Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2009:BI3160

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
29-04-2009
Datum publicatie
07-05-2009
Zaaknummer
320021 CV EXPL 09-41
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vroegtijdige ontbinding telefoonabonnement, vordering ten aanzien van resterende abonnementsgelden, niet kan worden vastgesteld dat verzuim is ingetreden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton

Locatie Maastricht

zaaknr: 320021 CV EXPL 09-41

typ: AE

Vonnis van 29 april 2009

in de zaak van

TELE 2 (NETHERLANDS) B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eisende partij,

verder te noemen Tele 2,

gemachtigden: J.H.L. Sinkiewicz deurwaarder te Maastricht en mr. P.L.J.M. Guinée, incassoadviseur te Den Haag (Intrum Justitia),

tegen:

[gedaagde sub 1],

gedaagde sub 1,

en

[gedaagde sub 2],

gedaagde sub 2,

beiden wonend te [adres],

gezamenlijk aan te duiden als gedaagde partij,

in persoon procederend.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Tele 2 heeft bij dagvaarding van 17 december 2008 een vordering ingesteld tegen gedaagde partij en heeft zich daarvoor mede beroepen op een aan het exploot van dagvaarding gehechte productie. In reactie hierop heeft gedaagde partij mondeling voor antwoord geconcludeerd, inhoudend: “Wij weten niet waarom we nu ineens zo veel moeten betalen. Wij begrijpen de vordering niet”. Tele 2 heeft vervolgens voor repliek geconcludeerd onder toevoeging van nog een productie. Gedaagde partij heeft hier niet meer op gereageerd. Daarna is uitspraak bepaald.

MOTIVERING

Tele 2 vordert de veroordeling van gedaagde partij - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad - om aan haar tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een bedrag van € 1.448,80 (samengesteld uit een hoofdsom ad € 1.249,22, buitengerechtelijke kosten ad € 150,00 en vervallen wettelijke rente tot 8 december 2008 ad € 49,58), te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening onder verwijzing van gedaagde partij in de proceskosten.

Tele 2 legt aan haar vordering ten grondslag dat zij twee telefoonabonnementen aan gedaagde partij ter beschikking heeft gesteld en twee telefoonnummers heeft verschaft, te weten [telefoon nummer] en [telefoon nummer]. Ter zake hiervan is gedaagde partij abonnements¬gelden verschuldigd van respectievelijk € 35,00 per maand en € 15,00 per maand.

Volgens Tele 2 is gedaagde partij in gebreke gebleven met het betalen van een factuur van

2 januari 2008, waarbij een bedrag van € 282,61 in rekening is gebracht. Nadat bedoeld bedrag op 2 april 2008 nog altijd niet was voldaan, heeft Tele 2 beide abonnementen van gedaagde partij (eenzijdig) ontbonden. Bij factuur van diezelfde datum heeft Tele 2 de resterende abonnementsgelden ter hoogte van € 966,61 bij gedaagde partij in rekening gebracht. Zij stelt daartoe dat zij door de vroegtijdige ontbinding van de overeenkomst vermogensschade heeft geleden, in de vorm van geleden verlies en gederfde winst. De facturen van 2 januari 2008 en 2 april 2008 zijn in kopie bij de conclusie van repliek gevoegd.

Hoewel gedaagde partij in de gelegenheid is gesteld mondeling en/of schriftelijk te reageren op de conclusie van repliek van de wederpartij, heeft zij van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

De kantonrechter is daarom van oordeel dat Tele 2, tegenover hetgeen door gedaagde partij is aangevoerd, voldoende heeft gesteld dat gedaagde partij met betaling van de factuur van

2 januari 2008 in gebreke is gebleven. Het gedeelte van de vordering dat op die factuur betrekking heeft (€ 282,61) ligt dan ook voor toewijzing gereed.

De gevorderde post vervallen rente komt echter niet voor toewijzing in aanmerking nu van de zijde van Tele 2 geen (concrete) als fataal aan te merken verzuimdatum is genoemd. De wettelijke rente komt dan ook niet eerder dan vanaf de dag van dagvaarding voor toewijzing in aanmerking.

Verder heeft Tele 2 aangevoerd dat zij schade heeft geleden door vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst. Deze schade bestaat volgens haar uit de misgelopen winstcomponent in het saldo van de resterende abonnementskosten en de gedurende de resterende looptijd nog door gedaagde partij te maken gebruikskosten. Tele 2 heeft zich dan ook genoodzaakt gezien om de door haar geleden schade vast te stellen op een bedrag van € 966,61.

Voor deze vroegtijdige ontbinding van de overeenkomst beroept Tele 2 zich op de door haar gehanteerde algemene voorwaarden, waarvan zij stelt dat deze op de tussen partijen gesloten overeenkomst van toepassing zijn. Een afschrift van deze algemene voorwaarden heeft zij echter niet in het geding gebracht. Daargelaten de omstandigheid dat niet is gebleken van een concrete datum waarop het verzuim zou zijn ingetreden, is bovendien gesteld noch gebleken dat Tele 2 aan gedaagde partij schriftelijk heeft medegedeeld dat de overeenkomst tussen partijen door haar (eenzijdig) is ontbonden. De factuur van 2 april 2008 biedt hiertoe in ieder geval geen aanknopingspunt. In de factuur wordt de post “overige kosten en tegoeden exclusief btw” ter zake waarvan een bedrag van € 812,28 in rekening wordt gebracht, op geen enkele wijze nader onderbouwd. Daarenboven heeft Tele 2 het begin noch het einde van de contractsperiode nader gespecificeerd. Dat gedaagde partij stelt niet te weten waarom zij “ineens zo veel moet betalen”, acht de kantonrechter in het licht van het bovenstaande dan ook niet vreemd.

De door Tele 2 geponeerde stellingen met betrekking tot de ontbinding van de overeenkomst en daaruit voortvloeiende vordering strekkende tot schadevergoeding zijn - nog afgezien van de omstandigheid dat niet (ondubbelzinnig) van het intreden van verzuim op een aan de ontbinding voorafgaande datum is gebleken - dusdanig summier dat dit gedeelte van de vordering (ad € 966,61) niet voor toewijzing in aanmerking komt.

Bij gebreke van verzuim eerder dan de dag van dagvaarding komt de gevorderde vergoeding van de buitengerechtelijke kosten evenmin voor toewijzing in aanmerking. Daarenboven is de kantonrechter van oordeel dat Tele 2 ten aanzien van de aan de procedure voorafgegane incasso(pogingen) onvoldoende (gespecificeerd en gemotiveerd) heeft gesteld om daaruit te kunnen concluderen dat werkzaamheden zijn verricht en kosten zijn gemaakt die de normale voorbereiding van een gerechtelijke procedure te buiten gaan.

De kantonrechter ziet bij deze uitkomst van de procedure ten slotte aanleiding de proceskosten te compenseren in die zin, dat partijen ieder de eigen kosten dragen.

BESLISSING

Veroordeelt gedaagde partij hoofdelijk - en wel aldus dat indien de een betaalt, de ander tot de hoogte van een dergelijke betaling zal zijn gekweten - om aan Tele 2 tegen bewijs van kwijting te betalen een bedrag van € 282,61, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening.

Compenseert de kosten van dit geding aldus, dat iedere partijen haar eigen kosten draagt.

Wijst het meer of anders gevorderde af.

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.W.M.A. Staal, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken.