Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2009:BI3656

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
03-03-2009
Datum publicatie
13-05-2009
Zaaknummer
03-700428-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte veroordeeld wegens het meermalen plegen van ontuchtige handelingen, die bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam met iemand tussen 12 en 16 jaar, alsmede wegens het plegen van ontuchtige handelingen met een aan zijn zorg en waakzaamheid toevertrouwde minderjarige.

Het slachtoffer nam deel aan de onder zijn leiding gegeven trainingen van de waterpoloclub. Zij trainde derhalve onder zijn verantwoordelijkheid en was aan zijn zorg en waakzaamheid toevertrouwd. Verdachte heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen dat door het slachtoffer in hem werd gesteld.

Het feit dat het slachtoffer niet door de waterpoloclub bij deze training was ingedeeld, doet daaraan niet af.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector strafrecht

parketnummer: 03/700428-08

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 3 maart 2009

in de strafzaak tegen

[naam verdachte],

geboren te [geboorteplaats en datum verdachte],

wonende te [adres verdachte]

Raadsman mr. R. Mahovic, advocaat te Maastricht.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 17 februari 2009, waarbij de officier van justitie, de verdediging en de verdachte hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2 De tenlastelegging

De gewijzigde tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

Feit 1: meermalen ontucht heeft gepleegd met een meisje jonger dan 16 door het seksueel binnendringen van haar lichaam;

Feit 2 primair: meermalen ontucht heeft gepleegd met een aan zijn zorg en/of opleiding en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige;

Feit 2 subsidiair: meermalen ontucht heeft gepleegd met een meisje jonger dan 16.

3 De beoordeling van het bewijs

3.1 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen wat aan de verdachte onder 1 en 2 primair is ten laste gelegd. De officier van justitie heeft in dit verband gewezen op de bekennende verklaring van de verdachte.

3.2 Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat het onder 1 en 2 subsidiair ten laste gelegde wettig en overtuigend kan worden bewezen. Verdachte dient echter van het onder 2 primair ten laste te worden vrijgesproken, omdat [naam slachtoffer] niet door de waterpolovereniging in de training van verdachte was geplaatst, maar hieraan geheel op eigen initiatief meedeed.

3.3 Het oordeel van de rechtbank

Vast staat dat verdachte meermalen sex heeft gehad met [naam slachtoffer]. Verdachte is met zijn penis, vingers en tong in de vagina van [naam slachtoffer] gegaan. Verder heeft hij hij haar borsten en vagina betast en zich door [naam slachtoffer] laten aftrekken. Dat blijkt uit de aangifte van [naam slachtoffer] en uit verdachtes eigen verklaring bij de politie en ook op de terechtzitting .

De rechtbank vindt, anders dan verdachte en zijn raadsman, dat [naam slachtoffer] aan verdachtes zorg en waakzaanheid was toevertrouwd. Verdachte heeft weliswaar ter terechtzitting en tegenover de politie verklaard dat hij niet de trainer van [naam slachtoffer] was, maar zij nam toch deel aan de onder zijn leiding gegeven trainingen van de waterpoloclub. Dit brengt mee dat [naam slachtoffer] hoe dan ook onder verdachtes verantwoordelijkheid trainde en aldus aan zijn zorg en waakzaamheid was toevertrouwd. Het feit dat [naam slachtoffer] niet door de waterpoloclub bij deze training was ingedeeld doet hier niet aan af.

3.4 De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

1.

meermalen, in de periode van 20 december 2007 tot en met 24 april 2008 te Sittard en te Geleen en te Einighausen en elders in Nederland, met [naam slachtoffer], geboren op 12 mei 1994, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van voornoemde [naam slachtoffer], hebbende hij, verdachte, meermalen, (telkens) opzettelijk zijn vinger(s) en zijn penis en zijn tong in de vagina en in de mond van voornoemde [naam slachtoffer] geduwd/gebracht;

2 primair.

in de periode van 20 december 2007 tot en met 24 april 2008 te Sittard en te Geleen en te Einighausen en elders in Nederland, meermalen, ontucht heeft gepleegd met een aan zijn zorg en waakzaamheid toevertrouwde minderjarige, te weten [naam slachtoffer], geboren op 12 mei 1994, immers heeft hij opzettelijk (over) de borsten en/of de vagina van voornoemde [naam slachtoffer] betast en/of gewreven en zich door voornoemde [naam slachtoffer] doen aftrekken.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

4 De strafbaarheid

Het bewezenverklaarde levert de volgende strafbare feiten op:

feit 1:

met iemand die de leeftijd van twaalf jaren, maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd;

feit 2 primair:

ontucht plegen met een aan zijn zorg en waakzaamheid toevertrouwde minderjarige, meermalen gepleegd.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit.

5 De strafoplegging

5.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd aan verdachte op te leggen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 jaren met aftrek overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht. Daarnaast heeft de officier van justitie gevorderd dat verdachte voor de duur van 4 jaren wordt ontzet van het recht om het beroep van sportleraar uit te oefenen.

5.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft gepleit voor het opleggen van een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf.

5.3 Het oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is ge¬komen.

Verdachte was trainer bij een waterpolovereniging waarvan [naam slachtoffer] lid was. [naam slachtoffer] kwam bij verdachte trainen. Op die momenten was zij aan verdachtes zorg en waakzaamheid toevertrouwd. [naam slachtoffer] had vertrouwen in verdachte en kon goed met hem praten. Verdachte heeft in die omstandigheden misbruik gemaakt van het vertrouwen dat [naam slachtoffer] in hem stelde. Hij heeft seksuele handelingen met haar verricht die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam. [naam slachtoffer] was toen pas dertien jaar, verdachte bijna twee keer zo oud. Van hem als volwassene, en zeker als sporttrainer, mag verwacht worden dat hij zich terughoudend opstelt, ook als een meisje van [naam slachtoffer] leeftijd zijn gezelschap graag opzoekt. Door het misbruik heeft verdachte ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer. Hij heeft bovendien het vertrouwen dat [naam slachtoffer], haar ouders en de club in hem stelden, ernstig beschaamd.

De rechtbank heeft bij het bepalen van de hoogte van de straf rekening gehouden met straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd. Tevens heeft de rechtbank rekening gehouden met de omstandigheid dat verdachte direct een bekennende verklaring heeft afgelegd, zijn relatief jonge leeftijd en de omstandigheid dat verdachte nog niet eerder is veroordeeld. Aan de andere kant houdt de rechtbank rekening met de omstandigheid dat verdachte geen inzicht heeft getoond in het verdriet dat hij [naam slachtoffer] heeft berokkend.

Alles afwegende acht de rechtbank een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 jaar een passende sanctie en daarnaast een taakstraf in de vorm van een werkstraf voor de maximale duur van 240 uren.

De rechtbank zal de verdachte niet, zoals door de officier van justitie is gevorderd, ontzetten van het recht van het uitoefenen van het beroep van sportleraar. Het begrip “beroep” veronderstelt een bezoldigde betrekking. Daarvan is de rechtbank niet gebleken. Bovendien zou deze bijkomende straf in de onderhavige zaak te ingrijpend van karakter zijn.

6 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 57, 245 en 249 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

7 De beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 3.4 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezen verklaarde de strafbare feiten oplevert zoals hierboven onder 4 is omschreven;

- verklaart verdachte strafbaar;

Straffen

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 1 jaar;

- bepaalt dat de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast omdat verdachte zich voor het einde van een proeftijd van twee jaar schuldig maakt aan een strafbaar feit;

- veroordeelt verdachte tevens tot werkstraf voor de duur van 240 uren;

- beveelt dat indien verdachte de werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast van 120 dagen;

- bepaalt dat de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest heeft doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde werkstraf, naar rato van twee uur per dag.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.M.A. Eijck, voorzitter, mr. P.H.M. Kuster en mr. J.M.E. Kessels, rechters, in tegenwoordigheid van L.A.J.W. Schoutese, griffier, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 3 maart 2009.

Mr. A.M.A. Eijck is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging - ten laste gelegd dat

1.

hij, verdachte, meermalen, althans eenmaal in of omstreeks de periode van 20 december 2007 tot en met 24 april 2008 te Sittard en/of te Geleen en/of te Einighausen, in elk geval in de gemeente Sittard-Geleen en/of elders in Nederland, met [naam slachtoffer], geboren op 12 mei 1994, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel

binnendringen van het lichaam van voornoemde [naam slachtoffer], hebbende hij, verdachte meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk zijn, verdachtes, vinger(s) en/of zijn, verdachtes, penis en/of zijn, verdachtes, tong in de vagina en/of in de mond van voornoemde [naam slachtoffer] geduwd/gebracht;

2.

hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 20 december 2007 tot en met 24 april 2008 te Sittard en/of te Geleen en/of te Einighausen, in elk geval in de gemeente Sittard-Geleen en/of elders in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens) ontucht heeft gepleegd met een aan zijn, verdachtes, zorg en/of opleiding en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige, te weten [naam slachtoffer], geboren op 12 mei 1994, immers heeft hij, verdachte, (telkens)

opzettelijk (over) de borsten en/of de vagina van voornoemde [naam slachtoffer] betast en/of gewreven en/of zich door voornoemde [naam slachtoffer] doen aftrekken, althans (over) zijn, verdachtes, penis doen betasten en/of wrijven;

subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat:

hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 20 december 2007 tot en met 24 april 2008 te Sittard en/of te Geleen en/of te Einighausen, in elk geval in de gemeente Sittard-Geleen en/of elders in Nederland, met [naam slachtoffer], geboren op 12 mei 1994, die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, meermalen, althans eenmaal (telkens) buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, immers heeft hij, verdachte, (telkens)

opzettelijk (over) de borsten en/of de vagina van voornoemde [naam slachtoffer] betast en/of gewreven en/of zich door voornoemde [naam slachtoffer] doen aftrekken, althans (over) zijn, verdachtes, penis doen betasten en/of wrijven.