Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2009:BK8392

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
16-12-2009
Datum publicatie
06-01-2010
Zaaknummer
348615 CV EXPL 09-4368
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

"Geen (verder) verweer. Toewijzing hoofdsom. Afwijzing contractuele rente van 18%. Verzuim. Bedongen algemene voorwaarden. Overeenkomst. Telefonisch. Afwijzing buitengerechtelijke kosten. Onderbouwing werkzaamheden. Redelijke kosten."

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton

Locatie Maastricht

zaaknr: 348615 CV EXPL 09-4368

typ: RW

vonnis van 16 december 2009

in de zaak van

Energiedirect B.V.,

gevestigd en kantoorhoudend te Best,

eisende partij,

hierna te noemen: Energiedirect,

gemachtigden: J.H.L. Sinkiewicz, deurwaarder te Maastricht en mr. P.L.J.M. Guinée, adviseur te Den Haag (Intrum Justitia Nederland B.V.)

tegen

[gedaagde],

wonend te [adres],

gedaagde partij,

hierna te noemen: [gedaagde],

in persoon procederend.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Partijen hebben achtereenvolgens de volgende processtukken gewisseld en/of proceshandelingen verricht:

- exploot van dagvaarding van 7 september 2009 met producties (“produkties”);

- mondeling antwoord;

- conclusie van repliek met producties.

[gedaagde] heeft, hoewel zij daartoe in de gelegenheid is gesteld, geen conclusie van dupliek genomen, noch anderszins van zich doen horen, bijvoorbeeld door een verzoek om uitstel.

Vervolgens is vonnis bepaald op heden.

MOTIVERING

Energiedirect vordert [gedaagde] - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad - te veroordelen om aan haar te betalen een bedrag van € 1.238,44, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot de dag van algehele voldoening, onder verwijzing van [gedaagde] in de kosten van dit geding.

Energiedirect specificeert het gevorderde bedrag als volgt:

Hoofdsom € 1.053,08

Rente tot datum van dagvaarding € 35,36

Buitengerechtelijke kosten € 150,00

Totaal: € 1.238,44

Energiedirect stelt dat zij met [gedaagde] (“telefonisch”) een overeenkomst heeft gesloten tot levering van gas en/of elektriciteit tegen betaling van de op het moment van levering geldende tarieven. Het op grond van die overeenkomst aan Energiedirect verschuldigde bedrag van € 1.053,08 heeft [gedaagde] “ondanks aanmaning in der minne” onbetaald gelaten.

De rente is [gedaagde] volgens Energiedirect verschuldigd vanaf “de vervaldag” en is berekend naar 18% op jaarbasis. Energiedirect verwijst dienaangaande naar de volgens haar op de gesloten overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden. Ten aanzien van de gevorderde vergoeding van de forfaitair vastgestelde buitengerechtelijke kosten stelt Energiedirect dat door haar incasso-intermediair “diverse” werkzaamheden zijn verricht.

Bij antwoord heeft [gedaagde] het volgende aangevoerd:

“Het klopt dat ze nog geld van mij krijgen. Als ik de nota’s van hen optel kom ik niet op het bedrag uit. Soms lager, soms hoger. Ik heb er geen zicht op. Ik ben bezig orde op zaken te stellen, dus ik verzoek u daarmee rekening te houden. Ik ben bezig met een bewindvoerder [bewindvoerder] te [woonplaats]. Hij belt mij deze week om een afspraak te maken. Ik zou graag een overzicht van de facturen willen ontvangen. Tevens verzoek ik u de bijkomende kosten af te wijzen”.

Bij repliek heeft Energiedirect nog drie gefotokopieerde producties overgelegd “teneinde het openstaande saldo nog meer inzichtelijk te maken”. Zij stelt dat [gedaagde] niet eerder een vraag heeft gesteld over de samenstelling van de hoofdsom. Energiedirect erkent dat aan [gedaagde] wisselende bedragen in rekening zijn gebracht, maar dit komt volgens haar doordat “de niet betaalde facturen steeds na het verstrijken van de vervaltermijn na aanmaning ter incasso uit handen zijn gegeven”.

[gedaagde] ontkent het bestaan van de door Energiedirect gestelde overeenkomst niet. Dat partijen een overeenkomst tot energielevering tegen betaling hebben gesloten staat derhalve vast. [gedaagde] heeft afgezien van het voeren van verder verweer tegen de nadere onderbouwing door Energiedirect van de gevorderde hoofdsom. Derhalve staat ook vast dat [gedaagde] op grond van voornoemde overeenkomst aan Energiedirect nog een bedrag van € 1.053,08 verschuldigd is voor (onbetaald gelaten) leveringen van gas en/of elektriciteit, zodat dit bedrag zal worden toegewezen.

Energiedirect voert ten aanzien van het bedrag van € 35,36 aan vervallen rente aan dat deze is berekend vanaf de “de vervaldag”. Een concrete datum heeft zij evenwel niet genoemd. Op welke periode het bedrag van € 35,36 betrekking heeft, is derhalve onduidelijk gebleven en zelfs is niet gebleken dat überhaupt verzuim is ingetreden eerder dan per datum dagvaarding. Dat partijen 18% rente op jaarbasis zijn overeengekomen, heeft Energiedirect eveneens onvoldoende onderbouwd. Zij verwijst weliswaar naar door haar overgelegde “Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers”, maar zij verzuimt te vermelden op grond van welke bepaling van die voorwaarden voornoemd percentage gelding zou hebben gekregen. Daarnaast is door Energiedirect niets gesteld omtrent de wijze waarop en dag en tijdstip dat zulke voorwaarden uitdrukkelijk zouden zijn bedongen. Het feit dat de overeenkomst zelf “telefonisch” is aangegaan en Energiedirect heeft nagelaten iedere vorm van schriftelijke vastlegging of bevestiging achterwege te laten (zij beroept zich slechts op een niet in rechte overgelegd “geluidsfragment”), maakt het onwaarschijnlijk dat [gedaagde] zich ook schriftelijk jegens Energiedirect heeft verplicht en enige algemene voorwaarden heeft geaccepteerd. Daarbij komt nog eens dat gesteld noch gebleken is dat [gedaagde] door Energiedirect in de gelegenheid is gesteld om van specifieke algemene voorwaarden kennis te nemen ten tijde van het aangaan van de contractuele relatie. Het gevorderde bedrag van € 35,36 zal derhalve worden afgewezen. Omdat vaststaat dat [gedaagde] vanaf de dag van dagvaarding (door de daad van invordering in rechte) in verzuim is, zal wel de wettelijke rente over de hoofdsom vanaf die dag worden toegewezen.

De gevorderde vergoeding van buitengerechtelijke kosten zal eveneens worden afgewezen.

Energiedirect heeft de aan deze procedure voorafgegane incassopogingen onvoldoende met stukken onderbouwd om daaruit te kunnen concluderen dat deze werkzaamheden zijn verricht. Hiermee is niet komen vast te staan dat de bedoelde werkzaamheden en kosten verder strekten dan de verrichtingen en kosten waarvoor de artikelen 237 en 240 Rv een voorziening geven. Daarbij komt dat eventuele buitengerechtelijke activiteiten van of namens Energiedirect reeds daarom niet voor vergoeding in aanmerking komen dat zij plaatsvonden in een periode gedurende welke [gedaagde] niet aantoonbaar in verzuim was.

Als de merendeels in het ongelijk gestelde partij zal [gedaagde] wel worden veroordeeld tot betaling van de kosten van dit geding.

BESLISSING

Veroordeelt [gedaagde] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Energiedirect te betalen een bedrag van € 1.053,08, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 7 september 2009 tot de dag van algehele voldoening.

Veroordeelt [gedaagde] tot betaling van de proceskosten aan de zijde van Energiedirect tot de datum van dit vonnis begroot op € 437,25 , bestaande uit € 200,00 aan salaris gemachtigde,

€ 158,00 aan vastrecht en € 79,25 aan explootkosten.

Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.W.M.A. Staal, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken.