond van artikel 17.3 van de door haar gehanteerde “Algemene Voorwaarden” is omgezet in een “definitieve koopovereenkomst”.

Deze redenering overtuigt in het geheel niet. Bij gebreke van ondubbelzinnige wilsovereenstemming kan geen sprake zijn van totstandkoming van een overeenkomst, laat staan dat die (fictieve) overeenkomst ook nog eens beheerst wordt door (algemene) voorwaarden waaromtrent een der “partijen” zich in het geheel niet heeft uitgelaten of zelfs maar heeft kunnen uitlaten. Tussen Ergonomique en Boels Zanders zijn noch afspraken over te kopen en te betalen “producten” gemaakt noch – laat staan los van of voorafgaand aan die koop - afspraken over voorwaarden die tussen hen te gelden zouden hebben. Ergonomique draait de zaken volledig om door te stellen dat ingevolge door haar gehanteerde “Algemene Voorwaarden” een overeenkomst tot stand is gekomen. Ergonomique was immers verplicht eerst het ontstaan en bestaan van een contractuele gebondenheid van Boels Zanders te bewijzen, alvorens te kunnen stellen en onderbouwen dat algemene voorwaarden van toepassing waren op deze contractuele relatie.

Voor zover Ergonomique heeft willen betogen dat het risico voor de “producten” op Boels Zanders zou rusten vanaf het moment dat deze ongevraagd door haar zijn ontvangen, louter door voor ontvangst te tekenen, heeft het navolgende te gelden. Indien er sprake is van een aanbod, maar nog niet van een aanvaarding daarvan, komt de schade wegens verlies van bij dit aanbod behorende “producten” voor rekening van de partij die het aanbod heeft gedaan. Zoals eerder overwogen is, houdt het tekenen voor ontvangst van producten niet in dat er sprake is van aanvaarding van enig aanbod. Nu Boels Zanders het door Ergonomique gedane aanbod blijkbaar nimmer heeft aanvaard, is dit risico derhalve niet op haar overgegaan en dient ontstane schade wegens “verdwijning” van een of meer zaken voor rekening en risico van Ergonomique te blijven. Geheel ten overvloede wordt het volgende opgemerkt. Tussen partijen is niet in geschil dat Boels Zanders de retourinstructie heeft gevolgd bij het terugzenden van hetgeen haar was toegezonden. Ergonomique heeft zich op het standpunt gesteld dat Boels Zanders de “producten” naar een verkeerd adres heeft gezonden en heeft als voorbeeld een ongedateerde en niet van het adres van Boels Zanders voorziene “retour instructie” bij de stukken gevoegd (in kopie). Op deze “retour instructie” staat het ontvangstadres van Ergonomique te Eindhoven. Boels Zanders heeft echter gesteld dat op de aan haar toegezonden en door haar opgevolgde retourinstructie het adres van Teleplan was vermeld. Ergonomique heeft niet betwist dat Boels Zanders de aan de retourinstructie gehechte “retourstrook”(waarop het adres van Teleplan stond) conform de instructies op de originele productverpakking heeft geplakt en aldus de zending heeft geretourneerd. Zij beweert ook niet dat zij nimmer zulke instructies heeft verstrekt, noch dat zij niets van doen heeft met de onderneming Teleplan of haar vestiging in Zoetermeer. Zelfs zegt Ergonomique niet met zoveel woorden dat de retourzending Teleplan niet bereikt heeft. Navraag bij Teleplan - voor zover al niet gedaan - kan eventuele “schade” voor Ergonomique dus uit de wereld helpen. Het lag en ligt niet op de weg van Boels Zanders, doch op die van Ergonomique om stappen in die richting te ondernemen.

De vordering van Ergonomique zal derhalve worden afgewezen.

Ergonomique heeft Boels Zanders onnodig in rechte betrokken en dient de kostenconsequenties daarvan te dragen. Ergonomique wordt als de in volle omvang in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten verwezen. De proceskosten zullen aan de zijde van Boels Zanders bepaald worden op een bedrag van € 200,00 aan salaris voor haar gemachtigde.

BESLISSING

Wijst de vordering af.

Veroordeelt Ergonomique tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van Boels Zanders tot de datum van dit vonnis begroot op € 200,00.

Verklaart dit vonnis voor wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.W.M.A. Staal, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken.