Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2010:BL4324

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
05-02-2010
Datum publicatie
26-02-2010
Zaaknummer
352659 EJ VERZ 09-4415
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Small claim – grensoverschrijdende vordering van minder dan € 2.000,00.

Verzoeker (gevestigd in Nederland) heeft in opdracht van verweerder (wonend in België) diensten verricht. Verweerder blijft in gebreke met betaling van de desbetreffende factuur.

Op grond van de onderhavige overeenkomst is in dezen Nederlands recht van toepassing.

Verweerder laat verstek gaan. Geen verstek verlening, omdat op deze procedure de regels van de verzoekschriftprocedure van toepassing zijn.

Vordering toegewezen omdat deze niet ongegrond voorkomt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton

Locatie Maastricht

Zaaknummer: 352659 EJ VERZ 09-4415

typ: AodK

Beschikking van 5 februari 2010

op een verzoek van

[verzoekster],

gevestigd te [adres],

verzoekster, hierna te noemen: [verzoekster],

optredend bij haar directeur, mr. J.M. Wolfs

tegen

[belanghebbende],

wonend te [adres],

belanghebbende, hierna te noemen: [belanghebbende].

1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De kantonrechter heeft kennisgenomen van het door [verzoekster] ingevulde standaard vorderingsformulier A als bedoeld in bijlage I van Verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen (hierna: de Verordening) en de daarbij gevoegde stukken, ingekomen ter griffie op 9 oktober 2009.

[belanghebbende] heeft, na daartoe uitdrukkelijk te zijn uitgenodigd, niet geantwoord en heeft ook anderszins niet van zich doen horen.

Desgevraagd heeft [verzoekster] aanvullende informatie verstrekt, die op 22 januari 2010 ter griffie is ontvangen.

Daarna is beschikking bepaald, waarvan de uitspraak is gesteld op heden.

2. BEOORDELING

2.1. De Europese procedure voor geringe vorderingen, vervat in de Verordening (EG) nr. 861/2007, is – zakelijk weergegeven – in grensoverschrijdende gevallen van toepassing in burgerlijke en handelszaken indien de waarde van een vordering, alle rente, kosten en uitgaven niet meegerekend, op het tijdstip dat het vorderingsformulier ter griffie van de rechtbank wordt ontvangen, niet meer bedraagt dan € 2.000,00, behoudens de in artikel 2 van de Verordening genoemde uitzonderingen.

2.2. De kantonrechter stelt vast dat de vordering binnen het toepassingsbereik van de Verordening valt en dat hij bevoegd is van de vordering kennis te nemen.

2.3. [verzoekster] stelt dat zij een rechtspraktijk uitoefent en dat zij in dat kader tussen juli en november 2008 voor [belanghebbende] werkzaamheden heeft uitgevoerd. Voor deze werkzaamheden zijn facturen tot een totaalbedrag van € 1.436,92 aan [belanghebbende] verzonden, die ondanks diverse sommaties onbetaald zijn gebleven. Uit de stukken en stellingen van [verzoekster] kan niet worden afgeleid dat [belanghebbende] ooit beloop en samenstelling van de hem in rekening gebrachte bedragen heeft betwist. Uit de bij het formulier gevoegde producties leidt de kantonrechter af dat [verzoekster] zich op het standpunt stelt dat haar algemene voorwaarden op de onderhavige overeenkomst van toepassing zijn.

2.4. [verzoekster] vordert op grond van het vorenstaande om [belanghebbende] te veroordelen tot betaling van voornoemd bedrag, vermeerderd met de handelsrente naar 9,5% per jaar vanaf 29 augustus 2009 en tot betaling van de proceskosten, waaronder een bedrag van € 357,00 ter zake van buitengerechtelijke kosten.

2.5. Een afschrift van het betreffende vorderingsformulier en de daarbij gevoegde stukken is aan [belanghebbende] gezonden. [belanghebbende] is in de gelegenheid gesteld om verweer te voeren, maar hij heeft van die gelegenheid geen gebruik gemaakt.

2.6. Op de onderhavige overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2.7. De vordering komt de kantonrechter voor wat betreft de hoofdsom niet ongegrond voor, zodat in ieder geval een bedrag van € 1.436,92 zal worden toegewezen.

2.8. Anders is het gesteld met de nevenvorderingen.

[verzoekster] maakt aanspraak op handelsrente, maar licht niet toe op grond waarvan zij dat doet. Gesteld noch gebleken is dat sprake is van een handelsovereenkomst. [verzoekster] heeft in dat opzicht niet voldaan aan haar gemotiveerde stelplicht, in de zin van het eveneens toepasselijke Nederlandse procesrecht. In plaats van handelsrente zal daarom de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW worden toegewezen.

Ook ten aanzien van de vordering ter zake van incassokosten heeft [verzoekster] niet voldaan aan haar stelplicht. [verzoekster] heeft in het geheel niet gesteld welke werkzaamheden in het kader van de incasso zijn verricht. De kantonrechter kan zich op die wijze geen oordeel vormen omtrent de (redelijke) noodzaak en de (redelijke) omvang van zulke werkzaamheden en de daarmee gemoeide kosten, noch omtrent de vraag of deze verder strekten dan de verrichtingen en kosten waarvoor de artikelen 237 tot en met 240 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtvordering een voorziening geven. De desbetreffende deelvordering zal daarom worden afgewezen.

2.9. [belanghebbende] zal wel als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de aan de zijde van [verzoekster] gerezen proceskosten.

2.10. Op verzoek van [verzoekster] zal een certificaat betreffende een beslissing in de Europese procedure voor geringe vorderingen aan deze beschikking worden gehecht.

3. BESLISSING

Veroordeelt [belanghebbende] om aan [verzoekster] tegen bewijs van kwijting te voldoen de somma van € 1.436,92 met de wettelijke rente vanaf 29 augustus 2009 tot de datum van de voldoening.

Veroordeelt [belanghebbende] tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van [verzoekster] tot op heden begroot op € 233,00, waaronder € 25,00 correspondentiekosten.

Verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst het meer of anders gevorderde af.

Deze beschikking is gegeven door mr. H.W.M.A. Staal, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken.