Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2010:BM0784

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
25-02-2010
Datum publicatie
12-04-2010
Zaaknummer
363731 EJ VERZ 10-191
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Beschermingsbewind ex art. 1:431 BW naast bewindvoering ex artikel 287 Fw (in kader Wsnp).

Betekenis van samenlopende toestemmingsvereisten (1:441 BW respectievelijk artt. 296/297 Fw) in geval van verkoop en (voorgenomen) levering onroerende zaak.

Grenzen van beschikkingsbevoegdheid rechthebbende / bewindvoerder in relatie tot rol kantonrechter indien reeds - zonder voorafgaande machtiging kantonrechter - tot verkoop is overgegaan: levering is uitvoeringshandeling waartoe rechthebbende / bewindvoerder krachtens kennelijk niet (in rechte) aangetaste verkoop verplicht is, zodat machtiging kantonrechter niet (meer) aan de orde is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton

Locatie Maastricht

zaaknr: 363731 EJ VERZ 10-191

BMnr. 13255

Type LE

Beschikking van 25 februari 2010

op een verzoek van:

[naam]

kantoorhoudend te [[gemeente]

in haar hoedanigheid van bewindvoerder over alle goederen die toebehoren of zullen toebehoren aan de rechthebbende:

[naam]

geboren te Maastricht op [geboortedatum],

wonend/verblijvend te [adres]

PROCESVERLOOP

Door verzoekster zijn de volgende stukken ingediend:

- een verzoekschrift met bijlagen, ontvangen op 12 januari 2010;

- een kopie koopakte van de woning gelegen te [woonplaats] aan de

[adres]

BEOORDELING

Verzoekster vraagt machtiging tot verkoop en levering van de (deels) aan rechthebbende in eigendom toebehorende woning staande en gelegen te [woonplaats] aan de [adres], voor de prijs van € 180.000,00 kosten koper.

In het onderhavige geval moet worden uitgegaan van de volgende vaststaande feiten.

Rechthebbende staat onder beschermingsbewind en is tevens toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (hierna: Wsnp).

Mr. J.F.W. Huinen heeft in zijn hoedanigheid van waarnemend rechter-commissaris Wsnp op 24 december 2009 de Wsnp-bewindvoerder, mevr. [naam] schriftelijk toestemming verleend voornoemde woning voor de prijs van € 180.000,00 te verkopen. Bij het verlenen van de toestemming is rekening gehouden met het gegeven dat de geldverstrekker van rechthebbende, DSB-bank, akkoord gegaan is met de door de koper geboden prijs van

€ 180.000,00 en tevens met de omstandigheid dat de woning per 1 januari 2008 voor de WOZ is getaxeerd op € 189.000,00.

Op 28 december 2009 is een koopovereenkomst gesloten tussen rechthebbende, “rechtsgeldig” vertegenwoordigd door zijn Wsnp-bewindvoerder, en de heer

[naam], waarbij voornoemde woning voor de prijs van € 180.000,00 is verkocht.

De kantonrechter overweegt als volgt.

Gelet op hetgeen is bepaald in artikel 1:441 lid 2 BW behoeft de bewindvoerder (die in het kader van een beschermingsbewind benoemd is) toestemming van de rechthebbende of, indien deze daartoe niet in staat of weigerachtig is, machtiging van de kantonrechter voor het aangaan van overeenkomsten tot beschikking over een onder het bewind staande zaak als de onderhavige.

Aan de orde is de verkoop van de woning van rechthebbende. Dit is een beschikkingshandeling in de zin van voornoemd artikel, waarvoor hetzij toestemming van de rechthebbende, hetzij machtiging van de kantonrechter vereist is. In het onderhavige geval is niet van toestemming van de rechthebbende dan wel machtiging van de kantonrechter gebleken, terwijl - met inachtneming van de door de rechter-commissaris verleende toestemming tot verkoop van de woning in het kader van de Wsnp - wel een koopovereenkomst tot stand gekomen is. Nu deze beschikkingshandeling reeds verricht is en de rechtsgeldigheid daarvan niet betwist is, ziet de kantonrechter geen aanleiding om (achteraf) machtiging te verlenen voor verkoop van de woning, althans om deze door een toestemmingshandeling te bekrachtigen. Evenmin bestaat (thans) grond om de bewindvoerder te machtigen haar medewerking te verlenen aan de levering, daar de verplichting tot levering rechtstreeks uit de inmiddels gerealiseerde verkoop voortvloeit.

BESLISSING

Verstaat dat voor de verkoop en levering van de aan rechthebbende in eigendom toebehorende woning staande en gelegen te [woonplaats] aan de [adres], voor de prijs van € 180.000,00 kosten koper, thans geen machtiging meer aan de orde is.

Deze beschikking is gegeven en in het openbaar uitgesproken door mr. H.W.M.A. Staal, kantonrechter, in aanwezigheid van de griffier.

Tegen deze beslissing kan - uitsluitend door tussenkomst van een advocaat - hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch:

a. door verzoekster en degenen aan wie de griffier een afschrift van deze beschikking heeft

verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na betekening daarvan of nadat deze

beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.