Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2009:BK3500

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
11-11-2009
Datum publicatie
19-11-2009
Zaaknummer
334874 CV EXPL 09-2369
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Afwijzing vordering wegens niet-betaalde facturen ter zake telecommunicatie. Niet is komen vast te staan dat tussen partijen een overeenkomst tot stand gekomen is. Gedaagde heeft het bestaan van de overeenkomst betwist en heeft aangetoond dat zij op een anders adres stond ingeschreven dan het adres waarvoor de levering van telecommunicatiediensten is aangegaan. Eiseres heeft geen (kopie van de) originele overeenkomst met de handtekening gedaagde overgelegd, noch heeft zij gesteld op welke wijze de overeenkomst tot stand is gekomen en hoe zij zich ervan heeft vergewist dat zij met de bewuste wederpartij heeft gecontracteerd.

Geen nadere mogelijkheid tot bewijslevering, omdat slechts - en dan nog alleen bij exploot - globaal bewijs is aangeboden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton

Locatie Maastricht

zaaknr: 334874 CV EXPL 09-2369

typ: MO

vonnis van 11 november 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TELE 2 (NETHERLANDS). B.V.,

gevestigd en kantoorhoudend te Amsterdam,

eisende partij,

hierna te noemen: Tele 2,

gemachtigden: J.H.L. Sinkiewicz, deurwaarder te Maastricht en mr. P.L.J.M. Guineé, adviseur te Den Haag (ten kantore van Intrum Justitia Nederland B.V.)

tegen

[gedaagde],

wonend te [adres],

gedaagde partij,

verder te noemen: [gedaagde],

in persoon procederend.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Tele 2 heeft bij dagvaarding van 15 mei 2009 een vordering ingesteld tegen [gedaagde] en heeft zich daarvoor mede beroepen op een aan het exploot van dagvaarding gehechte productie.

[gedaagde] heeft schriftelijk geantwoord, onder verwijzing naar een productie.

Tele 2 heeft daarop voor repliek geconcludeerd onder overlegging van vier producties.

[gedaagde] hier niet meer op gereageerd.

Hierna is vonnis bepaald, waarvan de uitspraak nader op vandaag is gesteld.

MOTIVERING

a. de vordering

Bij voormeld exploot van dagvaarding vordert Tele 2 de veroordeling van [gedaagde], bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, tot betaling van een bedrag van € 677,57, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 15 mei 2009 tot de dag van algehele voldoening, onder verwijzing van [gedaagde] in de kosten van het geding.

De vordering is als volgt opgebouwd:

€ 508,62 hoofdsom (niet-betaalde facturen telecommunicatie)

€ 18,95 vervallen wettelijke rente tot en met 24 april 2009

€ 150,00 vergoeding van buitengerechtelijke kosten.

b. het geschil

Ter onderbouwing van haar vordering voert Tele 2 aan dat [gedaagde] zich heeft aangemeld om tegen betaling gebruik te maken van diensten van Tele 2, bestaande in het toegang verlenen tot het internet en tot netwerken voor mobiele en vaste telefonie. Deze aanvraag is gehonoreerd en geregistreerd. Op deze overeenkomst zijn door Tele 2 gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing. [gedaagde] heeft ondanks diverse schriftelijke en telefonische betalingherinneringen en/of sommaties nagelaten de achterstanden in de betalingen van de facturen te voldoen. Tele 2 vordert tevens wettelijke rente en vergoeding van buiten-gerechtelijke kosten (op grond van de wet).

In haar als antwoord te kwalificeren schriftelijke verweer betwist [gedaagde] dat zij een overeenkomst met Tele 2 heeft gesloten. Zij stelt dat een zekere [naam persoon] op [gedaagde]’ voormalige adres in [woonplaats] de onderhavige overeenkomst op naam van [gedaagde] in 2007 heeft gesloten en daarmee “valsheid in geschrifte” heeft gepleegd. [gedaagde] voert verder aan dat zij sinds november 2006 niet meer woonachtig is op het adres ten behoeve waarvan het contract is afgesloten.

Tele 2 betwist in voortgezet debat dat niet [gedaagde], maar een derde de overeenkomst met Tele 2 heeft gesloten. Bij de aanmelding moet melding worden gemaakt van de naam van de klant en diens bankrekeningnummer. Tele 2 erkent weliswaar dat uit het door [gedaagde] overgelegde uittreksel van de Gemeentelijke Basis Administratie Persoonsgegevens blijkt dat [gedaagde] ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst op een ander adres was ingeschreven dan het adres dat op de aanmelding genoemd is, maar merkt vervolgens op dat [gedaagde] wel vaker terugkeert naar dezelfde adressen waar zij eerder heeft gewoond. Verder voert Tele 2 aan dat [gedaagde] eerst op 20 augustus 2008 heeft geprotesteerd tegen de automatische afschrijvingen die telkens van haar bankrekening plaatsvonden. Tele 2 betoogt bovendien dat automatische incasso slechts kan plaatsvinden wanneer de naam en het bankrekeningnummer van de debiteur overeenkomen. Door niet te reageren heeft [gedaagde] in elk geval het gerechtvaardigde vertrouwen bij Tele 2 gewekt dat de onderhavige overeenkomst tot stand is gekomen. Tele 2 licht (een deel van) haar vordering in hoofdsom als volgt toe. Na harerzijds ingezette ontbinding van de overeenkomst wegens het niet-betalen van de facturen wordt een bedrag van € 355,54 in rekening gebracht, dat gelijk is aan alle vaste kosten over het resterende gedeelte van de looptijd van de overeenkomst. Dit bedrag is bij wijze van eindfactuur in rekening gebracht conform de algemene voorwaarden en artikel 6:277 lid 1 juncto artikel 6:96 lid 1 BW (de in fotokopie bijgevoegde facturen zijn echter vrijwel onleesbaar).

[gedaagde] is door de griffier bij niet-geretourneerde dienstbrief van 22 juli 2009 uitdrukkelijk in de gelegenheid gesteld mondeling en/of schriftelijk te reageren op de conclusie van repliek van de wederpartij. [gedaagde] heeft echter nagelaten te reageren en heeft evenmin uitstel voor een dergelijke reactie verzocht.

c. de beoordeling

Hoewel Tele 2 – eerst bij repliek – afschriften van een geaccepteerde aanmelding en van een schermoverzicht met specifieke gegevens omtrent de gestelde overeenkomt heeft overgelegd, kan daaruit niet (althans niet zonder bepaalde ernstige voorbehouden) worden geconcludeerd dat er een overeenkomst tussen Tele 2 en [gedaagde] tot stand is gekomen. Omdat [gedaagde] het bestaan van de onderhavige overeenkomst fundamenteel heeft betwist, had het op de weg van Tele 2 gelegen om de originele overeenkomst met de handtekening van [gedaagde] (in fotokopievorm) over te leggen of anderszins te stellen en te onderbouwen op welke wijze de overeenkomst tot stand is gekomen en hoe Tele 2 zich ervan heeft vergewist dat zij met de bewuste wederpartij heeft gecontracteerd. Tele 2 heeft dit nagelaten, zodat niet kan worden vastgesteld of [gedaagde] inderdaad de overeenkomst als beoogd afneemster van tele-communicatiediensten is aangegaan. Daarenboven staat vast dat [gedaagde] ten tijde van het aangaan van de overeenkomst op een ander adres stond ingeschreven dan het adres waarvoor de levering van telecommunicatiediensten is aangevraagd. Tele 2 heeft gesteld noch onderbouwd dat zij ervan uit kon gaan dat [gedaagde] op het gecontracteerde adres verbleef. Het verweer van Tele 2 dat [gedaagde] “wel vaker op dezelfde adressen waar zij eerder had gewoond is teruggekeerd”, is niet relevant. Het verhuisgedrag van [gedaagde] toont immers niet aan dat zij de gestelde overeenkomst is aangegaan.

De tegenwerping van Tele 2 dat [gedaagde] door niet te reageren op de automatische afschrijvingen het gerechtvaardigde vertrouwen bij Tele 2 heeft gewekt dat er met haar een overeenkomst tot stand is gekomen, slaagt niet. Dat [gedaagde] wellicht geen volledig inzicht in haar financiën heeft, moet niet leiden tot een veroordeling tot betaling van nota’s betreffende een overeenkomst waarvan Tele 2 niet in voldoende mate heeft aangetoond dat [gedaagde] de contracterende wederpartij was.

Tele 2 heeft haar gemotiveerde stelplicht verzaakt, zoals hiervoor uiteengezet is. Daarenboven heeft zij bij exploot slechts globaal bewijs aangeboden en bij repliek dit globale aanbod niet eens herhaald. Aldus is verzuimd om een specifiek bewijsaanbod te doen, laat staan dat de bewijsmiddelen zijn toegespitst op de ontkenning van het aangaan van een contractuele relatie. De vordering dient derhalve bij gebrek aan onderbouwing te worden afgewezen zonder dat er aanleiding bestaat Tele 2 gelegenheid te bieden tot bewijslevering.

De vordering zal worden afgewezen.

Tele 2 zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden verwezen.

BESLISSING

Wijst de vordering af.

Veroordeelt Tele 2 tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op de datum van dit vonnis begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.W.M.A. Staal, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken.