Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2009:BI6109

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
03-06-2009
Datum publicatie
04-06-2009
Zaaknummer
324121 CV EXPL 09-687
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Energieleverancier vordert overeengekomen rente maar maakt in geen enkel opzicht waar dat het door haar genoemde rentepercentage inderdaad is overeengekomen met de wederpartij.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton

Locatie Maastricht

zaaknr: 324121 CV EXPL 09-687

typ: RK

Vonnis d.d. 3 juni 2009

in de zaak van

ENERGIEDIRECT B.V.,

gevestigd te Best,

eisende partij,

verder te noemen: Energiedirect,

gemachtigden: J.H.L. Sinkiewicz, deurwaarder te Maastricht, en mr. P.L.J.M. Guinée, incassogemachtigde te Den Haag

tegen

[gedaagde],

wonend te [adres],

gedaagde partij,

verder te noemen: [gedaagde],

in persoon procederend.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Door partijen zijn achtereenvolgens de navolgende processtukken gewisseld dan wel proceshandelingen verricht:

-exploot van dagvaarding d.d. 28 januari 2009 met twee meervoudige producties in fotokopievorm;

-[gedaagde] heeft mondeling geantwoord: “Ik heb geen contract gesloten met eiseres. Ik betwist de vordering”;

-conclusie van repliek met drie deels meervoudige producties in fotokopievorm;

-conclusie van dupliek, mede ondertekend door mevrouw [derde].

Daarna is vonnis bepaald op heden.

MOTIVERING

Bij voormeld exploot van dagvaarding vordert Energiedirect de veroordeling van [gedaagde], bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, tot betaling van een bedrag van € 444,13, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening.

De vordering is als volgt opgebouwd:

€ 211,99 hoofdsom (onbetaald gelaten facturen ter zake de levering van energie over de periode 28 januari 2004 tot 25 juni 2004)

€ 195,14 tot de dag van dagvaarding vervallen overeengekomen rente

€ 37,00 vergoeding van buitengerechtelijke kosten.

Energiedirect voert aan dat [gedaagde] zich op 11 november 2003 via internet (bij haar) heeft ‘aangemeld’ voor de levering van elektriciteit op het adres [straatnaam] in [woonplaats] en dat zij over de periode van 28 januari 2004 tot 25 juni 2004 als leverancier van elektriciteit is opgetreden. Bij de aanmelding heeft [gedaagde] zijn bankrekeningnummer verstrekt in verband met de overeengekomen automatische incasso. [gedaagde] heeft tot op heden echter niets betaald voor de aan hem geleverde energie omdat alle door Energiedirect “ondernomen incassopogingen zijn gestorneerd”.

[gedaagde] voert tot zijn verweer slechts (herhaaldelijk) aan dat hij nimmer ‘een contract heeft gesloten’ met Energiedirect.

[gedaagde] gaat echter in het geheel niet in op voornoemde specifieke stellingen van Energiedirect. Zo betwist hij niet dat hij op 11 november 2003 via internet Energiedirect heeft benaderd ter zake de levering van energie, noch dat hij in de genoemde periode energie van Energiedirect heeft ontvangen. Voor de kantonrechter staat daarmee de totstandkoming van de door Energiedirect bedoelde overeenkomst langs elektronische weg en daarmee het bestaan van verbintenissen tussen haar en [gedaagde] in voldoende mate vast. [gedaagde] is dan ook gehouden om de daaruit voortvloeiende diensten, waarvan hij de hoogte evenmin betwist, te vergoeden. Ten overvloede merkt de kantonrechter nog op dat [gedaagde] in zijn dupliek het voorstel doet om het verschuldigde bedrag (€ 211,99) aan Energiedirect ‘onder protest’ te voldoen, waarmee hij impliciet de verschuldigdheid van dat bedrag erkent.

Gelet op het bovenstaande dient de gevorderde hoofdsom te worden toegewezen.

Energiedirect heeft omtrent de aan de procedure voorafgegane incasso(pogingen) onvoldoende (gespecificeerd en gedocumenteerd) gesteld om daaruit te kunnen concluderen dat werkzaamheden zijn verricht en kosten zijn gemaakt die de normale voorbereiding van een gerechtelijke procedure te buiten gaan.

Daarmee is niet komen vast te staan dat de door Energiedirect bedoelde werkzaamheden en kosten verder strekten dan de verrichtingen en kosten waarvoor de artikelen 237 tot en met 240 Rv. een voorziening geven. Dit onderdeel van de vordering zal dan ook worden afgewezen.

Ten aanzien van de renteclaim merkt de kantonrechter het volgende op. Aan het exploot van dagvaarding heeft Energiedirect als productie 2 (achtste tot en met elfde pagina van elf) een bijzonder slecht leesbare kopie gehecht van de “Algemene Voorwaarden 2006”. Daarop is niet te ontwaren dat in geval van niet-tijdige betaling de nalatige debiteur rente verschuldigd wordt naar 18% per jaar, zoals Energiedirect in haar exploot beweert. Bij de conclusie van repliek heeft Energiedirect een wat beter leesbare kopie van de “Algemene voorwaarden” (zonder de toevoeging “2006”) gevoegd, waarvan zij stelt dat die als bijlage bij de welkomstbevestiging aan [gedaagde] is verzonden. In artikel 12 van die “Algemene voorwaarden” is bepaald dat ‘indien en zodra de klant ten aanzien van betaling in verzuim is, de leverancier recht heeft op wettelijke rente wegens te late betaling’. Dat op enig moment een rentepercentage van 18 per jaar met [gedaagde] zou zijn overeengekomen, is door Energiedirect dan ook op geen enkele wijze waargemaakt, zodat de kantonrechter daaraan voorbij gaat. Nu voorts een concrete - en eventueel met stukken onderbouwde - eerdere verzuimdatum in de processuele stellingen van Energiedirect ontbreekt, is de renteclaim eerst toewijsbaar vanaf de dag van dagvaarding.

[gedaagde] zal als de grotendeels (althans op het belangrijkste onderdeel van de vordering) in het ongelijk gestelde partij tot betaling van de aan de zijde van Energiedirect gevallen proceskosten worden veroordeeld.

BESLISSING

Veroordeelt [gedaagde] om aan Energiedirect tegen bewijs van kwijting te betalen een bedrag van € 211,99, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening.

Veroordeelt [gedaagde] tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van Energiedirect tot de datum van dit vonnis begroot op € 229,25, bestaande uit € 60,00 aan salaris gemachtigde,

€ 90,00 aan vastrecht en € 79,25 aan explootkosten.

Wijst het meer of anders gevorderde af.

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.W.M.A. Staal, kantonrechter, en is in het openbaar uitgesproken, in aanwezigheid van de griffier.